Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 10. janvārisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 4 min

Stažēšanās. Komisija izvērtējot analizē Eiropas kvalitātes sistēmas ietekmi

Kolegi

Šodien Komisija publicējusi 2014. gada stažēšanās kvalitātes sistēmas izvērtējumu – par tās īstenojumu un visas ES ieguldījumu, kas stiprina stažēšanās kvalitāti, kā arī par iespējamiem uzlabojumiem.

Stažēšanās jauniešiem ir būtiska praktiskas pieredzes iegūšanā un atvieglina nonākšanu darba tirgū. 85 % izvērtējot aptaujāto stažieru izteikušies, ka stažēšanās ļāvusi viņiem iemācīties daudz tāda, ko var izmantot darbā. 

Novērtējums arī rāda, ka ES stažēšanās kvalitātes sistēma ir svarīgs uzziņas avots dalībvalstīm, lai tās varētu garantēt kvalitatīvu stažēšanos. Lielākā daļa aptaujāto – to vidū varas iestādes, nodarbinātības dienesti, uzņēmumu pārstāvji un jaunieši – uzskata, ka stažēšanās sistēma un tās 21 princips joprojām ir aktuāli. Tomēr kvalitātes principu piemērošanu, kā arī to uzraudzību un izpildes nodrošināšanu varētu uzlabot.  

Pēc izvērtēšanas Komisija jau šogad ierosinās atjaunināt regulējumu – tā paziņots Komisijas 2023. gada darba programmā. Tas būs svarīgs ieguldījums Eiropas prasmju gadā 2023, jo atbalstīs jauniešu apmācību un dalību darba tirgū.

Kvalitātes sistēmas atjaunināšana, kas uzlabos stažēšanos

Komisijas 2014. gada stažēšanās kvalitātes sistēmas izvērtējuma pamatā ir pētījums par sistēmas īstenošanu dalībvalstīs, rezultāti, kas gūti, konsultējoties ar ieinteresētajām personām, ieskaitot sociālos partnerus gan valstu, gan ES līmenī, un vairāk nekā 1800 stažieru aptaujas novērtējums.

Novērtējums rāda:

  • Stažēšanās kvalitātes sistēma ir palīdzējusi dalībvalstīm īstenot politiskas un leģislatīvas izmaiņas, it īpaši tām, kurās ir mazāk attīstītas stažēšanās sistēmas. Taču par piemērošanu ikkatrā vietā jāsaka, ka ir vēl daudz uzlabojama.
  • Šķiet, ka kopš 2014. gada vairāk jauniešu sākuši stažēties citās ES valstīs. Taču kā pārrobežu stažēšanās problēmas uzrādītas izmaksas, ko rada dzīvošana ārvalstīs, un attiecīgas informācijas trūkums.
  • Dažādas aptaujātās ieinteresētās personas ierosina stiprināt sistēmas kvalitātes kritērijus, piemēram, attiecībā uz taisnīgu atalgojumu, piekļuvi sociālajai aizsardzībai, labāku pielāgošanos darba tirgus pārmaiņām (piemēram, tāldarbu) un akcentu uz digitālajām prasmēm.
  • Dažas ieinteresētās personas arī ierosina nodrošināt labāku atbalstu stažieriem stažēšanās laikā un pēc tās, piemēram, mentorus.
  • Dažas ieinteresētās personas aicina paplašināt stažēšanās kvalitātes sistēmas darbības jomu. Piemēram, daži tās principi varētu aptvert stažēšanos, kas ietilpst formālā izglītībā un apmācībā un tāpēc pašlaik sistēmā nav iekļauta. Taču ne visi aptaujātie to atbalsta.
  • Ir jāvāc salīdzināmi dati par stažēšanās izplatību, kvalitāti un īpatnībām dalībvalstīs, kā arī ietekmi uz jauniešu nodarbinātību.

Darba un sociālo tiesību komisārs Nikolā Šmits:

Stažēšanās var būt lieliska iespēja jauniešiem iegūt darba pieredzi un nonākt darba tirgū, un darba devēji var apmācīt savus nākamos darbiniekus. Tai jābūt kvalitatīvai, ar skaidriem mērķiem un garantētām sociālajām tiesībām. Stažēšanās kvalitātes sistēmas izvērtēšana sniedz vērtīgu analīzi un atsauksmes, ko ņemsim vērā, sagatavojot iniciatīvu, ar kuru nāksim klajā jau šogad.

Konteksts:

Padomes 2014. gada Ieteikuma par stažēšanās kvalitātes sistēmu mērķis ir palīdzēt jauniešiem pāriet no izglītības un bezdarba uz nodarbinātību, izmantojot kvalitatīvu stažēšanos, kas uzlabo prasmes un ļauj iegūt darba pieredzi. Tas papildina citas Komisijas iniciatīvas, kas atbalsta jauniešu nodarbinātību, piemēram, pastiprināto “Garantiju jauniešiem”.

Konkrētāk, tajā ir izklāstīts 21 stažēšanās kvalitātes princips, kurus dalībvalstīm tiek ieteikts īstenot, lai nodrošinātu kvalitatīvas mācības un pienācīgus darba apstākļus. Tas ietver rakstiskus stažēšanās līgumus, skaidrus mācību mērķus, kā arī pārredzamu informāciju par atalgojumu un sociālo aizsardzību.

Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plānā paziņots par šā Padomes ieteikuma izvērtēšanu, sevišķi darba apstākļu aspektā. Novērtējums ir pamats Komisijas iniciatīvai, kas iesniegta jau šogad atbilstoši Komisijas 2023. gada darba programmā plānotajam, lai atjauninātu stažēšanās kvalitātes sistēmu un risinātu tādas problēmas kā taisnīgs atalgojums un piekļuve sociālajai aizsardzībai.

Ieteikuma atjaunināšana būs arī nozīmīgs papildinājums Eiropas Prasmju gadam 2023 un mērķim dot jaunu impulsu mūžizglītībai un aktivizēt darba tirgum vairāk cilvēku, ieskaitot jauniešus, sevišķi tos, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu.

Sīkākai uzziņai

Stažēšanās kvalitātes sistēmas izvērtēšana

Komisijas lapa par stažēšanos

Eiropas Prasmju gads 2023

 

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 10. janvāris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā