Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 18. oktobrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 10 min

Komisija pieņem 2023. gada darba programmu: visneatliekamāko problēmu risināšana, ilgtermiņā saglabājot uzņemto kursu

European and Ukrainian flags on the Berlaymont building in support of Ukraine

Komisija šodien pieņēma 2023. gada darba programmu. Tā ietver drosmīgas rīcības plānu reaģēšanai uz pašreizējām krīzēm, kas ietekmē eiropiešu ikdienas dzīvi, vienlaikus divkāršojot pašreizējās zaļās un digitālās pārkārtošanās apmērus, kas padarīs mūsu Eiropas Savienību noturīgāku.

Komisijas mērķis ir šādā garā atbalstīt cilvēkus un uzņēmumus, piemēram, samazinot enerģijas cenas, nodrošinot mūsu rūpniecības konkurētspējai un pārtikas nodrošinājumam kritiski svarīgas piegādes vai stiprinot mūsu sociālo tirgus ekonomiku.

Šajā Komisijas darba programmā ir ietvertas 43 jaunas politikas iniciatīvas visos sešos pamatuzstādījumos, kuri izvirzīti Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas politikas pamatnostādnēs un kuru pamatā ir viņas 2022. gada runa par stāvokli Savienībā un nodomu vēstule.

Daudzas no šīs darba programmas pamatiniciatīvām ir arī izstrādātas, ņemot vērā konferences par Eiropas nākotni rezultātus. Turklāt dažās svarīgās jomās Komisijas politikas veidošanā tiks ietvertas jaunās paaudzes pilsoņu paneļdiskusijas. Pirmajās pilsoņu paneļdiskusijās apspriedīs ar pārtikas izšķērdēšanu, mācību mobilitāti un virtuālajām pasaulēm saistītus jautājumus.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena sacīja: 

Aizvadītajā gadā mums nācās risināt vienu otrai sekojošās krīzes, ko izraisīja barbariskais Krievijas iebrukums Ukrainā. 2023. gadā mēs neatlaidīgi turpināsim darbu pie vērienīgas politiskās programmas pilsoņiem — risināsim augsto enerģijas cenu problēmu, lai samazinātu slogu ģimenēm un uzņēmumiem visā Eiropā, vienlaikus paātrinot mūsu zaļo pārkārtošanos. Gan pašu mājās, gan visā pasaulē mēs aizstāvēsim demokrātiju un tiesiskumu.

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Marošs Šefčovičs, kurš atbild par iestāžu attiecībām un nākotnes plānošanu, piebilda: 

Nākamās Komisijas darba programmas pamatā ir mūsu centieni risināt visneatliekamākās problēmas, piemēram, enerģētisko krīzi, vienlaikus divkāršojot centienus paaudžu problēmu risināšanai. To labi atspoguļo arī mūsu apņemšanās ierosināt Eiropas Savienības līmeņa pasākumus, kas palielinās Eiropas stratēģisko autonomiju kritiski svarīgo izejvielu jomā, jo bez tām vienkārši nevar notikt zaļā un digitālā pārkārtošanās. Būdams veselības jautājumu grupas priekšsēdētājs, priecājos arī pastāstīt, ka konferences par Eiropas nākotni secinājumi tiks iestrādāti daudzās mūsu iniciatīvās, un iedzīvotāju iesaistīšanās joprojām būs mūsu politikas veidošanas daļa. Tagad es aicinu Eiropas Parlamentu un Padomi ātri panākt vienošanos par galvenajiem tiesību aktu priekšlikumiem, lai mēs šajos pārbaudījumu laikos varētu nodrošināt rezultātus mūsu iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

Sešu pamatuzstādījumu īstenošana

  1. Eiropas zaļais kurss

Ņemot vērā Krievijas karu pret Ukrainu, Komisija 2023. gada sākumā cita starpā ierosinās visaptverošu Eiropas Savienības elektroenerģijas tirgus reformu, kas ietvers elektrības un gāzes cenu atsaistīšanu. Lai palīdzētu strauji izvērst mūsu zaļā ūdeņraža ekonomiku, Komisija ierosinās izveidot jaunu Eiropas Ūdeņraža banku, kas ieguldīs 3 miljardus eiro ūdeņraža tirgus iedarbināšanā Eiropas Savienībā (ES).

2023. gadā Komisija arī rīkosies, lai samazinātu atkritumu apjomu un atkritumu ietekmi uz vidi, īpašu uzmanību pievēršot pārtikas atkritumiem un tekstilatkritumiem, kas ir konferencē par Eiropas nākotni apzināts temats. Tāpat, reaģējot uz iedzīvotāju bažām, Komisija ierosinās pārskatīt ES tiesību aktus dzīvnieku labturības jomā.

  1. Digitālajam laikmetam gatava Eiropa

Lai novērstu pašreizējos un turpmākos stratēģisko atkarību riskus, Komisija ierosinās ES pasākumus, lai nodrošinātu atbilstīgu un diversificētu piekļuvi kritiski svarīgām izejvielām, kas vajadzīgas Eiropas digitālajai un ekonomiskajai noturībai.

Godinot vienotā tirgus 30. gadadienu, mēs pievērsīsim sabiedrības uzmanību ievērojamajiem ieguvumiem, ko nodrošina mūsu vienotais tirgus, un vienlaikus apzināsim un novērsīsim nepilnības īstenošanāMaksājumu kavējumu noteikumu pārskatīšana palīdzēs samazināt slogu MVU ekonomiskās nenoteiktības laikos. Mūsu iniciatīva par digitālo rīku un procesu izmantošanas turpmāku paplašināšanu un uzlabošanu sabiedrību tiesībās palīdzēs uzņēmumiem vienotajā tirgū, jo vienkāršos administratīvos un tiesu procesus.

Komisija arī ierosinās kopīgu Eiropas mobilitātes datu telpu, lai veicinātu mobilitātes nozares digitalizāciju, savukārt ES tiesiskais regulējums par hipercilpu palīdzēs mums sagatavoties jauniem mobilitātes risinājumiem.

  1. Ekonomika cilvēku labā

Ņemot vērā konferencē par Eiropas nākotni gūtās atziņas, Komisija pārskatīs mūsu ekonomikas pārvaldību, lai nodrošinātu, ka tā joprojām atbilst paredzētajam mērķim. Lai vēl vairāk stiprinātu Savienības budžetu, ņemot vērā pašreizējās steidzami risināmās problēmas, mēs arī veiksim ES 2021.–2027. gada budžeta vidusposma novērtēšanu un iesniegsim otru jaunu pašu resursu kopumu, pamatojoties uz priekšlikumu par vienotu nodokļu noteikumu kopumu uzņēmējdarbības veikšanai Eiropā.

Lai nodrošinātu, ka Savienības kopējā valūta ir piemērota digitālajam laikmetam, mēs iesniegsim priekšlikumu noteikt digitālā eiro principus, pirms to, iespējams, emitēs Eiropas Centrālā banka.

Ņemot vērā sociālās problēmas, ko radījusi Covid-19 pandēmija un Krievijas karš pret Ukrainu, mēs atjaunināsim mūsu stažēšanās kvalitātes sistēmu, lai risinātu tādus jautājumus kā taisnīgs atalgojums un piekļuve sociālajai aizsardzībai un palielinātu Eiropas sociālo noturību.

Lēmums par šo darba programmu pieņemts laikā, kad valda liela ekonomiskā nenoteiktība. Tāpēc mēs esam gatavi atkārtotam izvērtējumam, kad būs pagājusi ziema, it īpaši attiecībā uz tiem pasākumiem, kuri var ietekmēt konkurētspēju.

  1. Spēcīgāka Eiropa pasaulē

Nežēlīgā kara realitāte apstiprina nepieciešamību pastiprināt ES centienus drošības un aizsardzības jomā. Lai aizstāvētu mūsu intereses, mūsu demokrātijas principus un mieru un stabilitāti, mēs iesniegsim ES kosmosa stratēģiju drošībai un aizsardzībai, kā arī jaunu ES Jūras drošības stratēģiju. Mēs arī atjaunināsim mūsu sankciju instrumentu kopumu un tajā iekļausim korupciju.

Mēs ierosināsim jaunu programmu ar mērķi atjaunot mūsu attiecības ar Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstīm. Vienlaikus mēs turpināsim sadarbību ar Rietumbalkānu kandidātvalstīm, kā arī ar Ukrainu, Moldovu un Gruziju, ņemot vērā šo valstu pievienošanos Savienībai nākotnē.

  1. Mūsu eiropeiskā dzīvesziņa

Tā kā tikai 15 % jauniešu ir iestājušies augstskolās vai sākuši mācīties vai stažēties kādā citā ES valstī, Komisija ierosinās atjaunināt pašreizējo ES mācību mobilitātes satvaru, lai studenti varētu vieglāk pāriet no vienas izglītības sistēmas uz citu. 2023. gads būs Eiropas Prasmju gads, tādēļ mēs vēlamies piesaistīt augsti kvalificētus speciālistus nozarēs, kurās Eiropa saskaras ar darbaspēka trūkumu, un iesniegsim priekšlikumus par trešo valstu valstspiederīgo kvalifikācijas atzīšanu. Mērķorientēta iniciatīva saistībā ar Kiberdrošības prasmju akadēmiju veicinās vienu no stratēģiski vissvarīgākajām prasmēm.

Lai nodrošinātu noturīgu un drošu Šengenas zonu ceļošanai bez robežām, mēs ierosināsim tiesību aktus par ES ceļošanas dokumentu digitalizāciju un ceļošanas atvieglošanu.

Lai turpinātu veidot Eiropas veselības savienību, Komisija ierosinās visaptverošu pieeju garīgajai veselībai, kas ir viena no konferencē par Eiropas nākotni noteiktajām pamatiniciatīvām, kā arī ieteikuma par vidi, kas brīva no tabakas dūmiem, pārskatīšanu un jaunu ieteikumu par vakcīnregulējamiem vēža veidiem.

  1. Jauns impulss Eiropas demokrātijai

Demokrātija ir mūsu Savienības pamats. 2023. gadā Komisija ierosinās demokrātijas aizsardzības tiesību aktu kopumu, kas ietver iniciatīvu par ES demokrātiskās telpas aizsardzību pret ārējām interesēm.

Mēs turpināsim veidot Savienību, kurā valda līdztiesība, un iesniegsim priekšlikumu par ES invaliditātes karti, kas nodrošinās invaliditātes statusa savstarpēju atzīšanu visās dalībvalstīs. Mēs arī turpināsim darbu, lai novērstu nepilnības tiesiskajā aizsardzībā pret diskrimināciju rases vai etniskās piederības dēļ.

Saskaņā ar labāka regulējuma principiem Komisija turpinās apzināt vienkāršošanas un sloga samazināšanas iespējas, kā arī atbalstīt ilgtspēju. Centienus sistemātiski identificēt un novērst birokrātiju papildinās augsta līmeņa ieinteresēto personu grupas turpmāks ieguldījums nolūkā mērķtiecīgi racionalizēt acquis, kas ietekmē iedzīvotājus un uzņēmumus.

Turpmākie pasākumi

Komisija sāks apspriedes ar Eiropas Parlamentu un Padomi, lai izveidotu to kopīgo likumdošanas prioritāšu sarakstu, attiecībā uz kurām abas likumdevējas iestādes vienosies par raitu rīcību. Komisija turpinās atbalstīt dalībvalstis un sadarboties ar tām, lai gādātu par jauno un spēkā esošo ES politikas virzienu un tiesību aktu īstenošanu, un tā nevilcināsies nodrošināt ES tiesību aktu ievērošanu, vajadzības gadījumā izmantojot pārkāpuma procedūras.

Konteksts

Katru gadu Komisija pieņem darba programmu, kurā izklāstīts pasākumu saraksts, ko paredzēts īstenot nākamajā gadā. Darba programma informē sabiedrību un likumdevējus par mūsu politisko apņemšanos nākt klajā ar jaunām iniciatīvām, atsaukt vēl nepieņemtos priekšlikumus un pārskatīt spēkā esošos ES tiesību aktus. Tā neattiecas uz Komisijas nepārtraukto darbu, īstenojot savu Līgumu sargātājas lomu spēkā esošo tiesību aktu īstenošanas nodrošināšanai, vai arī uz tām iniciatīvām, kuras Komisija regulāri pieņem katru gadu. Komisijas 2023. gada darba programma ir tapusi ciešā sadarbībā ar Eiropas Parlamentu, dalībvalstīm un ES konsultatīvajām struktūrām.

Sīkāka informācija

Komisijas 2023. gada darba programmas tīmekļa vietne

Faktu lapa par Komisijas 2023. gada darba programmu — skaidrojums par Komisijas gada darba programmu

Faktu lapa par Komisijas 2023. gada darba programmu — I pielikums: jauni politikas mērķi

Komisijas 2023. gada darba programma — Savienība, kas saglabā stingru un vienotu nostāju

Komisijas darba programmas tīmekļa vietne

Eiropas atveseļošanas plāns

Next Generation EU

Eiropas zaļais kurss

Eiropas digitālās nākotnes veidošana

Eiropas Komisijas prioritātes

Komisijas priekšsēdētājas vietnieka Maroša Šefčoviča piezīmes par Komisijas 2023. gada darba programmu

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 18. oktobris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā