Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 19. oktobrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 5 min

Valsts atbalsts: Komisija pieņem pārskatītu valsts atbalsta regulējumu pētniecībai, attīstībai un inovācijai

Eiropas Savienība

Eiropas Komisija ir pieņēmusi pārskatītu paziņojumu par valsts atbalsta regulējumu pētniecībai, attīstībai un inovācijai (“2022. gada pētniecības, attīstības un inovācijas regulējums”), kurā izklāstīti noteikumi, saskaņā ar kuriem dalībvalstis var piešķirt valsts atbalstu uzņēmumiem pētniecības, attīstības un inovācijas darbībām, vienlaikus nodrošinot vienlīdzīgus konkurences apstākļus. Šodien ir stājies spēkā 2022. gada regulējums pētniecībai, attīstībai un inovācijai, kas palīdz sasniegt ES stratēģiskos mērķus saistībā ar zaļo un digitālo pārkārtošanos.

EK priekšsēdētājas izpildvietniece Margrēte Vestagere, kas atbild par konkurences politiku, sacīja: 

Šodien pieņemtais pārskatītais valsts atbalsta regulējums ļaus dalībvalstīm vieglāk atbalstīt pētniecību, attīstību un inovāciju, tostarp mazos un vidējos uzņēmumus, vienlaikus nodrošinot, ka iespējamie konkurences izkropļojumi tiek samazināti līdz minimumam. Mūsu noteikumos ieviestās mērķtiecīgās izmaiņas atbalstīs Eiropas zaļo un digitālo pārkārtošanos, veicinot publiskā un privātā sektora ieguldījumus revolucionārā inovācijā un pētniecībā, kā arī testēšanas un eksperimentēšanas infrastruktūrā.

Pārskatītais regulējums pētniecībai, attīstībai un inovācijai

Šodien pieņemtais 2022. gada regulējums pētniecībai, attīstībai un inovācijai seko 2019. gadā uzsāktajam spēkā esošo noteikumu izvērtējumam valsts atbalsta atbilstības pārbaudes ietvaros. Turklāt Komisija ir plaši apspriedusies ar visām ieinteresētajām personām par ierosināto pārskatītā paziņojuma tekstu. Apspriešanā piedalījās dalībvalstis, uzņēmēju un pētniecības asociācijas, interešu grupas un uzņēmumi, NVO un iedzīvotāji.

Pārskatītajā regulējumā pētniecībai, attīstībai un inovācijai ir iekļauti vairāki mērķtiecīgi pielāgojumi, i) lai vienkāršotu un atspoguļotu pieredzi, kas gūta, piemērojot 2014. gada pētniecības, attīstības un inovācijas regulējumu, ii) lai atspoguļotu regulatīvo, ekonomisko un tehnoloģisko attīstību un iii) saskaņotu attiecīgos noteikumus ar pašreizējām ES politikas prioritātēm, piemēram, Eiropas zaļo kursu un industriālajām un digitālajām stratēģijām. Mērķorientētie grozījumi ir šādi.

  • Saskaņā ar pētniecības, attīstības un inovācijas regulējumu atjaunināt atbalstāmo pētniecības un inovācijas pasākumu formulējumu. Jo īpaši grozījumos ir precizēta to piemērojamība attiecībā uz digitālajām tehnoloģijām un darbībām, kas saistītas ar digitalizāciju (piemēram, superdatošana, kvantu tehnoloģijas, blokķēde, mākslīgais intelekts, kiberdrošība, lielie dati un mākoņdatošana vai perifērdatošana). Tas ir paredzēts, lai radītu juridisko noteiktību dalībvalstīm un ieinteresētajām personām, vienlaikus veicinot investīcijas pētniecībā, attīstībā un inovācijā, kas ļaus īstenot digitālo pārkārtošanos ES.
  • Sabiedrības atbalsta nodrošināšana testēšanas un eksperimentēšanas infrastruktūrām, kas nepieciešamas tehnoloģiju izstrādei, testēšanai un paplašināšanai, lai turpinātu nodrošināt progresīvu un revolucionāru tehnoloģiju strauju attīstību un iespējamo ieviešanu, jo īpaši mazos un vidējos uzņēmumos, vienlaikus veicinot ES ekonomikas zaļo un digitālo pārkārtošanos un sniedzot ieguldījumu jaunajā Eiropas inovācijas programmā.
  • Vienkāršot dažus noteikumus, lai atvieglotu pētniecības, attīstības un inovācijas regulējuma praktisko piemērošanu un mazinātu iespējamo pārmērīgo administratīvo slogu uzņēmumiem un publiskajām iestādēm. Piemēram, jaunie noteikumi ievieš vienkāršotu mehānismu to pētniecības un attīstības projektu netiešo izmaksu noteikšanai, kuras ir attiecināmas saskaņā ar valsts atbalsta noteikumiem.

Tajā pašā laikā 2022. gada regulējumā pētniecībai, attīstībai un inovācijai ir saglabāti aizsardzības pasākumi, lai nodrošinātu, ka atbalsts tiek ierobežots līdz nepieciešamajam minimumam un nerada nepamatotus konkurences izkropļojumus.

Vispārīga informācija

Pētniecības, attīstības un inovācijas regulējuma mērķis ir veicināt pētniecības, attīstības un inovācijas darbības, kas tirgus nepilnību dēļ nenotiktu bez publiskā atbalsta. Tas ļauj dalībvalstīm noteiktos apstākļos nodrošināt uzņēmumiem un pētnieku aprindām nepieciešamos stimulus, lai veiktu svarīgas darbības un ieguldītu šajā jomā. Pētniecības, attīstības un inovācijas regulējums balstās uz tehnoloģiskās neitralitātes principu un tādējādi ietver visas tehnoloģijas, industrijas un nozares, lai nodrošinātu, ka noteikumi iepriekš nenosaka, kādi pētniecības ceļi jāizmanto, lai izstrādātu jaunus risinājumus inovatīviem produktiem, procesiem un pakalpojumiem.

Pētniecības, attīstības un inovācijas regulējuma noteikumus papildina Vispārējā grupu atbrīvojuma regula, kas nosaka (ex ante) saderības nosacījumus, uz kuru pamata valsts atbalsta pasākumus dalībvalstis var īstenot bez iepriekšējas paziņošanas Komisijai.

Plašāka informācija

Skatīt Konkurences ģenerāldirektorāta īpašo tīmekļa vietni, kurā ir iekļauti visi novērtējuma ietvaros iesniegtie ieinteresēto personu viedokļi.

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 19. oktobris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā