Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 1. janvārisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 3 min

ES taksonomija — Komisija sāk apspriesties ar ekspertiem par papildinošu deleģēto aktu, kurā būtu ņemtas vērā konkrētas darbības kodolenerģijas un gāzes nozarē

EU flag

Eiropas Komisija vakar sāka apspriesties ar Dalībvalstu ekspertu grupu ilgtspējīga finansējuma jautājumos un Ilgtspējīga finansējuma platformu par Taksonomijas regulu papildinoša deleģētā akta projektu, kurā būtu ņemtas vērā konkrētas darbības gāzes un kodolenerģijas nozarē.

ES taksonomija virza un mobilizē privātās investīcijas darbībās, kuras vajadzīgas, lai turpmāko 30 gadu laikā panāktu klimatneitralitāti. Šobrīd Eiropā katrā dalībvalstī pastāv atšķirīga energoresursu struktūra. Dažviet Eiropā joprojām lielā mērā tiek izmantotas ogles, kurām ir augsts oglekļa dioksīda emisiju līmenis. Taksonomijas regulā ir noteiktas tādas darbības enerģētikas jomā, kuras ļauj dalībvalstīm no šādām atšķirīgām pozīcijām virzīties uz klimatneitralitāti.

Ņemot vērā zinātniskos ieteikumus un pašreizējo tehnikas progresu, kā arī atšķirīgās ar pārkārtošanos saistītās problēmas dalībvalstīs, Komisija uzskata, ka dabasgāze un kodolenerģija var atvieglot pāreju uz nākotni, kur pārsvarā tiktu izmantoti atjaunojamie energoresursi. Tas nozīmētu, ka taksonomijas regulējuma ietvaros minētie energoresursi tiktu klasificēti saskaņā ar skaidriem un stingriem nosacījumiem (piemēram, gāzei no 2035. gada vajadzēs nākt no atjaunojamiem avotiem vai būt ar zemu emisiju līmeni), jo īpaši tāpēc, ka tie veicina pārkārtošanos uz klimatneitralitāti.

Papildus tam Komisija pārredzamības nodrošināšanas nolūkos grozīs taksonomijas informācijas atklāšanas deleģēto aktu, lai investori varētu veikt informācijā balstītu izvēli un identificēt, vai un kādā mērā darbības ietver ar gāzes vai kodolenerģijas nozari saistītas darbības.

Šajā papildinošajā deleģētajā aktā vērā ņemtās darbības paātrinātu kaitīgāku energoresursu, piemēram, ogļu, pakāpenisku likvidēšanu un virzību uz zaļāku energoresursu struktūru ar zemāku oglekļa dioksīda emisiju līmeni.

Kritēriji, kas piemērojami darbībām gāzes un kondolenerģijas nozarē — tāpat kā tas ir pārējo Taksonomijas regulā ietverto darbību gadījumā — tiks atjaunināti līdz ar tehnoloģijas attīstību.

Turpmākie pasākumi

Par visiem Taksonomijas regulas deleģētajiem aktiem ir jāapspriežas ar Ilgtspējīga finansējuma platformu un Dalībvalstu ekspertu grupu ilgtspējīga finansējuma jautājumos, ņemot vērā tām Taksonomijas regulā noteikto eksperta lomu. Ekspertiem savs ieguldījums būs jāsniedz līdz 12. janvārim.

Komisija ekspertu ieguldījumu analizēs un 2022. gada janvārī oficiāli pieņems papildinošo deleģēto aktu, kas pēc tam tiks nosūtīts abiem likumdevējiem izskatīšanai.

Līdzīgi kā ar pirmo deleģēto aktu par klimatisko komponentu Eiropas Parlamentam un Padomei, kuri Komisijai ir deleģējuši pilnvaras pieņemt šo deleģēto aktu, būs četri mēneši, lai pārbaudītu dokumentu un nepieciešamības gadījumā iebilstu pret to. Saskaņā ar Taksonomijas regulu abas iestādes pārbaudes veikšanai var pieprasīt vēl papildu divus mēnešus. Padomei būs tiesības iebilst pret deleģēto aktu ar apgriezto pastiprināto kvalificēto vairākumu (ja pret to nobalsos vismaz 72 % dalībvalstu, proti, vismaz 20 dalībvalstis, kuru iedzīvotāju skaits atbilst vismaz 65 % ES iedzīvotāju) un Eiropas Parlamentam — ar balsu vairākumu plenārsēdē (t. i., vismaz 353 EP deputāti).

Pēc pārbaudes perioda beigām un pieņemot, ka neviens no likumdevējiem neiebilst, papildinošais deleģētais akts stāsies spēkā un tiks piemērots.

Konteksts

ES taksonomija ir grods, zinātniski pamatots pārredzamības rīks kā uzņēmumiem, tā investoriem. Tas ir kopīgs, vispārlietojams satvars, ko investori var izmantot, investējot projektos un saimnieciskajās darbībās, kam ir būtiska pozitīva ietekme uz klimatu un vidi. Šis akts arī nosaka informācijas atklāšanas pienākumus uzņēmumiem un finanšu tirgus dalībniekiem.

Sīkāka informācija

Faktu lapa — Kā ES taksonomija iekļaujas ilgtspējīga finansējuma satvarā? 

FISMA ĢD tīmekļa vietne par ilgtspējīgām finansēm

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 1. janvāris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā