Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 21. jūlijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 5 min

Viedas, ilgtspējīgas un izturētspējīgas ES tūrisma ekosistēmas interesēs Komisija veicina datu kopīgošanu un inovāciju

Tūrisms

Šodien Komisija publicēja paziņojumu, kurā izklāstīti kopīgas Eiropas tūrisma datu telpas pamatelementi. Minētā datu telpa ļaus tūrisma nozares uzņēmumiem un publiskā sektora iestādēm apmainīties ar visdažādākajiem datiem, lai veicinātu inovatīvu tūrisma pakalpojumu attīstību, uzlabotu tūrisma ekosistēmas ilgtspēju un stiprinātu tās ekonomisko konkurētspēju.

Tūrisms ir sarežģīta, strauji mainīga industriālā ekosistēma, kas rada un patērē milzīgu datu apjomu. Kopīgā Eiropas tūrisma datu telpa:

  • atvieglos datu kopīgošanu no dažādiem avotiem, piemēram, uzņēmumiem, vietējām pašvaldībām un akadēmiskajām aprindām, savedot kopā publiskās un citas relevantās struktūras ar mērķi veidot svarīgas datu telpas iezīmes. Piemēram, dati par viesnīcu enerģijas patēriņu var palīdzēt pārraudzīt tūrisma ietekmi uz vidi konkrētā galamērķī;
  • veicinās piekļuvi datiem plašam lietotāju lokam, tostarp uzņēmējdarbības starpniekiem, galamērķu pārvaldītājiem, tūrisma pakalpojumu sniedzējiem u. c. Piemēram, jaunuzņēmums, kas piedāvā uz MI balstītus tūrisma pakalpojumus, varēs izmantot vairāk relevantu datu. Tūrisma aģentūra varēs labāk pārskatīt dažādu pilsētu, reģionu un valstu piedāvājumus. Vietējai pašvaldībai būs plašāka informācija par tūrisma plūsmām. Tas palīdzēs uzņēmumiem, jo īpaši mazākiem, kā arī vietējām pašvaldībām radīt, uzlabot un personalizēt pakalpojumus un atbalstīt lēmumu pieņemšanu saistībā ar to tūrisma piedāvājuma ilgtspēju;
  • veicinās konsekventu, uzticamu un efektīvu satvaru šīs kopīgās Eiropas tūrisma datu telpas pārvaldībai, pamatojoties uz spēkā esošo ES un valstu datu jomas tiesību aktu ievērošanu, kā arī kopīgiem standartiem, kas noteikti ES līmenī. Tas nodrošinās datu pārvaldības modeli, ko ar ES finansējuma atbalstu attīstījušas visas tūrisma ekosistēmas ieinteresētās personas: dalībvalstis, vietējās un reģionālās pašvaldības un privātais sektors, kā arī ES iestādes;
  • piedāvās sadarbspēju starp datu jomām, kā arī nozaru datu telpām, piemēram, kopīgām Eiropas datu telpām tādās jomās kā mobilitāte, enerģētika, vide, veselības aprūpe, viedās kopienas, kultūras mantojums un citas nozares, kurām ir skaidra saikne ar tūrisma pieredzi.

Iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons:

Ar Datu pārvaldības aktu, Datu aktu un mūsu Eiropas datu telpu mēs veidojam atvērtu, tomēr suverēnu Eiropas datu vienoto tirgu. Ieguvējas būs visas industriālās ekosistēmas, arī tūrisms. Eiropas tūrisma datu telpa veicinās datu apmaiņu starp tūrisma uzņēmumiem un galamērķiem visā Eiropā, ievērojot ES noteikumus un veicinot inovāciju. Tādējādi Eiropa kļūs par pasaules līderi vieda un ilgtspējīga tūrisma jomā.

Turpmākā rīcība

Šodien publicētais paziņojums izklāsta svarīgus tūrisma datu telpas priekšnosacījumus, kā arī izskaidro nepieciešamību to veidot pakāpeniski, lai nodrošinātu, ka tiek ņemtas vērā visas ieinteresēto personu prasības un ka process ir saskaņots ar citu nozaru datu telpu izveidi, lai nodrošinātu nozaru datu sadarbspēju. Programmas “Digitālā Eiropa” koordinācijas un atbalsta darbības sniegs plānu datu telpas izveidei līdz 2023. gada beigām.

Konteksts

Dalībvalstis, reģionālās un vietējās pašvaldības un privātais sektors vāc datus, modelējot tos atbilstoši saviem standartiem un vajadzībām. Dažādās ekosistēmās savāktie dati attiecas arī uz tūrismu. ES līmenī “Eurostat” ir vienojies ar privāto sektoru brīvprātīgi kopīgot izmitināšanas datus; un Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs 2021. gadā ir izstrādājis ES tūrisma infopaneli – rīku, kas pārrauga tūrisma ekosistēmas zaļo un digitālo pārkārtošanos un izturētspēju.

Ar Eiropas Datu stratēģiju svarīgās ekonomikas nozarēs un sabiedrības interešu jomās kopīgas Eiropas datu telpas tika ieviestas kā nozīmīgas politiskas norises, kas gan publiskajam, gan privātajam sektoram, izmantojot relevantos datus, ļauj pieņemt labākus lēmumus Eiropas ekonomikas un sabiedrības interesēs. Padomes 2021. gada 25. marta secinājumos tika atbalstīta datu telpu attīstība. Saskaņā ar to 2022. gada jūnijā Komisijas paziņojumā par konferenci par ES nākotni tika minēts, ka gan tūrisma, gan mobilitātes datu telpas ir “jaunas rīcības jomas, kas jāapsver”, lai ES varētu īstenot digitālo pārkārtošanos. Tūrisma nozares pārkārtošanās plānā ir ieviesta nepieciešamība “tehniski īstenot tūrisma datu telpu”. Tūrisma nozares pārkārtošanās plāns pašlaik tiek īstenots kopā ar svarīgām ieinteresētajām personām.

Arī Eiropas tūrisma programmā 2030. gadam, ko Eiropas Savienības Padome pieņēma 2022. gada decembrī, tika aicināts īstenot datu apmaiņas praksi tūrisma jomā. Programmas pamatā ir Komisijas izstrādātais tūrisma nozares pārkārtošanās plāns, un tajā ir iekļauta programma ar darbībām, kas jāveic ES valstīm, Komisijai, kā arī tūrisma ekosistēmai.

Sīkāka informācija

Paziņojums par kopīgu Eiropas datu telpu

ES tūrisma ekosistēma

Tūrisma nozares pārkārtošanās plāns

ES tūrisma infopanelis

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 21. jūlijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā