Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 22. decembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 5 min

Valsts atbalsts: Komisija aicina izteikt piezīmes par Vadlīniju valsts atbalstam dzelzceļa uzņēmumiem ierosināto pārskatīšanu

The Berlaymont Building and European Flags

Eiropas Komisija šodien uzsāka sabiedrisko apspriešanu tīmekļa vietnē “EU Survey, aicinot visas ieinteresētās personas izteikt piezīmes par 2008. gada Vadlīniju valsts atbalstam dzelzceļa uzņēmumiem (“Dzelzceļa vadlīnijas”) ierosināto pārskatīšanu. Ieinteresētās personas var piedalīties apspriešanā līdz 2022. gada 16. martam.

Komisijas priekšsēdētājas izpildvietniece Margrēte Vestagere, kas atbild par konkurences politiku, sacīja:

Šodien mēs aicinām visas ieinteresētās personas paust savu viedokli par ierosinātajām mērķorientētajām izmaiņām Dzelzceļa vadlīnijās. Mēs vēlamies panākt, lai dalībvalstīm būtu vieglāk atbalstīt mazāk piesārņojošus un ilgtspējīgākus transporta risinājumus nekā tikai pa autoceļiem veiktus pārvadājumus, piemēram, tādus kā dzelzceļš, iekšzemes ūdensceļu transports un intermodālie pārvadājumi. Jo patērētājiem ir vajadzīgas izvēles iespējas attiecībā uz transporta veidiem un mazemisiju mobilitāti. 2021. gadā – kas ir Eiropas Dzelzceļa gads – tas ir liels solis ceļā uz Eiropas transporta nozares dekarbonizāciju un uz to, lai padarītu dzelzceļa pārvadājumus pievilcīgākus, vienlaikus ierobežojot konkurences izkropļojumus.

Dzelzceļa vadlīnijās ir izklāstīti nosacījumi, saskaņā ar kuriem atbalstu dzelzceļa uzņēmumiem var uzskatīt par saderīgu ar iekšējo tirgu un valsts atbalsta noteikumiem, jo īpaši uz Līguma par Eiropas Savienības darbību (“LESD”) 93. panta pamata.

Ilgstoši pastāvējušais sadarbspējas trūkums, kā arī izteiktā nepieciešamība pēc vēl lielākas digitalizācijas kavē netraucētu dzelzceļa pakalpojumu attīstību pārrobežu mērogā. Valsts atbalsts var palīdzēt novērst šīs tirgus nepilnības un uzlabot dzelzceļa konkurētspēju, tādējādi atvieglojot modālo pārvirzi un samazinot transporta nozares radītās emisijas un sastrēgumus uz ceļiem.

Komisija pašreizējās Dzelzceļa vadlīnijas ir izvērtējusi valsts atbalsta atbilstības pārbaudes ietvaros. Izvērtējums apliecināja, ka pašreizējās Dzelzceļa vadlīnijas ir devušas būtisku ieguldījumu, jo tās ir veicinājušas modālo pārvirzi uz dzelzceļa transportu, kas rada mazākas ārējās izmaksas nekā citi transporta veidi (piemēram, autotransports), un ir sekmējušas savietojamību nolūkā nodrošināt to, ka ES dzelzceļa dažādās tehniskās sistēmas ir sadarbspējīgas. Vienlaikus izvērtējums arī liecināja, ka ir vajadzīga esošo noteikumu pielāgošana, lai atspoguļotu jaunākās tirgus un regulatīvās izmaiņas un panāktu to, ka dzelzceļa nozare var īstenot zaļo un digitālo pārkārtošanos saskaņā ar Komisijas prioritātēm, jo īpaši Eiropas zaļā kursa prioritātēm.

Dzelzceļa vadlīniju pārskatīšanas uzsākšana notiek Eiropas Dzelzceļa gadā, un tā ir dabisks turpinājums Eiropas zaļā kursa un ilgtspējīgas un viedas mobilitātes stratēģijas pieņemšanai.

Šajā sakarā Komisija sāk Dzelzceļa vadlīniju pārskatīšanas procesu. Šodien publicētā sabiedriskā apspriešana tiek veikta anketas veidā, kas palīdzēs Komisijai apzināt nepieciešamās izmaiņas un labāk izstrādāt jaunos noteikumus.

Konkrētāk, ierosinātās pārskatīšanas ietvaros tiks apsvērtas iespējas:

  • vienkāršot noteikumus par atbalstu tādu pārvadājumu koordinēšanai, ar kuriem atbalsta modālo pārvirzi uz ilgtspējīgākiem transporta risinājumiem;
  • paplašināt Dzelzceļa vadlīniju tvērumu, jo īpaši tādēļ, lai iekļautu intermodālajā ķēdē visus būtiskos pārvadātājus, kas veicinās kravu modālo pārvirzi no autoceļiem uz mazāk piesārņojošiem un ilgtspējīgākiem transporta veidiem;
  • novērst šķēršļus jaunu tirgus dalībnieku ienākšanai vai to darbības paplašināšanai, jo īpaši attiecībā uz piekļuvi piemērotam ritošajam sastāvam;
  • nodrošināt flotu modernizāciju un tīklu savietojamību;
  • palīdzēt izvairīties no šķērssubsidēšanas starp vertikāli integrētu dzelzceļa uzņēmumu komercdarbībām un tādām darbībām, uz kurām attiecas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības;
  • izvērtēt vajadzību pēc noteikumiem par sabiedriskā transporta pakalpojumiem visās dzelzceļa pārvadājumu jomās, uz kurām vēl neattiecas pašreizējās vadlīnijas, jo īpaši attiecībā uz kravu pārvadājumu pakalpojumiem;
  • izvērtēt vajadzību pēc pielāgotiem glābšanas un pārstrukturēšanas noteikumiem, kas tiktu piemēroti dzelzceļa uzņēmumiem.

Ieinteresētās personas līdz 2022. gada 16. martam var iesniegt atbildes uz anketas jautājumiem Komisijas Labāka regulējuma portālā.

Turpmākie pasākumi

Dzelzceļa vadlīniju pārskatīšana tiks veikta saskaņā ar politikas prioritātēm, kas noteiktas ilgtspējīgas un viedas mobilitātes stratēģijā.

Jaunās Dzelzceļa vadlīnijas paredzēts pieņemt 2023. gada beigās.

Konteksts

Komisija 2021. gada 1. oktobrī publicēja sākotnējo ietekmes novērtējumu par Dzelzceļa vadlīniju pārskatīšanu. Ieinteresētās personas varēja iesniegt atsauksmes līdz 2021. gada 29. oktobrim.

Tajā pašā dienā Komisija publicēja ceļvedi par iniciatīvu, kuras mērķis ir pilnvarot Komisiju pieņemt jaunu grupu atbrīvojuma regulu dzelzceļa, iekšzemes ūdensceļu un intermodālo pārvadājumu jomā, un atvieglot atbalsta piešķiršanu, lai tādējādi veicinātu mazāk piesārņojošus transporta risinājumus. Šī iniciatīva ir cieši saistīta ar Dzelzceļa vadlīniju pārskatīšanu, jo tā paver ceļu turpmākiem procedūras vienkāršojumiem, kas ļaus dalībvalstīm īstenot konkrētus atbalsta pasākumus – bez Komisijas iepriekšējas pārbaudes – par labu dzelzceļam un ilgtspējīgiem transporta risinājumiem. Komisija 2022. gada sākumā iesniegs priekšlikumu Padomei.

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 22. decembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā