Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 25. novembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 7 min

Kapitāla tirgu savienība: Komisija ierosina jaunus pasākumus Eiropas kapitāla tirgu veicināšanai

Eiropas kapitāla tirgu veicināšana

Eiropas Komisija šodien pieņēma pasākumu kopumu, lai uzlabotu uzņēmumu spēju piesaistīt kapitālu visā ES un nodrošinātu, ka eiropieši gūst iespējami lielu labumu no saviem uzkrājumiem un ieguldījumiem. Gadu pēc 2020. gada kapitāla tirgu savienības rīcības plāna Komisija pilda savas saistības, ierosinot pasākumus Eiropas kapitāla tirgu veicināšanai. Tas palīdzēs Eiropas ekonomikas atveseļošanai pēc Covid-19 krīzes, kā arī digitālās un zaļās pārkārtošanās procesam. Turklāt Komisija ir nākusi klajā ar paziņojumu, kurā izklāstītas darbības, ko tā veiks nākamgad, lai stimulētu tirgu.

Šodien iesniegtie priekšlikumi nodrošinās ieguldītājiem labāku piekļuvi uzņēmumu un tirdzniecības datiem. Šie pasākumi arī veicinās ilgtermiņa ieguldījumus un atvieglos un padarīs drošāku ieguldījumu fondu pārrobežu pārdošanu. Kopumā šodien iesniegtie priekšlikumi nodrošinās labāku saikni starp ES uzņēmumiem un ieguldītājiem, uzlabojot uzņēmumu piekļuvi finansējumam, paplašinot privāto ieguldītāju ieguldījumu iespējas un vēl vairāk integrējot ES kapitāla tirgus.

Šodien pieņemtie tiesību aktu priekšlikumi ir šādi:

  1. Eiropas vienotais piekļuves punkts (ESAP): nodrošināt datu pieejamību ieguldītājiem

ESAP piedāvās vienotu piekļuves punktu publiskai finanšu un ar ilgtspēju saistītai informācijai par ES uzņēmumiem un ES ieguldījumu produktiem. Tas uzņēmumus padarīs redzamākus ieguldītājiem, tādējādi atverot vairāk finansējuma avotu. Tas ir īpaši svarīgi maziem uzņēmumiem mazos kapitāla tirgos, jo tie vairāk nonāks gan Eiropas Savienības, gan starptautisku ieguldītāju redzeslokā. ESAP ietvers arī uzņēmumu publicēto ar ilgtspēju saistīto informāciju, kas palīdzēs sasniegt Eiropas zaļā kursa mērķus. ESAP kā vienota datu telpa ir ES Digitālās stratēģijas un Digitālā finansējuma stratēģijas stūrakmens.

  1. Eiropas Ilgtermiņa ieguldījumu fondu (ELTIF) regulas pārskatīšana: veicināt ilgtermiņa ieguldījumus, tajā skaitā privāto ieguldītāju veiktus ilgtermiņa ieguldījumus

Šodien ierosinātā pārskatīšana palielinās ELTIF pievilcību ieguldītājiem un to kā papildu finansējuma avota nozīmi ES uzņēmumiem. Tā arī atvieglos privāto ieguldītāju ieguldījumu veikšanu ELTIF, jo īpaši atceļot minimālo ieguldījumu robežvērtību 10 000 eiro apmērā, vienlaikus nodrošinot ieguldītāju spēcīgu aizsardzību. Tā kā ELTIF ir paredzēti, lai novirzītu ilgtermiņa ieguldījumus, tiem ir labas iespējas palīdzēt finansēt zaļo un digitālo pārkārtošanos.

  1. Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku direktīvas (AIFMD) pārskatīšana

Šodien ierosinātās izmaiņas uzlabos alternatīvo ieguldījumu fondu tirgus efektivitāti un integrāciju. Ar priekšlikumu tiek saskaņoti noteikumi par fondiem, kas piešķir aizdevumus uzņēmumiem. Tas atvieglos aizdevumu izsniegšanu reālajai ekonomikai, vienlaikus labāk aizsargājot ieguldītājus un nodrošinot finanšu stabilitāti. Pārskatīšanā arī precizēti deleģēšanas noteikumi. ES noteikumi par deleģēšanu ļauj fondu pārvaldniekiem iegūt speciālas zināšanas no trešām valstīm. Šodien ierosinātā pārskatīšana nodrošinās pienācīgu informāciju un koordināciju starp ES uzraudzības iestādēm, tādējādi labāk aizsargājot ieguldītājus un finanšu stabilitāti.

  1. Finanšu instrumentu tirgu regulas (FITR) pārskatīšana: uzlabot pārredzamību, ieviešot “Eiropas konsolidēto datu lenti”, lai visiem ieguldītājiem būtu vieglāk piekļūt tirdzniecības datiem

Šodien ierosinātie ES tirdzniecības noteikumu pielāgojumi nodrošinās lielāku pārredzamību kapitāla tirgos. Ar tiem tiks ieviesta “Eiropas konsolidētā datu lente”, kas ieguldītājiem nodrošinās piekļuvi gandrīz reāllaika tirdzniecības datiem par akcijām, obligācijām un atvasinātajiem instrumentiem visās tirdzniecības vietās Eiropas Savienībā. Līdz šim šī piekļuve ir bijusi tikai nedaudziem profesionāliem ieguldītājiem. Šodien ierosinātā pārskatīšana arī uzlabos vienlīdzīgus konkurences apstākļus starp fondu biržām un investīciju bankām. Turklāt, atceļot atvērtās piekļuves noteikumu, tā veicinās ES tirdzniecības vietu starptautisko konkurētspēju.

Pamatojoties uz darbībām, kas izziņotas 2020. gada kapitāla tirgu savienības (KTS) rīcības plānā, Komisija 2022. gadā veiks vairākas turpmākas ar KTS saistītas darbības, ieskaitot priekšlikumu par iekļaušanu biržas sarakstā, atvērtas finanšu darbības regulējumu, iniciatīvu par uzņēmumu maksātnespēju un finanšpratības sistēmu.

Kolēģijas locekļu izteikumi.

Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku cilvēku labā Valdis Dombrovskis teica: 

Lai stimulētu reālo ekonomiku un atlabtu pēc Covid-19 krīzes, Eiropai ir vajadzīgi dinamiski un integrēti kapitāla tirgi. Šodien iesniegtie priekšlikumi ir nozīmīgs solis ceļā uz kapitāla tirgu savienības izveidi. Tas ir svarīgi ES ekonomikas izaugsmei. Mēs to panākam, uzlabojot piekļuvi uzņēmumu un tirdzniecības datiem un novirzot ieguldījumus ilgtspējai un digitālām prioritātēm. Šodien iesniegtajā tiesību aktu kopumā galvenā uzmanība ir pievērsta tam, lai palīdzētu maziem uzņēmumiem mazos kapitāla tirgos, atvieglotu MVU iespējas atrast dažādus finansējuma avotus un piekļūt tiem. Tas arī uzlabos ES kā tirdzniecības vietas starptautisko konkurētspēju.

Par finanšu pakalpojumiem, finanšu stabilitāti un kapitāla tirgu savienību atbildīgā komisāre Mareida Makginesa sacīja: 

Kapitāla tirgiem līdzās bankām ir būtiska nozīme ekonomikas finansēšanā, bet ir vajadzīgs lielāks progress, lai pabeigtu kapitāla tirgu savienības izveidi. Šodien mēs rīkojamies dažādos līmeņos: padarot kapitāla tirgus pārredzamākus, atvieglojot piekļuvi finanšu un ar ilgtspēju saistītiem datiem un padarot ieguldījumu produktus, piemēram, ELTIF un citus alternatīvus ieguldījumu fondus, pievilcīgākus ieguldītājiem un fondu pārvaldniekiem. Tas labāk apmierinās to uzņēmumu vajadzības, kuri meklē finansējumu, lai attīstītu savu uzņēmējdarbību, kas ir izšķiroši svarīgi atveseļošanai un zaļo un digitālo mērķu sasniegšanai. Taču tas nav viss; mēs šodien izziņojam arī vērienīgākas KTS iniciatīvas, kas paredzētas 2022. gadā attiecībā uz uzņēmumu piekļuvi publiskajiem tirgiem, atvērtu finanšu darbību, izglītību finanšu jomā un maksātnespēju.

Turpmākie pasākumi

Visus tiesību aktu kopuma elementus tagad apspriedīs Eiropas Parlaments un Padome. Laikam ir būtiska nozīme, un mēs aicinām abus likumdevējus pēc iespējas ātrāk sākt darbu pie šiem priekšlikumiem.

Konteksts

Kapitāla tirgu savienības (KTS) mērķis ir visā ES izveidot patiesi vienotu kapitāla tirgu. Tās mērķis ir panākt ieguldījumu un uzkrājumu plūsmu visās dalībvalstīs, sniedzot labumu iedzīvotājiem, ieguldītājiem un uzņēmumiem neatkarīgi no to atrašanās Eiropas Savienībā. Tas ir vēl jo steidzamāk, ņemot vērā Covid-19 krīzi un finansējumu, kas nepieciešams, lai atbalstītu atveseļošanu, ilgtspējīgu izaugsmi un divējādo – zaļo un digitālo – pārkārtošanos.

KTS padziļināšana ir sarežģīts uzdevums, un nav viena pasākuma, kas to paveiktu. Tāpēc mums ir jāpanāk progress visās jomās, kurās joprojām pastāv šķēršļi kapitāla brīvai apritei. Šodien pieņemtie četri tiesību aktu priekšlikumi ir svarīgs solis Komisijas 2020. gada KTS rīcības plāna īstenošanā. Tie risina problēmas plašā kapitāla tirgus pakalpojumu klāstā un palīdz sasniegt KTS pamatmērķus.

Plašāka informācija

Jautājumi un atbildes

Tiesību akti

Faktu lapa. Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondi (ELTIF)

Faktu lapa. Eiropas vienotais piekļuves punkts (ESAP)

Faktu lapa. Konsolidētu datu lente

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 25. novembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā