Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 19. decembrisPārstāvniecība Latvijā

Cilvēku tirdzniecība: Komisija ierosina stingrākus noteikumus cīņā pret šo noziedzības formu, kura strauji mainās

Komisija šodien ierosināja stingrākus noteikumus, kuru mērķis ir novērst un apkarot cilvēku tirdzniecību. 

Cīņa ar cilvēku tirdzniecību
Eiropas Savienība, 2015

Katru gadu vairāk nekā 7000 cilvēku Eiropas Savienībā kļūst par cilvēku tirdzniecības upuriem. Var pieņemt, ka šis skaits ir ievērojami lielāks, jo daudzi cietušie paliek neatklāti. Cilvēku tirdzniecības radītās izmaksas Eiropas Savienībā sasniedz 2,7 miljardus eiro gadā. Lielākā daļa cietušo ir sievietes un meitenes, taču pieaug arī cietušo vīriešu īpatsvars, jo īpaši darbaspēka ekspluatācijas dēļ.

Pēdējos gados ir mainījušies ekspluatācijas veidi, proti, aizvien biežāk tā ir konstatējama tiešsaistē. Tādēļ ir vajadzīgi jauni pasākumi ES līmenī, jo cilvēku tirgotāji izmanto līdz šim nebijušas iespējas pieņemt darbā, kontrolēt, transportēt un ekspluatēt cietušos, kā arī novirzīt peļņu un sasniegt pakalpojumu lietotājus gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās.

Atjauninātie noteikumi nodrošinās spēcīgākus instrumentus, kurus varēs izmantot tiesībaizsardzības un tiesu iestādes, lai izmeklētu jaunus ekspluatācijas veidus un sauktu pie atbildības par tiem. Piemēram, šie noteikumi nodrošinās to, ka cilvēku tirdzniecībā cietušo sniegto pakalpojumu izmantošana ir noziedzīgs nodarījums. Komisijas priekšlikumā ir ierosinātas obligātas sankcijas arī pret uzņēmumiem par pārkāpumiem, kas saistīti ar cilvēku tirdzniecību, nevis tikai pret privātpersonām. Komisijas priekšlikuma mērķis ir arī uzlabot procedūras, ar kurām dalībvalstīs agrīni identificē cietušos un sniedz tiem palīdzību; jo īpaši ir paredzēts izveidot Eiropas mehānismu cietušo nosūtīšanai uz atbalsta dienestiem.

Konkrēti – atjauninātajos noteikumos būs ietverti šādi elementi:

  • piespiedu laulības un nelikumīga adopcija būs to ekspluatācijas veidu vidū, uz kuriem attiecas direktīva. Tas nozīmē, ka dalībvalstīm valsts krimināltiesībās ir jānosaka kriminālatbildība par šādu rīcību, kas vērtējama kā cilvēku tirdzniecība;
  • skaidras atsauces uz tādiem likumpārkāpumiem saistībā ar cilvēku tirdzniecību, kuri tiek izdarīti vai veicināti, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, tostarp internetu un sociālos medijus;
  • obligātas sankcijas juridiskām personām, kas tiek sauktas pie atbildības par pārkāpumiem saistībā ar cilvēku tirdzniecību. Minētās sankcijas cita starpā nozīmētu to, ka šādas juridiskās personas tiek izslēgtas no priekšrocībām, ko saņem ar valsts starpniecību, vai ka uz laiku vai pastāvīgi tiek slēgtas iestādes un objekti, kuros noticis pārkāpums;
  • tādi oficiāli valsts līmeņa mehānismi cietušo nosūtīšanai uz atbalsta dienestiem, kuru mērķis ir uzlabot cietušo agrīnu identificēšanu, kā arī palīdzības un atbalsta sniegšanu cietušajiem; tas radītu pamatu tam, lai izveidotu Eiropas mehānismu cietušo nosūtīšanai uz atbalsta dienestiem, ieceļot valstu kontaktpunktus;
  • pieprasījuma samazināšanas pastiprināšana, nosakot to, ka noziedzīgs nodarījums ir tādu pakalpojumu apzināta izmantošana, kurus snieguši cilvēku tirdzniecībā cietušie;
  • ikgadēja tādu datu vākšana ES mērogā par cilvēku tirdzniecību, kurus publicēs Eurostat.

Turpmākie pasākumi

Tagad Eiropas Parlamentam un Padomei ir jāizskata šis priekšlikums. Kad jaunie noteikumi būs pieņemti, dalībvalstīm tie būs jātransponē savos tiesību aktos.

Konteksts

Cilvēku tirdzniecība ir pārrobežu mēroga noziegums, kas skar visas dalībvalstis. Neraugoties uz pēdējos gados gūto progresu, cilvēku tirdzniecība joprojām ir nopietns drauds Eiropas Savienībā. Šodien publicētajā ceturtajā ziņojumā par progresu cīņā pret cilvēku tirdzniecību ir sniegts faktu pārskats, kurā izklāstīti galvenie jautājumi par cilvēku tirdzniecību Eiropas Savienībā.

Direktīva par cilvēku tirdzniecības apkarošanu kopš 2011. gada ir bijusi galvenais elements ES centienos novērst un apkarot cilvēku tirdzniecību. Tā nodrošināja juridisko pamatu stingrai krimināltiesiskai reakcijai un augstiem cietušo aizsardzības un atbalsta standartiem. Tomēr jaunāko norišu dēļ ir nepieciešams atjaunināt pašreizējo tekstu.

Komisija 2021. gada aprīlī nāca klajā ar ES stratēģiju cilvēku tirdzniecības apkarošanai 2021.–2025. gadam, kurā galvenā uzmanība pievērsta cilvēku tirdzniecības novēršanai, cilvēku tirgotāju saukšanai pie atbildības un cietušo aizsardzībai un iespēju nodrošināšanai. Viena no stratēģijas galvenajām darbībām bija Direktīvas par cilvēku tirdzniecības apkarošanu izvērtēšana un iespējamā pārskatīšana, lai padarītu to piemērotāku izvirzītā mērķa sasniegšanai. Tā kā cilvēku tirdzniecība bieži vien ir saistīta ar organizētas noziedzības grupām, stratēģija cilvēku tirdzniecības apkarošanai ir cieši saistīta ar ES stratēģiju organizētās noziedzības novēršanai. Sabiedrības aizsardzība pret organizēto noziedzību un jo īpaši cilvēku tirdzniecības apkarošana ir ES Drošības savienības stratēģijas prioritāte.

Plašāka informācija

Jautājumi un atbildes: jauni noteikumi cilvēku tirdzniecības apkarošanai

Faktu lapa

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību

Ziņojums par progresu cilvēku tirdzniecības apkarošanā (ceturtais ziņojums)

Tīmekļa vietne par cīņu pret cilvēku tirdzniecību

 

Cilvēku tirdzniecība ir ārkārtīgi sarežģīts noziegums, un cilvēku tirgotāju darbības veids pastāvīgi mainās līdztekus tehnoloģiju attīstībai. Mēs darīsim visu iespējamo, lai sauktu pie atbildības vairāk noziedznieku un glābtu no šiem briesmīgajiem noziegumiem vairāk cietušo. Tikai ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm mēs uzlabosim mūsu spējas novērst un apkarot cilvēku tirdzniecību un labāk aizsargāt cietušos. Šodien iesniegtais priekšlikums ir vēl viens konkrēts rezultāts mūsu Drošības savienības stratēģijā.

Priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par mūsu eiropeisko dzīvesziņu Margaritis Shins - 19/12/2022

 

Ekonomikas lejupslīde pēc Covid-19 pandēmijas, aizvien lielākā mūsu sabiedrības digitalizācija un Krievijas militārā agresija pret Ukrainu ir radījušas jaunas iespējas cilvēku tirgotājiem, kuri izmanto cilvēku neaizsargāto stāvokli, lai gūtu finansiālu labumu. Eiropas Savienībai ir vajadzīgi stingrāki noteikumi, lai novērstu un apkarotu cilvēku tirdzniecību un aizsargātu cietušos. Mēs nevaram pieļaut, ka personas, kuras izmanto cilvēku tirdzniecības upuru sniegtos pakalpojumus un to apzinās, paliek nesodītas – tādēļ mēs ierosinām dalībvalstīm noteikt kriminālatbildību par šādu pakalpojumu apzinātu izmantošanu.

Iekšlietu komisāre Ilva Jūhansone - 19/12/2022

 

Mēs vēlamies parādīt, ka uzņēmumi, kuri gūst labumu no piespiedu darba, saskaras ar nopietnām sekām savu noziegumu dēļ, piemēram, ka tie tiek izslēgti no priekšrocībām, ko saņem ar valsts starpniecību, vai ka šie uzņēmumi tiek slēgti – lai nebūtu tā, ka tie tiek cauri tikai ar naudas sodu. Mums ir vajadzīga vispusīgāka sistēma cilvēku tirdzniecības upuru identifikācijai, aizsardzībai un atbalstam, un tas ir panākams tikai tad, ja tiek izveidoti pieejami un efektīvi valsts līmeņa mehānismi cietušo nosūtīšanai uz atbalsta dienestiem. Šie noteikumi modernizēs cīņu pret cilvēku tirdzniecību un aizsargās cietušos.

Diane Schmitt, EU Anti-Trafficking Coordinator - 19/12/2022

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 19. decembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā