Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 17. februārisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 6 min

Zaļais kurss: ES iegulda vairāk nekā 110 miljonus eiro “LIFE” vides un klimata projektos 11 ES dalībvalstīs

LIFE

Šodien Komisija paziņo par vairāk nekā 110 miljonu eiro investīcijām programmas “LIFE” integrētajos vides un klimata aizsardzības projektos, kas atlasīti pēc uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus 2020. gadā. Finansējums atbalstīs jaunus nozīmīgus vides un klimata projektus 11 ES valstīs — Kiprā, Čehijā, Dānijā, Igaunijā, Somijā, Francijā, Latvijā, Lietuvā, Nīderlandē, Polijā un Slovēnijā. Projekti veicina zaļo atveseļošanu no Covid-19 pandēmijas un atbalsta Eiropas zaļā kursa mērķus līdz 2050. gadam padarīt ES klimatneitrālu un panākt nulles piesārņojumu. Tie ir piemēri darbībām, kuru mērķis ir sasniegt galvenos Eiropas zaļā kursa mērķus saskaņā ar ES Biodaudzveidības stratēģiju 2030. gadam un ES aprites ekonomikas rīcības plānu.

Priekšsēdētājas izpildvietnieks Eiropas zaļā kursa jautājumos Franss Timmermanss

Lai risinātu klimata, bioloģiskās daudzveidības un piesārņojuma krīzes, ir jārīkojas ātri. Programma “LIFE” sniedz tiešu atbalstu projektiem visā ES un ļauj valsts un reģionālā mērogā aizsargāt un atjaunot dabu. Daba ir mūsu svarīgākais sabiedrotais, un mums par to ir jārūpējas, lai tā varētu rūpēties par mums. Es sveicu visus šodien izvēlēto projektu organizatorus.

Par vidi, okeāniem un zivsaimniecību atbildīgais Komisijas loceklis Virgīnijs Sinkēvičs: 

Programmas “LIFE” integrētie projekti ir viens no galvenajiem instrumentiem, lai īstenotu zaļo pārkārtošanos, veicot mērķtiecīgas pārmaiņas uz vietas. Ar šiem projektiem dalībvalstis var zaļināt savu ekonomiku, atjaunot dabu un bioloģisko daudzveidību un uzlabot noturību. Ar nepacietību gaidu pozitīvos rezultātus, kas tiks panākti ar investīcijām minētajās 11 valstīs un ārpus to robežām.

Integrēto projektu īpatnība ir apstāklis, ka tie dalībvalstīm palīdz izmantot papildu ES finansējuma avotus, to vidū lauksaimniecības fondus, struktūrfondus, reģionālos un pētniecības fondus, kā arī nacionālos līdzekļus un privātā sektora investīcijas. Kopumā paredzams, ka 11 projekti piesaistīs vairāk nekā 10 miljardus eiro papildu līdzekļu, ievērojami papildinot šodien piešķirtos līdzekļus, kas ļaus panākt reālas pārmaiņas uz vietas.

Zaļā kursa mērķu sasniegšana uz vietas

Dabas aizsardzība. Ar projektu Francijā tiks ieviesti pasākumi, lai apturētu un pavērstu pretējā virzienā bioloģiskās daudzveidības samazināšanos Lielajā austrumu reģionā, piemēram, izveidojot trīs izmēģinājuma mežu platības. Cits projekts savukārt mazinās cilvēka darbību negatīvo ietekmi, kas apdraud jūras un piekrastes bioloģisko daudzveidību Somijā. Tas paredz īstenot monitoringu un uzlabot aizsargājamo jūras teritoriju valsts tīkla pārvaldību. Šie projekti palīdzēs īstenot ES Biodaudzveidības stratēģiju 2030. gadam.

Tīrs gaiss. Projektā Polijā īstenos pasākumus, lai uzlabotu vispārējo gaisa kvalitāti Silēzijas reģionā, kur gaisa piesārņojums ir viens no smagākajiem Eiropā. Projekts paredz aizstāt mazas cietā kurināmā mājsaimniecības apkures iekārtas ar mazāk piesārņojošām alternatīvām. Šis projekts palīdz sasniegt ES 2030. gadam nospraustos mērķrādītājus siltumnīcefekta gāzu emisiju jomā un īstenot Nulles piesārņojuma rīcības plānu.

Atkritumu apsaimniekošana. Kiprā projekta mērķis būs uzlabot pārstrādājamu un bioloģiski noārdāmu atkritumu infrastruktūru un savākšanas sistēmas. Latvijā galvenā uzmanība tiks pievērsta atkritumu dalītas savākšanas un sadzīves atkritumu atkārtotas izmantošanas uzlabošanai. Dānijā projekts būs vērsts uz atkritumu rašanās novēršanu un labāka tiesiskā regulējuma izveidi atkritumu jomā. Projekta mērķis Slovēnijā cita starpā būs panākt nebīstamu būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu labākus pārstrādes rādītājus. Kopumā četri projekti būs veltīti atkritumu rašanās novēršanai un resursu atgūšanai, tādējādi veicinot ES aprites ekonomikas rīcības plāna īstenošanu un Atkritumu pamatdirektīvas mērķu sasniegšanu.

Klimata pārmaiņu mazināšana. “LIFE” finansējums palīdzēs Lietuvai sasniegt mērķus, kas noteikti tās nacionālajā enerģētikas un klimata plānā (NEKP), tostarp energoefektīvākas ēkas, klimatam nekaitīga mobilitāte, energotaupīga rūpniecība un uzlabots zaļais publiskais iepirkums. Igaunijā tiks izstrādāti dažādi rīki un risinājumi vairāku ēku pamatīgai renovācijai trijās pilsētās. Šos risinājumus ES renovācijas viļņa stratēģijas ietvaros pēc tam varēs atkārtoti izmantot visā Igaunijā un citās dalībvalstīs. 

Pielāgošanās klimata pārmaiņām. Nīderlandē “LIFE” finansējums palīdzēs stimulēt pielāgošanos klimata pārmaiņām vairākās nozarēs: ūdens resursu apsaimniekošana, infrastruktūra, lauksaimniecība, daba, veselība un telpiskā/pilsētu plānošana. Projekts Morāvijas Silēzijas reģionā Čehijā uzlabos reģiona klimatnoturību, uzlabos vides kvalitāti iedzīvotājiem un atbalstīs ilgtspējīgu attīstību. Ar abiem projektiem tiks īstenoti ES Klimatadaptācijas stratēģijas mērķi.

Uzziniet vairāk par 11 integrētajiem projektiem īsos aprakstos. 

Vispārīga informācija

Programma “LIFE” ir ES instruments vides un klimatrīcības pasākumu finansēšanai. Tā darbojas kopš 1992. gada un visā Eiropas Savienībā un ārpus tās robežām ir līdzfinansējusi vairāk nekā 5500 projektu. Eiropas Komisija programmas “LIFE” finansējumu laikposmam no 2021. līdz -2027. gadam ir palielinājusi par gandrīz 60 %. Tagad tas ir 5,4 miljardi eiro. Programmai “LIFE” pašlaik ir četras apakšprogrammas: daba un bioloģiskā daudzveidība, aprites ekonomika un dzīves kvalitāte, klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās tām, un pāreja uz tīru enerģiju.

Programma “LIFE” nodrošina finansējumu integrētajiem projektiem. Šie projekti atbalsta ES vides un klimata tiesību aktu un rīcībpolitiku īstenošanu reģionālā, vairāku reģionu, valstu vai starpvalstu līmenī. Tie dalībvalstīm palīdz panākt atbilstību svarīgiem ES tiesību aktiem sešās jomās: dabas aizsardzība, ūdens, gaiss, atkritumu apsaimniekošana, klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām.

Sīkāka informācija

Pielikums: projektu apraksti

Programma “LIFE”

Integrētie “LIFE” projekti

Biodaudzveidībai veltīti fotoattēli un videomateriāli

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 17. februāris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā