Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 20. jūlijs

Finanšu noziegumu apkarošana: Komisija pārstrādā noteikumus par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu

Euro

Eiropas Komisija šodien nāca klajā ar vērienīgu tiesību aktu priekšlikumu kopumu, lai stiprinātu ES noteikumus par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu. Starp tiem ir arī priekšlikums izveidot jaunu ES aģentūru “naudas atmazgāšanas” apkarošanai. Ar šo pasākumu paketi Komisija pilda savu apņemšanos aizsargāt ES iedzīvotājus un ES finanšu sistēmu, nepieļaujot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu. Paketes mērķis ir uzlabot iespējas atklāt aizdomīgus darījumus un darbības un novērst nepilnības, kuras noziedzniekiem dod iespēju legalizēt nelikumīgi iegūtus līdzekļus vai finansēt teroristu darbības, izmantojot finanšu sistēmu. Kā minēts ES Drošības savienības stratēģijā 2020.–2025. gadam, ES regulējuma uzlabošana nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas jomā palīdzēs arī aizsargāt eiropiešus pret terorismu un organizēto noziedzību.

Šodien pieņemtie pasākumi ievērojami uzlabo pašreizējo ES regulējumu ņemot vērā jaunos un gaidāmos izaicinājumus, kas saistīti ar tehnoloģiskajiem jauninājumiem. Šādu izaicinājumu starpā ir virtuālās valūtas, integrētākas finanšu plūsmas vienotajā tirgū un teroristu organizāciju globālais raksturs. Šie priekšlikumi palīdzēs izveidot daudz saskaņotāku sistēmu operatoriem, uz kuriem attiecās noteikumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu. Jaunā sistēma atvieglos to spēju ievērot šos noteikumus, it īpaši struktūrām, kas veic pārrobežu darbību.

Šodien iesniegtais dokumentu kopums ietver četrus tiesisko aktu priekšlikumus:

  • regula, ar ko izveido jaunu ES aģentūru, kura darbosies noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā,
  • regula par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, kurā paredzēti tieši piemērojami noteikumi, tostarp tādās jomās kā klienta uzticamības pārbaude un faktiskās īpašumtiesības,
  • sestā direktīva par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, ar kuru tiek aizstāta līdzšinējā Direktīva 2015/849/ES (ceturtā direktīva par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (anti-money laundering — AML) direktīva, kas grozīta ar piekto AML direktīvu), — šajā direktīvā ir ietverti noteikumi, kas tiks transponēti valstu tiesību aktos, piemēram, noteikumi par valstu uzraudzības iestādēm un finanšu ziņu vākšanas vienībām dalībvalstīs,
  • gada regulas par naudas līdzekļu pārvedumiem (Regula 2015/847/ES) atjaunošana, lai darītu iespējamu kriptoaktīvu pārvedumu izsekošanu.

Kolēģijas locekļu izteikumi

Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku, kas strādā cilvēku labā Valdis Dombrovskis teica:

Jebkurš naudas atmazgāšanas skandāls, lai kur tas arī notiktu, kaitē Eiropas Savienības reputācijai, jo tas grauj uzticību mūsu finanšu sistēmai. Pēdējos gados ieguldīts liels darbs, lai stiprinātu cīņu pret naudas atmazgāšanu gan dalībvalstīs, gan Eiropā, un Eiropas Savienībā ir spēkā vieni no stingrākajiem likumiem pasaulē. Savukārt šodienas likumdošanas priekšlikumi nodrošinās to, ka šo likumu ieviešana dzīvē būs vienlīdz stingra visās ES valstīs, kas ir īpaši būtiski runājot par pārrobežu noziedzību. Tieši tāpēc mēs piedāvājam nodibināt Eiropas līmeņa aģentūru cīņai ar naudas atmazgāšanu. Aģentūra darbosies sadarbībā ar nacionālajiem uzraugiem, cita starpā stirpinot to kapacitāti novērst problēmas pirms tās samilzušas, kā arī veicot tiešu visriskantāko uzņēmumu uzraudzību. Tāpat piedāvājam paplašināt netīrās naudas apkarošanas likumdošanas tvērumu, lai uzraudzītu arī nefinanšu sektorus kā, piemēram, nekustamo īpašumu sektoru, azartspēles, kā arī kripto aktīvus un ar tiem saistīto pakalpojumu sniedzējus.

Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu savienības komisāre Mareida Makginesa sacīja:

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana rada acīmredzamu un aktuālu apdraudējumu iedzīvotājiem, demokrātiskām iestādēm un finanšu sistēmai. Problēmas mērogu nedrīkst novērtēt par zemu, un ir jānovērš nepilnības, kuras noziedznieki var izmantot savā labā. Šodien iesniegtais dokumentu kopums ievērojami stiprina mūsu centienus novērst “netīrās” naudas legalizēšanu finanšu sistēmā. Mēs uzlabojam koordināciju un sadarbību starp dalībvalstu iestādēm un izveidojam jaunu ES aģentūru nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai. Šie pasākumi mums palīdzēs aizsargāt finanšu sistēmas un vienotā tirgus integritāti.

Jauna ES aģentūra cīņai pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju

Šodien iesniegtā tiesību aktu kopuma pamatā ir jaunas ES aģentūras izveide, ar ko tiks pārveidota nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas uzraudzība Eiropas Savienībā un uzlabota sadarbība starp finanšu ziņu vākšanas vienībām (FIU). Jaunā ES līmeņa aģentūra nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai būs centrālā iestāde, kas koordinēs valstu iestādes, lai nodrošinātu, ka privātais sektors pareizi un konsekventi piemēro ES noteikumus. Šī iestāde atbalstīs arī finanšu ziņu vākšanas vienības, lai uzlabotu to analītiskās spējas attiecībā uz nelikumīgām finanšu plūsmām un padarītu finanšu izlūkdatus par būtisku informācijas avotu tiesībaizsardzības iestāžu darbā.

Šī iestāde:

  • izveidos vienotu integrētu sistēmu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas uzraudzībai visā ES, pamatojoties uz kopējām uzraudzības metodēm un augstu uzraudzības standartu konverģenci;
  • tieši uzraudzīs dažas no riskantākajām finanšu iestādēm, kas darbojas daudzās dalībvalstīs vai kuru dēļ nepieciešama ātra rīcība tūlītēju risku novēršanai;
  • uzraudzīs un koordinēs valstu uzraudzības iestādes, kas atbildīgas par citām finanšu struktūrām, kā arī koordinēs nefinanšu struktūru uzraudzības iestādes;
  • atbalstīs sadarbību starp valstu finanšu ziņu vākšanas vienībām un atvieglos koordināciju un kopīgas analīzes veikšanu starp tām, lai labāk atklātu nelikumīgas finanšu plūsmas, kurām ir pārrobežu raksturs.

Vienots ES noteikumu kopums attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanu

Ar vienoto ES noteikumu kopumu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanai visā ES notiks šīs jomas noteikumu saskaņošana, tostarp, piemēram, attiecībā uz sīkāk izstrādātiem noteikumiem par klienta uzticamības pārbaudi, faktiskajām īpašumtiesībām un uzraudzības iestāžu un finanšu ziņu vākšanas vienību pilnvarām un uzdevumiem. Esošie valstu bankas kontu reģistri tiks savienoti, nodrošinot finanšu ziņu vākšanas vienību ātrāku piekļuvi informācijai par bankas kontiem un seifiem. Komisija nodrošinās piekļuvi šai sistēmai arī tiesībaizsardzības iestādēm — tādējādi tiks paātrināts finanšu izmeklēšanas darbs un noziedzīgi iegūtu līdzekļu atgūšana pārrobežu lietās. Uz piekļuvi finanšu informācijai attieksies stingri aizsardzības pasākumi, kas paredzēti Direktīvā (ES) 2019/1153, kas reglamentē finanšu informācijas apmaiņu.

ES nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas noteikumu pilnīga piemērošana kriptogrāfijas nozarei

Pašlaik ES nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas noteikumu darbības jomā ir iekļautas tikai dažas kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju kategorijas. Ierosinātā reforma šos noteikumus paplašinās, attiecinot tos uz visu kriptogrāfijas nozari un nosakot visiem pakalpojumu sniedzējiem pienākumu veikt uzticamības pārbaudi attiecībā uz saviem klientiem. Šodien pieņemtie grozījumi nodrošinās kriptoaktīvu pārvedumu, piemēram, bitmonētu, pilnīgu izsekojamību. Tie ļaus novērst un atklāt kriptoaktīvu iespējamu izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai terorisma finansēšanai. Turklāt, anonīmi kriptoaktīvu maki būs aizliegti, pilnībā attiecinot ES noteikumus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanu uz kriptogrāfijas nozari.

ES mēroga ierobežojums lieliem skaidras naudas maksājumiem — 10 000 EUR

Liela apjoma skaidras naudas maksājumi ir viegls veids, kā noziedznieki var legalizēt nelikumīgi iegūtus līdzekļus, jo šādus darījumus ir ļoti grūti atklāt. Šī iemesla dēļ Komisija šodien ierosināja noteikt ES mēroga ierobežojumu lieliem skaidras naudas maksājumiem — 10 000 EUR. Šis ES mēroga ierobežojums ir pietiekami augsts, lai ļautu neapšaubīt eiro kā likumīgu maksāšanas līdzekli. Ierobežojums arī apstiprina skaidras naudas būtisko nozīmi. Ierobežojumi jau pastāv aptuveni divās trešdaļās dalībvalstu, bet summas atšķiras. Valstu noteiktie ierobežojumi, kas nepārsniedz 10 000 EUR, var palikt spēkā. Lielu skaidras naudas maksājumu ierobežošana noziedzniekiem apgrūtina nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas veikšanu. Turklāt, tiks aizliegta anonīmu kriptoaktīvu maku izsniegšana, tāpat kā jau ir aizliegti anonīmi bankas konti saskaņā ar ES nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas noteikumiem.

Trešās valstis

“Naudas atmazgāšana” ir globāla parādība, kuras novēršanai nepieciešama spēcīga starptautiskā sadarbība. Komisija jau cieši sadarbojas ar starptautiskajiem partneriem, lai apkarotu “netīrās” naudas apriti visā pasaulē. Finanšu darījumu darba grupa (FATF), kas globālā mērogā uzrauga nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas situāciju, sniedz ieteikumus valstīm. Ja FATF iekļauj kādu valsti savā sarakstā, to pašu dara arī Eiropas Savienība. ES būs divi saraksti – “melnais saraksts” un “pelēkais saraksts”, kuros ietilps FATF sarakstā iekļautās valstis. Pēc kādas valsts iekļaušanas sarakstā ES piemēros tādus pasākumus, kas ir samērīgi ar tās radītajiem riskiem. ES savā sarakstā varēs iekļaut arī valstis, kuras nav atrodamas FATF sarakstā, bet kuras, pamatojoties uz autonomu novērtējumu, apdraud ES finanšu sistēmu.

Dažādie Komisijas un jaunās aģentūras rīcībā esošie instrumenti ļaus ES iet kopsolī ar norisēm ļoti dinamiskajā un sarežģītajā starptautiskajā vidē, kam raksturīgi arvien jauni riski.

Turpmākie pasākumi

Tiesību aktu kopumu tagad apspriedīs Eiropas Parlaments un Padome. Komisija cer uz ātru likumdošanas procesu. Topošajai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas iestādei būtu jāsāk darboties 2024. gadā, bet tiešās uzraudzības darbu tā sāks nedaudz vēlāk, tiklīdz būs transponēta direktīva un uzsākta jaunā tiesiskā regulējuma piemērošana.

Pamatinformācija

Sarežģītais jautājums par “netīrās naudas” plūsmu apkarošanu nav nekas jauns. Cīņa pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu ir ārkārtīgi būtiska finanšu stabilitātes un drošības garantēšanai Eiropā. Likumdošanas nepilnības vienā dalībvalstī ietekmē visu ES kopumā. Tāpēc, lai apkarotu noziedzību un aizsargātu ES finanšu sistēmu, ES noteikumi ir efektīvi un konsekventi jāīsteno un jāuzrauga. Ārkārtīgi svarīgi ir nodrošināt ES nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas regulējuma efektivitāti un saskaņotību. Ar šodien pieņemto tiesību aktu paketi tiek īstenotas saistības, kas noteiktas mūsu Rīcības plānā par visaptverošu Savienības politiku nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai, kuru Komisija pieņēma 2020. gada 7. maijā.

ES satvaru cīņai pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju veido arī regula par iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpējo atzīšanudirektīva par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu ar krimināltiesībāmdirektīva, ar ko paredz noteikumus par finanšu un citas informācijas izmantošanu noteiktu noziedzīgu apkarošanai, Eiropas Prokuratūra un Eiropas finanšu uzraudzības sistēma.

Sīkāka informācija

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana

Priekšlikums par centralizētiem bankas kontu reģistriem

Jautājumi un atbildes

Faktu lapa

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 20. jūlijs