Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 15. februārisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 6 min

Jautājumi un atbildes par kosmosa satiksmes pārvaldību

Kosmoss

Kas ir kosmosa satiksmes pārvaldība?

Kosmosa satiksmes pārvaldība (STM) šeit ir definēta kā līdzekļi, kas jāizmanto, un regulējums, kas jāievēro, lai droši un ilgtspējīgi piekļūtu kosmiskajai telpai, darbotos tajā un atgrieztos no tās.

Kosmosa satiksmes pārvaldība attiecas uz šādiem elementiem:

a) kosmosa situācijas apzināšanās darbības, to vidū kosmosa satiksmes pārvaldība,

b) atlūzu daudzuma mazināšana kosmosā un situācijas uzlabošana,

c) kosmosa orbītu un radiofrekvenču spektra pārvaldība,

d) viss kosmosa operāciju dzīves cikls, tai skaitā palaišanas posms, kosmisko aparātu operācijas orbītā un ekspluatācijas laika beigu operācijas, tiem izejot no orbītas,

e) kosmisko aparātu (kontrolētas un nekontrolētas) atgriešanās posms.

Kāds ir iniciatīvas pamatmērķis?

Šā Komisijas un Augstā pārstāvja kopīgā paziņojuma mērķis ir izklāstīt konkrētu ES pieeju kosmosa satiksmes pārvaldībai, kas ļautu droši un ilgtspējīgi izmantot kosmosu, aizsargājot ES intereses, vienlaikus pilnībā ņemot vērā ES un tās dalībvalstu attiecīgās kompetences. Jo īpaši tā mērķis ir:

  • sniegt kosmosa satiksmes pārvaldības darba definīciju,
  • izstrādāt kosmosa satiksmes pārvaldības prasības civilajā un militārajā jomā,
  • veicināt spēju attīstību, lai nodrošinātu kosmisko objektu novērošanas un uzraudzības (SST) pakalpojumus, jo STM iespējams īstenot tikai ar efektīvu SST sistēmu,
  • ieviest piemērotu standartu un noteikumu satvaru,
  • popularizēt ES STM pieeju visā pasaulē.

Kāpēc ir vajadzīga rīcība?

Kopš kosmosa sacensības sākuma 6000 palaišanas operācijās orbītā ir izvietoti 11 800 satelītu, no kuriem 4550 pašlaik darbojas[1], bet pārējie kļuvuši par atlūzām, kas turpina pārvietoties orbītā. Turpmākajos gados tiks palaisti vairāk nekā 20 000 satelītu. Līdz ar to kosmosā strauji izvietojas liels daudzums kosmisko staciju un palaišanas sistēmu. Aizvien lielāka kosmosa pārslogotība apdraud tā infrastruktūras un operāciju dzīvotspēju un drošību tajā. Ap Zemi riņķo vairāk nekā 1 miljons 1 līdz 10 cm lielu atlūzu, kuru skaits arvien pieaug.

Tajā pašā laikā patlaban pastāv tikai nedaudzi globālie “ceļu satiksmes noteikumi” par rīcību kosmiskajā telpā. Lai gan ANO līmenī ir gūti vērā ņemami panākumi, starptautiska līmeņa visaptverošas pieejas izstrādē vērojami būtiski diplomātiski un politiski šķēršļi, kas pastiprina vajadzību steidzami rīkoties.

Kas ES līmenī paveikts līdz šim?

Operatīvajā līmenī kosmisko objektu novērošanas un uzraudzības jomā ES aktīvi darbojas kopš 2014. gadaES SST konsorcijs sniedz SST pakalpojumus, kas vajadzīgi kosmosa satiksmes pārvaldībai, piemēram, veic nekontrolētas atgriešanās riska novērtēšanu vai sniedz informāciju par sadursmju novēršanu. Patlaban tas nodrošina sadursmju novēršanas pakalpojumus vairāk nekā 260 Eiropas kosmiskajiem aparātiem.

Tehniskajā līmenī patlaban pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” ietvaros tiek īstenotas divas koordinācijas un atbalsta darbības, proti, tiek novērtētas kosmosa satiksmes pārvaldībai vajadzīgās tehnoloģijas un spējas.

Turklāt Komisija pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma sāka izmēģinājuma projektu kosmosa satiksmes pārvaldības jomā. Tā mērķis ir sniegt visaptverošu priekšstatu par esošo un turpmāko satvaru un veikt vajadzību iepriekšēju apzināšanu. Tajā novērtēts arī tiesiskais regulējums un norises tirgū.

2021. gada februārī pieņemtais Rīcības plāns par sinerģijām starp civilo, aizsardzības un kosmosa rūpniecību kosmosa satiksmes pārvaldību noteica par pamatprojektu, ar ko paredzēts izstrādāt STM regulējumu un standartus.

Kāda ir ES līmeņa rīcības pievienotā vērtība?

ES ir kosmosa lielvara ar visprogresīvākajiem satelītnavigācijas pakalpojumiem, ko sniedz Galileo un EGNOS, un Zemes novērošanas pakalpojumiem, ko nodrošina Copernicus. Ierosinātās darbības uzlabos ES un dalībvalstu kosmosa infrastruktūras noturību un drošību, no kuras ir atkarīga mūsu sabiedrība un ekonomika.

ES jau veicina daudzpusēju pieeju, lai saglabātu kosmiskajā telpā veiktu darbību ilgtermiņa drošību un ilgtspēju ar mērķi samazināt riskus visām kosmiskajām sistēmām.

ES ir īstajā vietā, lai rīkotos, un spēj apzināt vajadzības, prasības, apkopot viedokļus, izmantot tehnoloģijas un koordinēt ārējo iesaisti.

Kā tiks iesaistīti uzņēmumi, MVU un mikrouzņēmumi?

Ir jānodrošina, ka ES rūpniecības, arī “New Space”, piedāvātais potenciāls tiek pilnībā izmantots, pamatojoties uz ES SST sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem. Ar mērķtiecīgām darbībām ES SST partnerība var gūt labumu no ES rūpniecības jaunākajām norisēm tehnoloģiskās inovācijas jomā. Uzlabotais ES katalogs un ar to saistītā datu apmaiņas platforma ES uzņēmumiem būs daļēji pieejama pētniecības darbībām ar mērķi Eiropā un starptautiskā līmenī izstrādāt ar pievienoto vērtību saistītus STM pakalpojumus.

Konkrētāk, ES uzņēmumi piedalās iepirkuma konkursos, ko publicē ES SST konsorcija dalībnieki. Tādējādi līdz pat 75 % no ES SST konsorcijam piešķirtajiem līdzekļiem tiek apgūti caur ES rūpniecības apakšuzņēmumiem. Tas SST jomā jau ir radījis Eiropas rūpniecības ekosistēmu, kurai būtu jāspēj veicināt ES STM pieeju.

Kā ir ar ārējo iesaisti kosmosa satiksmes pārvaldībā?

Kosmoss ir globāla publiska prece, kuras ģeopolitiskā nozīme aizvien pieaug. Ir būtiski rīkoties saskaņoti. ES STM pieejas mērķis ir veicināt globālus centienus, apvienojot esošās reģionālās spējas un instrumentus ar vispārēju mērķi globālai sadarbībai, un tā veicinās daudzpusēju STM pieeju Apvienoto Nāciju Organizācijas ietvaros.

Kosmosa satiksmes pārvaldības sakarā ES īstenos aktīvu diplomātiju. Diskusijās ar starptautiskajiem partneriem galvenokārt būtu jāpievēršas ne vien civilajiem jautājumiem (piemēram, operācijām, standartizācijai u. c.), bet arī būtu jāuzsver ar šo pārvaldību saistītie drošības un aizsardzības aspekti.

Turpmākie pasākumi

Ar ES pieeju kosmosa satiksmes pārvaldībai ir ierosinātas desmit konkrētas darbības, kas sadarbībā ar dalībvalstīm laikposmā no 2022. līdz 2024. gadam jāveic Komisijai un Augstajam pārstāvim. Nākamajos četros mēnešos vispirms jāuzsāk apspriešanās ar visām attiecīgajām ieinteresētajām personām, lai novērtētu STM vajadzības un ietekmi uz dažādām Savienības politikas jomām. Par kosmosa kopējās stratēģiskās kultūras būtisku elementu tiks uzskatītas arī īpašās vajadzības aizsardzības un drošības jomā.

Sīkāka informācija

Paziņojums presei par kosmosa tiesību aktu kopumu

Faktu lapa par kosmosa satiksmes pārvaldību

Jautājumi un atbildes par Drošas savienojamības iniciatīvu

Faktu lapa par drošu savienojamību

Kosmosa tiesību aktu tīmekļvietne

 

[1] Avots: Eurospace. 2017., 2018. un 2019. gadā ik gadu tika palaisti vairāk nekā 470 kosmiskie aparāti, bet no 2000. līdz 2013. gadam – vidēji gadā tikai 110.

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 15. februāris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā