Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 12. jūlijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 6 min

Eiropas veselības savienība: HERA Invest piedāvā 100 miljonus EUR inovatīviem risinājumiem veselības apdraudējumu novēršanai

Par veselīgu dzīvesveidu

Šodien Komisija un Eiropas Investīciju banka paziņo par HERA Invest izveidi; tie būs 100 miljoni EUR, kas no programmas InvestEU tiks atvēlēti pētniecībai un izstrādei ar mērķi novērst vissteidzamāk risināmos pārrobežu veselības apdraudējumus un tiks finansēti no programmas “ES — veselībai”. Patlaban Eiropas uzņēmumiem ir apgrūtināta piekļuve pietiekamam publiskajam un privātajam finansējumam, kas tiem ļautu izstrādāt un izvērst progresīvus risinājumus veselības un dabas zinātnēs. Lai reaģētu uz svarīgākajiem veselības apdraudējumiem, piemēram, patogēniem ar augstu pandēmijas potenciālu vai rezistenci pret antibiotikām, ir vajadzīga inovācija.

Eiropas Veselības ārkārtas situāciju gatavības un reaģēšanas iestādes pamatiniciatīva HERA Invest koncentrēsies uz veselības ārkārtas situāciju novēršanu un sagatavotību tām un palīdzēs risināt šādas problēmas:

  • veicināt uz stratēģiskās autonomijas stiprināšanu vērstu pētniecību un izstrādi Eiropā,
  • samazināt tirgus atteici gadījumos, ja pieejamais finansējums nenosedz vajadzīgo finansējumu,
  • piesaistīt tādu publisko finansējumu, kas stimulēs privātās investīcijas,
  • izveidot jaunus medicīniskos pretlīdzekļus, kas aizsargās pret veselības apdraudējumiem.

Kā HERA Invest darbojas?

Finansēšanas instrumentu HERA Invest varēs izmantot mazie un vidējie uzņēmumi, kuri izstrādā tādus medicīniskos pretlīdzekļus, kas novērš kādu no turpmāk minētajiem veselības apdraudējumiem:

  • patogēni, kuri varētu izraisīt epidēmiju vai pandēmiju,
  • ķīmiskie, bioloģiskie, radioloģiskie draudi un kodoldraudi, kuri var rasties nejaušas vai tīšas izplatīšanas rezultātā,
  • rezistence pret antimikrobiālajiem līdzekļiem.

Eiropas Investīciju banka (EIB) no HERA Invest piešķirs riska aizdevumus, ar kuriem varēs segt ne vairāk kā 50 % no projektu kopējām izmaksām. Pieteikties uz šo finansējumu varēs nepārtraukti. Eiropas Investīciju banka novērtē, vai projektu darbība ir atbilstīga, balstoties uz definētajiem kritērijiem un ņemot vērā projektu komerciālo un zinātnisko dzīvotspēju.

Aicinām ieinteresētos uzņēmumus sīkāku informāciju meklēt šeit, sazināties tieši ar EIB vai izmantojot HERA-INVESTatec [dot] europa [dot] eu (HERA).

Veselības un pārtikas drošuma komisāre Stella Kirjakidu:

Ar HERA Invest mēs investējam 100 miljonus EUR tādu jaunu un inovatīvu medicīnisko pretlīdzekļu pētniecībā un izstrādē, kas palīdzēs uzlabot mūsu sagatavotību veselības apdraudējumiem nākotnē. Kopā ar Eiropas Investīciju banku HERA Invest piesaistīs papildu publiskās un privātās investīcijas un sniegs Eiropas uzņēmumiem noteiktību, kas tiem vajadzīga, lai investētu revolucionārā inovācijā ar mērķi novērst galvenos apdraudējumus veselības jomā. Tas nepārprotami apliecina Eiropas veselības savienības varenību, kas labāk aizsargās ES iedzīvotāju veselību.

Vice-President of the European Investment Bank, Thomas Östros:

Covid-19 mums mokoši lika saprast, ka ir jānovērš mūsu veselības sistēmu nepilnības; to mums izdarīt palīdzēs HERA Invest. Tā atbalstīs uzņēmumus, kuri meklē daudzsološus jaunus veidus, kā pasargāt mūs no tādiem neparedzamiem veselības apdraudējumiem kā pandēmijas vai jau apzinātas problēmas, piemēram, rezistence pret antibiotikām. Šim atbalstam ir liela nozīme, lai Eiropa arī turpmāk būtu inovācijas priekšgalā, un tas visā pasaulē varētu izglābt miljoniem dzīvību, ja rastos jauna ārkārtas situācija veselības jomā.

Konteksts

Veselības ārkārtas situāciju gatavības un reaģēšanas iestādes (HERA) uzdevums ir novērst un atklāt ārkārtas situācijas veselības jomā un ātri reaģēt uz tām. Tā tika izveidota 2021. gada septembrī ar mērķi pandēmijas pārvaldībai un reaģēšanai rastos īpašos risinājumus aizstāt ar pastāvīgu struktūru, kura ar piemērotiem rīkiem un resursiem savlaicīgi plānotu ES rīcību ārkārtas situācijās veselības jomā. HERA pamatmērķis ir nodrošināt galveno medicīnisko pretlīdzekļu izstrādi, ražošanu, iepirkšanu un taisnīgu sadali, lai novērstu jebkādas iespējamās nepilnības saistībā ar to pieejamību un piekļūstamību.

Jaunizveidotā HERA INVEST ir viena no piecām HERA pamatiniciatīvām, kā izklāstīts HERA 2023. gada darba plānā, un tā risina tirgus problēmas un tirgus atteici un stiprina Savienības atvērto stratēģisko autonomiju.

HERA kopā ar dalībvalstīm apzināja trīs konkrētus, ļoti ietekmīgus veselības apdraudējumus, lai nodrošinātu sagatavotību un reaģētspēju un risinātu varbūtējos trūkumus attiecībā uz medicīnisko pretlīdzekļu pieejamību un piekļūstamību.

Apzinot galvenos veselības drošībai radītos draudus, tika aizsākts process, kas ļauj nodrošināt zāļu, diagnostisko līdzekļu, medicīnisko ierīču, individuālo aizsarglīdzekļu un citu medicīnisko pretlīdzekļu ražošanu, ražošanas spēju veicināšanu un izvēršanu un iepirkumu un potenciālo krājumu veidošanu, ar mērķi vajadzības gadījumā nodrošināt to pieejamību un piekļūstamību. HERA nodrošinās, ka investīcijas tiek nepārtraukti novirzītas sabiedrības veselības aizsardzībai un veselības drošībai, tādējādi gādājot par medicīnisko pretlīdzekļu pieejamību.

HERA ir svarīgs Eiropas veselības savienības pamatelements un būtisks instruments, kas ES palīdz labāk sagatavoties ārkārtas situācijām veselības jomā un reaģēt uz tām.

Eiropas Investīciju banka (EIB). EIB kopīgi pieder 27 ES dalībvalstīm. Ar aizdošanas, apvienošanas un konsultāciju darbībām tā cenšas palielināt Eiropas potenciālu nodarbinātības un izaugsmes jomā, atbalstīt pasākumus, kuru mērķis ir pielāgoties klimata pārmaiņām un mazināt to sekas, kā arī popularizēt ES politiku ārpus ES. Laikposmā no 2015. līdz 2020. gadam EIB bija Eiropas Stratēģisko investīciju fonda īstenošanas partnere un pārvaldīja Eiropas Investīciju konsultāciju centru; abi minētie ir Investīciju plāna Eiropai galvenie pīlāri. Kopš 2021. gada EIB ir viena no partneriem, kas īsteno programmu InvestEU.

Programma InvestEU ar privāto un publisko līdzekļu piesaistes palīdzību nodrošina Eiropa Savienībai ilgtermiņa finansējumu ES politikas prioritāšu īstenošanai. Šīs programmas ietvaros fonda InvestEU līdzekļi tiek apgūti, izmantojot finanšu partnerus, kuri investēs projektos, kuriem pienākas ES budžeta garantija, un tādējādi tiek mobilizētas papildu investīcijas vismaz 372 miljardu EUR apmērā.

Sīkāka informācija

Faktu lapa

HERA Invest tīmekļa vietne

HERA 2023. gada darba plāns

Faktu lapa “Ziņojums par gatavības stāvokli veselības jomā” un HERA darba plāns

HERA tīmekļvietne

Trīs galvenie apdraudējumi veselības jomā

Programma InvestEU

Eiropas Investīciju banka

 

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 12. jūlijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā