Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 27. aprīlisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 9 min

Komisija vēršas pret ļaunprātīgām tiesvedībām pret žurnālistiem un cilvēktiesību aizstāvjiem (SLAPP)

World Press Freedom Day

Šodien Eiropas Komisija veic pasākumus, lai uzlabotu žurnālistu un cilvēktiesību aizstāvju aizsardzību pret ļaunprātīgām tiesvedībām. Stratēģiskas tiesvedības pret sabiedrības līdzdalību, ko dēvē par SLAPP, ir īpašs vajāšanas veids, ko galvenokārt izmanto pret žurnālistiem un cilvēktiesību aizstāvjiem, lai neļautu sniegt informāciju par sabiedrībai svarīgiem jautājumiem vai sodītu par šādas informācijas sniegšanu. Ierosinātā direktīva attiecas uz SLAPP civillietās ar pārrobežu ietekmi. Tā ļauj tiesnešiem ātri izbeigt acīmredzami nepamatotas tiesvedības pret žurnālistiem un cilvēktiesību aizstāvjiem. Tajā ir noteikti arī vairāki procesuālie aizsardzības pasākumi un tiesiskās aizsardzības līdzekļi, piemēram, kompensācija par zaudējumiem un preventīvas sankcijas par ļaunprātīgas tiesvedības uzsākšanu. Komisija arī pieņem papildu ieteikumu, lai mudinātu dalībvalstis saskaņot savus noteikumus ar ierosinātajiem ES tiesību aktiem arī attiecībā uz iekšzemes lietām un visās tiesvedībās, ne tikai civillietās. Ieteikumā dalībvalstis tiek arī aicinātas veikt virkni citu pasākumu, piemēram, apmācības un izpratnes veicināšanu, lai cīnītos pret SLAPP tiesvedībām.

Komisijas priekšsēdētājas vietniece jautājumos par vērtībām un pārredzamību Vera Jourova

Mēs apsolījām labāk aizstāvēt žurnālistus un cilvēktiesību aizstāvjus pret tiem, kuri cenšas viņus apklusināt. Ar jauno likumu mēs šo solījumu pildām. Demokrātijā labklājība un vara nevienam nedrīkst sniegt priekšrocības, kas apdraud patiesību. Ar šiem pasākumiem mēs palīdzam aizsargāt tos, kas riskē un neklusē, kad runa ir par sabiedrības interesēm, piemēram, ziņo par iespējamiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un korupcijas gadījumiem, vides un klimata jautājumiem vai citiem jautājumiem, kas ir svarīgi mums visiem

Tiesiskuma komisārs Didjē Reinderss sacīja: 

Veselīgā un plaukstošā demokrātijā ir svarīgi aktīvi īstenot pamattiesības uz vārda un informācijas brīvību. ES vienmēr aizsargās šīs tiesības. Šodien mēs veicam svarīgus pasākumus, lai aizsargātu žurnālistus un pilsonisko sabiedrību, kurus arvien vairāk apdraud SLAPP tiesvedības. Šīs tiesvedības kavē vai pat neļauj publicēt paziņojumus par sabiedrību interesējošiem jautājumiem. Turklāt tās rada nevajadzīgu slogu tiesām. Tagad mēs nodrošinām instrumentus, lai kontrolētu šo ļaunprātīgo praksi.

Priekšlikums ES tiesību aktam pret SLAPP

Ierosinātā direktīva nodrošina tiesām un SLAPP adresātiem instrumentus cīņai pret acīmredzami nepamatotām vai ļaunprātīgām tiesvedībām. Ierosinātie aizsardzības pasākumi attieksies uz civillietām ar pārrobežu ietekmi. Paredzams, ka no šiem aizsardzības pasākumiem gūs labumu jo īpaši žurnālisti un personas vai organizācijas, kas ir iesaistītas pamattiesību un dažādu citu tiesību, piemēram, vides un klimata tiesību, sieviešu tiesību, LGBTIK tiesību, personu ar rasu vai etnisko piederību minoritātes tiesību, darba tiesību vai reliģisko brīvību aizsardzībā, taču tie aptver visas personas, kas ir iesaistītas sabiedrības līdzdalībā sabiedrību interesējošos jautājumos. Aizsardzības pasākumi ir vērsti uz to, lai nodrošinātu līdzsvaru starp tiesu pieejamību un tiesībām uz privātumu un starp vārda un informācijas brīvības aizsardzību. Minētā priekšlikuma galvenie elementi ir šādi.

  • Acīmredzami nepamatotas tiesvedības agrīna izbeigšana – tiesas varēs agrīnā posmā pieņemt lēmumu par tiesvedības izbeigšanu, ja lieta ir acīmredzami nepamatota. Šādā situācijā prasītājam būs jāpierāda, ka lieta nav acīmredzami nepamatota.
  • Procesuālās izmaksas – prasītājam būs jāsedz visas izmaksas, tostarp atbildētāja advokāta honorāri gadījumā, ja lieta tiks noraidīta kā ļaunprātīga.
  • Zaudējumu atlīdzināšana – SLAPP adresātam būs tiesības pieprasīt un saņemt pilnu atlīdzību par materiālo un nemateriālo kaitējumu.
  • Preventīvas sankcijas – lai novērstu to, ka prasītāji uzsāk ļaunprātīgu tiesvedību, tiesas varēs piemērot preventīvas sankcijas tiem, kas iesniedz šādas lietas tiesā.
  • Aizsardzība pret trešo valstu spriedumiem – dalībvalstīm būtu jāatsakās atzīt trešās valsts spriedumu pret personu, kuras domicils ir kādā dalībvalstī, ja saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem tiktu konstatēts, ka tiesvedība ir acīmredzami nepamatota vai ļaunprātīga. Turklāt adresāts varēs arī pieprasīt kompensāciju par zaudējumiem un izmaksām tajā dalībvalstī, kurā ir viņa domicils.

Ieteikums dalībvalstīm 

Komisijas ieteikums, ko arī pieņem šodien, papildina direktīvu un mudina dalībvalstis nodrošināt, ka:

  • iekšzemes SLAPP lietu risināšanai valstu tiesiskajā regulējumā ir paredzēti nepieciešamie aizsardzības pasākumi, kuri ir līdzīgi ES līmeņa aizsardzības pasākumiem. Tas ietver procesuālo aizsardzības pasākumu nodrošināšanu attiecībā uz acīmredzami nepamatotas tiesvedības priekšlaicīgu izbeigšanu. Dalībvalstīm būtu arī jānodrošina, lai to noteikumiem, ko piemēro neslavas celšanai, kas ir viens no izplatītākajiem SLAPP uzsākšanas iemesliem, nebūtu nepamatotas ietekmes uz vārda brīvību, atvērtu, brīvu un plurālistisku plašsaziņas līdzekļu vidi un sabiedrības līdzdalību;
  • juridisko profesiju pārstāvjiem un potenciālajiem SLAPP adresātiem ir pieejama apmācība ar nolūku uzlabot viņu zināšanas un prasmes, lai efektīvi risinātu šīs tiesvedības. Eiropas Tiesiskās apmācības tīkls (EJTN) tiks iesaistīts, lai nodrošinātu koordināciju un informācijas izplatīšanu visās dalībvalstīs;
  • tiek organizētas izpratnes veicināšanas un informācijas kampaņas, lai žurnālisti un cilvēktiesību aizstāvji atpazītu SLAPP gadījumus;
  • SLAPP adresātiem ir pieejams individuāls un neatkarīgs atbalsts, piemēram, no advokātu birojiem, kas aizstāv SLAPP adresātus bez maksas;
  • sākot no 2023. gada, valstu līmenī savāktie apkopotie dati par acīmredzami nepamatotām vai ļaunprātīgām tiesvedībām pret sabiedrības līdzdalību katru gadu tiek paziņoti Komisijai.

Turpmākā rīcība

Pirms ES tiesību akta statusa iegūšanas ierosinātā direktīva būs jāapspriež un jāpieņem Eiropas Parlamentam un Padomei.

Komisijas ieteikums ir tieši piemērojams. Dalībvalstīm būs jāziņo Komisijai par īstenošanu 18 mēnešus pēc ieteikuma pieņemšanas.

Konteksts

2020. gada decembrī pieņemtajā Eiropas Demokrātijas rīcības plānā tika paziņots par vairākām iniciatīvām, kuru mērķis ir atbalstīt un aizsargāt mediju brīvību un plurālismu. Šajā sakarā Komisija 2021. gada septembrī nāca klajā ar savu pirmo Ieteikumu dalībvalstīm par žurnālistu drošību. Šodien ir sperts vēl viens solis, īstenojot pasākumus žurnālistu un pilsoniskās sabiedrības organizāciju aizsardzībai pret ļaunprātīgu tiesvedību. SLAPP arvien biežāk izmanto Eiropas Savienībā, un to adresāti bieži saskaras ar vairākām tiesvedībām vienlaikus un vairākās jurisdikcijās. Šādas tiesvedības nelabvēlīgi ietekmē žurnālistu un cilvēktiesību aizstāvju vēlmi un spēju turpināt darbu, un tām ir atturoša ietekme uz vārda brīvību, informācijas brīvību un plurālistiskām publiskām debatēm.

SLAPP izplatība dažās dalībvalstīs rada nopietnas bažas, kā norādīts 2020. un 2021. gada ziņojumos par tiesiskumu. 2021. gadā Ātrajā reaģēšanā mediju brīvības jomā (MFRR) 24 ES dalībvalstīs tika dokumentēti 439 brīdinājumi (uzbrukumi 778 personām vai vienībām, kas saistītas ar plašsaziņas līdzekļiem), tai skaitā SLAPP. Vairāk nekā vienā no pieciem šādiem incidentiem (22,1 % — 97 brīdinājumi) plašsaziņas līdzekļu pārstāvji saskārās ar juridiskām sekām.

Līdz ar pieaugošiem draudiem viņu fiziskajai un tiešsaistes drošībai, juridiskie draudi un ļaunprātīga tiesvedība papildina vidi, kurā pieaug naidīgas darbības pret žurnālistiem, un tas var nopietni ietekmēt viņu vēlmi un spēju turpināt darbu. Traģisks SLAPP izmantošanas piemērs ir saistīts ar žurnālisti Daphne Caruana Galizia, pret kuru 2017. gadā, kad viņa tika noslepkavota, bija vērstas vairāk nekā 40 tiesvedības. SLAPP tiesvedību mērķis nav panākt taisnību, bet gan aizskart, iebiedēt un apklusināt apsūdzētos, ņemot vērā procesa ilgumu, finansiālo spiedienu un kriminālsodu draudus. Žurnālisti nav vienīgie adresāti; ar SLAPP saskaras arī cilvēktiesību aizstāvji un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, jo īpaši tās, kas strādā cilvēktiesību un vides jomā.

Īstenojot centienus aizsargāt plašsaziņas līdzekļu neatkarību un plurālismu un atbilstoši tam, ko paziņoja Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena savā 2021. gada runā par stāvokli Savienībā, Komisija nāks klajā ar Plašsaziņas līdzekļu brīvības aktu. Paredzams, ka šo iniciatīvu pieņems šā gada trešajā ceturksnī.

Plašāka informācija

Komisijas priekšlikums direktīvai

Komisijas ieteikums:

Faktu lapa par to, kā stiprināt ES demokrātiju: Labāka žurnālistu un cilvēktiesību aizstāvju aizsardzība

Koalīcija pret SLAPP Eiropā (CASE)

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 27. aprīlis
Autors
Pārstāvniecība Latvijā