Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 15. septembrisLasīšanas ilgums: 10 min

Jaunā Eiropas “Bauhaus” paziņojums

Bauhaus

Kas ir Jaunais Eiropas “Bauhaus”?

Jaunais Eiropas “Bauhaus” pārvērš Eiropas zaļo kursu taustāmās pārmaiņās, kuras uzreiz uzlabo ikdienas dzīvi ēkās, sabiedriskās vietās, kā arī modē vai mēbelēs.

Jaunā Eiropas “Bauhaus” iniciatīvas mērķis ir radīt jaunu dzīvesveidu, kas ilgtspēju salāgo ar labu dizainu, kam vajadzīgs mazāk oglekļa dioksīda un kas ir iekļaujošs un cenas ziņā pieejams visiem, vienlaikus respektējot Eiropā un ārpus tās esošo daudzveidību.

No kurienes paredzēts finansējums un cik daudz līdzekļu tiks piešķirts uzaicinājumiem? Kuras ES programmas tiks mobilizētas?

Iespējamajam publiskajam finansējumam ir divi galvenie atzari: ES līmeņa finansējums un finansējums no dalībvalstu pašu resursiem un iniciatīvām.

Jaunais Eiropas “Bauhaus” balstīsies uz esošajām ES programmām un mobilizēs tās, izmantojot 2021. un 2022. gadā izsludināto pirmo īpašo uzaicinājumu kopumu iesniegt priekšlikumus. Cita starpā finansējums tiks rasts no tādām programmām kā “Apvārsnis Eiropa” un tās pamatuzdevumi, “Vienotā tirgus programma” vai “LIFE” un Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Konkrētāk, 2021.–2022. gadā no iepriekš minētajām ES programmām Jaunā Eiropas “Bauhaus” projektiem tiks piešķirti aptuveni 85 miljoni eiro. Daudzas ES programmas integrēs arī Jauno Eiropas “Bauhaus” kā konteksta vai prioritātes elementu bez iepriekš noteikta, īpaša budžeta.

Ar vispārīgāku uzaicinājumu un darbību starpniecību ir paredzētas arī daudzas papildinošas darbības, kurās Jaunais Eiropas “Bauhaus” būs viena no prioritātēm vai konteksta elementiem.

ES programmu sniegtā finansiālā atbalsta mērķis ir mobilizēt dalībvalstu resursus un privātās investīcijas. Jo īpaši dalībvalstis tiks aicinātas ieviest Jauno Eiropas “Bauhaus” savās sociālekonomiskajās un teritoriālajās stratēģijās, kā arī mobilizēt attiecīgās daļas atveseļošanas un noturības plānos.

Kādas ir galvenās prasības un kas var atsaukties dažādajiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus?

Visiem uzaicinājumiem ir vispārējs kopīgs mērķis: atbalstīt projektus, kas ietver estētiskus, ilgtspējīgus un iekļaujošus pārveides elementus. Tomēr konkrētie atbilstības un atlases kritēriji ir atkarīgi no katras ES programmas un katra konkrētā uzaicinājuma. Tiks izsludināti uzaicinājumi publiskām iestādēm, kā arī jaunuzņēmumiem un pilsoņu iniciatīvām.

Visa attiecīgā informācija par finansēšanas iespējām, tostarp saites uz uzaicinājumiem un pievienoto satvaru ar laika grafiku, ir pieejamas Jaunā Eiropas “Bauhaus” oficiālajā vietnē.

Kāds laika grafiks paredzēts pirmajiem pieciem demonstrējumprojektiem? Kad būs redzami pirmie konkrētie Jaunā Eiropas “Bauhaus” rezultāti?

Komisija ir definējusi pirmos Jaunā Eiropas “Bauhaus” īstenošanas elementus, un daži pasākumi sāksies jau tagad, proti, 2021. gada septembrī.

Šis sākotnējais kopums ietver uzaicinājumu pieciem pirmajiem demonstrējumprojektiem, kuru uzdevums būs sākt pārveidi uz vietas. Uzaicinājums, ko finansē no pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa”, būs atvērts pieteikumu iesniegšanai 2021. gada septembrī un ilgs līdz 2022. gada 25. janvārim. Pēc tam izraudzītu ekspertu grupa izvērtēs pieteikumus un 2022. gada pavasarī atlasīs pirmos piecus projektus.

2022./2023. gadā būs iespēja pieteikties jaunai izmēģinājuma projektu kārtai. Plašāka informācija atrodama mūsu vietnē.

Kāda būs dalībvalstu loma Jaunā Eiropas “Bauhaus” iniciatīvā?

Dalībvalstīm ir izšķiroša nozīme veiksmīgā īstenošanā uz vietas. Sākot ar līdzdalības veicināšanu kopizstrādes procesos un beidzot ar spēju atbalstīt vietējo pārveides projektu finansēšanu, Jaunajam Eiropas “Bauhaus” būs nepieciešama cieša dalībvalstu sadarbība.

Papildus Komisijas vadītām programmām un fondiem Jaunā Eiropas “Bauhaus” tipveida projektu finansēšanai būs vajadzīga cieša sadarbība ar valsts, reģionālajām un vietējām iestādēm. Šīs iestādes, piemēram, var mobilizēt dalītās pārvaldības līdzekļus (piemēram, no atveseļošanas un noturības plāniem vai darbības programmām saskaņā ar kohēzijas politikas finansējumu).

Dalībvalstis tiks aicinātas pilnvarot kādu struktūru būt par Jaunā Eiropas “Bauhaus” iniciatīvas kontaktpunktu, kas saskaņos un koordinēs centienus savā valstī un iesaistīsies neformālā ES mēroga informācijas un pieredzes apmaiņas tīklā.

Kā darbosies Jaunā Eiropas “Bauhaus” laboratorija?

Jaunā Eiropas “Bauhaus” laboratorija līdzdarbosies ar starpnozaru augsta līmeņa apaļā galda diskusijāmoficiālajiem partneriem, atbalstītajiem projektiem un visiem tiem, kas vēlas un spēj dot ieguldījumu iniciatīvas konkrētā īstenošanā, – sākot ar vietējām/reģionālajām/valstu/starptautiskajām iestādēm un organizācijām un beidzot ar rūpniecību un pilsonisko sabiedrību. Tā kopīgi radīs, izveidos prototipus un testēs rīkus, risinājumus un politikas darbības, kas atvieglos pārveidi uz vietas.

Laboratorija strādās pie vairākiem svarīgiem tematiem, tostarp Jaunā Eiropas “Bauhaus” zīmola kritērijiem, novatorisku finansēšanas mehānismu izveides, regulatīvās analīzes un eksperimentiem, kā arī galvenajiem izpildes rādītājiem. 

Kāda ir 16. septembrī gaidāmā Jaunā Eiropas “Bauhaus” balvu ceremonija?

2021. gada balvas sniedz atpazīstamību labai praksei, piemēriem un koncepcijām, kas ilustrē trīs Jaunā Eiropas “Bauhaus” vērtības: estētiku, ilgtspēju un iekļaušanu. Šiem piemēriem vai nu jau jābūt īstenotiem, vai arī, ja tos ierosinājuši studenti un jauni profesionāļi, – jāpaver ceļš nākotnei.

Balva aptvers desmit kategorijas – no “produktiem un dzīvesveida” līdz “jaunizveidotām tikšanās vietām domu apmaiņai”. Katrā no desmit kategorijām būs arī īpaša sadaļa “Jaunā Eiropas "Bauhaus” uzlecošās zvaigznes”, kas paredzēta jauniem cilvēkiem līdz 30 gadu vecumam. Mērķis ir atbalstīt un mudināt jaunāko paaudzi turpināt izstrādāt jaunas idejas un aizraujošas koncepcijas.

Katras kategorijas uzvarētājs saņems:

  • 30 000 eiro un Jaunā Eiropas “Bauhaus” balvas komunikācijas paketi;
  • 15 000 eiro un Jaunā Eiropas “Bauhaus” uzlecošās zvaigznes komunikācijas paketi.

Balvu ceremonijā balvas piešķirs kohēzijas un reformu komisāre Elīza Fereira un inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela.

Kādi ir kopizstrādes posma galvenie rezultāti un kā apkopotie ieguldījumi palīdzējuši veidot paziņojumu?

Kopizstrādes posmā Jaunā Eiropas “Bauhaus” vietnē esam saņēmuši vairāk nekā 2000 viedokļu no visas Eiropas un ārpus tās. Cilvēki tika aicināti dalīties ar projekta problēmām, redzējumu, idejām un piemēriem.

Kopizstrādes process ļāva Komisijai noteikt četras “tematiskās asis” Jaunā Eiropas “Bauhaus” īstenošanai:

a) atjaunot saikni ar dabu;

b) atgūt piederības sajūtu;

c) priekšroku dot vietām un cilvēkiem, kam tas vajadzīgs visvairāk, un

d) ieviest ilgtermiņa aprites cikla domāšanu.

Šis posms iedvesmoja arī galvenos principus, kas strukturēs veidus, kā strādāt pie tā īstenošanas: daudzlīmeņu, līdzdalības un starpnozaru pieeju.

Kādi dalībnieki un kopienas piedalījās kopizstrādes posmā?

Visā 6 mēnešu kopizstrādes posmā Jaunā Eiropas “Bauhaus” iniciatīva tika apspriesta ar plašu interesentu loku – no arhitektiem līdz zinātniekiem, no sociālo mājokļu organizācijām līdz rūpniecībai, no bērniem un mākslas studentiem līdz valsts iestādēm.

Kopumā notika vairāk nekā 200 vairākdisciplināru sarunu, un vairāk nekā 2000 respondentu nepastarpināti iepazīstināja ar savām idejām, problēmām un redzējumu Jaunā Eiropas “Bauhaus” vietnē. Turklāt konferencei tiešsaistē sekoja vairāk nekā 8500 skatītāju. Šajā posmā bija būtisks gan Jaunā Eiropas “Bauhaus” partneru, gan augsta līmeņa apaļā galda dalībnieku atbalsts, jo viņi ir darbojušies kā pastiprinātāji – aktivizējuši savus tīklus un veicinājuši jaunas sarunas.

Attiecībā uz ieguldītāju lomu, protams, ka Jaunais Eiropas “Bauhaus” piesaistīja lielu būvniecības nozares (arhitekti un inženieri) interesi, galvenokārt tāpēc, ka projekta nosaukumā bija skaidra atsauce uz arhitektūras pasauli. Vairāki tematiski pasākumi tika plānoti tieši kopā ar konkrētām organizāciju grupām un atbilstoši to vajadzībām, un tas palīdzēja sasniegt nepārstāvētās (vai mazāk pārstāvētās) nozares. Līdztekus dažādu jomu partneru integrācijai tas ļāvis uzlabot nozaru daudzveidību. Sīkāku informāciju skatīt paziņojuma pirmajā pielikumā.

Kā piedalīties Jaunā Eiropas “Bauhaus” iniciatīvā?

Ja kāds vēlas aktīvi iesaistīties, viņš/viņa var ielūkoties augošajā Jaunā Eiropas “Bauhaus” oficiālo partneru kopienā un dalīties uzskatos ar organizācijām, kas īsteno ar konkrētu interešu jomu saistītas darbības.

Ir iespējams arī kļūt par oficiālu partneri, iesaistīties vietējā līmenī un vērsties pie tautas organizācijām, lai izstrādātu priekšlikumu Jaunā Eiropas “Bauhaus” projektam, kura pamatā ir mūsu galvenie pīlāri – ilgtspēja, estētika un iekļaušana.

Komisija publicē biļetenu, regulāri atjaunina oficiālo vietni, tostarp par attiecīgajām finansēšanas iespējām.

Kā Jaunā Eiropas “Bauhaus” iniciatīva paredz uzlabot globālo tvērumu ārpus Eiropas?

Lai gan lielākā daļa līdz šim mobilizēto ES programmu lielā mērā ir vērstas uz ES, pieredzes un prakses apmaiņai jānorit globālā mērogā. Uzaicinājums oficiālajiem partneriem paliks atklāts. Turklāt šī diskusija paplašināsies gan Eiropā, gan ārpus tās, jo īpaši izmantojot ikgadējo Jaunā Eiropas “Bauhaus” festivālu, ko Komisija pirmo reizi organizēs 2022. gada pavasarī.

Lai palielinātu informētību un veicinātu debates ārpus dalībvalstu robežām, Komisija paļaujas uz augsta līmeņa apaļā galda, oficiālo partneru un visu ieinteresēto personu palīdzību.

Kādi ir Jaunā Eiropas “Bauhaus” festivāla galvenie mērķi?

Lai saglabātu Jaunā Eiropas “Bauhaus” izraisītā pārmaiņu procesa inerci, ir svarīgi radīt kopienas sajūtu.

Lai neatstātu ēnā pārmaiņu virzītājus, iepazīstinātu ar sasniegto un apspriestu rezultātus, lai stiprinātu iedzīvotāju iesaisti, Komisija 2022. gada pavasarī pirmo reizi rīkos Jaunā Eiropas “Bauhaus” festivālu.

Festivāls sastāvēs no trim daļām:

  • forums rosinās uz politiku un rīcību orientētas debates, lai palīdzētu veidot projekta virzienu;
  • gadatirgus piedāvās telpu, kurā iepazīstinās ar projektiem, prototipiem un rezultātiem, kā arī metodoloģiju, rīkiem, tehnoloģijām, produktiem vai politikas instrumentiem, kas dod savu artavu Jaunajā Eiropas “Bauhaus”;
  • svētki piedāvās kultūras programmu plašai sabiedrībai, apvienojot klātienes un virtuālas izstādes, priekšnesumus vai sarunas, pētot un godinot Jaunā Eiropas “Bauhaus” pamatvērtības.

Pirmais festivāls notiks Briselē, un to organizēs un finansēs Eiropas Komisija. Sākot ar 2023. gadu, balstoties uz pirmajā festivālā gūto pieredzi, Komisija paredzēs ikgadēju pasākumu koncepciju, kurā ideālā gadījumā būtu jāiekļauj vietas ES un ārpus tās.

Plašāka informācija:

Paziņojums presei — Jaunais Eiropas “Bauhaus” – atvēlēti 85 miljoni eiro, lai salāgotu ilgtspēju ar dizainu

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 15. septembris