Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 19. aprīlisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 8 min

Komisija aicina ievērojami palielināt digitālās izglītības un digitālo prasmju nodrošināšanas iespējas

Digitālas prasmes

Komisija pieņem divus priekšlikumus Padomes ieteikumiem saistībā ar Eiropas Prasmju gadu, lai palīdzētu dalībvalstīm un izglītības un apmācības nozarei nodrošināt kvalitatīvu, iekļaujošu un pieejamu digitālo izglītību un apmācību nolūkā attīstīt Eiropas iedzīvotāju digitālās prasmes.

Priekšlikumos risinātas divas galvenās kopīgās problēmas, ko vienoti apzinājusi Komisija un ES dalībvalstis: 1) visas valdības pieejas trūkums digitālajai izglītībai un apmācībai un 2) grūtības nodrošināt cilvēkiem nepieciešamās digitālās prasmes.

Galveno veicinošo faktoru stiprināšana

Neraugoties uz progresu un izciliem inovācijas piemēriem, apvienotie centieni līdz šim nav nodrošinājuši sistēmisku digitālo pārveidi izglītībā un apmācībā. Dalībvalstīm joprojām ir grūti panākt pietiekamu ieguldījumu līmeni digitālās izglītības un apmācības infrastruktūrā, aprīkojumā un digitālās izglītības saturā, skolotāju un darbinieku digitālajā apmācībā (kvalifikācijas celšanā) un digitālās izglītības un apmācības politikas uzraudzībā un novērtēšanā.

Priekšlikumā Padomes ieteikumam par galvenajiem veicinošiem faktoriem sekmīgai digitālajai izglītībai un apmācībai visas dalībvalstis tiek aicinātas nodrošināt universālu piekļuvi iekļaujošai un kvalitatīvai digitālajai izglītībai un apmācībai, lai novērstu digitālo plaisu, kas Covid-19 krīzes kontekstā ir kļuvusi vēl redzamāka. To varētu panākt, izveidojot saskanīgu ieguldījumu, pārvaldības un skolotāju apmācības sistēmu efektīvai un iekļaujošai digitālajai izglītībai. Priekšlikumā ir ierosināti norādījumi un rīcība, ko dalībvalstis var pārņemt, lai īstenotu visas valdības un daudzu ieinteresēto personu pieeju, kā arī izglītības un apmācības darbinieku vadītu augšupējas inovācijas un digitalizācijas kultūru.

Digitālo prasmju mācīšanas uzlabošana

Otrā konstatētā kopīgā problēma ir saistīta ar atšķirīgajiem digitālo prasmju līmeņiem dažādos iedzīvotāju segmentos un valstu izglītības un apmācības sistēmu spēju šīs atšķirības novērst. Priekšlikums Padomes ieteikumam par digitālo prasmju nodrošināšanas uzlabošanu izglītībā un apmācībā attiecas uz katru izglītības un apmācības līmeni. Tas aicina dalībvalstis savlaicīgi sākt saskaņoti nodrošināt digitālās prasmes visos izglītības un apmācības līmeņos. To var nodrošināt, nosakot papildu mērķus un izveidojot mērķtiecīgus intervences pasākumus konkrētām prioritārām vai grūti sasniedzamām grupām. Priekšlikumā dalībvalstis tiek aicinātas atbalstīt augsti kvalitatīvu informātiku skolās, integrēt pieaugušo digitālo prasmju attīstību un novērst informācijas tehnoloģiju profesiju trūkumu, pieņemot iekļaujošas stratēģijas.

Komisija ir gatava atbalstīt abu priekšlikumu īstenošanu, veicinot savstarpēju mācīšanos un apmaiņu starp dalībvalstīm un visām attiecīgajām ieinteresētajām personām, izmantojot ES instrumentus, piemēram, tehniskā atbalsta instrumentu. Komisija arī poularizē digitālo izglītību un prasmes, sadarbojoties ar Eiropas digitālās izglītības centru un izmantojot ES līdzekļus, piemāram, Erasmus+ un programmu "Digitālā Eiropa"Taisnīgas pārkārtošanās fonduEiropas Reģionālās attīstības fonduEiropas Sociālo fondu Plus un Atveseļošanas un noturības mehānismu“Apvārsni Eiropa”, un NDICI "Eiropa pasaulē".

Eiropas digitālo prasmju sertifikāta pilotprojekts

Viens no Komisijas galvenajiem pasākumiem būs digitālo prasmju sertifikācijas atzīšanas veicināšana. Šajā nolūkā Komisija kopā ar vairākām dalībvalstīm īstenos Eiropas digitālo prasmju sertifikāta pilotprojektu. Sertifikāta mērķis ir palielināt uzticēšanos digitālo prasmju sertifikācijai un tās atzīšanu visā ES. Tas palīdzēs cilvēkiem plaši, ātri un viegli iegūt savu digitālo prasmju atzīšanu no darba devējiem, apmācības sniedzējiem u. c. Līdz gada beigām šī pilotprojekta rezultāti būs daļa no priekšizpētes par Eiropas digitālo prasmju sertifikātu. Galīgais Eiropas digitālo prasmju sertifikāts tiks ieviests 2024. gadā, pamatojoties uz pilotprojekta rezultātiem un pētījuma konstatējumiem.

Priekšsēdētājas izpildvietniece jautājumos par digitālajam laikmetam gatavu Eiropu Margrēte Vestagere:

Šajos priekšlikumos uzsvērts, ka ikvienam visā Eiropā ir vajadzīga piekļuve digitālajai izglītībai. Mums daudz vairāk jāsasniedz digitālo prasmju jomā un jāizturas pret tām tikpat nopietni kā pret lasīt un rakstītprasmi. Mērķis ir līdz 2030. gadam panākt, ka vismaz 80 % no visiem pieaugušajiem ir kaut digitālās pamatprasmes un 20 miljoni nodarbināto IKT speciālistu, tostarp daudz vairāk sieviešu.

Priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par mūsu eiropeisko dzīvesziņu Margaritis Shins:

Digitālajam laikmetam gatavai Eiropai ir jāuzņemas vadošā loma ne tikai tehnoloģiju, bet arī izglītības jomā. Mūsu izglītības un apmācības sistēmām ir jāizmanto digitālā laikmeta piedāvātās iespējas un jādod izglītojamajiem iespējas apgūt kompetences un prasmes, kas vajadzīgas, lai sekmīgi būvētu šodienu un nākotni. Mums efektīvāk jāreaģē uz mācībās, dzīvē un darba tirgū pieaugošajām vajadzībām pēc digitālajām prasmēm.

Par inovāciju, pētniecību, kultūru, izglītību un jaunatnes lietām atbildīgā komisāre Marija Gabriela:

Mūsu darbs ar ES dalībvalstīm Digitālās izglītības rīcības plāna ietvaros ir izrādījies noderīgs, lai norādītu uz trūkumiem un apzinātu risinājumus. Mūsu teritorijā un sabiedrībā aizvien pastāv digitālā plaisa. Šodienas priekšlikumi atspoguļo mūsu redzējumu par iekļaujošu un kvalitatīvu digitālo izglītību. Esmu pārliecināta, ka dalībvalstis, skolas un mācību iestādes, skolotāji, vecāki un izglītojamie apvienos spēkus un padarīs mūsu redzējumu par realitāti.

Turpmākā rīcība

Komisija aicina dalībvalstis ātri pieņemt šāsdienas priekšlikumus diviem Padomes ieteikumiem.

Pamatojoties uz sekmīgu strukturēto dialogu un valstu koordinatoru grupu, Komisija izveidos Augsta līmeņa grupu digitālās izglītības un prasmju jautājumos, lai atbalstītu abu ieteikumu īstenošanu.

Konteksts

Abu iesniegto priekšlikumu pamatā ir secinājumi, kas gūti strukturētajā dialogā par digitālo izglītību un prasmēm, kura laikā Komisija visu 2022. gadu sadarbojās ar ES dalībvalstīm. Digitālajā desmitgadē ES mērķis ir līdz 2030. gadam nodrošināt, ka 80 % pieaugušo ir vismaz digitālās pamatprasmes un ka ES ir nodarbināti 20 miljoni IKT speciālistu. Dialoga mērķis bija palielināt apņemšanos digitālās izglītības un prasmju jomā un palīdzēt paātrināt centienus ES līmenī, lai Eiropa šajā jomā varētu sasniegt savus 2030. gada mērķus. Turklāt priekšlikumi atbilst Eiropas digitālo tiesību un principu pamatpīlāram solidaritātei un iekļaušanai, kur noteikts, ka ikvienam vajadzētu būt piekļuvei internetam un digitālajām prasmēm, nevienu neatstājot novārtā.

Ar priekšlikumiem tiek īstenotas divas Digitālās izglītības rīcības plāna stratēģiskās prioritātes: veicināt augstas veiktspējas digitālās izglītības ekosistēmas attīstību un uzlabot digitālajai pārveidei nepieciešamās digitālās prasmes un kompetences. Rīcības plāns aicina uz ciešāku sadarbību Eiropas līmenī digitālās izglītības jomā, lai risinātu Covid-19 pandēmijas iezīmētās problēmas un iespējas, un valsts, ES un starptautiskā līmenī piedāvātu iespējas izglītības un apmācības kopienai (skolotājiem un studentiem), politikas veidotājiem, akadēmiskajām aprindām un pētniekiem. Tas ir svarīgs faktors, kas ļauj īstenot redzējumu par Eiropas izglītības telpas izveidi līdz 2025. gadam, un tas palīdz sasniegt mērķus, kas noteikti Eiropas Prasmju programmā, Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plānā un “Digitālajā kompasā līdz 2030. gadam”. Veicinot un uzlabojot eiropiešu digitālās prasmes, šodienas pakete ir arī svarīgs Eiropas Prasmju gada rezultāts.

Priekšlikuma pamatā ir Komisijas Kopīgā pētniecības centra veiktā analīze, kurā apzinātas galvenās atziņas un tendences, kas gūtas strukturētajā dialogā, aicinājumā sniegt atsauksmes un ES dalībvalstu noturības un atveseļošanas plānos.  

Vairāk informācijas

Eiropas skolu izglītības platforma

Faktu lapa par digitālo prasmju nodrošināšanas uzlabošanu izglītībā un apmācībā;

Faktu lapa par galvenajiem veicinošiem faktoriem sekmīgai digitālajai izglītībai un apmācībai

Faktu lapa par Eiropas prasmju sertifikāta pilotprojektu

Eiropas digitālo prasmju sertifikāts (EDSC)

Digitālās izglītības rīcības plāns 2021.–2027. gadam

Eiropas Prasmju gads

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 19. aprīlis
Autors
Pārstāvniecība Latvijā