Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 4. aprīlisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 5 min

Valsts atbalsts: Komisija atjaunina norādījumus par zaļās pārkārtošanās atbalsta pasākumiem

Zaļais kurss

Eiropas Komisija šodien publicēja atjauninātas valsts atbalsta orientēšanās veidlapas, lai palīdzētu dalībvalstīm izstrādāt pasākumus, kas saskaņā ar ES valsts atbalsta noteikumiem tiks iekļauti to nacionālajos atveseļošanas un noturības plānos (“ANP”). Jo īpaši atjauninātie tehniskie dokumenti palīdzēs dalībvalstīm izstrādāt pasākumus, kas vēl vairāk veicina Eiropas zaļā kursa īstenošanu, vienlaikus palīdzot izbeigt atkarību no Krievijas fosilā kurināmā un paātrināt zaļo pārkārtošanos, kā izklāstīts plānā REPowerEU.

Atjauninātās orientēšanās veidlapas

Atveseļošanas un noturības mehānisms (ANM), kas ir galvenais instruments 800 miljardu eiro vērtā Eiropas atveseļošanas plāna NextGenerationEU pamatā, atbalsta pārrobežu un valsts infrastruktūras koordinētu plānošanu un finansēšanu, kā arī enerģētikas projektus un reformas, kuru mērķis ir mazināt koronavīrusa pandēmijas ekonomisko un sociālo ietekmi, paātrināt zaļo un digitālo pārkārtošanos un palielināt Savienības vispārējo noturību. 2023. gada februārī ANM regula tika grozīta, lai dalībvalstu esošajos ANP integrētu īpašas REPowerEU nodaļas. Lai nodrošinātu REPowerEU pasākumu ātru ieviešanu, Komisija mudina dalībvalstis savus grozītos ANP iesniegt vēlākais līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Komisija 2020. gada decembrī publicēja orientēšanās veidlapas, lai palīdzētu dalībvalstīm izstrādāt valsts atbalsta pasākumus, kas ir daļa no to ANP un aptver dažāda veida investīciju projektus saskaņā ar Komisijas 2021. gada ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijas “Eiropas pamatiniciatīvām”. Lai palīdzētu dalībvalstīm grozīt to plānus REPowerEU kontekstā, Komisija tagad ir ieviesusi mērķtiecīgus atjauninājumus veidlapās, kas ir atbilstošākas jaunu pasākumu izstrādei saskaņā ar REPowerEU nodaļām.

Konkrētāk, vairākas veidlapas ir pielāgotas jaunajām 2022. gada Pamatnostādnēm par valsts atbalstu klimatam, vides aizsardzībai un enerģētikai, pārskatītajam valsts atbalsta regulējumam pētniecībai, attīstībai un inovācijai, jaunajam krīzes un pārkārtošanās pagaidu regulējumam un apstiprinātajiem grozījumiem Vispārējā grupu atbrīvojuma regulā.

Komisija grozīja šādas veidlapas:

Pamatiniciatīva

Orientēšanās veidlapa

Enerģētikas uzlabošana

Enerģētikas un ūdeņraža infrastruktūra

Atjaunīgo energoresursu enerģija, tostarp no atjaunojamiem avotiem iegūta ūdeņraža ražošana, kā arī ieguldījumu/darbības atbalsts siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai un novēršanai, tostarp atbalsts atjaunīgajai enerģijai un energoefektivitātei

Centralizētās siltumapgādes un/ vai dzesēšanas ražošanas un sadales infrastruktūra

Renovācija

Centralizētās siltumapgādes un/ vai dzesēšanas ražošanas un sadales infrastruktūra

Ēku energoefektivitāte

Uzlāde un uzpilde

Autotransporta līdzekļu elektriskās uzlādes stacijas un ūdeņraža uzpildes punkti

Bezemisiju un mazemisiju autotransporta līdzekļu iegāde

Citi mazemisiju transporta veidi

Mēroga paplašināšana

Inovatīvi procesori un pusvadītāju tehnoloģijas

Mākoņdatošanas spējas

Par konkurences politiku atbildīgā priekšsēdētājas izpildvietniece Margrēte Vestagere:

Atjauninātās valsts atbalsta veidlapas sniedz dalībvalstīm svarīgus norādījumus un instrumentus, lai nodrošinātu to nacionālo atveseļošanas un noturības plānu raitu īstenošanu. Tas palīdzēs dalībvalstīm ātri ieviest atbalsta pasākumus, kas atvieglo pāreju uz tīru enerģiju un stiprina ES enerģētisko neatkarību. Mēs turpinām cieši sadarboties ar dalībvalstīm, lai palīdzētu tām sasniegt REPowerEU mērķus, vienlaikus aizsargājot vienlīdzīgus konkurences apstākļus vienotajā tirgū.

Konteksts

Par visām investīcijām un reformām, kas ietver valsts atbalstu un kas iekļautas valsts ekonomikas atveseļošanas plānos, kuri iesniegti saistībā ar ANM, ir jāpaziņo Komisijai iepriekšējai apstiprināšanai, ja vien uz tiem neattiecas kāds no grupu atbrīvojuma noteikumiem valsts atbalsta jomā.

Komisija prioritārā kārtā novērtē valsts atbalstu ietverošus pasākumus, kuri iekļauti ANM kontekstā iesniegtajos valsts ekonomikas atveseļošanas plānos, un tā ir sniegusi norādījumus un atbalstu dalībvalstīm nacionālo plānu sagatavošanas posmos, lai veicinātu ANM ātru ieviešanu. Tajā pašā laikā Komisija savā lēmumā nodrošina, ka tiek ievēroti piemērojamie valsts atbalsta noteikumi, lai saglabātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus vienotajā tirgū un garantētu, ka ANM līdzekļi tiek izmantoti tā, lai līdz minimumam samazinātu konkurences izkropļojumus un neizstumtu privātās investīcijas.

Komisija 2020. gada decembrī publicēja vienpadsmit valsts atbalsta orientēšanās veidlapas, kurās sniegti dažādām nozarēm paredzēti norādījumi par to, kad: i) valsts atbalstu var nesniegt un tāpēc iepriekšēja paziņošana Komisijai nav nepieciešama; ii) varētu sniegt valsts atbalstu, bet paziņošana nav nepieciešama, jo uz to attiecas grupu atbrīvojums, un iii) varētu sniegt valsts atbalstu un ir nepieciešams paziņojums. Komisija norādīja, ka attiecīgā gadījumā orientēšanās veidlapas var tikt atjauninātas un tiks atjauninātas.

Eiropas Parlaments un Padome 2023. gada februārī oficiāli apstiprināja grozīto ANM regulu, lai iekļautu REPowerEU nodaļas nacionālajos ANP. 2023. gada martā norādījumos par ANP REPowerEU kontekstā Komisija aicināja dalībvalstis vēlākais līdz 2023. gada 30. aprīlim iesniegt grozītos plānus ar papildu REPowerEU nodaļām.

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 4. aprīlis
Autors
Pārstāvniecība Latvijā