Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 24. maijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 6 min

Kapitāla tirgu savienība: Komisija ierosina jaunus noteikumus privāto ieguldītāju aizsardzībai un to iespēju nostiprināšanai Eiropas Savienībā

Ekonomika

Komisija šodien pieņēma privāto ieguldījumu paketi, kurā privāto ieguldījumu centrā ir patērētāju intereses. Mērķis ir dot iespēju privātajiem ieguldītājiem (t. i., ieguldītājiem, kuri ir “patērētāji”) pieņemt ieguldījumu lēmumus, kas atbilst viņu vajadzībām un vēlmēm, nodrošinot, ka pret viņiem izturas taisnīgi un pienācīgi aizsargāti. Tas vairos privāto ieguldītāju uzticēšanos un paļāvību droši ieguldīt savā nākotnē un pilnībā izmantot ES kapitāla tirgu savienības sniegtās priekšrocības.

Viens no Komisijas trim galvenajiem mērķiem 2020. gada kapitāla tirgu savienības rīcības plānā bija padarīt ES par vēl drošāku vietu, kur iedzīvotājiem veikt ieguldījumus ilgtermiņā. Šodienas tiesību aktu kopuma mērķis ir sasniegt šo mērķi un veicināt dalību ES kapitāla tirgos, kas parasti ir bijusi zemāka nekā citās jurisdikcijās, piemēram, Amerikas Savienotajās Valstīs, lai gan eiropiešiem ir ļoti augsts uzkrājumu līmenis.  Kapitāla tirgu savienības veicināšana ir arī būtisks līdzeklis privātā finansējuma novirzīšanai uz mūsu ekonomiku un zaļās un digitālās pārkārtošanās finansēšanai.

Detalizēta informācija par tiesību aktu kopumu

Tiesību aktu kopums ietver vērienīgus un plašus pasākumus, lai:  

  • uzlabotu veidu, kādā privātajiem ieguldītājiem tiek sniegta informācija par ieguldījumu produktiem un pakalpojumiem jēgpilnākā un standartizētākā veidā, pielāgojot informācijas atklāšanas noteikumus digitālajam laikmetam un ieguldītāju pieaugošajām vēlmēm ilgtspējas jomā;
  • palielinātu izmaksu pārredzamību un salīdzināmību, pieprasot izmantot standarta noformējumu un terminoloģiju attiecībā uz izmaksām. Tas nodrošinās, ka ieguldījumu produkti privātajiem ieguldītājiem sniedz reālu cenas un vērtības attiecību;
  • nodrošinātu, ka visi privātie klienti vismaz reizi gadā saņem skaidru priekšstatu par sava portfeļa ieguldījumu rezultātiem
  • novērstu iespējamos interešu konfliktus ieguldījumu produktu izplatīšanā, aizliedzot pamudinājumus attiecībā uz pārdošanu, kas ietver “tikai rīkojumu izpildi” (t. i., netiek sniegtas konsultācijas), un nodrošinot, ka finanšu konsultācijas atbilst privāto ieguldītāju interesēm. Tiks ieviesti arī stingrāki aizsardzības pasākumi un pārredzamība gadījumos, kad pamudinājumi ir atļauti;
  • aizsargātu privātos ieguldītājus pret maldinošu tirgvedību, nodrošinot, ka finanšu starpnieki (t. i., konsultanti) ir pilnībā atbildīgi par sava tirgvedības paziņojuma izmantošanu (un ļaunprātīgu izmantošanu), tostarp gadījumos, kad tas tiek sniegts, izmantojot sociālos plašsaziņas līdzekļus vai slavenības, vai citas trešās personas, ko tie atalgo vai stimulē;
  • saglabātu augstus profesionālās kvalifikācijas standartus finanšu konsultantiem;
  • dotu patērētājiem iespēju pieņemt labākus finanšu lēmumus, mudinot dalībvalstis īstenot valsts pasākumus, kas var atbalstīt iedzīvotāju finanšpratību neatkarīgi no viņu vecuma, sociālās izcelsmes un iegūtās izglītības;
  • samazinātu administratīvo slogu un uzlabotu produktu un pakalpojumu pieejamību pieredzējušiem privātajiem ieguldītājiem, padarot samērīgākus atbilstības kritērijus, lai kļūtu par profesionālu ieguldītāju;
  • uzlabotu sadarbību uzraudzības jomā, lai valstu kompetentajām iestādēm un Eiropas uzraudzības iestādēm būtu vieglāk nodrošināt noteikumu pareizu, efektīvu un saskaņotu piemērošanu visā ES un kopīgi apkarot krāpšanu un nelikumīgu rīcību. 

Šodienas tiesību aktu kopumam ir plašs tvērums, un tas skar visus patērētāja ieguldījumu posmus. To veido grozījumu direktīva, ar kuru pārskata spēkā esošos noteikumus, kas izklāstīti Finanšu instrumentu tirgu direktīvā (FITD II), Apdrošināšanas izplatīšanas direktīvā (AID), pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (PVKIU) direktīvā, Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku direktīvā (AIFPD) un Direktīvā par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II), kā arī grozošā regula, ar kuru pārskata komplektēto privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) regulu.
 

Priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku cilvēku labā Valdis Dombrovskis

Eiropas patērētāji vēl nesaņem visizdevīgāko piedāvājumu, kad tiem ir jāizdara izvēle, lai ieguldītu savus līdzekļus. Tas ir svarīgi, ja mēs vēlamies stimulēt privātos ieguldījumus, lai finansētu plašāku ES ekonomiku. Tāpēc šodien mēs paaugstinām standartus, nodrošinot objektīvas un nesarežģītas speciālistu konsultācijas attiecībā uz ieguldījumu produktiem, tādējādi sniedzot iespēju cilvēkiem gūt labāko atdevi no saviem ieguldījumiem. Lielāka uzticēšanās un paļāvība mudinās cilvēkus ieguldīt vairāk Eiropas kapitāla tirgos, tiks nodrošināta patērētāju aizsardzība un taisnīgāka attieksme pret tiem. Tas arī ļaus saglabāt Eiropas privāto ieguldījumu nozares konkurētspēju. Tas ir kapitālu tirgu savienības galvenais mērķis.

Finanšu pakalpojumu, finanšu stabilitātes un kapitāla tirgu savienības komisāre Mareida Makginesa

Šis ir vērienīgākais tiesību akta priekšlikums kopš ES Finanšu regulas izveides. Tā mērķis ir nodrošināt, ka finanšu satvars darbojas privāto ieguldītāju interesēs. Šī iniciatīva aptver visus ieguldījumu procesa posmus un visas ES kapitāla tirgu nozares un ierosina visaptverošu satvaru, lai atbalstītu ES pilsoņus ieguldījumu lēmumu pieņemšanā. Mēs vēlamies mudināt Eiropas iedzīvotājus likt savai naudai pelnīt, daļu no saviem uzkrājumiem novirzot ieguldījumos. Eiropieši ir uzcītīgi noguldītāji, bet ne tik dedzīgi ieguldītāji, un mūsu stratēģijas mērķis ir atraisīt ieguldījumu potenciālu, kas piemīt noguldījumiem. Labākais veids, kā to izdarīt, ir nodrošināt, lai iedzīvotāji būtu labāk informēti, varētu veikt taisnīgākus darījumus un labāk sasniegt savus ilgtermiņa finanšu mērķus. Šī iniciatīva sniedz reālus ieguvumus privātajiem ieguldītājiem, un tās centrā ir viņu intereses, aizsardzība un ieguldījumu mērķi.

Pamatinformācija

Ieguldītāju aizsardzības noteikumi pašlaik ir izklāstīti nozaru leģislatīvajos instrumentos, tostarp FITD, PRIIP regulā, PVKIU direktīvā, AIFP direktīvā, Maksātspēja II un AID. Noteikumi dažādos finanšu instrumentos var atšķirties un dažkārt var būt nekonsekventi, padarot kumulatīvās prasības mulsinošas privātajiem ieguldītājiem. Tajā pašā laikā digitalizācija ir izraisījusi izmaiņas izplatīšanas modeļos un radījusi jaunus finanšu instrumentu tirgvedības veidus privātiem klientiem.

Pēdējo trīs gadu laikā Komisija ir apkopojusi pierādījumus, kas kalpo par pamatu šodienas priekšlikumiem, tostarp padziļinātu pētījumu, kurā aplūkoti galvenie ar privātajiem ieguldītājiem saistīti jautājumi (informācijas atklāšana, konsultācijas, pamudinājumi, piemērotība), plašas sabiedriskās apspriešanas, aicinājumus Eiropas uzraudzības iestādēm sniegt konsultācijas un daudzus kontaktus ar ieinteresētajām personām. 

Papildinformācija

Jautājumi un atbildes

Faktu lapa

Tiesību akti

 

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 24. maijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā