Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 28. februārisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 3 min

Pretmonopola politika: Komisija apspriežas ar ieinteresētajām personām par ilgtspējas nolīgumiem lauksaimniecībā

Lauksaimniecība

Eiropas Komisija aicina tādas ieinteresētās personas kā primāros ražotājus, pārstrādātājus, ražotājus, vairumtirgotājus, mazumtirgotājus un izejvielu piegādātājus dalīties pieredzē par nolīgumiem, kas vērsti uz ilgtspējas mērķu sasniegšanu lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdēs. Atsauksmes palīdzēs Komisijai izstrādāt pamatnostādnes par jaunu atkāpi, ar ko lauksaimniecības jomas ilgtspējas nolīgumus ar konkrētiem nosacījumiem atbrīvo no konkurences noteikumiem.

ES tiesību akti parasti aizliedz tādus nolīgumus starp uzņēmumiem, kas ierobežo konkurenci, piemēram, konkurentu nolīgumus, kas palielina cenas vai samazina apjomus. Tomēr Eiropas Parlaments un ES Padome nesen pieņēma jaunu atkāpi, kas pieļauj šādus ierobežojumus lauksaimniecības nozares nolīgumos, ja ierobežojumi ir nepieciešami, lai sasniegtu tādus ilgtspējas standartus, kas ir augstāki par ES vai valstu obligātajiem standartiem. Šī atkāpe ir noteikta TKO Regulā (ES) Nr. 1308/2013, kas ir daļa no ES kopējās lauksaimniecības politikas.

Ar nolīgumiem būtu jātiecas sasniegt konkrētus vidiskos mērķus, samazināt pesticīdu lietošanu un mikrobu rezistences risku un aizsargāt dzīvnieku veselību un labturību. Nolīgumu pusēm vajadzētu būt lauksaimniecības produktu ražotājiem, kas, vēlams, darbojas kopā ar citiem piegādes ķēdes dalībniekiem.

Padome un Parlaments lūdza Komisiju līdz 2023. gada 8. decembrim izdot pamatnostādnes par atkāpes piemērošanas nosacījumiem. Tas arī palīdzētu Komisijai īstenot savas pilnvaras saskaņā ar stratēģiju “No lauka līdz galdam”, lai precizētu konkurences noteikumu darbības jomu attiecībā uz kolektīvām darbībām lauksaimniecības jomā.

Komisija apspriežas ar ieinteresētajām personām, lai izprastu, kādu veidu ilgtspējas nolīgumus tās ir izstrādājušas līdz šim vai vēlētos izstrādāt, iespējamos konkurences ierobežojumus, kas varētu būt radušies vai varētu rasties šādu nolīgumu rezultātā, kā arī šādas sadarbības iespējamo ietekmi uz piegādi, cenām un inovāciju.

Tāpēc Komisija vēlas uzzināt īpaši primāro ražotāju un to organizāciju, pārstrādātāju, ražotāju, vairumtirgotāju, mazumtirgotāju, izejvielu piegādātāju, kā arī starpnozaru organizāciju viedokli. Piedalīties var arī citas ieinteresētās personas, piemēram, nozaru analītiķi, akadēmisko aprindu pārstāvji un organizācijas, kas specializējas lauksaimniecības ilgtspējas jautājumos.

Visas ieinteresētās personas tiek aicinātas paust savu viedokli Komisijas apspriešanas tīmekļa vietnē līdz 2022. gada 23. maijam. Komisija rūpīgi izskatīs visus viedokļus un apspriešanas tīmekļa vietnē publicēs ieinteresēto personu iesniegumus, galveno konstatējumu kopsavilkumu un secinājumus. Komisija plāno rīkot sabiedrisko apspriešanu par pamatnostādņu projektu 2023. gadā.

Konteksts

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 101. panta 1. punktā ir aizliegti tādi nolīgumi starp uzņēmumiem, kas ierobežo konkurenci. Tomēr LESD 42. pantā ir noteikts, ka konkurences noteikumus lauksaimniecības jomā piemēro tikai tiktāl, ciktāl to noteicis Parlaments un Padome. Saistībā ar kopējās lauksaimniecības politikas reformu 2023.–2027. gadam likumdevēji 2021. gadā pieņēma jaunu atkāpi no tiem konkurences noteikumiem, kuri attiecas uz lauksaimniecības produktiem.

Jaunā atkāpe ir ietverta 210.a pantā Regulā (ES) 2021/2117, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju. Noteikumā ir paredzēts, ka ir atļauti nolīgumi, kuru mērķis ir piemērot augstākus ilgtspējas standartus, nekā noteikts ES un/vai valstu tiesību aktos, ja šie nolīgumi nosaka tikai tādus konkurences ierobežojumus, kas ir obligāti nepieciešami minēto mērķu sasniegšanai. Turklāt Komisijai un valstu konkurences iestādēm ir tiesības apturēt vai pieprasīt grozīt ilgtspējas nolīgumus, ja tas ir nepieciešams, lai novērstu konkurences izslēgšanu, vai ja tiek uzskatīts, ka ir apdraudēti LESD 39. pantā nospraustie mērķi.

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 28. februāris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā