Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2022. gada 9. martsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 3 min

Komisija atbalsta 225 reformu projektus dalībvalstu noturības, nodarbinātības un izaugsmes sekmēšanai

The Berlaymont Building and European Flags

Šodien Komisija tehniskā atbalsta instrumenta (TAI) ietvaros apstiprināja 225 projektus, kas dalībvalstīm palīdzēs sagatavot, plānot un īstenot reformas, kuru rezultāts būs mūsdienīgas un noturīgas publiskās pārvaldes, ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijas un noturīgas tautsaimniecības. Vairāki reformu projekti ir iekļauti arī nacionālajos atveseļošanas un noturības plānos.

Kohēzijas un reformu komisāre Elīza Ferreira

Vēl nebijām atguvušies no pandēmijas, kad pirms divām nedēļām Eiropā izcēlās jauna krīze. Tehniskā atbalsta instruments dalībvalstīm un reģioniem arī turpmāk palīdzēs īstenot reformas, kas var uzlabot to noturību, atbalstīt to izaugsmes stratēģijas, tos sagatavot digitālās un zaļās pārkārtošanās īstenošanai un nodrošināt efektīvu un dinamisku publisko pārvaldi.

TAI atbalsta dalībvalstu reformas, un tā kopējais budžets 2022. gadam ir 116,8 miljoni eiro. TAI ir uz pieprasījumu balstīts instruments, kas piedāvā konkrētajā situācijā vajadzīgo lietpratību. Tas ir arī elastīgs instruments, ko pēc dalībvalstu pieprasījuma var ātri pielāgot aktuālajām vajadzībām.

Mērķtiecīgāks atbalsts

Projekti ir ciešā saskaņā ar Komisijas galvenajām prioritātēm. Arī 2022. gadā TAI dalībvalstīm palīdzēs plānot un īstenot reformas virzībai uz zaļo un digitālo pārkārtošanos, kā arī uzlabot publiskās pārvaldes iestāžu darbības spējas un efektivitāti. Piemēram, 36 % pieprasījumu ir vērsti uz zaļā kursa mērķiem un 51 % — uz digitālo pārkārtošanos. Turklāt 57 % no izraudzītajiem TAI atbalsta pieprasījumiem 2022. gadam ir saistīti ar reformām, ko paredz dalībvalstu atveseļošanas un noturības plāni.

TAI 2022. gada darba programma ietver arī dažus jauninājumus:

  • vairākvalstu vai vairākreģionu projekti, kas piedāvā tehnisku atbalstu kopīgu problēmu risināšanai vairākās dalībvalstīs vai reģionos un ir vērsti uz vienām un tām pašām prioritātēm. Šie projekti veicina savstarpēju mācīšanos un kopīgu pieeju izstrādi, kas sakņojas pieredzes apmaiņā ar līdzbiedriem;
  • flagmaņprojekti, ko izstrādā Komisija tādu reformu atbalstam, kuras lielā mērā ir vajadzīgas dažādās dalībvalstīs un atbilst galvenajām ES prioritātēm. Piemēram, flagmaņprojekts “Atbalsts renovācijas vilnim” ir vērsts uz dalībvalstīm, kuras vēlas plānot un īstenot reformas ēku renovācijas atbalstam. Flagmaņprojekts “Eiropas Garantijas bērniem īstenošana” palīdz dalībvalstīm īstenot Padomes Ieteikumu, ar ko izveido Eiropas Garantiju bērniem. Tas piedāvā tehnisko atbalstu tādu darbību un rīcībpolitiku īstenošanai, kuras novērš un apkaro bērnu nabadzību un sociālo atstumtību.

50 % pieprasījumu ir saistīti ar flagmaņprojektiem tādās jomās kā tūrisms, renovācijas vilnis, dzimumu līdztiesības aspekta integrēšana, publiskā pārvalde un migrantu integrēšana, savukārt 30 % pieprasījumu ir vairākvalstu vai vairākreģionu projekti.

Konteksts

TAI ir galvenais instruments, ar kuru Komisija pēc valsts iestāžu pieprasījuma sniedz tehnisko atbalstu reformām Eiropas Savienībā. Tas ir daļa no daudzgadu finanšu shēmas 2021.–2027. gadam un Eiropas atveseļošanas plāna. Šis instruments balstās uz panākumiem, ko guvusi tā priekšgājēja — Strukturālo reformu atbalsta programma, kurā kopš 2017. gada īstenots vairāk nekā 1400 tehniskā atbalsta projektu visās dalībvalstīs.

Reformas, kuru īstenošanai var pretendēt uz TAI atbalstu, cita starpā ietver reformas tādās jomās kā publiskā pārvalde, publisko finanšu pārvaldība, migrācijas pārvaldība, uzņēmējdarbības vide, finanšu sektors, darba tirgus, izglītības sistēmas, sociālie pakalpojumi, atbalsts neaizsargātiem bērniem, veselības aprūpe, zaļā pārkārtošanās un kiberdrošība.

Sīkāka informācija

Reformu atbalsta vietne

Tehniskā atbalsta instruments

Faktu lapas par dalībvalstu reformu projektiem

TAI 2022. gada darba programma

Pilnīgs TAI projektu saraksts

Jautājumi un atbildes par 2022. gada tehniskā atbalsta instrumentu

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 9. marts
Autors
Pārstāvniecība Latvijā