Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 9. decembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 6 min

Komisija ierosina ES definēto noziegumu sarakstā iekļaut naida runu un naida noziegumus

Naida runa

Šodien Eiropas Komisija nāk klajā ar iniciatīvu ES definēto noziegumu uzskaitījumā iekļaut naida runu un naida noziegumus. Šo iniciatīvu Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena bija pieteikusi savā 2020. gada runā par stāvokli Savienībā.

Naida runas un naida noziegumu skaits Eiropā gan reālajā, gan virtuālajā vidē ir strauji pieaudzis – tā ir nopietna un satraucoša parādība. Šīs ES mēroga problēmas risināšanai ir nepieciešama kopīga rīcība. Pašlaik ES līmenī nav juridiskā pamata sankciju noteikšanai par naida runu un naida noziegumiem. Tāpēc būtu jāpapildina Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD) sniegtais noziegumu uzskaitījums, lai tādējādi varētu paredzēt visās ES dalībvalstīs piemērojamu kopīgu noteikumu minimumu par noziedzīgo nodarījumu un sankciju noteikšanu. Šodienas iniciatīva ir pirmais solis ES definēto noziegumu saraksta papildināšanā. Pirms Komisija varēs nākt klajā ar tiesību akta priekšlikumu, dalībvalstīm šī iniciatīva būs jāapstiprina. 

Komisijas priekšsēdētājas vietniece jautājumos par vērtībām un pārredzamību Vera Jourova norādīja: 

Naidam Eiropā nav vietas – tas ir pretrunā mūsu pamatvērtībām un principiem. Mums ir vajadzīga ES līmeņa rīcība, lai panāktu, ka par naida noziegumiem visā ES tiek noteikta vienāda kriminālatbildība.

Tiesiskuma komisārs Didjē Reinderss sacīja: 

Mums ir jāspēj apņēmīgi reaģēt uz naida runas un naida noziegumu radītajām problēmām ES gan tagad, gan nākotnē. Šodienas iniciatīva ir būtisks solis ceļā uz efektīvāku ES reaģēšanu uz šādiem noziegumiem, kas apdraud plurālismu un iekļautību. Mēs neatļausim šai parādībai vājināt demokrātiju.

Paziņojuma galvenie elementi

Šodienas iniciatīvā ir sniegts pamatojums naida runas un naida noziegumu iekļaušanai ES definēto noziegumu uzskaitījumā atbilstoši LESD 83. panta 1. punkta kritērijiem:

  • naida runas un naida noziegumu pārrobežu dimensija: naida runa tiešsaistē izplatās zibensātri un ir pieejama ikvienam jebkur. Naida runas un naida noziegumu pamatā esošās ideoloģijas var būt starptautiska rakstura un var tikt ātri izplatītas tiešsaistē. Naida noziegumus var pastrādāt tīkli ar dalībniekiem no vairākām valstīm;
  • naida runa un naida noziegumi kā noziegumu joma: Komisija uzskata, ka naida runa un naida noziegumi ir “noziegumu joma”, jo tiem piemīt īpaša raksturīgā iezīme, proti, naids, kas vērsts uz personām vai personu grupām ar vienādām aizsargājamajām iezīmēm;
  • naida runa un naida noziegumi kā īpaši smagi noziegumi: naida runa un naida noziegumi ir īpaši smagi noziegumi, jo tie apdraud ES kopīgās vērtības un pamattiesības, kas nostiprinātas Līguma par Eiropas Savienību 2. un 6. pantā, kā arī Hartā. Tie kaitē cietušajiem, attiecīgajām kopienām un visai sabiedrībai;
  • noziedzības attīstība: ir bijusi vērojama abu parādību izplatības pastāvīga palielināšanās dažādu ekonomisko, sociālo un tehnoloģisko pārmaiņu un norišu dēļ. Viens no faktoriem, kas ir vēl sekmējis šo palielināšanos, ir Covid-19 pandēmija.
  • nav alternatīvas ES definēto noziegumu saraksta papildināšanai: dažādās ES dalībvalstīs ir atšķirīga situācija attiecībā uz kriminālatbildību par naida runu un naida noziegumiem. Tikai naida runas un naida noziegumu iekļaušana ES definēto noziegumu uzskaitījumā nodrošinātu efektīvu un visaptverošu krimināltiesisko pieeju šīm parādībām ES līmenī un šajos noziegumos cietušo personu konsekventu aizsardzību.

Nākamie soļi

Tagad par ierosināto lēmumu, ar ko naida runa un naida noziegumi tiek noteikti par noziegumu jomu, kas atbilst LESD 83. panta 1. punkta kritērijiem, Eiropas Parlamentam ir jādod piekrišana un pēc tam Padomei tas vienbalsīgi jāpieņem.

Attiecīgi pēc tam Komisija var ierosināt tiesību aktus, kas paredz noteikumu minimumu par šo noziegumu un sankciju noteikšanu, un tad šie akti tiktu pieņemti Eiropas Parlamentā un Padomē saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.

Konteksts

Šodien publicētais ārējais pētījums apstiprina naida runas un naida noziegumu izplatību un augošo tendenci. Pandēmijas laikā ir vēl vairāk pieaugušas naida izpausmes pret, piemēram, romiem, ebrejiem, musulmaņiem un Āzijas izcelsmes personām vai personām, kuras tiek uzskatītas par šādas izcelsmes personām, tai skaitā rasistiski uzbrukumi un piekaušana, vardarbīga iebiedēšana, draudi un cita rasistiska uzvedība. Saskaņā ar apsekotajiem avotiem 52 % meiteņu un jaunu sieviešu ir pieredzējušas kibervardarbību, tai skaitā draudus un seksuālo uzmākšanos. Tāpat cilvēkiem ar invaliditāti salīdzinājumā ar pārējo sabiedrību ir daudz lielāks risks būt cietušajiem vardarbīgos noziegumos, tai skaitā naida noziegumos, un saskarties ar uzmākšanos.

Naida runa un naida noziegumi ir pretrunā ES pamatvērtībām, kas noteiktas Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā. Saskaņā ar LESD 83. panta 1. punktu Eiropas Parlaments un Padome var paredzēt noteikumu minimumu noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas un sankciju noteikšanai attiecībā uz īpaši smagiem noziegumiem ar pārrobežu dimensiju. Līdz šim ir noteiktas tādas jomas kā terorisms, cilvēku tirdzniecība vai sieviešu un bērnu seksuāla izmantošana. Pamatojoties uz noziedzības attīstību, Padome var pieņemt lēmumu, precizējot citas noziegumu jomas, un pēc tam Komisija var ierosināt pienācīgu satvaru naida runas un naida noziegumu apkarošanai ES līmenī.

ES līmenī patlaban jau pastāv satvars, kas paredz stingru rīcību attiecibā uz rasistisku un ksenofobisku naida runu un naida noziegumiem, pamatojoties uz Padomes pamatlēmumu par krimināltiesību izmantošanu cīņā pret noteiktiem rasisma un ksenofobijas veidiem un izpausmēm. Pamatlēmuma mērķis ir nodrošināt, ka par nopietniem rasistiskiem un ksenofobiskiem nodarījumiem visā ES piemēro iedarbīgus, samērīgus un atturošus kriminālsodus. Tas nozīmē, ka dalībvalstīm ir jānosaka kriminālatbildība par naida runu, tas ir, publisku kūdīšanu uz vardarbību vai naidu rases, ādas krāsas, reliģijas, izcelsmes vai nacionālās vai etniskās piederības dēļ. Dalībvalstīm arī jānodrošina, ka attiecībā uz citiem noziedzīgiem nodarījumiem rasistiskie un ksenofobiskie motīvi tiek uzskatīti par atbildību pastiprinošu apstākli vai arī šie motīvi var tikt ņemti vērā, nosakot sodu.

Komisija sniedz atbalstu pamatlēmuma efektīvai īstenošanai dalībvalstīs, koordinējot darbu Augsta līmeņa grupā rasisma, ksenofobijas un citu neiecietības veidu apkarošanas jautājumos.

Šodienas iniciatīva papildina plašāku ES darbību kopumu, kuru mērķis ir apkarot pretlikumīgu naida runu un vardarbīgu ekstrēmistisku ideoloģiju un terorismu tiešsaistē, piemēram, ES Rīcības kodeksu cīņai pret nelikumīgiem naidīgiem izteikumiem tiešsaistē, ierosināto digitālo pakalpojumu akturegulu par vēršanos pret teroristisku saturu tiešsaistē un ES Interneta forumu.

Šī iniciatīva palīdzēs īstenot ES rasisma apkarošanas rīcības plānu 2020.–2025. gadam un ES stratēģiju antisemītisma apkarošanai un ebreju dzīvesvides atbalstam, kā arī dzimumu līdztiesības stratēģiju 2020.–2025. gadam.

Sīkāka informācija

Paziņojums

Paziņojuma pielikums

Faktu lapa par ES definēto noziegumu saraksta papildināšanu

Vietne

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 9. decembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā