Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 9. decembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 5 min

Pretmonopola politika: Komisija aicina komentēt pamatnostādņu projektu par koplīgumiem, kuros paredzēti individuālo pašnodarbināto personu darba nosacījumi

p041444-45937_0.jpg
© EU

Eiropas Komisija aicina iedzīvotājus, uzņēmumus, sociālos partnerus, akadēmiskās aprindas, valdības struktūras un visas citas ieinteresētās personas komentēt pamatnostādņu projektu par ES konkurences tiesību piemērošanu koplīgumiem, kuru priekšmets ir pakalpojumu sniegšanā iesaistīto individuālo pašnodarbināto personu darba nosacījumi. Pamatnostādņu projekts pieder pie noteikumu paketes, kurā ir arī direktīvas priekšlikums par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darba jomā un paziņojums par digitalizācijas potenciāla pilnīgu izmantošanu nākotnes darba pasaulē.

Komisijas priekšsēdētājas izpildvietniece Margrēte Vestagere, kuras pārziņā ir digitālajam laikmetam gatavas Eiropas tematika un konkurences politika, sacīja: 

Digitalizācija ietekmē ne tikai uzņēmumu pieeju uzņēmējdarbībai, bet arī to, kā cilvēki strādā. Tā ir radījusi iespējas, bet noteiktai cilvēku grupai arī problēmas. Gan tā saucamajā platformu ekonomikā, gan ārpus tās ir tādi individuālie pašnodarbinātie, kuriem grūti nākas ietekmēt darba nosacījumus. Tāpēc aicinu komentēt šo pamatnostādņu projektu, ar ko paredzēts viest juridisko noteiktību par to, ka konkurences tiesības neliedz šiem pašnodarbinātajiem noslēgt koplīgumus ar izdevīgākiem nosacījumiem.

Koplīgumi ir būtisks līdzeklis darba nosacījumu uzlabošanā. Tomēr pašnodarbinātie principā tiek uzskatīti par “uzņēmumiem”, līdz ar to, slēdzot koplīgumus par samaksu un citiem komercnosacījumiem, riskē pārkāpt Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 101. pantu. Tādējādi pašnodarbinātām personām bieži nav skaidrības, vai tās drīkst slēgt koplīgumus.

Tāpēc Komisija rīko sabiedrisko apspriešanu par izstrādātajām pamatnostādnēm, kuras precizē, kādos apstākļos uzskatāms, ka konkurences tiesības neliedz darba nosacījumu uzlabošanas nolūkā noslēgt koplīgumus, ja to dara pašnodarbinātie, kas strādā pilnībā patstāvīgi un nenodarbina citus. Par pamatu ņemot aktuālo judikatūru, pamatnostādņu projektā pirmām kārtām aprakstīti apstākļi, kuros individuālie pašnodarbinātie ir pielīdzināmi darba ņēmējiem un kuros viņiem tāpēc nav piemērojams LESD 101. pants.

Otrkārt, pamatnostādņu projektā ir precizēts, kādos gadījumos Komisija nepiemēros noteikumus par nolīgumiem LESD 101. panta nozīmē. Tā tas ir tad, ja individuālajiem pašnodarbinātajiem ir grūtības ietekmēt darba nosacījumus tāpēc, ka viņi nav pietiekami spēcīgās pozīcijās pie sarunu galda. Līdz ar pārmaiņām darba tirgos, arī interneta vidē, ir tādi pašnodarbinātie, kam savā darbībā nav pašnodarbinātā statusam parasti raksturīgās neatkarības. Tāpēc viņiem var būt grūtības uzlabot savu stāvokli darba tirgū un var nākties pieņemt sliktākus darba nosacījumus, tai skaitā mazākus ienākumus.

Pamatnostādņu projekts attiecas uz dažāda veida individuālajiem pašnodarbinātajiem: cilvēkiem, kas ir pseidopašnodarbinātie vai strādā līdzās ar citiem tiešsaistē vai klātienē, cilvēkiem, kas strādā, izmantojot platformas, vai cilvēkiem, kuriem par saviem darba nosacījumiem jāvienojas ar pusēm, kam ir zināma ekonomiskā vara, vai kuri noslēdz koplīgumus saskaņā ar autortiesību direktīvu un valsts darba tiesību normām.

Pamatnostādņu projekts ir saistīts ar šodien publicēto priekšlikumu par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darba jomā un vienlaikus ar atbalstu digitālo darba platformu ilgtspējīgai izaugsmei Eiropas Savienībā. Tādējādi Komisija šodien nāk klajā ar direktīvas priekšlikumu un paziņojumu, kas ļaus uzlabot darba nosacījumus platformu darba jomā. Tomēr jāatzīmē, ka pamatnostādņu projekta tvērums ir plašāks nekā tikai tiešsaistes platformu ekonomika.

Nākamie soļi

Ieinteresētās personas var iesniegt piezīmes līdz 2022. gada 24. februārim. Pēc tam Komisija izvērtēs šīs piezīmes un ir iecerējusi 2022. gada otrajā ceturksnī publicēt pamatnostādņu galīgo redakciju. Kopā ar šo galīgo redakciju tiks publicēts ziņojums par ietekmes novērtējumu. Galīgās pamatnostādnes pēc to pieņemšanas būs Komisijai saistošas, tai interpretējot un piemērojot ES konkurences noteikumus.

Konteksts

Komisija sākotnējo ietekmes novērtējumu par šīm pamatnostādnēm publicēja 2021. gada 6. janvārī. Laikā no 2021. gada 5. marta līdz 31. maijam notika apspriešanās ar sociālajiem partneriem un citām ieinteresētajām personām. Komisija rūpīgi izskatīja visas iesniegtās piezīmes un tagad publicē šo pamatnostādņu projektu. Kopā ar pamatnostādņu galīgo redakciju 2022. gada otrajā ceturksnī tiks publicēts ziņojums par ietekmes novērtējumu.

Pilnvarojuma vēstulēs, kuras Komisijas priekšsēdētāja Urzula von der Leiena adresēja savai izpildvietniecei Margrētai Vestagerei un komisāram Nikolā Šmitam, bija uzsvērts, ka šajā pilnvaru periodā ir “jānodrošina, ka tiek risināts platformās nodarbināto personu darba nosacījumu jautājums”. Šīs pamatnostādnes ir viens no aktiem šā jautājuma risināšanai.

Komisija apņēmīgi strādā pie tā, lai atbilstoši Eiropas sociālo tiesību pīlāram ikvienam ES iedzīvotājam būtu nodrošināti cienīgi un pienācīgi darba nosacījumi. Koplīgumi var būtiski palīdzēt darba nosacījumu uzlabošanā.

Eiropas Savienības Tiesa spriedumos lietās Albany un FNV Kunsten ir atzinusi, ka uz darba devēja un darbinieku koplīgumiem LESD 101. pants neattiecas. Ņemot par pamatu šajā judikatūrā sniegto argumentāciju, pamatnostādņu projektā ir skaidrots jautājums par LESD 101. panta piemērojamību koplīgumos, kuru priekšmets ir pašnodarbināto darba nosacījumi, kā arī Komisijas pieeja lietām šajā jomā.

Plašāka informācija

Jautājumi un atbildes par pamatnostādņu projektu par pašnodarbināto koplīgumiem

Jautājumi un atbildes par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darba jomā

Paziņojums presei par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darba jomā

Faktu lapa par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darba jomā

Direktīvas priekšlikums par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darba jomā

Communication on Better Working Conditions for a Stronger Social Europe: harnessing the full benefits of digitalisation for the future of work

Pamatnostādņu projekts par ES konkurences tiesību piemērošanu vājās pozīcijās esošiem individuālajiem pašnodarbinātajiem

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 9. decembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā