Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 30. novembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 5 min

Jaunā ziņojumā konstatēts, ka 2022. gadā programma “Erasmus+” atbalstījusi mobilitātes iespējas vairāk nekā 1,2 miljoniem izglītojamo un pedagogu

“Erasmus” 35 gadi

“Erasmus+” — ES programma izglītības un mācību, jaunatnes un sporta jomās — 2022. gadā atbalstīja apmēram 26 000 projektu un vairāk nekā 73 000 organizāciju. Tā nodrošināja mācību mobilitātes iespējas vairāk nekā 1,2 miljoniem studentu, izglītojamo, profesoru, skolotāju, pasniedzēju, jaunatnes darbinieku un jauniešu.

Tās ir galvenās atziņas “Erasmus+” 2022. gada ziņojumā, ar kuru Komisija šodien iepazīstināja sestajā Eiropas izglītības samitā. Ziņojumā norādīts, ka 2022. gadā programma ir sasniegusi šim gadam izvirzītos mērķus, ka līdzekļu izmantošanas līmenis bijis augsts un ka līdzekļi izlietoti efektīvi.

Ziņojumā konstatēts, ka programma turpina paplašināties. Ar budžetu aptuveni 26,2 miljardu eiro apmērā posmam no 2021. līdz 27. gadam (gandrīz divas reizes vairāk nekā 2014.–2020. gadā pieejamais finansējums) “Erasmus+” lielu uzmanību pievērš sociālajai iekļaušanai, zaļajai un digitālajai pārejai un līdzdalības veicināšanai demokrātijā.

2022. gada ziņojumā ir sniegts ieskats par “Erasmus+” ietekmi uz miljoniem dažādu mobilitātes darbību dalībnieku dzīvi Eiropā un ārpus tās. “Erasmus+” galvenā darbība ir izglītojamo, personāla un jauniešu mobilitāte. Tā pozitīvi ietekmē viņu izglītošanās procesu, sociālo un personīgo izaugsmi, kā arī profesionālo attīstību un veicina Eiropas identitātes apziņu. Mobilitātes rādītāji ir atgriezušies pirmspandēmijas līmenī.

Ar 2022. gada budžetu 4 miljardu eiro apmērā (par 38 % vairāk nekā 2021. gadā) “Erasmus+” ir kļuvusi vēl pieejamāka mazām organizācijām un iekļaujošāka cilvēkiem, kuriem ir mazāk iespēju. Tā kā programma ir orientēta uz iekļaušanu un daudzveidību, tā 2022. gadā atbalstīja 134 000 cilvēku, kuriem ir mazāk iespēju, lai viņi varētu piedalīties kādā no mobilitātes darbībām. Tas ietver cilvēkus ar invaliditāti un migrantus, kā arī ES pilsoņus, kas dzīvo attālos apgabalos vai saskaras ar sociālekonomiskām grūtībām.

Programma kļuvusi arī zaļāka un digitālāka. 2022. gadā 1300 sadarbības projekti, kuru kopējais budžets bija 592 miljoni eiro, atbalstīja vidi un cīņu pret klimata pārmaiņām, apliecinot programmas nemainīgo apņemšanos veicināt zaļo pārkārtošanos. Programma arī turpināja atbalstīt izglītības un apmācības sistēmu digitalizāciju saskaņā ar Digitālās izglītības rīcības plānu: 2022. gadā vairāk nekā 1650 sadarbības projekti, kuru kopējais budžets bija 744 miljoni eiro, bija vērsti uz digitālo pārkārtošanos.

“Erasmus+” ir svarīga loma arī Eiropas identitātes un vērtību stiprināšanā un demokrātiskākas Savienības veicināšanā. No 2022. gada budžeta aptuveni 340 miljoni eiro tika izlietoti, lai finansētu 1200 sadarbības projektus demokrātiskas līdzdalības veicināšanai.

Līdz 2022. gada beigām un kopš tās izveides 1987. gadā “Erasmus+” ir devusi iespēju aptuveni 14 miljoniem cilvēku studēt, mācīties, strādāt un veikt brīvprātīgo darbu ārzemēs. Arī nākotnē, pateicoties spēcīgam ES iestāžu un dalībvalstu atbalstam, programma “Erasmus+” turpinās sniegt vairāk iespēju mācīties un piedalīties starptautiskos projektos.

Komisija pašlaik gatavo visaptverošu programmas “Erasmus+” novērtējumu un līdz 2024. gada beigām iesniegs novērtējuma ziņojumu citām ES iestādēm. Novērtējuma rezultāti un ieteikumi tiks izmantoti pašreizējās programmas īstenošanā un gatavojot nākamo programmu, kas pēc 2027. gada aizstās “Erasmus+”.

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus 2024. gadam programmā” Erasmus+” tika izsludināts 2023. gada 28. novembrī.

Konteksts

Programma “Erasmus” tika izveidota 1987. gadā. Togad izglītojamo mobilitātes iespējas tika piedāvātas tikai 3000 augstskolu studentu. Gadu gaitā programma ir būtiski mainījusies, modernizējusies un iesaistījusi jaunas valstis. 2014. gadā tās nosaukums tika nomainīts uz “Erasmus+”, lai atzīmētu programmas paplašināšanu, tajā ietverot visas izglītības jomas, kā arī jaunatnes lietas un sportu. Programma visu vecumu cilvēkiem piedāvā iespējas studēt vai mācīties ārzemēs visdažādākajās dalīborganizācijās.

Šodien tā ir viena no simboliskākajām ES programmām, un līdz šim tajā ir piedalījušies gandrīz 14 miljoni cilvēku. Tā piedāvā sadarbības un mobilitātes iespējas skolēniem un skolotājiem, arodizglītībā un apmācībā, augstākajā izglītībā un pieaugušo izglītībā, kā arī mācekļu, jauniešu, jaunatnes darbinieku un sporta treneru projektos.

Programmai “Erasmus+” ir bijusi svarīga loma arī Komisijas reakcijā uz Krievijas agresijas karu pret Ukrainu. Komisija nekavējoties veica pasākumus, lai atbalstītu Ukrainas studentus, jauniešus, skolotājus, pedagogus un profesorus, izmantojot programmu “Erasmus+”. Šīs programmas ietvaros kā palīdzība Ukrainas skolēniem tika piegādāts pusmiljons mācību grāmatu.

Tā kā programmas “Erasmus+” kopējais budžets no 2021. līdz 2027. gadam ir 26,2 miljardi eiro, ko papildina aptuveni 2,2 miljardi eiro no ES ārējiem instrumentiem, ir paredzēts, ka šī programma atbalstīs vēl vairāk cilvēku un ideju gan Eiropā, gan ārpus tās. Pašreizējais programmas periods ir zīmīgs arī ar to, ka programmā “Erasmus+” ir iekļauta iniciatīva DiscoverEU. 2022. gadā uz iniciatīvas DiscoverEU ietvaros piedāvātajiem 83 000 ceļošanas karšu pieteicās 230 000 jauniešu. Tas apliecina šīs iniciatīvas popularitāti.

Plašāka informācija

“Erasmus+” 2022. gada ziņojums

Kas ir programma “Erasmus+”

Programmas “Erasmus+” 2024. gada uzaicinājums

Atklāta sabiedriskā apspriešana par “Erasmus+”

Eiropas izglītības samits

Eiropas izglītības telpa

Citāti

Jau 35 gadus programma “Erasmus+” ir bijusi pozitīvu pārmaiņu stūrakmens. Šī programma būtiski ietekmē iedzīvotājus, organizācijas un rīcībpolitiku visā ES. Priecājos redzēt, ka programma attīstās un sasniedz savus mērķus, dodot miljoniem cilvēku iespēju iegūt un pilnveidot prasmes visā Eiropā un ārpus tās. Veicinot sadarbību un to, ka cilvēki iepazīst cits citu, programma palīdz aust košo un sarežģīto rakstu, par ko izvērtusies mūsdienu Eiropa.

Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Iliana Ivanova - 30/11/2023

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 30. novembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā