Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 30. novembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 6 min

Eiropas zaļais kurss: lai palīdzētu sasniegt neto nulles emisiju mērķi, Komisija ierosina sertificēt oglekļa piesaistījumus

Zaļais kurss

Šodien Eiropas Komisija pieņēma priekšlikumu par pirmo ES mēroga brīvprātīgo satvaru augstas kvalitātes oglekļa piesaistījumu uzticamai sertificēšanai. Priekšlikums veicinās inovatīvas oglekļa piesaistes tehnoloģijas un ilgtspējīgus oglekļsaistīgas lauksaimniecības risinājumus un palīdzēs sasniegt ES mērķus klimata, vides un nulles piesārņojuma jomā. Ierosinātā regula ievērojami uzlabos ES spēju kvantitatīvi noteikt, uzraudzīt un verificēt oglekļa piesaistījumus. Lielāka pārredzamība nodrošinās ieinteresēto personu un nozares pārstāvju uzticēšanos un novērsīs zaļmaldināšanu. Oglekļa piesaistījumi var sniegt skaidrus ieguvumus klimatam un tiem tas ir jādara, un Komisija par prioritāti noteiks tās oglekļa piesaistes darbības, kas sniegs ievērojamus ieguvumus bioloģiskajai daudzveidībai. Komisija ar ekspertu atbalstu plāno izstrādāt pielāgotas sertifikācijas metodes attiecībā uz oglekļa piesaistes darbībām, kuras palīdz sasniegt klimata un citus vidiskos mērķus.

Lai nodrošinātu sertifikācijas procesa pārredzamību un ticamību, priekšlikumā ir izklāstīti noteikumi par oglekļa piesaistījumu neatkarīgu verifikāciju, kā arī noteikumi par sertifikācijas shēmu atzīšanu, ko var izmantot, lai pierādītu atbilstību ES regulējumam. Lai nodrošinātu oglekļa piesaistījumu kvalitāti un salīdzināmību, ierosinātajā regulā ir noteikti četri kritēriji jeb QU.A.L.ITY.

  1. Quantification [kvantitatīva noteikšana]: oglekļa piesaistes darbības ir jāmēra precīzi, un tām jāsniedz nepārprotami ieguvumi klimatam.
  2. Additionality [papildīgums]: oglekļa piesaistes darbībām ir jāiet tālāk par pašreizējo praksi un tiesību aktos prasīto.
  3. Long-term storage [ilgtermiņa uzglabāšana]: lai nodrošinātu pastāvīgu uzglabāšanu, sertifikāti ir saistīti ar oglekļa uzglabāšanas ilgumu.
  4. Sustainability [ilgtspēja]: oglekļa piesaistes darbībām ir jāsaglabā vai jāveicina tādu ilgtspējas mērķu sasniegšana kā pielāgošanās klimata pārmaiņām, aprites ekonomika, ūdens un jūras resursu kvalitāte un bioloģiskā daudzveidība.

Šis priekšlikums ir būtiskslai sasniegtu ES mērķi līdz 2050. gadam kļūt par pasaulē pirmo klimatneitrālo kontinentu. Lai to panāktu, ES līdz minimumam jāsamazina siltumnīcefekta gāzu emisijas. Tajā pašā laikā ES būs jāpalielina oglekļa piesaiste no atmosfēras, lai līdzsvarotu emisijas, kuras nav iespējams novērst.

Rūpnieciskās tehnoloģijas, piemēram, bioenerģijas ražošana ar oglekļa uztveršanu un uzglabāšanu (BECCS) vai tiešā oglekļa uztveršana no gaisa un uzglabāšana (DACCS), var uztvert oglekli un to pastāvīgi uzglabāt. Lauksaimniecībā un mežsaimniecībā oglekļsaistīgas lauksaimniecības prakse var ilgtspējīgi veicināt oglekļa uzglabāšanu augsnē un mežos vai samazināt oglekļa izplūdi no augsnes un radīt jaunu darījumdarbības modeli lauksaimniekiem un mežsaimniekiem. Arī ilglaicīgi izstrādājumi un materiāli, piemēram, koka būvizstrādājumi, var saglabāt oglekļa piesaisti vairākas desmitgades vai ilgāk.

Šodien iesniegtais priekšlikums veicinās progresīvas tīrās tehnoloģijas un atbalstīs jauno Eiropas “Bauhaus”, atzīstot koksnes un energoefektīvu būvmateriālu oglekļa uzglabāšanas potenciālu. Priekšlikums dos iespēju izmantot inovatīvus privātā un publiskā finansējuma veidus, to vidū ietekmes finansējumu vai uz rezultātiem balstītu publisko atbalstu valsts atbalsta vai kopējās lauksaimniecības politikas satvarā. Komisija turpinās finansēt oglekļa piesaistes darbības uz vietas, izmantojot Inovāciju fondu (kas cita starpā var finansēt BECCS un DACCS projektus), kopējo lauksaimniecības politikuReģionālās attīstības fonduprogrammu LIFE un programmu “Apvārsnis Eiropa” (ieskaitot misiju “Augsnes kurss Eiropai”).

Priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par Eiropas zaļo kursu Franss Timmermanss:

Šodien iesniegtais priekšlikums par ES oglekļa piesaistījumu sertifikāciju ir vēsturisks solis mūsu cīņā pret klimata krīzi. Lai panāktu klimatneitralitāti, mums ir krasi jāsamazina siltumnīcefekta gāzu emisijas, bet mums ir arī jāpiesaista ogleklis no atmosfēras. Ar mūsu paketi “Gatavi mērķrādītājam 55 %” turpinās darbs, kas ļaus pēc iespējas ātrāk samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju lielo apjomu. Tagad mēs esam noteikuši tiesisko regulējumu, kura nolūks ir vienlaikus stimulēt oglekļa piesaistīšanu, izmantojot tehnoloģijas vai dabiskus oglekļa piesaistītājus. Tam ir liels potenciāls bioloģiskās daudzveidības labā. Sertificēti oglekļa piesaistījumi rada jaunas darījumdarbības iespējas lauksaimniekiem, mežsaimniekiem un zemes apsaimniekotājiem, kuri klimata un vides labā vēlas darīt vairāk.

Nākamie soļi

Tagad Komisijas priekšlikumu saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru apspriedīs Eiropas Parlaments un Padome. Pamatojoties uz QU.A.L.ITY kritērijiem, Komisija ar ekspertu grupas atbalstu izstrādās pielāgotas sertifikācijas metodikas dažādiem oglekļa piesaistes darbību veidiem. Ekspertu grupas pirmā sanāksme ir plānota 2023. gada pirmajā ceturksnī.

Vispārīga informācija

Eiropas zaļais kurss ir ES ilgtermiņa izaugsmes stratēģija, kuras mērķis ir līdz 2050. gadam Eiropu padarīt klimatneitrālu. Līdz ar 2021. gadā parakstīto Eiropas Klimata aktu Eiropas Savienībai ir juridiski saistošs pienākums līdz 2050. gadam panākt līdzsvaru starp siltumnīcefekta gāzu emisijām un piesaistījumiem un pēc tam panākt negatīvas emisijas. Tas ietver arī vērienīgu 2030. gada klimata mērķrādītāju, proti, salīdzinājumā ar 1990. gadu samazināt siltumnīcefekta gāzu neto emisijas vismaz par 55 %. Tāpēc šodien iesniegtais priekšlikums par oglekļa piesaistījumu sertifikāciju ir būtisks, lai sasniegtu ES ilgtermiņa mērķus klimata jomā saskaņā ar Parīzes nolīgumu un īstenotu Eiropas zaļo kursu.

Šodienas priekšlikuma pamatā ir 2021. gadā pieņemtais Komisijas paziņojums par ilgtspējīgiem oglekļa aprites cikliem. Tas palīdzēs sasniegt ES vērienīgo mērķi līdz 2030. gadam panākt 310 Mt oglekļa piesaistījumu zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības (ZIZIMM) sektorā un veicināt dabas atjaunošanas darbības saskaņā ar Dabas atjaunošanas aktu un Aprites ekonomikas rīcības plānā paredzēto aprites ekonomikas praksi. Tas palīdzēs uzņēmumiem ziņot par savu klimatisko pēdu saskaņā ar Korporatīvās sociālās atbildības direktīvu un saistītajiem ilgtspējas ziņojumu sniegšanas standartiem un nodrošinās lielāku pārredzamību attiecībā uz publisko un privāto organizāciju apgalvojumiem par klimatneitralitāti.

Sīkāka informācija

Jautājumi un atbildes par oglekļa piesaistījumu sertifikāciju

Faktu lapa par oglekļa piesaistījumu sertifikāciju

Priekšlikums regulai par oglekļa piesaistījumu sertifikāciju ES mērogā

Priekšlikuma ietekmes novērtējuma ziņojums

Paziņojums presei par ilgtspējīgiem oglekļa aprites cikliem (2021. gada decembris)

Vairāk informācijas par ilgtspējīgiem oglekļa aprites cikliem

Eiropas zaļā kursa īstenošana

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 30. novembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā