Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 20. aprīlisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 7 min

Apvienošanās: Komisija vēl vairāk samazina birokrātisko slogu uzņēmumu apvienošanai

Kolegi

Eiropas Komisija šodien pieņēma tiesību aktu kopumu, kas ļaus vēl vairāk vienkāršot uzņēmumu koncentrācijas procedūras atbilstoši ES Apvienošanās regulai. Minētie tiesību akti ir šādi: i) pārskatīta apvienošanās īstenošanas regula (“Īstenošanas regula”), ii) paziņojums par vienkāršotu procedūru (“procedūras paziņojums”) un iii) paziņojums par dokumentu nosūtīšanu (“dokumentu paziņojums”).

Paredzams, ka šodien pieņemtie tiesību akti krietni atvieglos uzņēmumiem un konsultantiem sagatavošanās darbu un mazinās ar apvienošanos saistītās izmaksas. To mērķis ir vienkāršot un plašāk piemērot Komisijas atvieglotās apvienošanās izskatīšanas procesu (“vienkāršoti izskatāmās lietas”). Otrs mērķis ir visām lietām samazināt informācijas apjomu, kas nepieciešams, lai paziņotu par darījumiem, un optimizēt dokumentu pārsūtīšanu. Tādējādi šodienas pakete palīdz sasniegt Komisijas mērķi par 25 % samazināt ziņošanas prasības, kā publiskots tās paziņojumā par ES ilgtermiņa konkurētspēju. Jaunie noteikumi tiks piemēroti no 2023. gada 1. septembra.

Galvenās izmaiņas 2023. gada apvienošanās vienkāršošanas paketē

Galvenās izmaiņas līdzšinējos noteikumos tiek veiktas ar mērķi vienkāršot un racionalizēt gan vienkāršoto, gan parasto apvienošanās pārskatīšanas procedūru. Tās ir šādas.

  • Paplašina un/vai precizē, kuras lietas var izskatīt saskaņā ar vienkāršoto procedūru. Procedūras paziņojumā ir norādītas divas jaunas lietu kategorijas, kurām var piemērot vienkāršoto procedūru. Tās ir lietas, kurās saskaņā ar visām adekvātajām tirgus definīcijām:
  • apvienošanās procesā iesaistīto pušu individuālā vai apvienotā augšupējā tirgus daļa ir mazāka par 30 % un to kopējā iepirkuma daļa ir mazāka par 30 %, kā arī
  • apvienošanās procesā iesaistīto pušu atsevišķās vai apvienotās augšupējās un lejupējās tirgus daļas ir mazākas par 50 %, tirgus koncentrācijas indekss (“HHI delta”) ir mazāks par 150 un uzņēmums ar mazāko tirgus daļu augšupējos un lejupējos tirgos ir tas pats.

Procedūras paziņojums arī piešķir Komisijai rīcības brīvību izskatīt noteiktas lietas saskaņā ar vienkāršoto procedūru pat tad, ja tās neietilpst nevienā no parastajām kategorijām, kas pretendē uz šādu izskatīšanas kārtību. Konkrēti, procedūras paziņojumā ir iekļautas šādas elastīguma klauzulas:

  • horizontālās pārklāšanās gadījumā – ja apvienošanā iesaistīto pušu apvienotā tirgus daļa ir 20–25 %;
  • vertikālo attiecību gadījumā – ja apvienošanā iesaistīto pušu individuālās vai apvienotās augšupējās un lejupējās tirgus daļas ir 30–35 %;
  • vertikālo attiecību gadījumā – ja apvienošanā iesaistīto pušu individuālās vai kopējās tirgus daļas nepārsniedz 50 % vienā tirgū un 10 % – otrā vertikāli saistītā tirgū; kā arī
  • kopuzņēmumu gadījumā – ja to apgrozījums un aktīvi Eiropas Ekonomikas zonā (“EEZ”) ir no 100 miljoniem EUR līdz 150 miljoniem EUR.

Procedūras paziņojumā arī sniegts skaidrāks un detalizētāks to apstākļu uzskaitījums, kuros Komisija var izmeklēt lietu, kas tehniski atbilst vienkāršotajai izskatīšanai, saskaņā ar parasto pārskatīšanas procedūru.

  • Racionalizē vienkāršotās procedūras lietu izskatīšanu. Ar Īstenošanas regulu vienkāršotajām lietām tiek ieviesta jauna paziņojuma veidlapa (“izvēles rūtiņu” saīsinātā CO veidlapa). Šajā veidlapā galvenokārt ir iekļauti jautājumi ar atbilžu variantiem un tabulas, kā arī racionalizēti jautājumi gan par jurisdikciju, gan par lietu izvērtēšanu pēc būtības. Procedūras paziņojumā ir norādītas arī to lietu kategorijas, kurām var piemērot “galēji vienkāršoto” procedūru, saskaņā ar kuru puses tiek aicinātas paziņot tieši, iepriekš nesazinoties ar Komisiju.
  • Racionalizē pilnās procedūras lietu izskatīšanu. Īstenošanas regula samazina un precizē informācijas prasības paziņojuma veidlapai par šīm lietām (CO veidlapa). Tagad tā ietver skaidrāku informāciju par atbrīvojuma iespējām, ievieš tabulas ziņām par ietekmētajiem tirgiem un atceļ dažas informācijas prasības.
  • Optimizē dokumentu nosūtīšanu Komisijai jaunajā dokumentu paziņojumā, ar kuru kā standartu ievieš elektroniskus paziņojumus.

Paredzams, ka visas šīs izmaiņas kopumā vienkāršos saziņu pirms paziņošanas, vēl vairāk samazinot šīm diskusijām nepieciešamo laiku. Sīkāka papildu informācija par galvenajām izmaiņām atrodama paskaidrojuma rakstā, kas pievienots pārskatītajiem noteikumiem, un jautājumu un atbilžu dokumentā.

Par konkurences politiku atbildīgā priekšsēdētājas izpildvietniece Margrēte Vestagere:

Administratīvā sloga samazināšana ir Komisijas mēroga prioritāte. Šodien pieņemtais 2023. gada apvienošanās vienkāršošanas tiesību aktu kopums paplašina mūsu vienkāršotās procedūras tvērumu, kas ļaus vairāk apvienošanos izskatīt atvieglotā kārtībā. Jaunie noteikumi arī ievērojami atvieglo paziņošanas procesu ne tikai uzņēmumiem un konsultantiem, bet arī Komisijai, kas varēs koncentrēt savus resursus uz vissarežģītākajām lietām.

Konteksts

Komisijai ir pienākums novērtēt uzņēmumu apvienošanās un iegādes darījumus, kuros iesaistīti uzņēmumi, kuru apgrozījums pārsniedz noteiktas robežvērtības (sk. Apvienošanās regulas 1. pantu), un novērst koncentrācijas darījumus, kas būtiski kaitētu efektīvai konkurencei EEZ vai tās nozīmīgā daļā. Gadu gaitā Komisija ir centusies koncentrēt izmeklēšanu uz darījumiem, kuriem, visticamāk, būtu ievērojama ietekme uz ES uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Komisija 2000. gadā pirmoreiz ieviesa vienkāršotu procedūru attiecībā uz atviegloto apvienošanos. 2013. gadā Komisija pieņēma vienkāršošanas paketi, lai vēl vairāk racionalizētu un vienkāršotu apvienošanās izskatīšanas procesu atvieglotajām lietām.

2021. gada martā Komisija pabeidza ES apvienošanās kontroles procesuālo un jurisdikcijas aspektu izvērtējumu. Šis izvērtējums parādīja, ka, lai gan 2013. gada vienkāršošanas pakete bija palielinājusi vienkāršotu procedūru piemērošanu atvieglotajai apvienošanai un samazinājusi administratīvo slogu gan uzņēmumiem, gan Komisijai, vienlaikus nodrošinot efektīvu izpildi, atsevišķām lietām, ko varētu izskatīt atvieglotā kārtībā, vienkāršotā procedūra joprojām netika piemērota. Izvērtējums arī liecināja, ka konkrētos gadījumos informācijas prasības, iespējams, ir pārāk plašas. Visbeidzot, izvērtējums parādīja, ka 2013. gada Paziņojumā par vienkāršoto procedūru nav pietiekami paskaidrots, kā noteikt īpašos apstākļus, kuru dēļ lietas, kas atbilst vienkāršotās procedūras prasībām, tomēr ir jāizskata parastajā kārtībā.

Komisija 2021. gada 26. martā publicēja sākotnējo ietekmes novērtējumu, kurā sīki aprakstīti vairāki apsvērtie risinājumi izvērtējumā konstatēto trūkumu novēršanai. Līdztekus Komisija 2021. gada martā sāka pirmo sabiedrisko apspriešanu par sākotnējā ietekmes novērtējumā uzskaitītajiem risinājumiem. Pēc pirmajā sabiedriskajā apspriešanā saņemto atsauksmju izvērtēšanas un turpmākas iekšējas izpētes Komisija pārskatīja noteikumus un 2022. gada maijā iesniedza tos apspriešanai ar ieinteresētajām personām. 2022. gada oktobrī Komisija publicēja mērķorientētu apspriešanos par dažiem noteikumiem.

Šodien tiek publicēts arī ietekmes novērtējuma ziņojums, kurā iekļauta sīkāka informācija par apspriešanas pasākumiem, kā arī ierosināto izmaiņu novērtējums. Kodolīgāku informāciju par ietekmes novērtējumu sk. ietekmes novērtējuma ziņojuma kopsavilkumā.

Sīkāka informācija

Sīkāka informācija ir atrodama Konkurences ģenerāldirektorāta īpašajā tīmekļa vietnē, kur pieejama pārskatītā īstenošanas regula un pārskatītais paziņojums par vienkāršoto procedūru, visi izvērtēšanas laikā iesniegtie ieinteresēto personu viedokļi, kā arī sākotnējais ietekmes novērtējums un ietekmes novērtējuma ziņojums.

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 20. aprīlis
Autors
Pārstāvniecība Latvijā