Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 6. decembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 6 min

Valsts atbalsts: Komisija pieņem pārskatītās Pamatnostādnes par valsts atbalstu, kura mērķis ir veicināt riska finansējuma ieguldījumus

The Berlaymont Building and European Flags

Eiropas Komisija ir pieņēmusi pārskatītās Pamatnostādnes par valsts atbalstu, kura mērķis ir veicināt riska finansējuma ieguldījumus (“Riska finansējuma pamatnostādnes”). Pārskatītās pamatnostādnes tiks piemērotas no 2022. gada 1. janvāra. Tajās ir precizēti un vienkāršoti noteikumi, saskaņā ar kuriem dalībvalstis var atbalstīt Eiropas jaunuzņēmumus, mazos un vidējos uzņēmumus (MVU) un vidējas kapitalizācijas uzņēmumus un atvieglot tiem piekļuvi finansējumam, vienlaikus nodrošinot vienlīdzīgus konkurences apstākļus vienotajā tirgū.

Priekšsēdētājas izpildvietniece Margrēte Vestagere, kas atbild par konkurences politiku, sacīja: 

Jaunuzņēmumi un mazie un vidējie uzņēmumi ir Eiropas ekonomikas atveseļošanas stūrakmens. Ir būtiski nodrošināt, ka šiem uzņēmumiem ir piekļuve finansējumam, lai tie varētu maksimāli izmantot savu izaugsmes potenciālu un zaļās un digitālās pārkārtošanās sniegtās iespējas. Tāpēc pēc plašas apspriešanās esam veikuši mērķtiecīgas izmaiņas un vēl vairāk vienkāršojuši spēkā esošos valsts atbalsta noteikumus. Tas ļaus dalībvalstīm nodrošināt finansiālus stimulus Eiropas jaunuzņēmumiem un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, lai tie varētu piesaistīt ieguldījumus gadījumos, kad tirgus pats nespēj nodrošināt finansējumu.

Riska finansējuma atbalsts ir svarīgs instruments, ko dalībvalstis var izmantot, lai atbalstītu jo īpaši inovatīvus un uz izaugsmi orientētus jaunuzņēmumus, MVU un noteiktu veidu vidējas kapitalizācijas uzņēmumus to attīstības agrīnajā posmā. Šiem uzņēmumiem, neraugoties uz to uzņēmējdarbības potenciālu, var būt grūtības piekļūt finansējumam. Šādu tirgus nepilnību novēršanas nolūkā Riska finansējuma pamatnostādnes ļauj dalībvalstīm, ievērojot konkrētus nosacījumus, novērst šo finansējuma deficītu. Proti, dalībvalstis var sniegt valsts atbalstu, izmantojot labi izstrādātus finanšu instrumentus un fiskālos pasākumus, un piesaistīt papildu privātos ieguldījumus atbalsttiesīgos jaunuzņēmumos, MVU un vidējas kapitalizācijas uzņēmumos.

Komisija pārskatītās Riska finansējuma pamatnostādnes pieņēma, pamatojoties uz pašreizējo noteikumu izvērtējumu, kurš tika veikts 2019. gadā valsts atbalsta atbilstības pārbaudes ietvaros, un pēc plašas apspriešanās ar visām ieinteresētajām personām par ierosināto pārskatīto pamatnostādņu tekstu. Apspriešanās notika citu starpā ar dalībvalstīm, reģionālajām un vietējām iestādēm, uzņēmumu apvienībām un interešu grupām.

Izvērtējumā un apspriešanā tika apstiprināts, ka Riska finansējuma pamatnostādnes atbilst paredzētajam mērķim. Tomēr tika konstatēts arī, ka nolūkā vēl vairāk vienkāršot spēkā esošos noteikumus un precizēt to piemērošanu ir nepieciešami daži mērķtiecīgi pielāgojumi, tai skaitā dažu jēdzienu precizēšana un noteikumu turpmāka racionalizācija.

Tāpēc pārskatītajās Riska finansējuma pamatnostādnēs ir veiktas jo īpaši šādas izmaiņas.

  • Prasība sniegt finansējuma deficīta analīzi ir ierobežota un attiecināta tikai uz lielākajām riska finansējuma shēmām, kā arī ir sīkāk precizēts, kādi pierādījumi ir nepieciešami atbalsta pamatošanai. Šajā sakarā izvērtējums liecināja un apspriešanā tika apstiprināts, ka dalībvalstīm ir grūtības noteikt finansējuma deficīta apmēru. Lai šo aspektu ņemtu vērā, pārskatītajās pamatnostādnēs finansējuma deficīta analīze tiek prasīta tikai saistībā ar lielākajiem riska finansējuma atbalsta pasākumiem, proti, tādiem, kuros ieguldījumu summa vienam saņēmējam var pārsniegt 15 miljonus EUR. Līdzšinējā pieredze liecina, ka šī vienkāršošana attieksies uz lielāko daļu jauno pasākumu. Turklāt pārskatītajās pamatnostādnēs ir precizēts, kādi pierādījumi ir vajadzīgi, lai saskaņā ar esošo lietu praksi pierādītu konkrētu tirgus nepilnību vai citu būtisku šķērsli attiecībā uz piekļuvi finansējumam.
  •  Ir ieviestas vienkāršotas prasības attiecībā uz tādu shēmu novērtējumu, kuras vērstas tikai uz jaunuzņēmumiem un MVU, kas vēl nav veikuši savu pirmo komerciālās pārdošanas darījumu. Tas jo īpaši attiecas uz pierādījumu apjomu, kuri dalībvalstīm jāsniedz kā daļa no ex ante novērtējuma, kas tām jāiesniedz, lai pamatotu atbalsta nepieciešamību, piemērotību un samērīgumu. Tā kā šādi uzņēmumi parasti saskaras ar nopietnākām tirgus nepilnībām, Komisija var uzskatīt, ka ierobežotāks pierādījumu apjoms ir pietiekams, lai pierādītu, ka pastāv tirgus nepilnības, kas pamato atbalsta piešķiršanu šiem uzņēmumiem.
  • Konsekvences nodrošināšanai dažas pamatnostādnēs iekļautās definīcijas tika saskaņotas ar Vispārējā grupu atbrīvojuma regulā (“VGAR”) iekļautajām definīcijām. Proti, pamatnostādnēs sniegtā “inovatīva vidējas kapitalizācijas uzņēmuma” definīcija ir saskaņota ar VGAR sniegto “novatoriska uzņēmuma” definīciju, lai novērstu pašreizējās pretrunas attiecībā uz to, kuri uzņēmumi saskaņā ar šiem abiem noteikumu kopumiem uzskatāmi par “inovatīviem”. Turklāt minētā definīcija tika paplašināta, lai aptvertu arī vidējas kapitalizācijas uzņēmumus, kuri ir piedalījušies konkrētās ES iniciatīvās, proti, kosmosa uzņēmējdarbības iniciatīvā “CASSINI” un Eiropas Inovācijas padomē un tās fondā, vai saņēmuši ieguldījumus saskaņā ar tām.

Pamatinformācija

Riska finansējuma pamatnostādnēs ir izklāstīti nosacījumi, saskaņā ar kuriem dalībvalstu piešķirtu valsts atbalstu riska finansējuma ieguldījumu veicināšanai var uzskatīt par saderīgu ar vienoto tirgu.

Minētās pamatnostādnes attiecas uz visiem riska finansējuma atbalsta pasākumiem, kuri neietilpst VGAR piemērošanas jomā. Saskaņā ar VGAR dalībvalstis, ievērojot konkrētus nosacījumus (piemēram, atbalsta saņēmēji ir tikai jaunuzņēmumi un MVU un tā summa vienam saņēmējam nepārsniedz 15 miljonus EUR), riska finansējuma valsts atbalsta pasākumus var īstenot tieši, iepriekš par tiem nepaziņojot Komisijai.

Arī VGAR noteikumi par riska finansējuma atbalstu tiek pārskatīti, lai tos vienkāršotu attiecībā uz grupu atbrīvojuma shēmām un nodrošinātu to atbilstību pārskatītajām Riska finansējuma pamatnostādnēm. Komisija ir sākusi sabiedrisko apspriešanu par ierosinātajām izmaiņām šajos VGAR noteikumos.

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 6. decembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā