Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 17. janvārisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 6 min

Jaunais Eiropas “Bauhaus” ir nozīmīgs Eiropas zaļā kursa katalizators, un finansējuma mērogs jāizvērš vēl vairāk

Bauhaus

Komisija nāk klajā ar pirmo Jaunā Eiropas “Bauhaus” (JEB) progresa ziņojumu, kurā izvērtēti iniciatīvas pirmajos divos gados gūtie panākumi, kā arī pirmo JEB projekta novērtēšanas rīku: JEB kompasu. Jaunais Eiropas “Bauhaus” (JEB) ir izveidojis tādu plašu radošo organizāciju un iedzīvotāju kopienu visā Eiropā, kas strādā pie kopīga redzējuma, kurā apvienota ilgtspēja, iekļautība un estētisms. Nozīmīgākie Jaunā Eiropas “Bauhaus” pasākumi, tai skaitā JEB balvas, pirmais festivāls un Jaunā Eiropas “Bauhaus” laboratorija, palīdz sasniegt savus mērķus un ir izveidojuši augšupēju transnacionālu tīklu. Pateicoties jau piešķirtajam Eiropas finansējumam vairāk nekā 100 miljonu eiro apmērā, visā Eiropā pašlaik tiek īstenoti mazi un lieli JEB projekti. Komisija arī palielinās finansējuma mērogu, īpašos pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” fondos piešķirot vēl 106 miljonus EUR jau vien 2023.–2024. gadam.

JEB kustība

Iniciatīva ir kļuvusi par kustību ar aktīvu un augošu kopienu no visām ES dalībvalstīm un ārpus tās robežām.

Ar vairāk nekā 600 oficiālām partnerorganizācijām, sākot ar ES mēroga tīkliem, beidzot ar vietējām iniciatīvām, JEB sasniedz miljoniem iedzīvotāju. Iniciatīva apvieno cilvēkus no dažādām vidēm — no mākslas un dizaina, kultūras un radošajām nozarēm, kultūras mantojuma iestādēm līdz pedagogiem, zinātniekiem un novatoriem, uzņēmumiem, vietējām un reģionālajām pašvaldībām un pilsoņu iniciatīvām.

Kopš paša sākuma JEB ir mudinājis un iedvesmojis milzum daudzus vietēja, reģionāla un nacionāla līmeņa dalībniekus veidot pašiem savas JEB iniciatīvas. Lai nodrošinātu pārredzamu piekļuvi informācijai par Jaunā Eiropas “Bauhaus” īpašajiem uzaicinājumiem, saņēmējiem un tā kopienas locekļiem, Komisija ir izveidojusi JEB infopaneli — visaptverošu datubāzi interaktīvas kartes veidā.

JEB kopiena darbojas arī Ukrainā. Tas nozīmē ieguldījumu gan ārkārtas mājokļu risinājumos, gan ilgtermiņa rekonstrukcijas plānošanā. JEB laboratorija īsteno trīs izmēģinājuma projektus (ēku steidzamība, apritīgums un spēju veidošana), tika inventarizētas Ukrainas pašvaldību un to ieinteresēto personu (piem., arhitektu, pilsētplānotāju, studentu un būvniecības uzņēmumu) tuvākā laika un ilglaika atjaunošanas vajadzības. Balstoties uz izmēģinājuma projektu rezultātiem, 2023. gada pirmajā ceturksnī ukraiņiem, Jaunā Eiropas “Bauhaus” partneriem un starptautiskajiem atjaunošanas ekspertiem kļūs pieejami vairāki spēju veidošanas instrumenti.

Būtiski ES ieguldījumi sāk nest augļus

Ar speciāli orientētu finansējumu no dažādām ES programmām JEB ir sācis īstenot īstas pārmaiņas uz vietas. 2022. gadā tika izraudzīti un darbu sāka pirmie seši Jaunā Eiropas “Bauhaus” demonstrācijas projekti — tie ir lielmēroga, atkārtojami vietēji pārveides projekti, ko finansē pamatprogramma “Apvārsnis Eiropa”. 2023. gadā kā kohēzijas politikas Eiropas inovatīvās darbības sekos nākamie 10 projekti. 2021.–2022. gadā kopā ar mazāka mēroga projektiem visā Eiropā JEB projektos, ko atbalstīja dažādas DFS programmas, tika ieguldīti vairāk nekā 100 miljoni EUR.

Atsauces uz Jauno Eiropas “Bauhaus” savās 2021.–2027. gada kohēzijas politikas programmās ir iekļāvušas visas dalībvalstis, paverot iespēju JEB iedvesmotiem projektiem saņemt kohēzijas finansējumu.

Jaunais JEB kompass kā projektu izstrādes un novērtēšanas orientieris

Šodien Komisija nāk klajā arī ar JEB kompasu — izvērtēšanas rīku, kas palīdz saprast, cik lielā mērā attiecīgajam projektam piemīt JEB pieeja. Tajā paskaidrots, ko specifiskā kontekstā nozīmē trīs NEB vērtības: ilgtspēja, iekļautība un skaistums; un kā tās iespējams integrēt un apvienot ar līdzdalības un starpdisciplināras darbības principiem. Uz šā kompasa bāzes, sākot ar būvēto vidi, tiks izstrādāti detalizētāki novērtēšanas rīki.

Kohēzijas un reformu komisāre Elīza Ferreira:

Divu gadu laikā mēs apguvām vairāk nekā 100 dažādus projektus uz vietas un vairāk nekā 100 miljonus EUR ieguldījumu jaunajā Eiropas “Bauhaus” no dažādām ES programmām. Esmu lepns, ka puse šo ieguldījumu nāk no kohēzijas politikas. Un tas ir tikai sākums, proti, visas 27 dalībvalstis noteikumus par Jauno Eiropas “Bauhaus” ir iekļāvušas savās 2021.–2027. gada kohēzijas programmās. Mēs ceram, ka nākamajos gados Eiropas reģionos un vietējās kopienās tiks īstenots vairāk JEB projektu. Dalībvalstis un JEB dalībniekus šajos centienos joprojām balstīs kohēzijas politika.

Par inovāciju, pētniecību, kultūru, izglītību un jaunatnes lietām atbildīgā komisāre Marija Gabriela:

Šodien iesniegtais ziņojums par Jauno Eiropas “Bauhaus” liecina par līdz šim gūtajiem lielajiem sasniegumiem. Un 2023. gads nesīs jaunus piedzīvojumus, jo īpaši Eiropas jauniešiem, kuri, pateicoties “Erasmus+” darbībai “Discover EU”, drīz varēs staigāt Jaunā Eiropas “Bauhaus” ceļus. Viņi varēs nepastarpināti pieredzēt, ka Jaunais Eiropas “Bauhaus” ir kustība, kas spēj mainīt mūsu dzīvi. Es īpaši priecājos, ka, pateicoties Jaunā Eiropas “Bauhaus” akadēmijai, ar īpašu kategoriju JEB balvām un apmācību par ilgtspējīgiem tematiem, uzmanības centrā būs izglītība.

Turpmākā virzība

Komisija arī turpinās strādāt pie tā, lai JEB integrētu ES programmās, dalītā pārvaldībā arī kohēzijas politikā, un palielinātu iniciatīvas finansējumu. 2023. un 2024. gadā JEB īpašajiem uzaicinājumiem pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” misijās un kopās tiks piešķirti vairāk nekā 106 miljoni EUR.

Eiropas Prasmju gada kontekstā Jaunā Eiropas “Bauhaus” 2023. gada balvas tematiski koncentrēsies uz izglītību, un tas paplašinās ģeogrāfisko pārklājumu, papildus ES dalībvalstīm aptverot arī Rietumbalkānus. Šogad JEB pilnveidos arī JEB akadēmiju un, lai paātrinātu nozares pārveidi, ieviesīs apmācību par ilgtspējīgu būvniecību, apritīgumu un biobāzētiem materiāliem.

Tiks turpināti tādi pašreizēji projekti kā JEB laboratorija, lai JEB tiktu nostiprināts visās rīcībpolitikās. JEB arī uzskata, ka viens no tā svarīgajiem uzdevumiem ir palielināt klātbūtni valstīs un reģionos, arī lauku apvidos, kur līdz šim JEB darbība ir bijusi neliela.

Pateicoties “Erasmus+” “DiscoverEU” jaunā Eiropas “Bauhaus” maršrutiem, Eiropas jauniešiem drīz būs iespēja atklāt Eiropas pārsteidzošās ainavas un pilsētas, vienlaikus iepazīstot jaunā Eiropas “Bauhaus” projektus.

Plašāka informācija

Jaunā Eiropas “Bauhaus” ļvietne

Jaunā Eiropas “Bauhaus” LinkedIn lapa

Jaunā Eiropas “Bauhaus” Instagram konts

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 17. janvāris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā