Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 4. jūlijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 7 min

Datu aizsardzība. Komisija pieņem jaunus noteikumus VDAR stingrākai izpildei pārrobežu lietās

Symbolic - General Data Protection Regulation (GDPR)

Šodien Komisija ierosina jaunu tiesību aktu, kas racionalizēs datu aizsardzības iestāžu sadarbību attiecībā uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpildi pārrobežu lietās. Jaunā regula izveidos noteiktus procesuālos noteikumus iestādēm, kad tās piemēro VDAR lietās, kas skar personas, kuras atrodas vairāk nekā vienā dalībvalstī. Piemēram, tā uzliks vadošajai uzraudzības iestādei par pienākumu sūtīt saviem partneriem “galveno jautājumu kopsavilkumu” ar galvenajiem izmeklēšanas elementiem un viedokli par attiecīgo lietu, kas tiem tādējādi jau laikus ļaus darīt zināmu savu viedokli. Priekšlikums palīdzēs jau pašā procesa sākumā mazināt domstarpības un veicināt konsensu starp iestādēm.

Attiecībā uz personām jaunie noteikumi precizēs, kādas ziņas tām jāsniedz, iesniedzot sūdzību, un nodrošinās to pienācīgu iesaisti procesā. Attiecībā uz uzņēmumiem jaunie noteikumi precizēs to tiesības uz pienācīgu procesu, kad datu aizsardzības iestāde izmeklē iespējamu VDAR pārkāpumu. Tādējādi noteikumi ļaus ātrāk atrisināt lietas, kas nozīmē ātrākus tiesiskās aizsardzības līdzekļus personām un lielāku juridisko noteiktību uzņēmumiem. Attiecībā uz datu aizsardzības iestādēm jaunie noteikumi atvieglos sadarbību un uzlabos izpildes efektivitāti.

Procesuālo noteikumu saskaņošana pārrobežu lietās

Lai atbalstītu VDAR izveidotā sadarbības un konsekvences mehānisma netraucētu darbību, jaunajā regulā ir sīki izstrādāti noteikumi, kas saskaņo noteikumus šādās jomās.

  • Sūdzības iesniedzēju tiesības. Priekšlikums saskaņo pārrobežu sūdzības pieņemamības prasības, novēršot pašreizējos šķēršļus, kas rodas, datu aizsardzības iestādēm ievērojot atšķirīgus noteikumus. Tas piešķir sūdzības iesniedzējiem kopējas tiesības tikt uzklausītiem, ja to sūdzības ir pilnībā vai daļēji noraidītas. Gadījumiem, kad sūdzība tiek izmeklēta, priekšlikums izklāsta noteikumus par sūdzības iesniedzēju pienācīgu iesaistīšanu.
  • Izmeklēto pušu tiesības (datu pārziņi un apstrādātāji). Priekšlikums pusēm, pret kurām vērsta izmeklēšana, piešķir tiesības tikt uzklausītām svarīgākajos procedūras posmos, arī strīdu risināšanā, ko veic Eiropas Datu aizsardzības kolēģija (EDAK), un precizē administratīvo lietas materiālu saturu un pušu tiesības piekļūt lietas materiāliem.
  • Sadarbības racionalizēšana un strīdu risināšana. Priekšlikums paredz, ka datu aizsardzības iestādes varēs paust viedokli jau izmeklēšanas sākuma posmā un izmantot visus Vispārīgā datu aizsardzības regulā paredzētos sadarbības instrumentus tādus kā, piemēram, kopīga izmeklēšana un savstarpēja palīdzība. Minētie noteikumi uzlabos datu aizsardzības iestāžu ietekmi pārrobežu lietās, veicinās agrīnu konsensa panākšanu izmeklēšanā un mazinās vēlākas domstarpības. Priekšlikums sniedz sīki izstrādātus noteikumus, kas atvieglo VDAR strīdu izšķiršanas mehānisma ātru izveidošanu, un nosprauž kopējus termiņus pārrobežu sadarbībai un strīdu risināšanai.

Minēto procesuālo iezīmju saskaņošana veicinās savlaicīgu izmeklēšanas pabeigšanu un tiesiskās aizsardzības līdzekļu ātru nodrošināšanu personām.

Priekšsēdētājas vietniece jautājumos par vērtībām un pārredzamību Vera Jourova:

Visā pasaulē VDAR nozīmē efektīvus datu aizsardzības noteikumus. Bet, vai tā būs pilnībā sekmīga, būs atkarīgs no noteikumu izpildes. Lai gan neatkarīgās iestādes veic milzīgu darbu, ir pienācis laiks gādāt par to, lai mēs varētu darboties ātrāk un izlēmīgāk. Īpaši sarežģītās lietās, kad viena pārkāpuma dēļ var ciest daudzi visā ES. Mūsu priekšlikumā ir paredzēti noteikumi, kas garantē netraucētu sadarbību starp datu aizsardzības iestādēm, atbalstot stingrāku izpildi, kas nāktu par labu gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem.

Tieslietu komisārs Didjē Reinderss:

Pirms pieciem gadiem stājās spēkā pasaulē vērienīgākais un inovatīvākais datu aizsardzības tiesību akts. Pēc pieciem gadiem VDAR ir kļuvusi par izšķirīgu tiesību aktu Eiropas Savienībā, kalpojot par paraugu visā pasaulē. Ir skaidrs, ka VDAR izpilde darbojas, bet procedūras pārrobežu lietās joprojām var uzlabot. Šodien mēs esam nākuši klajā ar šo priekšlikumu, lai parādītu, ka mēs varam darīt vairāk, lai lietu izskatīšana noritētu ātrāk un efektīvāk. Mēs esam uzklausījuši Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas, datu aizsardzības iestāžu, pilsoniskās sabiedrības un nozares viedokli. Mūsu priekšlikums ņem vērā to rosinājumus un balstās mūsu pašu konstatējumos, lai labāk aizsargātu eiropiešu tiesības uz privātumu, uzņēmumiem nodrošinātu juridisko noteiktību un racionalizētu sadarbību starp datu aizsardzības iestādēm uz vietas.

Konteksts

Kā redzējām, VDAR darbojas. Komisijas regula neskar ne VDAR būtiskus elementus (piemēram, datu subjektu tiesības, datu pārziņu un apstrādātāju pienākumus), ne VDAR noteiktos persondatu apstrādes likumīgos pamatus. Kopš VDAR stāšanās spēkā EDAK lietu reģistrā, izmantojot “vienas pieturas aģentūru, ir izveidoti vairāk nekā 2000 lietu, un ir pieņemti 711 galīgo lēmumu. Dažās lietās ir uzlikti naudas sodi par simtiem miljonu euro. Nākamais ziņojums par VDAR piemērošanu gaidāms 2024. gadā.

VDAR izpildi nodrošina neatkarīgas valstu datu aizsardzības iestādes, kā arī valsts tiesas. Lietās, kur apstrāde notiek vai būtiski ietekmē datu subjektus vairāk nekā vienā dalībvalstī, ir spēkā VDAR “vienas pieturas aģentūras” izpildes sistēma. Tas nozīmē, ka izmeklēšanu, sadarbojoties ar citām attiecīgajām datu aizsardzības iestādēm, veic tā datu aizsardzības iestāde, kuras valstī atrodas izmeklētā vienība. Saskaņā ar VDAR datu aizsardzības iestādes sadarbojas, lai panāktu konsensu par VDAR piemērošanu pārrobežu lietās. Ja datu aizsardzības iestādes panākt konsensu nespēj, VDAR paredz strīdu izšķiršanu, ko veic Eiropas Datu aizsardzības kolēģija (EDAK).

VDAR īstenošanā datu aizsardzības iestādes piemēro valsts procesuālos noteikumus. Komisija 2020. gada ziņojumā par VDAR piemērošanu norādīja, ka datu aizsardzības iestāžu piemēroto procesuālo noteikumu atšķirības apgrūtina VDAR sadarbības un strīdu izšķiršanas mehānismu netraucētu un efektīvu darbību. Lai stiprinātu sadarbību un palīdzētu ātrāk nodrošināt datu subjektiem tiesiskās aizsardzības līdzekli, EDAK 2022. gada oktobrī nosūtīja Komisijai “vēlmju sarakstu” ar ierosinājumiem racionalizēt un uzlabot dažas procesuālās iezīmes.

Šodien iesniegtais priekšlikums attiecas uz ieguldījumu, ko sniedz plašs ieinteresēto personu loks, to skaitā EDAK, pilsoniskās sabiedrības, uzņēmumu, akadēmisko aprindu pārstāvji, praktizējoši juristi, kā arī dalībvalstis. No 2023. gada februāra līdz martam bija publicēts Komisijas uzaicinājums sniegt atsauksmes, uz kuru tika saņemtas atsauksmes no dažādām ieinteresētajām personām, arī no pilsoniskās sabiedrības un nozares apvienībām. Pēc pieprasījuma Komisija par priekšlikumu organizēja arī divpusējas sanāksmes ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, valstu iestādēm un nozares pārstāvju organizācijām.

Vairāk informācijas

VDAR Procedūras regula

VDAR Procedūras regula Jautājumi un atbildes

Datu aizsardzība Eiropas Savienībā (europa.eu)

ES datu aizsardzības noteikumi dod iespējas iedzīvotājiem (europa.eu)

EDAK “vēlmju saraksts”, kur nosauktas tās datu aizsardzības iestāžu sadarbības procedūras, kuras varētu saskaņot ES līmenī

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 5. gadadiena (europa.eu).Sīkāki procesuālie noteikumi attiecībā uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpildi (europa.eu)

 

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 4. jūlijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā