Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 27. aprīlisPārstāvniecība Latvijā

Likumīga migrācija. Prasmju un talantu piesaistīšana ES

Atbalsts uzņēmējdarbībai

Komisija šodien ierosina vērienīgu un ilgtspējīgu likumīgās migrācijas politiku. Kā daļu no visaptverošās pieejas migrācijai, kas izklāstīta Migrācijas un patvēruma paktā, Komisija ierosina likumdošanas, operatīvās un politikas iniciatīvas, kuras dos labumu ES ekonomikai, stiprinās sadarbību ar trešām valstīm un ilgtermiņā uzlabos vispārējo migrācijas pārvaldību. Priekšlikumu kopums ietver arī konkrētas darbības, lai personām, kuras bēg no Krievijas iebrukuma Ukrainā, atvieglotu piekļuvi ES darba tirgum.

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par mūsu eiropeisko dzīvesziņu Margaritis Shins teica: 

Lai gan mūsu dalībvalstīm ir darba pilnas rokas, pārvaldot vairāk nekā 5 miljonu cilvēku ierašanos no Ukrainas, tas neizslēdz nepieciešamību likt pamatus ilgtspējīgai un kopīgai pieejai darbaspēka migrācijas jomā, lai ilgtermiņā nodrošinātu ES vajadzīgās prasmes. Šodienas iniciatīvās mēs atzīstam, ka likumīgai migrācijai ir visādā ziņā pozitīva ietekme: tā dod iespēju tiem, kuri vēlas migrēt, uzlabot savus apstākļus, vienlaikus nodrošinot uzņēmējvalstīm vairāk kvalificētu darbinieku, kas savukārt stimulē ekonomiku, un tādējādi ieguvēji ir visi.

Iekšlietu komisāre Ilva Jūhansone piebilda: 

ES ik gadu likumīgi ierodas 2–3 miljoni trešo valstu valstspiederīgo, savukārt neatbilstīgo ieceļotāju ir 125 000 līdz 200 000. Likumīga migrācija ir būtiska mūsu ekonomikas atveseļošanai, digitālajai un zaļajai pārejai un drošu kanālu radīšanai uz Eiropu, vienlaikus samazinot neatbilstīgo migrāciju. Ar šodien ierosināto paketi mēs vienkāršojam pieteikšanās procesu dzīvošanai un darbam ES un uzlabojam iedzīvotāju un viņu ģimenes locekļu tiesības. Esmu pārliecināta, ka mēs liekam stabilu pamatu, lai šodien un rīt ES piesaistītu jaunus talantus.

Uzlabots tiesiskais regulējums

Lai nodrošinātu efektīvāku tiesisko regulējumu par likumīgiem ceļiem uz ES, Komisija ierosina pārskatīt Vienotās atļaujas direktīvu un Pastāvīgo iedzīvotāju direktīvu.

  • Vienkāršota vienotās darba un uzturēšanās atļaujas procedūra pieteikumu iesniedzējiem un darba devējiem padarīs procesu ātrāku un vienkāršāku. Tas ļaus pieteikumu iesniedzējiem iesniegt pieteikumus gan no trešām valstīm, gan no ES dalībvalstīm, kā arī uzlabos aizsardzības pasākumus vienlīdzīgai attieksmei un aizsardzībai pret darbaspēka ekspluatāciju.
  • Pastāvīgo iedzīvotāju direktīvas pārskatīšana atvieglos ES pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanu, vienkāršojot uzņemšanas nosacījumus, piemēram, ļaujot uzkrāt uzturēšanās periodus dažādās dalībvalstīs. Turklāt pārskatīšana uzlabos pastāvīgo iedzīvotāju un viņu ģimenes locekļu tiesības, tostarp uzlabojot ģimenes atkalapvienošanos un atvieglojot mobilitāti ES iekšienē.

Prasmju un darba tirgus vajadzību labāka saskaņošana

Komisija ierosina pastiprināt operatīvo sadarbību ES līmenī starp dalībvalstīm, kā arī ar partnervalstīm. Jau ir pavirzījies uz priekšu darbs pie vairākām svarīgām iniciatīvām, lai saskaņotu darba tirgu un prasmju vajadzības dalībvalstīs un partnervalstīs. Pēc Talantu partnerību uzsākšanas 2021. gada jūnijā Komisija tagad ierosina vairākus pasākumus to praktiskai īstenošanai ar mērķi līdz 2022. gada beigām vienoties par pirmajām talantu partnerībām.

Komisija ierosina izveidot pirmo ES mēroga platformu un saskaņošanas instrumentu — ES talantu fondu, lai padarītu ES pievilcīgāku trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri meklē iespējas, un lai palīdzētu darba devējiem atrast vajadzīgos talantus. Lai risinātu steidzamo vajadzību atvieglot piekļuvi darba tirgum jaunpienācējiem no Ukrainas, Komisija ierosina izmēģinājuma iniciatīvu, kurai būtu jāsāk darboties 2022. gada vasaras sākumā.

Uz nākotni vērsta likumīgās migrācijas politika

Visbeidzot, Komisija pēta citas iespējas likumīgai migrācijai uz ES vidējā termiņā un ilgtermiņā. Komisija uzskata, ka ir iespējams koncentrēties uz tālredzīgu politiku trīs darbības jomās: aprūpe, jaunatne un inovācija. Mērķis būs:

  • piesaistīt prasmes un talantus nozarēs, kurās ir darbaspēka trūkums un vajadzības, piemēram, ilgtermiņa aprūpes nozarē,
  • radīt jauniešiem iespējas izpētīt jaunas valstis, gūt labumu no darba un ceļošanas, kā arī
  • veicināt inovatīvo uzņēmējdarbību ES un ieguldīt mūsu Eiropas tehnoloģiju suverenitātē.

Konteksts

Lai gan tikai dalībvalstis pašas lemj par to, cik daudz likumīgo migrantu tās vēlas uzņemt, ES var tās atbalstīt ar praktiskiem un operatīviem instrumentiem. Pēdējo divdesmit gadu laikā ES ir izstrādājusi tiesisko regulējumu, kurā dalībvalstu ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumi trešo valstu valstspiederīgajiem ir lielā mērā saskaņoti. Šā tiesiskā regulējuma novērtējumā 2019. gadā tika uzsvērts, ka varētu darīt vairāk, lai palielinātu ES likumīgās migrācijas regulējuma ietekmi uz ES demogrāfiskajām un migrācijas problēmām. Pēc plašas sabiedriskās apspriešanas un pēc divām 2021. gada Eiropas Parlamenta rezolūcijām Komisija tika aicināta iesniegt priekšlikumu kopumu, lai atvieglotu likumīgu migrāciju uz ES ar mērķi samazināt birokrātiju, uzlabot saskaņošanu, veicināt pamattiesības un vienlīdzīgu attieksmi un novērst darbaspēka ekspluatāciju.

Plašāka informācija

Paziņojums Prasmju un talantu piesaistīšana ES

Pārskatītā vienotās atļaujas direktīva

Pārskatītā pastāvīgo iedzīvotāju direktīva

Jautājumi un atbildes

Faktu lapa

Vēstījumi

Jauns Migrācijas un patvēruma pakts

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 27. aprīlis
Autors
Pārstāvniecība Latvijā