Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 21. martsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 5 min

Komisija atbalsta 151 reformu projektu dalībvalstu noturības un konkurētspējas stiprināšanai

Eiropas zaļais kurss
Eiropas Savienība, 2021

Komisija tehniskā atbalsta instrumenta (TAI) ietvaros ir apstiprinājusi nākamo projektu kārtu, proti, 151 projektu, kas visām dalībvalstīm 2023. gadā palīdzēs sagatavot, izstrādāt un īstenot līdz 326 progresīvām reformām.

Atbalstītie projekti atbilst dalībvalstu paustajām reformu vajadzībām, taču vienlaikus ir pilnīgā saskaņā ar Eiropas Savienības prioritātēm attiecībā uz modernām un efektīvām publiskās pārvaldes iestādēm, ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijām un noturīgu ekonomiku.

Daudzi reformu projekti ir arī saistīti ar problēmām, ar kurām nākas saskarties, īstenojot atveseļošanas un noturības plānus un plānu REPowerEU.

Pastiprināta sadarbība starp dalībvalstu valsts pārvaldes iestādēm

Šajā jaunajā 2023. gada projektu kārtā TAI saglabās stingru uzsvaru uz dalībvalstu publiskās pārvaldes iestāžu darbības spēju un efektivitātes uzlabošanu. Šajā sakarā tiks sākta jauna iniciatīva “Publiskās pārvaldes iestāžu sadarbības apmaiņa (PACE)”, kas paredzēta, lai veicinātu dažādu dalībvalstu civildienesta ierēdņu mācīšanos no līdzbiedriem un paraugprakses apmaiņu nolūkā stiprināt administratīvās spējas, kā arī politikas veidošanas un īstenošanas prasmes.

Šajā gadā TAI stiprinās arī dalībvalstu sadarbību, īstenojot līdz šim lielāko skaitu starpvalstu projektu, proti, 33 daudzvalstu reformu projektus un 10 daudzreģionu projektus. Eiropas Komisija atbalstīs dalībvalstis kopīgu problēmu risināšanā, veicinot savstarpēju mācīšanos un izstrādājot kopīgas pieejas, vienlaikus sniedzot katrai dalībvalstij vai reģionam pielāgotu atbalstu.

Neatlaidīga uzmanība reformām, kas saistītas ar kopīgām galvenajām prioritātēm

2023. gada TAI projekti turpinās atbalstīt dalībvalstis tādu reformu izstrādē un īstenošanā, kuru mērķis ir panākt zaļo un digitālo pārkārtošanos. TAI ietvaros 2023. gadā 32 % projektu ir vērsti uz zaļā kursa mērķu īstenošanu un 40 % — uz digitālo pārkārtošanos un inovāciju.

Lai stiprinātu solidaritāti ar Ukrainu un efektīvāk izmantotu mūsu rīkkopu, TAI palīdzēs dalībvalstīm īstenot sankcijas pret Krieviju. Piemēram, lai uzlabotu aktīvu iesaldēšanu, atbalsts tiks novirzīts uzņēmuma faktisko īpašumtiesību vai kontroles noteikšanai. TAI atbalsts arī palīdzēs uzraudzīt kriptodarījumus, lai novērstu sankciju apiešanu, kā arī kartēs valstu iestāžu kompetenci sankciju īstenošanai.

Eiropas Prasmju gadā TAI turpinās atbalstīt vairākas dalībvalstis valsts stratēģiju izstrādē prasmju trūkuma un neatbilstības pārvarēšanai.

TAI pamatiniciatīvu intensīva ieviešana

Trešdaļa reformu ir saistītas ar pamatprojektiem enerģētikas, valsts pārvaldes, publisko finanšu, migrantu integrācijas un veselības aprūpes jomā. Piemēram, integrētās aprūpes pamatprojekts ir vērsts uz dalībvalstīm, kuras vēlas izstrādāt un īstenot reformas, kuru mērķis ir uzlabot veselības aprūpes sistēmu sadarbspēju un digitalizāciju.

Kohēzijas un reformu komisāre Elīza Ferreira:

Esmu gandarīta paziņot par tehniskā atbalsta instrumenta ietvaros apstiprināto reformu projektu jauno kārtu, kas tiks īstenota visās dalībvalstīs. Ir pierādījies, ka šis instruments ir neaizstājams līdzeklis, kas dalībvalstīm palīdz pārvarēt nedrošības pilno laiku. Visā ES valstu, reģionālās un vietējās pārvaldes iestādes gūst arvien lielāku labumu no TAI. Lielais atbalsta pieprasījumu skaits skaidri liecina par pieaugošo vajadzību pēc pamatreformām, apņēmību tās īstenot, kā arī TAI sniegto vērtīgo zinātību un atbalstu. 2023. gadā TAI būs liela nozīme konkurētspējīgas klimatneitrālas ekonomikas veicināšanā, publiskās pārvaldes iestāžu prasmju un spēju uzlabošanā un kopienu atjaunošanā reģionālā un vietējā līmenī.

Konteksts

TAI ir galvenais instruments, ar kuru Komisija pēc valsts iestāžu pieprasījuma sniedz tehnisko atbalstu reformām Eiropas Savienībā. Šis instruments ir daļa no daudzgadu finanšu shēmas 2021.–2027. gadam, un tas balstās uz panākumiem, ko guvusi tā priekšgājēja — Strukturālo reformu atbalsta programma. Kopš 2017. gada abi instrumenti kopā ir palīdzējuši īstenot vairāk nekā 1500 tehniskā atbalsta projektu visās dalībvalstīs.

TAI ir uz pieprasījumu orientēts instruments, kas nodrošina īpaši pielāgotas speciālās zināšanas dalībvalstu iestādēm, kuras katru gadu iesniedz pieteikumu atbalsta saņemšanai. Pēc tam Komisija novērtē un atlasa šos pieprasījumus. Kopš izveides šis elastīgais instruments ir ātri pielāgojies dalībvalstu jaunajām vajadzībām, piemēram, saistībā ar Covid-19 pandēmiju un reaģējot uz neprovocēto Krievijas uzbrukumu Ukrainai. Tas ir arī palīdzējis dalībvalstīm sagatavot atveseļošanas un noturības plānus un teritoriālos taisnīgas pārkārtošanās plānus.

Projekti, kuru īstenošanai var pretendēt uz TAI atbalstu, cita starpā ietver projektus tādās jomās kā publiskā pārvalde, publisko finanšu pārvaldība, migrācijas pārvaldība, uzņēmējdarbības vide, finanšu sektors, darba tirgus, izglītības sistēmas, sociālie pakalpojumi, atbalsts neaizsargātiem bērniem, veselības aprūpe, zaļā pārkārtošanās un kiberdrošība.

Sīkākai informācijai

Reformu atbalsta vietne

Tehniskā atbalsta instruments (TAI) (europa.eu)

Valstu faktu lapas par dalībvalstu reformu projektiem

TAI 2023. gada darba programma

Jautājumi un atbildes par 2023. gada tehniskā atbalsta instrumentu

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 21. marts
Autors
Pārstāvniecība Latvijā