Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 17. maijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 5 min

Reģionālās inovācijas partnerības: pilotprojektam atlasīti 63 reģioni, septiņas pilsētas un četras dalībvalstis

Illustration photos for the Commission's social media channels

Šodien Komisija paziņoja par 63 reģioniem, septiņām pilsētām un četrām dalībvalstīm, kas atlasītas pilotprojektam “Reģionālās inovācijas partnerības” (iniciatīva, kas izstrādāta kopā ar Reģionu komiteju). Pilotprojekta dalībnieki ir gatavi apmainīties ar labu praksi un kopīgi izstrādāt un testēt rīkus, lai mobilizētu dažādus finansējuma avotus un politikas virzienus un savienotu reģionālās un valstu programmas ar ES zaļās un digitālās pārveides iniciatīvām. Šīs partnerības tiks izmantotas jaunajā Inovācijas programmā Eiropai, kurā inovācija virza pāreju uz ilgtspēju, sasaistot vietējās stratēģijas ar ES līmeņa iniciatīvām.

Šis uzaicinājums ir piesaistījis plašu ES inovācijas ekosistēmas pārstāvību, aptverot dalībvalstis, piemēram, Slovākiju, kas piedalās valsts līmenī, un dažādus ES reģionus, piemēram, Andalūzijas, Azoru salu, Augšfrancijas, Ziemeļpohjanmā, Priekškarpatu, Ziemeļegejas, Emīlija-Romanjas un daudzus citus reģionus. Uzaicinājums ir arī rosinājis augšupēju sadarbību un tīklu veidošanas procesu, kas jau apvieno daudzus dalībniekus kā daļu no daudzreģionu tīkliem. Tas ietver, piemēram, Baltijas jūras reģionu, Bioreģionu mehānismu un paplašināto Pilsētu 4.0 konsorciju (Lēvena, Boloņa, Turku), kurā piedalās arī Eindhovena (NL), Espo (FI) un Kluža-Napoka (RO).

Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela: 

Spēcīgāku, tīrāku ekonomiku un taisnīgāku sabiedrību var veidot tikai tad, ja ES politikas programmas pamatā ir inovācija. Lai sekmīgi īstenotu zaļo un digitālo pārkārtošanos, mums ir vajadzīga inovācija katrā reģionā un katrā valstī, kas savstarpēji sadarbojas. Šīs partnerības ļauj mums būvēt tiltus, lai veicinātu investīciju un inovatīvu risinājumu sinerģiju. Es ceru ieraudzīt minēto sinerģiju kopā radītās inovatīvās idejas un pieejas.

Kohēzijas un reformu komisāre Elīza Ferreira

Sadarbība un inovācija ir būtiski elementi ES reģionu ilgtspējīgai un noturīgai attīstībai. Visām teritorijām ir izmantojams inovācijas potenciāls, tāpēc es priecājos redzēt tik lielu interesi par uzaicinājumu. Es ar nepacietību gaidu pilotprojekta rezultātus un ceru, ka tā palīdzēs pārvarēt pastāvīgo inovācijas plaisu starp reģioniem, kas ierobežo ES darbību kopumā.

Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs Apostols Dzidzikosts

Veicinot inovāciju, mēs nostiprinām vietējo noturību un uzlabojam vietējo kopienu spēju stāties pretī ārkārtas situācijām, aizsargāt iedzīvotājus un atbalstīt vietējo ekonomiku. Šajā sakarā mēs paļaujamies, ka komisāres E. Ferreira un M. Gabriela kopīgi strādās pie Reģionālās inovācijas partnerībām, kas ir galvenais instruments, lai koordinētu visus pieejamos līdzekļus inovācijas izplatīšanai uz vietas, galveno uzmanību pievēršot tam, lai mūsu reģioni, pilsētas un ciemi kļūtu energoefektīvāki un ilgtspējīgāki.

Reģionālās inovācijas partnerību operatīvais protokols (PlayBook)

Pilotprojekta dalībnieki izpētīs jaunās reģionālās inovācijas partnerības, kuru pamatā ir “Reģionālās inovācijas partnerību operatīvais protokols” — sākotnējo vadlīniju dokuments, ko šodien publicējis Kopīgais pētniecības centrs. Operatīvajā protokolā ir ierosināts plašs instrumentu un pārvaldības mehānismu klāsts, lai uzlabotu reģionālās, valstu un ES inovācijas politikas koordināciju nolūkā īstenot Eiropas zaļo un digitālo pārkārtošanos un novērst inovācijas plaisu ES. Ierosinātās pieejas galvenais elements ir vietējo misiju ieviešana, lai koordinētu darbības saskaņā ar saskaņotu ievirzi, ļaujot izpētīt plašu politikas pasākumu kopumu sistēmas līmeņa inovācijai.

Pilotprojekta laikā dalībnieki pārbaudīs šos politikas instrumentus, vienlaikus kopīgi izstrādājot darbības norādes. Programma un pilotprojekts arī veicinās labu praksi, atvieglos mācīšanos, izmantojot eksperimentus, un atbalstīs valsts pārvaldes iestādes un plašāku ekosistēmu. Pilotprojekts neietekmēs pašreizējo 2021.–2027. gada fondu plānošanas procesu

Konteksts

Partnerības sakņojas gaidāmajā jaunajā Inovācijas programmā Eiropai, lai palīdzētu integrēt iniciatīvas un ieguldījumus ES un valstu līmenī. Šie centieni ir tieši vērsti uz inovācijas ekosistēmu uzlabošanu, jo tā ir viena no svarīgākajām jomām Eiropas inovācijas rādītāju uzlabošanai. Galvenais mērķis ir stiprināt reģionālo un vietējo inovācijas ekosistēmu savstarpējo savienojamību un stiprināt Eiropas ilgtspējīgu vērtību ķēdes un progresīvo tehnoloģiju nozares.

Partnerības ir papildinoša pieeja, kuras pamatā ir pozitīva pieredze saistībā ar pārdomātas specializācijas stratēģijām. Pārdomāta specializācija ir vietējiem apstākļiem pielāgota pieeja, kas radīta ES kohēzijas politikā un kuras mērķis ir stratēģisko intervences pasākumu jomu noteikšana, kuras pamatā ir gan ekonomikas stipro pušu un potenciāla analīze, gan uzņēmējdarbības potenciāla atklāšanas process ar plaša ieinteresēto personu loka piedalīšanos. Pārdomāta specializācija ir vērsta uz inovāciju, un tai ir būtiska nozīme pētniecības un inovācijas atbalstīšanā, lai nodrošinātu ilgtspējīgu un noturīgu attīstību visos Eiropas reģionos.

Atlasītās teritorijas piedalīsies vai nu individuāli, vai kā daļa no sešiem dažādiem ES reģionu un pilsētu tīkliem. Kopumā pilotproejkta dalībnieku vidū ir 23 dalībvalstisUzaicinājumam paust ieinteresētību varēja atsaukties no 2022. gada marta līdz aprīlim.

Plašāka informācija

Reģionālās inovācijas partnerības — pārdomātas specializācijas platforma

Eiropas Reģionu komitejas SEDEC vietne 

Reģionālās inovācijas partnerību operatīvais protokols (PlayBook)

Uzaicinājuma dalībnieku kartes

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 17. maijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā