Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 20. septembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 3 min

ES tirdzniecības aizsardzības pasākumi aizsargā vairāk nekā 460 000 darbvietu Eiropā

Tirdzniecības politika

Eiropas Komisija šodien publicēja gada ziņojumu par ES 2021. gadā veiktajām tirdzniecības aizsardzības darbībām. Ziņojumā secināts, ka 2021. gadā ES īstenotie tirdzniecības pasākumi tieši aizsargāja 462 000 darbvietu ES galvenajās ražošanas nozarēs, piemēram, alumīnija, tērauda, keramikas un zaļo tehnoloģiju nozarē. Tas liecina, ka ES īstenotie pasākumi efektīvi aizsargā ES ražotājus pret negodīgu starptautiskās tirdzniecības praksi.

Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks un tirdzniecības komisārs Valdis Dombrovskis teica: 

Ir ļoti svarīgi aizsargāt Eiropas ražotājus un darba ņēmējus pret tirdzniecības noteikumu neievērotāju radīto kaitējumu. Ņemot vērā problēmas, ar kurām šobrīd saskaras globālās tirdzniecības vide, un to, ka ir apdraudēta piegādes drošība, nodrošināt godīgu tirdzniecību ir svarīgāk nekā jebkad iepriekš. Mēs nevaram pieļaut, ka imports par dempinga cenām vai subsidēts imports kaitē ES rūpniecībai. Tāpēc tirdzniecības aizsardzības pasākumu efektīva izpilde un īstenošana joprojām ir viena no Eiropas Komisijas galvenajām prioritātēm.

Ar ES tirdzniecības pasākumiem tiek apkarots atjaunīgajiem energoresursiem vai digitālajām vērtības ķēdēm būtisku ražojumu, piemēram, vējturbīnu torņu komponenšu vai optisko šķiedru, negodīgs imports, un tādējādi tie veicina investīcijas modernā ražošanā, pētniecībā un izstrādē, kas ir būtiski, lai saglabātu piegādi, izaugsmi, darbvietu stabilitāti un ieņēmumus šajās nozarēs Eiropā. Tādā veidā tie atbalsta arī Eiropas zaļo kursu un Digitālo programmu Eiropai.

Stingra rīcība attiecībā uz izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un palīdzība ES eksportētājiem ārvalstīs

2021. gada ziņojums liecina, ka Komisija ir pastiprinājusi savus uzraudzības centienus nolūkā identificēt tos ekonomikas dalībniekus, kas, galvenokārt apejot pasākumus, izvairās no nodokļu maksāšanas, un sodīt viņus par to. Konstatējot šādu praksi 2021. gadā, Komisija rīkojās izlēmīgi un īstenoja pretapiešanas pasākumus vai absorbcijas novēršanas pasākumus.

Turklāt Komisija ir uzlabojusi palīdzības sniegšanu ES eksportētājiem un vēršas pret nepamatotiem vai negodīgiem tirdzniecības aizsardzības pasākumiem, ko mūsu eksportētājiem noteikušas trešās valstis.

Komisija arī īstenoja atlikušos Eiropas Revīzijas palātas 2020. gada ieteikumus, jo īpaši attiecībā uz ieinteresēto personu (galvenokārt MVU) informēšanu un izpratni par tirdzniecības aizsardzības instrumentu mērķi un izmantošanu.

Konteksts

2021. gada beigās ES bija spēkā 163 galīgie tirdzniecības aizsardzības pasākumi, no kuriem lielākā daļa bija antidempinga pasākumi. Komisija 2021. gadā sāka 14 jaunas izmeklēšanas, to skaitā 11 antidempinga un 3 antisubsidēšanas izmeklēšanas.

Komisijas dienestu darba dokumentā, kas pievienots gada ziņojumam, ir uzskaitīti Komisijas 2021. gadā īstenotie tirdzniecības aizsardzības pasākumi. Tajā ir apkopotas vairākas lietas un tiesu spriedumi tirdzniecības aizsardzības jomā, kā arī detalizēti aprakstītas vairākas trešo valstu lietas, kuras Komisija minētajā gadā ir uzraudzījusi.

Sīkāka informācija

2021. gada ziņojums par tirdzniecības aizsardzību

Komisijas dienestu 2021. gada darba dokuments

ES tirdzniecības aizsardzības politika

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 20. septembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā