Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 24. janvārisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 5 min

Starptautiskā izglītības diena: Eiropas Komisijas un Augstā pārstāvja paziņojums

Mācības

Šodien, 24. janvārī, Starptautiskajā Izglītības dienā, Eiropas Komisija un Augstais pārstāvis / Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Žuzeps Borels nāk klajā ar paziņojumu:

“Izglītība ir būtiska globālajai atlabšanai un visu ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai. Tiesības uz izglītību ir pamattiesības un veido noturīgas, miermīlīgas un ilgtspējīgas sabiedrības pamatu. Izglītība ir zaļās pārkārtošanās pamats un katalizators. Tā ļauj iedzīvotājiem izmantot digitālās attīstības sniegtās iespējas. Tā dod cerību un aizsardzību tiem, kurus skārušas humanitārās krīzes un piespiedu pārvietošana. Kvalitatīva izglītība ir būtiska ikviena bērna un jaunieša attīstības daļa.

2022. gads ir Eiropas Jaunatnes gads, un tajā tiks atzīmēta programmas “Erasmus” 35. gadadiena. ES atkārtoti apstiprina, ka kvalitatīva izglītība ir ārkārtīgi svarīga bērnu un jauniešu personīgajai, sociālajai un profesionālajai attīstībai Eiropas Savienībā un ārpus tās, lai veidotu labāku un taisnīgāku nākotni, mazinātu sociālekonomisko un dzimumu nevienlīdzību un veicinātu mieru un demokrātiju.

Pat pirms koronavīrusa pandēmijas 260 miljoni bērnu un pusaudžu visā pasaulē neguva izglītību. Savukārt gadījumos, kad izglītība bija pieejama, tā ne vienmēr bija kvalitatīva. Pandēmija ir saasinājusi nevienlīdzību izglītībā, nesamērīgi ietekmējot nelabvēlīgā situācijā esošās grupas visā pasaulē.

Eiropas Savienībā esam uzsākuši vērienīgu plānu Eiropas izglītības telpas izveidei līdz 2025. gadam un strādājam pie kopīgiem mērķiem un pamatiniciatīvām, kas vēl vairāk tuvinās visas 27 dalībvalstis. Izglītība ir svarīgs kanāls ES sadarbībai ar citām pasaules daļām.

Eiropas Savienība pastiprina savu apņemšanos izglītības jomā, lai ikviens bērns un jaunietis varētu piekļūt izglītībai un apgūt vismaz lasītprasmi, rakstītprasmi, pamata matemātikas un digitālās prasmes un lai tie kā aktīvi pasaules iedzīvotāji būtu gatavi stāties pretī 21. gadsimta problēmām un izmantot tā sniegtās iespējas. Šī apņemšanās paredz nodrošināt prasmes un kompetences, kas palīdzētu droši un atbildīgi orientēties tiešsaistes vidē. Ar Digitālās izglītības rīcības plānu mēs atbalstām ES dalībvalstu izglītības un apmācības sistēmu ilgtspējīgu un efektīvu pielāgošanu digitālajam laikmetam. Eiropas digitālās desmitgades ietvaros ES strādā pie tā, lai sasniegtu vērienīgu, tomēr sasniedzamu mērķi: līdz 2030. gadam vismaz 80 % pieaugušo jābūt apguvušiem digitālās pamatprasmes. Komisija turpinās atbalstīt arī ES programmēšanas nedēļu, kas katru gadu nodrošina apmācību skolotājiem un miljoniem bērnu praktisku pieredzi programmēšanā un digitālajā radošumā.

ES turpina ieguldīt kvalitatīvā izglītībā ar mūžizglītības perspektīvu, izmantojot iekļaujošas un taisnīgas izglītības sistēmas, kurās īpaša uzmanība tiek veltīta meitenēm, sievietēm un neaizsargātām grupām. ES iestādes un ES dalībvalstis kā Eiropas komanda atbalsta partnervalstis, lai tās pārveidotu savas izglītības sistēmas pēc pandēmijas un novērstu trūkumus un nevienlīdzību mācīšanas, apmācības un mācīšanās jomā visos līmeņos.

ES turpina ieņemt vadošo lomu izglītības jomā ārkārtas situācijās, nodrošinot piekļuvi drošai, iekļaujošai un kvalitatīvai izglītībai miljoniem bērnu, kurus skārušas humanitārās krīzes un konflikti.

Eiropa jo īpaši sadarbosies ar partnervalstu valdībām skolotāju apmācības un pārvaldības jomā, lai nodrošinātu, ka izglītība sniedz kvalitatīvu rezultātu.

Programma “Erasmus+” veicina skolēnu un studentu, personāla, skolotāju un stažieru mobilitāti un stiprina tīklus un mācīšanos no līdzbiedriem augstākās izglītības iestādēs. Šīs iespējas ir pieejamas cilvēkiem no visas pasaules. ES arī sadarbosies ar partnervalstīm, lai stiprinātu sadarbību pētniecības un inovācijas jomā, piemēram, izmantojot pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa”.

Šīs iniciatīvas atbilst Global Gateway stratēģijas principiem par cilvēku savstarpējiem kontaktiem.

Partnerības ar pilsonisko sabiedrību, privāto sektoru un globālajā izglītībā ieinteresētajām personām būs ļoti svarīgas, lai veicinātu globālo pilsoniskumu.

Konteksts

ES iestādes un dalībvalstis kopā sniedz vairāk nekā pusi no kopējā globālā atbalsta izglītībai, atbalstot izglītības nozari vairāk nekā 100 valstīs visā pasaulē. Laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam Eiropas Komisija vismaz 10 % no starptautisko partnerību budžeta ar Āfriku, Latīņameriku, Karību jūras reģionu, kā arī Āziju un Klusā okeāna valstīm un 10 % no humānās palīdzības budžeta atvēlēs izglītībai.

Eiropas Komisija arī turpinās prioritārā kārtā sadarboties ar Rietumbalkāniem, Turciju un kaimiņreģioniem, lai stiprinātu izglītības sistēmas, novērstu prasmju neatbilstību darba tirgum un uzlabotu kopīgu sadarbību ar izglītības iestādēm, tostarp studentu un skolotāju mobilitāti.

Sīkāka informācija

Stratēģija Global Gateway

Programma “Erasmus+”

Eiropas izglītības telpa

Eiropas sociālo tiesību pīlārs

Izglītība ārkārtas apstākļos

Izglītība – starptautiskās partnerattiecības

ES programmēšanas nedēļa

Eiropas Jaunatnes portāls

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 24. janvāris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā