Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 30. jūnijsLasīšanas ilgums: 6 min

Eiropas Vēža uzveikšanas plāns: Komisija izveido zināšanu centru cīņai pret vēzi

Šodien Komisija sāk Eiropas Vēža uzveikšanas plāna pirmo pamatiniciatīvu — Vēža zināšanu centru.

Vēža uzveikšana

Šis zināšanu centrs ir jauna tiešsaistes platforma, kurā vāks pierādījumus un koordinēs rīcību pret galveno nāves cēloni Eiropā līdz 65 gadus vecu cilvēku vidū. Tas kartēs jaunākos pierādījumus par vēzi, nodrošinās veselības aprūpes pamatnostādnes un kvalitātes nodrošināšanas shēmas, kā arī sekos līdzi saslimstībai ar vēzi un vēža slimnieku mirstībai un prognozēs saslimstības un mirstības tendences Eiropas Savienībā. Tā ir arī vieta, kur visi, kuri iesaistījušies cīņā pret vēzi, var dalīties paraugpraksē, sadarboties un koordinēt darbu, lai pēc iespējas labāk izmantot mūsu kopējās zināšanas un uz pierādījumiem balstītu zinātni.

Veselības un pārtikas drošuma komisāre Stella  Kirjakidu:

“Jaunā Vēža zināšanu centra atklāšana ir Eiropas Vēža uzveikšanas plāna pirmā pamatiniciatīva. Ja mums ir lielākas zināšanas, varam vēzi labāk izprast, novērst un ārstēt. Pētniecība un inovācija ir pirmais, kas Eiropas Savienībā tiek darīts saskaņā ar jaunu vēža aprūpes pieeju. Apkopot un izplatīt jaunākās vēža pētniecībā gūtās atziņas, jaunievedumus un tehnoloģijas un jaunus personalizētus un digitālus risinājumus ir ļoti svarīgi, lai veselības un pētniecības iestādes spētu labāk cīnīties pret vēzi, un šajā darbā galvenais būs zināšanu centrs.”

Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija  Gabriela, kas atbildīga arī par Kopīgo pētniecības centru:

“Gan institūtiem un pētniekiem, gan pacientu organizācijām un novatoriem — mums sabiedrībā visiem jāapvieno spēki, lai uzveiktu vēzi. Zinātne mums var palīdzēt izprast slimību un saslimšanas riska faktorus, bet, lai kaut ko reāli varētu ietekmēt, šīm zināšanām jānonāk līdz politikai un pasākumiem, kas izglābs dzīvības. Vēža zināšanu centrs ir svarīgs instruments, ar ko koordinēt mūsu centienus un gādāt, lai mēs varētu likt lietā vislabākos pierādījumus, kādi vien pieejami, un šajā cīņā uzvarētu.”

Kāda ir zināšanu centra loma?

Vēža zināšanu centrs ir neatkarīgs zināšanu vidutājs, kas ar zināšanām atbalsta politikas veidošanu un reizē arī paplašina Komisijas rīcībā esošās IT sistēmas, vārtejas, portālus, platformas un datubāzes vēža jomā. Centrs:

  • kartēs un sniegs jaunākos pierādījumus un statistiku par vēzi;
  • sekos līdzi vēža tendencēm, lai varētu izvērtēt profilakses stratēģiju un skrīninga programmu efektivitāti;
  • izdos Eiropas pamatnostādnes attiecībā uz vēža profilaksi, skrīningu, diagnostiku un aprūpi, lai uzlabotu vēža slimnieku prognozes un mazinātu nevienlīdzību starp ES reģioniem;
  • palīdzēs veidot politiku attiecībā uz vēža profilaksi, kas saistīta ar vidi un veselīgu dzīvesveidu, arī tabakas un alkohola patēriņa kontroli;
  • atklās pētniecības un politikas robus;
  • nodrošinās vietu, kur koordinēt daudzas vēža apkarošanas iniciatīvas vienā platformā;
  • palīdzēs samazināt nevienlīdzību vēža profilaksē un aprūpē Eiropas Savienībā.

Platforma dod atskaites punktu politikas veidošanai profilakses jomā, izmantojot Veselības veicināšanas un slimību profilakses zināšanu vārteju. Tā arī nodrošina Eiropas vēža informācijas sistēmu un Eiropas pamatnostādnes un kvalitātes nodrošināšanas shēmas vēža profilaksei, skrīningam, diagnostikai un aprūpei.

Zināšanu centrs ir pamatiniciatīva Eiropas Vēža uzveikšanas plānā, kas ir liela veselības jomas prioritāte fon der Leienas vadītajai Komisijai un svarīgs balsts spēcīgai Eiropas veselības savienībai. Vēža plāns iedibina jaunu un vērienīgu pieeju tam, kā Eiropas Savienībā samazināt vēža radīto slogu, un aptver pilnu slimības vadības plānu no profilakses līdz vēža slimnieku un vēzi pārcietušo cilvēku dzīves kvalitātei, pievēršoties darbībām, ar kurām ES var panākt vislielāko pievienoto vērtību. Turklāt svarīgs elements ES ieguldījumā vēža pētniecībā un inovācijā būs paredzētais “Apvāršņa Eiropas” vēža pētniecības uzdevums, kas tiks ņemts vērā daudzās vēža uzveikšanas plāna pamatdarbībās un ģenerēs jaunas idejas politikai un inovatīviem risinājumiem pacientiem.

Vēža zināšanu centrs palīdzēs, lai šīs iniciatīvas izdotos, nosakot, savstarpēji saskaņojot, plānojot un koordinējot zinātnisko un tehnisko darbu. Tādējādi uzlabosies profilakse, skrīnings, kam pateicoties vēzi varēs laicīgāk atklāt, un tiks pilnveidota ārstēšana un aprūpe, lai mēs visi būtu veselāki un laimīgāki nākotnē.

Jaunas pamatnostādnes par krūts vēža skrīningu, diagnostiku un aprūpi

Šodien ir laists darbā arī pirmais svarīgais zināšanu centra elements: Eiropas pamatnostādnes un kvalitātes nodrošināšanas shēma attiecībā uz krūts vēža skrīningu, diagnostiku un aprūpi. Šīs pacientorientētās, uz pierādījumiem balstītās pamatnostādnes veselības aprūpes sniedzējiem un sievietēm dod skaidrus un neatkarīgus norādījumus par pilnu veselības aprūpes plānu sievietēm, kurām ir visbiežāk sastopamais vēzis. Tās palīdzēs samazināt saslimstību ar krūts vēzi un neizbēgamo sastopamības, izplatības, mirstības un dzīvildzes nevienlīdzību, kas pastāv gan starp ES valstīm, gan ES valstīs pašās. Pamatnostādnes un ar tām saistītās kvalitātes nodrošināšanas rokasgrāmatas ir pieejamas tiešsaistē zināšanu centrā un tiks atjauninātas, kolīdz parādīsies jauni pierādījumi.

Konteksts

Vēža zināšanu centru vadīs Komisijas Kopīgā pētniecības centra zinātnieki. Viņiem, pateicoties zinātībai gan par citu zināšanu centru vadīšanu, gan par vēzi, ir labas iespējas to darīt. Viņiem ir pieredze izstrādāt pamatnostādnes, lai uzlabotu skrīningu, diagnostiku un aprūpi, konsolidēt vēža profilakses paraugpraksi un izmantot vēža datu potenciālu, lai sekotu līdzi vēža radītajam slogam un to prognozētu.

Komisijas zināšanu centros ir apvienoti eksperti, pētnieki un politikas veidotāji gan no Komisijas, gan citurienes, lai visaptveroši formulētu politikas jautājumus un izstrādātu uz pierādījumiem balstītas atbildes.

Vēža zināšanu centrs ir desmitais Komisijas zināšanu centrs un devītais, kas būs Kopīgā pētniecības centra vadībā. Tas papildina jau izveidotos zināšanu centrus, kuri pārzina bioloģisko daudzveidību, bioekonomiku, Zemes novērošanu, globālo pārtikas un uztura nodrošinājumu, teritoriālo politiku, migrāciju un demogrāfiju, katastrofu riska pārvaldību, ar pārtiku saistītas krāpšanas un pārtikas kvalitātes jautājumus un mutisko tulkošanu (šo pēdējo centru vada Komisijas Mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorāts).

Sīkākai informācijai

Infografika (PDF)

Video

Vēža zināšanu centrs

Eiropas plāns cīņai pret vēzi

ES vēža izpētes misija

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 30. jūnijs