Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 18. janvārisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 10 min

Jautājumi un atbildes par jaunā Eiropas “Bauhaus” 2022. gada balvu

Bauhaus

Kāds ir jaunā Eiropas “Bauhaus” balvu mērķis?

Patlaban notiek pieteikumu pieņemšana uz jaunā Eiropas “Bauhaus” balvu otro izlaidumu. 2021. gadā, kad šādas balvas piešķīra pirmo reizi, no visas Eiropas un ne tikai no tās tika saņemti vairāk nekā 2000 pieteikumu. Arī 2022. gadā cildināsim jaunus un iedvesmojošus piemērus, kuri ar šīs iniciatīvas palīdzību spēj izmainīt mūsu ikdienu, dzīves vidi un pieredzi. Apbalvojot un starmešu gaismā ieceļot piemērus “no dzīves” un jauno talantu lieliskās idejas, jaunā Eiropas “Bauhaus” balvu mērķis ir parādīt, ka ilgtspēja, uz ko tiek turēts Eiropas zaļais kurss, var būt iekļaujoša un ienest skaistu un kvalitatīvu pieredzi cilvēku un sabiedrības grupu ikdienas dzīvē visā Eiropā.

Kāda veida projekti var uz balvu kandidēt?

Ar jaunā Eiropas “Bauhaus” balvu var tikt izcelti gan jau esoši piemēri, gan jaunas idejas un koncepcijas četrās dažādās kategorijās.

Katrā no šīm kategorijām tiek izšķirtas divas paralēlas konkursa sadaļas:

 • “Jaunā Eiropas “Bauhaus” balva” – par jau esošiem, pabeigtiem piemēriem un
 • “Jaunā Eiropas “Bauhaus” uzlecošās zvaigznes” – par jauno talantu piedāvātajām koncepcijām vai idejām.

Pieteikumos jāapraksta, kāpēc un kā projekts/koncepcija atspoguļo vai iemieso trīs galvenās vērtības, kas ir jaunā Eiropas “Bauhaus” iniciatīvas pamatā – estētiku, ilgtspēju un iekļaujošumu –, kā arī jāparāda projekta/koncepcijas inovatīvā dimensija. Turklāt pretendentiem uz balvu sadaļā “Uzlecošās zvaigznes” ir jāpaskaidro, kādi pasākumi plānoti koncepcijas/idejas tālākai izstrādei vai īstenošanai.

Kādās kategorijās tiks piešķirtas šāgada balvas?

Sākotnējo 10 apbalvošanas kategoriju vietā ir nākušas četras citas, un tās atspoguļo jaunā Eiropas “Bauhaus” četrus tematiskos pārveides virzienus, kas noteikti iniciatīvas kopizstrādes posmā. To pamatā ir tūkstošiem šajā procesā palīdzējušo ES pilsoņu un organizāciju viedokļi un pieredze. Vienlaikus tās ir pietiekami plašas, lai aptvertu dažādus projektus, idejas un koncepcijas. 

Projektiem būtu jāvairo skaistums, ilgtspējība un iekļaujošums. Minētās četras kategorijas var vispārīgi aprakstīt šādi:

 

Atjaunot saikni ar dabu 

Iedvesmojoši piemēri skaistiem, ilgtspējīgiem un iekļaujošiem projektiem, kas indivīdus un sabiedrības grupas tuvina dabai un palīdz atjaunot dabiskās ekosistēmas un novērst bioloģiskās daudzveidības izzušanu vai arī aicina tās pārskatīt attiecības ar dabu no skatpunkta, kas vērsts uz visām dzīvības formām, ne tikai uz cilvēku.

 

Atgūt piederības sajūtu 

Iedvesmojoši piemēri skaistiem, ilgtspējīgiem un iekļaujošiem projektiem, kas veicina piederības izjūtu, piešķir vietām un kopienām (kur indivīdi pieder pie kādas grupas) vai precēm īpašu gaisotni vai nozīmi un ceļ godā daudzveidību.

 

Priekšroku dot vietām un cilvēkiem, kam tas vajadzīgs visvairāk

Iedvesmojoši piemēri skaistiem, ilgtspējīgiem un iekļaujošiem projektiem, kas palīdz apmierināt to teritoriju, kopienu un indivīdu vajadzības, kuriem īpašu ekonomisko, sociālo vai fizisko iezīmju dēļ ir jāpievērš sevišķa un steidzama uzmanība.

 

Veidot apritīgu industriālo ekosistēmu un atbalstīt aprites cikla pieeju

Iedvesmojoši piemēri skaistiem, ilgtspējīgiem un iekļaujošiem projektiem, kas veicina industriālo ekosistēmu pārveidošanu ilgtspējīgākas un apritīgākas prakses garā un ņem vērā relevantos sociālos aspektus. 

Kas var pieteikties uz jaunā Eiropas “Bauhaus” balvu?

Var pieteikties gan ES iedzīvotāji/tiesību subjekti, gan trešo valstu valstspiederīgie/tiesību subjekti, ja viņu koncepcija, ideja vai projekts ir izstrādāts un/vai fiziski atrodas ES. Ir iespējami arī kopīgi grupas/partneru un konsorciju tipa pieteikumi, kuriem piemēro tos pašus kritērijus kā ES īstenotiem projektiem.

Jaunieši, kas 2022. gada 28. februārī ir jaunāki par 30 gadiem, var pieteikties uz abām konkursa sadaļām – “Jaunā Eiropas “Bauhaus” balva” un “Jaunā Eiropas “Bauhaus” uzlecošās zvaigznes”. 

Projektu virzītāji vecumā virs 30 gadiem var pieteikties tikai uz “Jaunā Eiropas “Bauhaus” balvu”.

Vai uz balvu var pieteikties tikai ar konkrētiem, fiziskiem projektiem vai arī ar koncepcijām un idejām?

Tāpat kā 2021. gadā, pirmā konkursa sadaļa “Jaunā Eiropas “Bauhaus” balva” būs veltīta nesen pabeigtiem projektiem. Šiem projektiem jābūt pabeigtiem jau pieteikuma iesniegšanas brīdī, un tie nedrīkst būt pabeigti ilgāk par diviem gadiem. Koncepcijas, prototipi un risinājumi (rīki, metodes, idejas), kas nav īstenoti reālā kontekstā, tiks uzskatīti par neatbilstīgiem.

Tomēr šiem projektiem nav obligāti jābūt fiziski īstenotiem ēkas vai produkta veidā. Visās četrās balvu kategorijās tie var būt arī iedibinātas/īstenotas metodes vai procesi, piemēram, izglītības modeļi vai kultūras projekti.

Otrajā konkursa sadaļā “Jaunā Eiropas “Bauhaus” uzlecošās zvaigznes” galvenā uzmanība tiks pievērsta koncepcijām vai idejām, kuru autori ir jaunie talanti vecumā līdz 30 gadiem. Koncepcijas/idejas šajā sadaļā var būt dažādos izstrādes posmos, sākot no projektiem agrīnā stadijā līdz prototipa līmenim, un tās būtu jāiesniedz kopā ar izstrādes plānu, kurā izklāstīti pasākumi, kas paredzēti koncepcijas/ideju tālākai izstrādei, veicināšanai un/vai īstenošanai, īpašu uzmanību pievēršot nākamajam gadam pēc pieteikuma iesniegšanas.

Arī šajā gadījumā projektiem nav obligāti jābūt fiziski īstenotiem ēkas vai produkta veidā. Visās četrās balvu kategorijās tie var būt arī metodikas vai procesi, izglītības modeļi vai kultūras projekti u. c.

Kas, izņemot projektu kategorijas, 2022. gadā vēl ir atšķirīgs no 2021. gada, kad balvas tika piešķirtas pirmo reizi?

Šogad tiks piešķirtas kopā 18 balvas. Katras kategorijas katrā sadaļā tiks piešķirtas divas balvas — par pirmo un otro vietu. Tādējādi atlases procesā, kura pamatā ir piešķiršanas kritēriji, kas aprakstīti kandidātiem adresētajos norādījumos, tiks piešķirtas 16 balvas. Bez tam katrā sadaļā viens papildu uzvarētājs tiks izraudzīts publiskajā balsojumā (kopā vēl divas balvas).

A sadaļā “Jaunā Eiropas “Bauhaus” balva” naudas balva katrā kategorijā (šajā sadaļā kopā deviņi apbalvojumi) būs attiecīgi: 

 • 30 000 EUR katram uzvarētājam katrā kategorijā un publiskā balsojuma uzvarētājam;
 • 20 000 EUR katram otrās vietas ieguvējam.

B sadaļā “Jaunā Eiropas “Bauhaus” uzlecošās zvaigznes” naudas balva katrā kategorijā (šajā sadaļā kopā deviņi apbalvojumi) būs attiecīgi: 

 • 15 000 EUR katram uzvarētājam katrā kategorijā un publiskā balsojuma uzvarētājam;
 • 10 000 EUR katram otrās vietas ieguvējam.

Papildus pieteikumu kvalitātes novērtējumam novērtēšanas procesa pēdējā posmā tiks ņemta vērā arī ģeogrāfiskā daudzveidība, līdzsvars starp pieteikumiem, kas attiecas uz apbūves vides fizisku pārveidi un citu veidu pārveidi, kā arī kontekstu daudzveidība (lauku/pilsētu, maza mēroga/liela mēroga utt.).

Šoreiz atšķirīgs ir arī publiskās balsošanas process, jo šādā veidā tiks piešķirtas tikai divas īpašās balvas. Turklāt šogad publiskajā balsošanā var piedalīties ne tikai jaunā Eiropas “Bauhaus” biļetena abonenti, un iespējai balsot vajadzētu būt ikvienam interesentam.

Visbeidzot, 2022. gadā pieteikumus var iesniegt tikai vienā kategorijā un tikai vienā sadaļā, t. i., vienu un to pašu pieteikumu nevar iesniegt vairākās kategorijās / abās sadaļās.

Vai konkursa sadaļas “Uzlecošās zvaigznes” uzvarētāji saņems atbalstu savu ideju realizēšanai?

Visi iepriekš atlasītie piemēri un koncepcijas/idejas pirms galīgās atlases tiks publiskotas īpašajā jaunā Eiropas “Bauhaus” tīmekļvietnē (sk. turpmāk). Papildus naudas balvai katrs uzvarētājs varēs izmantot mediju partnerības priekšrocības, ko Komisija nodrošinās īpašiem komunikācijas pasākumiem.

Komunikācijas pakete, ko saņems “Uzlecošās zvaigznes” uzvarētāji, ir paredzēta, lai atbalstītu viņus ideju īstenošanā.

Kā tiks izraudzīti jaunā Eiropas “Bauhaus” balvu ieguvēji?

Atlases process sastāvēs no pieciem posmiem:

 1. pieteikumu pārskatīšana un atbilstības novērtējums;
 2. katru atbilstīgo pieteikumu izvērtēs divi ārējie ilgtspējas, iekļaušanas un estētikas jomas eksperti, kuri izveidos finālistu sarakstu. Finālisti būs tie, kuru pieteikumi iegūs visaugstāko novērtējumu katrā sadaļā un katrā kategorijā, un pieteikumos būs pārstāvētas visas ES dalībvalstis;
 3. finālistu pieteikumu publicēšana publiskā balsojuma tīmekļvietnē. Publiskais balsojums būs pieejams visām personām un tiesību subjektiem, kas vēlēsies balsot; būs vajadzīga tikai derīga e-pasta adrese;
 4. finālistu pieteikumus izskatīs ārējo ekspertu galīgā žūrija, kuras sastāvā būs deviņi locekļi un viens Eiropas Komisijas pārstāvis, kurš darbosies kā koordinators (bez balsstiesībām);
 5. pirmās un otrās vietas ieguvēju atlases rezultātus apstiprinās Komisijas pārstāvju veidota izvērtēšanas komiteja.

Kādā veidā galīgā žūrija šogad izraudzīsies uzvarētājus?

Uz ārējo ekspertu sākotnējā pieteikumu novērtējuma pamata galīgā žūrija ierosinās pieteikumu galīgo sarindojumu, kurā ņems vērā ne tikai pieteikumu kvalitāti, bet arī šādus papildu kritērijus:

 • ģeogrāfiskā daudzveidība;
 • līdzsvars starp pieteikumiem, kas attiecas uz apbūves vides fizisku pārveidi un citu veidu pārveidi;
 • kontekstu daudzveidība (lauku/pilsētu, maza mēroga/liela mēroga utt.).

Kādi ir balvu piešķiršanas kritēriji? 

Piešķiršanas kritēriji ir atšķirīgi katrai no abām konkursa sadaļām, un tie ietver tālāk nosauktos elementus.

“Jaunā Eiropas “Bauhaus” balvas” gadījumā:

a) projekta izcilība, mūsdienīgums izvēlētajā balvas kategorijā un arī attiecībā uz to, kā konkrētajai kategorijai iezīmīgā izcilā veidā projekts īsteno un kombinē ilgtspējas, estētikas un iekļaujošuma pamatvērtības;

b) pierādīti projekta rezultāti/ietekme salīdzinājumā ar to, kas katrā kategorijā tiek sagaidīta;

c) iedzīvotāju līdzdalība un iesaistīšana. Īpaši tiks vērtēta iedzīvotāju un pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanas kvalitāte projekta izstrādē un/vai īstenošanā. Projektam būtu uzskatāmi jāparāda iesaistes nestie ieguvumi un, cik vien iespējams, jāpiedāvā vietēji risinājumi globālām problēmām;

d) inovatīva dimensija salīdzinājumā ar vispārējo praksi;

e) liels projekta pārnesamības un atkārtojamības potenciāls dažādos kontekstos, pamatots ar skaidru dokumentāciju un metodikas un principu paziņošanu.

“Jaunā Eiropas “Bauhaus” uzlecošās zvaigznes” gadījumā:

a) projekta idejas vai koncepcijas izcilība, mūsdienīgums izvēlētajā balvas kategorijā. Projektiem un koncepcijām jāparāda, kā saistībā ar konkrēto kategoriju parauga veidā var būt īstenotas un kombinētas visas trīs – ilgtspējas, estētikas un iekļaujošuma – pamatvērtības;

b) inovatīva dimensija salīdzinājumā ar vispārējām koncepcijām un praksi;

c) izstrādes plāna relevantums, kvalitāte un ticamība, īpašu uzmanību pievēršot nākamajā gadā pēc pieteikuma iesniegšanas darāmajiem darbiem.

Sīkāka informācija

Paziņojums presei par jaunā Eiropas “Bauhaus” 2022. gada balvām

Jaunā Eiropas “Bauhaus” tīmekļa lapa

Balvām veltīta lappuse

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 18. janvāris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā