Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 19. septembrisPārstāvniecība Latvijā

Jauna Eirobarometra aptauja par sportu un fiziskajām aktivitātēm liecina, ka 49 % eiropiešu nodarbojas ar sportu

Car Free Sunday Brussels 2022

Šodien Eiropas Komisija publicē piekto Eirobarometraaptauju, kas veltīta sportam un fiziskajām aktivitātēm. Aptauja liecina, ka 38 % eiropiešu nodarbojas ar sportu vai fiziskām aktivitātēm vismaz reizi nedēļā, bet 17 % — retāk nekā reizi nedēļā. Gandrīz 45 % Eiropas iedzīvotāju patlaban vispār nenodarbojas ar fiziskām aktivitātēm. Lai gan salīdzinājumā ar 2017. gada Eirobarometra aptauju rādītāji ir stabili, nav šaubu, ka sports un fiziskas aktivitātes jāturpina popularizēt. Aptauja arī liecina, ka Covid-19 pandēmijas laikā puse Eiropas iedzīvotāju samazināja fizisko aktivitāti vai pat pilnībā pārtrauca to.

Priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par mūsu eiropeisko dzīvesziņu Margaritis Shins

Sports vien neatrisinās visas mūsu problēmas, taču līdztekus acīmredzamajiem ieguvumiem veselībai sports unikālā veidā spēj mūs vienot un rada sajūtu, ka esam piederīgi kopienai. Sportam ir svarīga nozīme saliedētas sabiedrības veidošanā, kas ir viena no šābrīža lielākajām problēmām Eiropā. Ar savām iniciatīvām mēs jau esam uzrunājuši miljoniem cilvēku, taču šodienas Eirobarometra aptauja apliecina, ka ir jāturpina meklēt jaunus veidus, kā motivēt eiropiešus kļūt aktīvākiem.

Par inovāciju, pētniecību, kultūru, izglītību un jaunatni atbildīgā Komisijas locekle Marija Gabriela

Rezultāti, ar kuriem šodien iepazīstinām, liecina, ka ir ļoti svarīgi turpināt un pastiprināt centienus ar sportu veicināt fiziskās aktivitātes, veselīgu dzīvesveidu un universālas vērtības: dzimumu līdztiesību un iekļautību. Jau esam sākuši dažas vērtīgas iniciatīvas, kas mudinās cilvēkus būt aktīvākiem,– viena no tām ir Eiropas Sporta nedēļa, kas sāksies šīs nedēļas beigās. Sadarbojoties ar dalībvalstīm un partneriem no Eiropas sporta kopienas, proti, sportistiem, treneriem, vietēja līmeņa klubiem un jo īpaši jauniešiem šī Eiropas Jaunatnes gada ietvaros, mēs izmantosim Sporta nedēļu, lai atkal mudinātu eiropiešus iesaistīties fiziskās aktivitātēs.

Pārsvarā respondenti vecumā no 15 līdz 24 gadiem samērā regulāri nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm vai sporto (54 %). Šis īpatsvars samazinās līdz ar vecumu, proti, no 42 % vecuma grupā no 25 līdz 39 gadiem līdz 32 % vecuma grupā no 40 līdz 54 gadiem un 21 % vecuma grupā no 55 gadiem. Kopumā Eirobarometra dati liecina, ka respondenti, kuri regulāri iesaistās fiziskās aktivitātēs atpūtas vai ar sportu nesaistītu iemeslu dēļ, neveido vairākumu nevienā ES dalībvalstī.

Respondenti uzskata, ka galvenais šķērslis aktīvam dzīvesveidam ir laika trūkums, tad motivācijas trūkums vai vienkārši nav intereses par sportu. Tādēļ Komisijas kampaņa HealthyLifeStyle4All turpinās vairot izpratni par to, cik svarīgs ir aktīvs un veselīgs dzīvesveids visās paaudzēs un sociālajās grupās.

Aptaujas rezultāti liecina, ka galvenais iemesls, kādēļ cilvēki nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm, ir uzlabot savu veselību, vēlme paaugstināt fiziskās sagatavotības līmeni un rast dažādus atpūtas veidus. Komisija katru gadu Eiropas Sporta nedēļas laikā popularizē sporta sniegtos ieguvumus fiziskajai un garīgajai labjutībai. Puse respondentu arī pauda vēlmi veikt fiziskas aktivitātes ārpus telpām, ko atbalsta Komisijas centieni panākt zaļāku un ilgtspējīgāku sportu un fiziskās aktivitātes. Jaunajos apstākļos, ko, iespējams, pastiprinājusi Covid-19 pandēmija, aptuveni trešdaļa respondentu dod priekšroku sporta nodarbībām mājās.

Visbeidzot, Eirobarometra rezultāti pilnībā apliecina to, cik svarīgi ir Eiropas Komisijas centieni uzlabot dzimumu līdztiesību sportā: joprojām pastāv dzimumu nelīdztiesība (par labu vīriešiem) to cilvēku vidū, kuri regulāri sporto. Šajā sakarā ir iepriecinoši redzēt, ka lielākā daļa respondentu 25 ES dalībvalstīs apgalvo, ka viņi ar vienlīdz lielu interesi plašsaziņas līdzekļos seko līdzi gan vīriešu, gan sieviešu sporta sacensībām.

Vispārīga informācija

Eirobarometra speciālaptauja

Komisija regulāri veic Eirobarometra speciālaptauju par sportu (pēdējās Eirobarometra speciālaptaujas notika 2013. un 2017. gadā), lai uzraudzītu tendences attiecībā uz dalību sportā un fiziskajās aktivitātēs, tostarp fizisko aktivitāšu līmeni ES 27 dalībvalstīs un informāciju par kontekstu, kādā cilvēki nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm.

Šīs Eirobarometra speciālaptaujas par sportu un fiziskajām aktivitātēm pamatā ir atbildes, ko 26 580 eiropiešu no visām 27 dalībvalstīm sniedza uz aptuveni 20 jautājumiem. Tajā atspoguļotas tendences attiecībā uz dalības līmeni, šķēršļiem un vēlmēm nodarboties ar sportu; šīs tendences būs pamats turpmākai politikai. Rezultāti tiks izmantoti Komisijas darbībās, kuru mērķis ir veicināt sportu, veselību veicinošas fiziskās aktivitātes un veselīgu dzīvesveidu visā Eiropā.

Padomes pieņemtajā ES sporta darba plānā (2021–2024) ir uzsvērts, cik svarīgi ir dati par sportu un dalības līmeni ES. Jaunu Eirobarometra rezultātu pieejamība par fizisko aktivitāšu un sportošanas tendencēm atbalstīs ES līmeņa darbības sporta jomā no operatīvās un politikas puses. Apsekojuma pamatā ir arī iepriekšējās Eirobarometra aptaujas, kas ļauj turpināt salīdzināšanu un nodrošina labu pamatu turpmākai sporta politikas izstrādei ES līmenī ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm.

Eiropas Sporta nedēļa

Eiropas Sporta nedēļa ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kuras mērķis ir veicināt sportu un fiziskās aktivitātes visā Eiropā, tostarp Rietumbalkānos un Austrumu partnerības valstīs. Sports un fiziskās aktivitātes būtiski veicina Eiropas iedzīvotāju veselību un labklājību, tomēr fiziskās aktivitātes līmenis Eiropā pašlaik nemainās un dažās valstīs pat samazinās. Eiropas Sporta nedēļa ir kopīga atbilde uz šo problēmu, kā arī aicinājums rīkoties, lai novērstu pasivitāti, mudinot visu vecumu eiropiešus pieņemt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. Tā ir daļa no kampaņas #BeActive, kas oficiāli tika sākta 23. jūnijā – Starptautiskajā Olimpiskajā dienā. 2022. gada kampaņa #BeActive priekšplānā izvirzīs zināmus un iedvesmojošus cilvēkus, īpašu uzmanību pievēršot trim pīlāriem: jaunatnei, iekļaušanai un vienlīdzībai un veselīgam dzīvesveidam.

HealthyLifestyle4All

Iniciatīva HealthyLifestyle4All tika sākta 2021. gada septembrī kā divu gadu kampaņa, kuras mērķis ir sasaistīt sportu un aktīvu dzīvesveidu ar veselības un pārtikas politiku un citiem politikas virzieniem. Tās mērķis ir parādīt Komisijas apņemšanos veicināt veselīgu dzīvesveidu visās paaudzēs un sociālajās grupās, norādot, ka ikviens var gūt labumu no aktivitātēm, kas uzlabo veselību un labjutību. Iniciatīva ir atvērta sporta kustībai, publiskajām iestādēm un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kuras var iniciatīvai pievienoties ar savu apņemšanos, kas publicēta tiešsaistes solījumu apkopošanas platformā.

Sīkākai uzziņai

Eirobarometrs Nr. 525 — Sports un fiziskās aktivitātes

Eiropas Sporta nedēļa Sports (europa.eu)

Iniciatīva “Healthylifestyle4All” Sports (europa.eu)

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 19. septembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā