Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 16. novembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 9 min

Komisija ierosina jaunus pasākumus prasmju un talantu jomā, lai palīdzētu novērst būtisku darbaspēka trūkumu

Kolegi

Komisija šodien nāk klajā ar vairākām jaunām iniciatīvām Prasmju un talantu paketes ietvaros, kuru mērķis ir padarīt Eiropas Savienību pievilcīgāku talantīgiem cilvēkiem no trešām valstīm un veicināt mobilitāti Eiropas Savienībā. Starp šodien paziņotajiem pasākumiem ir jauns ES talantu fonds, kura mērķis ir savest kopā darba devējus Eiropas Savienībā ar darba meklētājiem trešās valstīs, kā arī pasākumi kvalifikāciju atzīšanas un izglītojamo mobilitātes veicināšanai.  Tie ir svarīgākie Eiropas Prasmju gada rezultāti.

Prasmju trūkums joprojām pastāv visā ES, dažādās nozarēs un dažādos prasmju līmeņos.  Pūliņi novērst darbaspēka trūkumu sākas pašu mājās — ar neatlaidīgiem centieniem uzlabot iekšzemes darbaspēka prasmes, veicināt tā pārkvalificēšanos un izmantot tā potenciālu. Bet, lai novērstu deficītu, ar ko saskaras dalībvalstis, ES būs arī jāpiesaista prasmes un talanti no visas pasaules. Lai šī pieeja būtu sekmīga, ES jāspēj piesaistīt un noturēt nepieciešamos talantus. Darbaspēka migrācijas pastiprināšana sadarbībā ar trešo valstu partneriem var būt arī abpusējs ieguvums, izcelsmes valsts ekonomikai pretī saņemot zināšanas un finansiālu atbalstu.

Globālajā sacensībā par talantiem dalībvalstis saņems atbalstu šādu iniciatīvu ietvaros:

ES talantu fonds: vieglāk pieņemt darbā cilvēkus no valstīm ārpus ES

Komisija ierosina izveidot ES talantu fondu, lai atvieglotu darba meklētāju no trešām valstīm pieņemšanu darbā tajās profesijās, kurās ES ir darbaspēka trūkums. Tas ir novatorisks pasākums, pirmā šāda veida ES platforma, kas atvieglo un paātrina starptautisko pieņemšanu darbā, lai palīdzētu darba devējiem piekļūt plašākam prasmju un talantu klāstam. Dalībvalstīm, kuras atbalstīs platformas pārvaldību, dalība ES talantu fondā būs brīvprātīga. Tas arī sniegs informāciju par darbā pieņemšanas un migrācijas procedūrām dalībvalstīs un paredzēs spēcīgus aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu taisnīgus darbā pieņemšanas un darba apstākļus.

Turklāt ES talantu fonds atbalstīs arī talantu partnerību īstenošanu. Tās ir īpaši pielāgotas partnerības ar trešām valstīm, un to mērķis ir nodrošināt mobilitāti darba vai apmācības nolūkā. Darba meklētāji, kuri būs veidojuši savas prasmes talantu partnerības ietvaros, saņems talantu partnerības apliecību, kas būs redzama iesaistītajiem darba devējiem un kas apliecina viņu kvalifikāciju. Paredzams, ka likumīgas migrācijas iespējas atturēs no neatbilstīgas migrācijas, un tām ir jāiet roku rokā ar pastiprinātu sadarbību atpakaļuzņemšanas jomā.  

Vieglāka un ātrāka trešās valstīs iegūto kvalifikāciju atzīšana

Trešās valstīs iegūto kvalifikāciju atzīšanas un validēšanas atvieglošana ir būtiska darba devējiem, kuri meklē kvalificētus darbiniekus, un trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri vēlas piekļūt ES darba tirgum, kā arī viņu iespējām integrēties uzņēmējvalsts sabiedrībā.

Komisija iesaka pasākumu kopumu, lai vienkāršotu un paātrinātu trešo valstu valstspiederīgo prasmju un kvalifikāciju atzīšanu. Šie pasākumi modernizētu ES pašreizējo atzīšanas sistēmu un tuvinātu to sistēmai, kas izveidota ES pilsoņiem, kuri pārceļas uz citu dalībvalsti.

Mērķis ir attīstīt valstu atzīšanas iestāžu spējas vienkāršot un paātrināt procedūras, uzlabojot trešo valstu kvalifikāciju salīdzināmību un to, kā tiek novērtētas darba meklētāju prasmes. Tas ļaus ātri un ar pārliecību pieņemt atzīšanas lēmumus, lai aizpildītu vakances Eiropas Savienībā profesijās, kurās trūkst darbaspēka, jo īpaši prioritārās reglamentētajās profesijās.

Mācību mobilitāte kā iespēja ikvienam

Ierosinātā Padomes ieteikuma “Eiropa kustībā: mācību mobilitātes iespējas ikvienam” mērķis ir veicināt mobilitāti visās izglītības un apmācības jomās. Tajā dalībvalstis arī aicinātas mācību mobilitāti Eiropas Savienībā padarīt par neatņemamu sastāvdaļu visu veidu izglītībā un apmācībā, sākot no skolu izglītības un profesionālās izglītības un apmācības, jo īpaši arodizglītības, un beidzot ar augstāko izglītību, tālākizglītību un jauniešu apmaiņu.

Komisija ierosina izvirzīt jaunus vērienīgus mērķus 2030. gadam: palielināt mobilitātes pieredzes īpatsvaru līdz vismaz 25 % augstākās izglītības absolventiem, vismaz 20 % izglītības apguvējiem, kuriem ir mazāk iespēju, un vismaz 15 % profesionālās izglītības apguvējiem. Priekšlikums saskaņā ar Eiropas izglītības telpas ģeopolitisko dimensiju arī palielina ES kā mācību vietas pievilcību talantiem no trešām valstīm. Tā pamatā ir konkrēti ieteikumi, kas formulēti īpašas Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas ietvaros. Priekšlikums paredz Komisijas apņemšanos uzraudzīt un atbalstīt dalībvalstis nacionālo rīcības plānu izstrādē mērķu konkrētai īstenošanai.

Turpmākā rīcība

Komisijas priekšlikumu par ES talantu fondu tagad apspriedīs Eiropas Parlaments un Padome. Komisija atbalstīs dalībvalstis, tām īstenojot Ieteikumu par trešo valstu valstspiederīgo kvalifikāciju atzīšanu, un aicinās tās ziņot par savām iniciatīvām, reformām, labu praksi un statistiku. Ieteikums “Eiropa kustībā” tiks iesniegts Padomei izskatīšanai un pieņemšanai.

Vispārīga informācija

ES saskaras ar pastāvīgu darbaspēka trūkumu dažādās nozarēs visos prasmju līmeņos. Bezdarba līmenis joprojām ir zems (6,0 % 2023. gada septembrī), un brīvo darbvietu rādītājs pagājušajā gadā palielinājās līdz 2,9 %, kas vairāk nekā divas reizes pārsniedz 2012. gada līmeni. Darba tirgus problēmas vēl saasināsies demogrāfisko pārmaiņu dēļ. Darbspējīgā vecuma iedzīvotāju skaits ES samazināsies no 265 miljoniem 2022. gadā līdz 258 miljoniem 2030. gadā. Ja netiks veikta saskaņota rīcība, pašreizējās tendences var apdraudēt zaļo un digitālo pārkārtošanos, mazināt ES konkurētspēju un vājināt sabiedriskos pakalpojumus tajās jomās, kurās jau tagad trūkst darbinieku, piemēram, veselības aprūpē un ilgtermiņa aprūpē.

Darba un darbinieku piemeklēšana starptautiskā mērogā joprojām ir sarežģīta un dārga gan trešo valstu valstspiederīgajiem, gan darba devējiem ES. Būtisks šķērslis talantu un prasmju mobilitātei ir darba devēju izpratnes un uzticēšanās trūkums attiecībā uz trešās valstīs iegūtām prasmēm un kvalifikācijām. Tas ne tikai ietekmē ES pievilcību, bet arī ir par iemeslu intelektuālā darbaspēka nelietderīgai izmantošanai — trešo valstu valstspiederīgie bieži vien strādā darbus, kas ir zemāki par viņu kvalifikāciju.

Mācību mobilitāte ir ļoti vērtīga pieredze, lai cilvēki varētu iegūt zināšanas un prasmes, kas vajadzīgas personīgajai, izglītības un profesionālajai attīstībai, kā arī pilsoniskajai līdzdalībai un sociālajai iekļaušanai, tomēr to eiropiešu īpatsvars, kuri mācās ārpus savas valsts, joprojām ir zems.

Talantu mobilitātes pakete seko priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas 2022. gada runai par stāvokli Savienībā, kurā tika uzsvērtas problēmas saistībā ar trešo valstu valstspiederīgo kvalifikāciju atzīšanu, kas bieži vien ir praktisks šķērslis likumīgai migrācijai. Tās pamatā ir darbs, kas notiek saistībā ar Prasmju un talantu paketi un jauno Migrācijas un patvēruma paktu, un tā veicina pašreizējā Eiropas Prasmju gada mērķu sasniegšanu, koncentrējoties uz stratēģisku pieeju darbaspēka un prasmju trūkuma novēršanai.

Vairāk informācijas

Faktu lapa

Jautājumi un atbildes

Paziņojums par prasmēm un talantu mobilitāti

Priekšlikums regulai par ES talantu fonda izveidi

Ieteikums par trešo valstu valstspiederīgo kvalifikāciju atzīšanu

Priekšlikums Padomes ieteikumam par mācību mobilitātes satvaru

Faktu lapa: Eiropas pilsoņu paneļdiskusija par mācību mobilitāti

Citāti

Tā kā prasmju trūkums ir vērojams visā pasaulē, ES turpmāko konkurētspēju noteiks mūsu nozaru spēja nodrošināt personālu savos uzņēmumos. Mūsu centieniem novērst nepilnības darba tirgū jāsākas šeit uz vietas, veicot stingrus pasākumus iekšzemes darbaspēka atbalstam. Tomēr darbaspēka migrācija var būt svarīgs papildu līdzeklis pastāvīgo nepilnību novēršanai. Jaunais ES talantu fonds nodrošinās būtiskas izmaiņas: tā ir pirmā ES mēroga platforma, kas ES darba devējus tiešā veidā saved kopā ar visu prasmju līmeņu darba meklētājiem visā pasaulē.

Priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par mūsu eiropeisko dzīvesziņu Margaritis Shins - 15/11/2023

 

Būtiska daļa no ES visaptverošās pieejas migrācijai, kas izklāstīta Migrācijas un patvēruma paktā, ir likumīgu iespēju uzlabošana. Atvieglojot starptautisku darbā pieņemšanu, ES talantu fonds ļaus darba meklētājiem no trešām valstīm sameklēt darbu ES, vienlaikus palīdzot ES darba devējiem atrast vajadzīgos talantus un prasmes. Tādējādi tiks papildināti mūsu centieni padarīt ES par pievilcīgāku galamērķi talantiem, kā paziņots Prasmju un talantu paketē.

Iekšlietu komisāre Ilva Jūhansone - 15/11/2023

 

Mēs ticam nākotnei, kurā mācības ārzemēs būs nevis privilēģija, bet gan ikvienam pieejama iespēja. Tāpēc iniciatīva “Eiropa kustībā” paver ceļu studentu, skolotāju un mācekļu mācību mobilitātei un izvirza jaunus vērienīgus mērķus. Tas ir viens no galvenajiem elementiem Eiropas izglītības telpā, kurā notiek izglītojamo un zināšanu brīva aprite.

Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Iliana Ivanova - 15/11/2023

 

Norisinoties mūsu ekonomikas zaļajai un digitālajai pārveidei, daudziem uzņēmumiem Eiropā ir grūti atrast kvalificētu darbaspēku, piemēram, programmatūras izstrādātājus vai inženierus. Mēs esam daudz paveikuši darba ņēmēju prasmju pilnveidei un pārkvalifikācijai ES vienotajā tirgū. Vienlaikus mums jāturpina piesaistīt prasmes un talantus no visas pasaules, un šis ieteikums šo procesu atvieglos.

Iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons - 15/11/2023

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 16. novembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā