Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 30. septembris

Komisija dod zaļo gaismu ES misijām, kuras palīdzēs risināt nozīmīgas problēmas

Press conference by Mariya Gabriel, Stella Kyriakides, and Virginijus Sinkevičius, European Commissioners, on the launch of EU missions to tackle major challenges

Šodien Komisija uzsāk piecas jaunas ES misijas, kas ir jauns un inovatīvs veids, kā kopīgi strādāt un uzlabot cilvēku dzīvi Eiropā un ārpus tās. ES misiju mērķis ir stāties pretī izaicinājumiem veselības, klimata un vides jomā un šajās jomās sasniegt vērienīgus un iedvesmojošus mērķus.

Misijas ir pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” jaunums un unikāla ES rīcībpolitikas koncepcija. Apvienodamas vairākus Komisijas dienestus deviņu kolēģijas locekļu vadībā, misijas atbalstīs pētniecību ar mērķi īstenot Komisijas galvenās prioritātes un rast risinājumus dažiem lielākajiem mūsdienu izaicinājumiem: cīnīties pret vēzi, pielāgoties klimata pārmaiņām, aizsargāt okeānus, jūras un ūdensresursus, dzīvot zaļākās pilsētās un nodrošināt veselīgu augsni un pārtiku. Misijas ir jauns rīks, kas ietver virkni darbību, piemēram, pētniecības un inovācijas projektus, rīcībpolitikas pasākumus un likumdošanas iniciatīvas, un to uzdevums ir noteiktā termiņā sasniegt konkrētus mērķus, kam ir liela ietekme uz sabiedrību. Līdz 2030. gadam ar piecu misiju palīdzību iecerēts rast risinājumus galvenajiem globālas nozīmes problēmjautājumiem.

  1. Pielāgošanās klimata pārmaiņām: tiks atbalstīti vismaz 150 Eiropas reģioni un kopienas, lai tie līdz 2030. gadam kļūtu klimatnoturīgi.
  2. Vēzis: kopā ar Eiropas Vēža uzveikšanas plānu līdz 2030. gadam iecerēts uzlabot dzīvi vairāk nekā 3 miljoniem cilvēku, meklējot profilakses un ārstēšanas paņēmienus un risinājumus ilgākai un labākai dzīvei.
  3. Līdz 2030. gadam tiks atjaunots okeānu un ūdeņu stāvoklis.
  4. Līdz 2030. gadam tiks izveidotas 100 klimatneitrālas un viedas pilsētas.
  5. Augsnes kurss Eiropai: 100 “dzīvās laboratorijas” un “bākas”, kas palīdzēs līdz 2030. gadam panākt veselīgas augsnes.

Komisijas priekšsēdētājas izpildvietniece digitālajam laikmetam gatavas Eiropas jautājumos Margrēte Vestagere:

Šodien esam devuši zaļo gaismu piecām jaunām misijām. Misija ir jauns un inovatīvs instruments, kas ļaus vēl nebijušā veidā kopīgi strādāt pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” satvarā. Tā ir arī oriģināla ES rīcībpolitikas koncepcija. Misijas reprezentē apņemšanos pārvarēt dažus no mūsdienu lielākajiem izaicinājumiem: cīnīties pret vēzi, pielāgoties klimata pārmaiņām, aizsargāt okeānus, jūras un ūdensresursus, dzīvot zaļākās pilsētās un nodrošināt veselīgu augsni un pārtiku. Misija ir darbību kopums, ko veido pētniecības un inovācijas projekti, rīcībpolitikas pasākumi un likumdošanas iniciatīvas un iedzīvotāju iesaiste, un tās uzdevums ir sasniegt konkrētus mērķus, kam ir liela ietekme uz sabiedrību. Risinājumus galvenajiem globālas nozīmes problēmjautājumiem esam iecerējuši rast līdz 2030. gadam.

Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela:

Koronavīrusa pandēmijas apkarošanas pasākumi ir parādījuši, ka lielākās problēmas var atrisināt tikai ar kopīgiem pūliņiem, kas sakņojas pētniecībā un inovācijā. Tas būs arī drosmīgo un vērienīgo ES misiju pamatu pamats. Misijas palīdzēs mobilizēt milzīgo potenciālu, ko sevī glabā ES, un tās sakopos instrumentus un rīcībpolitikas, kuri būs noderīgi svarīgo mērķu sasniegšanā. Turklāt vēlamies to darīt kopā ar iedzīvotājiem, kurus plānots iesaistīt no sākuma līdz beigām.

Komisija šovasar apstiprināja misiju individuālos plānus un šodien, pieņemdama paziņojumu par ES misijām, tā dod zaļo gaismu to īstenošanai.

ES misijas pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” satvarā un ārpus tā

Misijas ir jauna pieeja, kā kopdarbīgi risināt dažas no mūsdienu nozīmīgākajām problēmām. Tās ir uzdevums noteiktā termiņā sasniegt konkrētus mērķus. Tām būs arī ietekme, kas tiks panākta, pētniecībai un inovācijai iedalot jaunu lomu kombinācijā ar jauniem pārvaldības, kopdarbības un iedzīvotāju, arī jauniešu, iesaistes veidiem.

Piemēram, klimatadaptācijai veltītās misijas ietvaros 100 miljonus eiro plānots atvēlēt liela mēroga demonstrējumu projektiem, kuru uzdevums būs vietējo apstākļu kontekstā risināt nozīmīgus klimata izraisītos apdraudējumus, piemēram, plūdus. Vēzim veltītā misija plāno izveidot jaunu kopīgas pārvaldības modeli, kas nodrošinās sistemātisku un iedarbīgu vēža pētniecības, inovācijas un rīcībpolitikas jaunieviesumu integrāciju. Okeāniem un ūdeņiem veltītā misija jūras un upju baseinu mērogā izveidos “bāku” tīklu, kas palīdzēs īstenot misiju un paplašināt aizsargājamo jūras teritoriju tīklus. Klimatneitrālām un viedām pilsētām veltītajā misijā īpaši izvēlētas pilsētas savus iedzīvotājus iesaistīs t. s. klimatpilsētu līgumu izstrādē, kuri palīdzēs līdz 2030. gadam sasniegt klimatneitralitāti. Ar Augsnes kursam veltīto misiju cilvēki tiks mudināti piedalīties amatierzinātnes iniciatīvās, kuru mērķis ir kolektīvi uzlabot augsnes veselību.

Misijas sakņojas pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa”, taču centienos rast jaunus risinājumus un uzlabot Eiropas iedzīvotāju ikdienu to īstenošana neaprobežosies ar pētniecības un inovācijas darbībām vien. Misiju novatorisms un pievienotā vērtība ir tajā, ka tās veido darbību portfeli, kas ietver dažādus instrumentus, darījumdarbības modeļus un publiskā un privātā sektora investīcijas ES, valstu, reģionālā un vietējā līmenī. Lai misijas būtu sekmīgas, izšķiroša nozīme būs atbalstam no citām Eiropas un valstu programmām. Katrai misijai būs konkrēts grafiks un budžets, kas pielāgots tās uzdevumiem un īstenošanas plānam.

ES misijas pie iedzīvotājiem vēršas tieši, iesaistot viņus plānošanā, īstenošanā un uzraudzībā. Paliekošus rezultātus, kuri priecēs visus ES iedzīvotājus, palīdzēs nodrošināt arī dalībvalstis, reģioni un plašs publiskā un privātā sektora ieinteresēto personu loks.

Misiju uzdevums ir atbalstīt tādas Komisijas prioritātes kā Eiropas zaļais kurssdigitālajam laikmetam gatava EiropaEiropas Vēža uzveikšanas plānsekonomika, kas darbojas cilvēku labā, un jaunais Eiropas “Bauhaus”. Piemēram, klimatam veltītā misija jau iestrādāta jaunajā Klimatadaptācijas stratēģijā un vēzim veltītā misija – Eiropas Vēža uzveikšanas plānā, savukārt augsnei veltītā misija kļuvusi par Ilgtermiņa redzējuma par ES lauku apvidiem pamatiniciatīvu.https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_lv

Komisija 23. septembrī publicēja zinātnei un tehnoloģijām veltītās Eirobarometra aptaujas rezultātus. ES mērogā veiktās aptaujas rezultāti rāda, ka sabiedrība plaši atbalsta, ka misiju ietvaros apzinātās problēmas tiek risinātas ar zinātnes un inovācijas palīdzību. Piemēram, pārliecinošs respondentu vairākums uzskata, ka tādās jomās kā veselība un zaļā enerģija nākamajos 20 gados zinātne un inovācijas viņu dzīvi ietekmēs pozitīvi.

Turpmākie pasākumi

Šodien sākas ES misiju pilnvērtīga īstenošana. Misiju īstenošanas darbības ir uzskaitītas pirmajā pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” 2021.–2022. gada darba programmā, ko publicēja 16. jūnijā. Tā līdz gada beigām tiks atjaunināta ar detalizētu pētniecības un inovācijas programmu. Vienlaikus misijas sadarbosies ar līdzdalīgajiem reģioniem, pilsētām un organizācijām, kā arī iedzīvotājiem dalībvalstīs.

Vispārīga informācija

Pamatojoties uz priekšlikumiem, kurus 2020. gada septembrī Komisijai nodeva misiju padomju augsta līmeņa eksperti, pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” stratēģiskajā plānā tika izdalītas piecas misijas. “Apvārsnis Eiropa” līdz 2023. gadam misijām nodrošinās sākotnējo finansējumu 1,9 miljardu eiro apmērā. 2020. gada oktobrī Komisija piecas ierosinātās misijas apstiprināja. Pēc tam sākās sagatavošanās posms, kurā tika izstrādāti pieci detalizēti īstenošanas plāni, arī mērķi, to sasniegšanas veidi un rādītāji snieguma mērīšanai. Komisija šos plānus novērtēja pēc konkrētiem kritērijiem.

Sīkāka informācija

Jautājumi un atbildes: ES misijas

Faktu lapas:

Paziņojums par ES misijām

ES misiju īstenošanas plāni

ES misijām veltītā tīmekļvietne

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 30. septembris