Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 17. martsLasīšanas ilgums: 16 min

Jautājumi un atbildes – digitālais zaļais sertifikāts

Digitālais zaļais sertifikāts Covid-19 pandēmijas laikā atvieglos drošu un brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā. Digitālais zaļais sertifikāts būs apliecinājums tam, ka persona ir vakcinēta pret Covid-19, ir saņēmusi negatīvu testa rezultātu vai arī ir pārslimojusi Covid-19. To varēs izmantot visās ES dalībvalstīs. To varēs ieviest arī Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā un Šveicē. Digitālais zaļais sertifikāts būs atvērts arī globālā mērogā izstrādātām iniciatīvām.
 1. Vispārīga informācija

Kādi ir priekšlikuma galvenie elementi?

 • Digitālo zaļo sertifikātu sistēma aptver trīs dažādus Covid-19 sertifikātu veidus, proti, vakcinācijas sertifikātu, testēšanas sertifikātu un pārslimošanas sertifikātu.
 • Tos var izdot un izmantot  visās ES dalībvalstīs, lai atvieglotu brīvu pārvietošanos . Visi ES pilsoņi un viņu ģimenes locekļi, kā arī ārpussavienības valstu valstspiederīgie, kuri uzturas vai dzīvo dalībvalstīs un kuriem ir tiesības ceļot citās dalībvalstīs, būs tiesīgi sertifikātus saņemt bez maksas.
 • Sertifikātos būtu jāiekļauj tikai minimālais informācijas kopums, kas vajadzīgs, lai apstiprinātu un verificētu sertifikāta turētāja vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas statusu.
 • Vakcinācija nebūs ceļošanas priekšnosacījums. Visiem ES pilsoņiem neatkarīgi no tā, vai viņi ir vakcinēti vai nav, ir pamattiesības brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā. Tas pats princips attiecas uz to ārpussavienības valstu valstspiederīgo tiesībām, kuri uzturas vai dzīvo ES dalībvalstīs un kuriem ir tiesības ceļot citās dalībvalstīs. Digitālais zaļais sertifikāts vienkāršos šo tiesību īstenošanu, jo tajā būs ietverti arī testēšanas un pārslimošanas sertifikāti.

Kā tas palīdzēs atvieglot drošu un brīvu pārvietošanos?

Digitālais zaļais sertifikāts var kalpot par vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas pierādījumu, kas vajadzīgs, lai atceltu brīvas pārvietošanās ierobežojumus, kuri dalībvalstī ieviesti sabiedrības veselības apsvērumu dēļ, piemēram, testēšanas vai karantīnas prasības.

Ja nolūkā atcelt brīvas pārvietošanās ierobežojumus dalībvalsts akceptē vakcinācijas apliecinājumu, tai jāakceptē citas dalībvalsts izdots vakcinācijas apliecinājums attiecībā uz vakcīnām, kas ir saņēmušas ES tirdzniecības atļauju.

Dalībvalstīm būs iespēja to attiecināt arī uz ceļotājiem, kuri saņēmuši citas vakcīnas.

Ceļojot ikvienam digitālā zaļā sertifikāta turētājam būs tādas pašas tiesības kā apmeklētās dalībvalsts pilsoņiem, kuri ir vakcinēti, testēti vai atveseļojušies.

Ja kāda dalībvalsts digitālā zaļā sertifikāta turētājiem tik un tā pieprasa ievērot karantīnu vai testēties, tai par šādu lēmumu ir jāinformē Komisija un pārējās dalībvalstis un jāpaskaidro šādu pasākumu iemesli.

Kā tiks nodrošināts, ka nevakcinētie cilvēki netiek diskriminēti, īstenojot savas tiesības brīvi pārvietoties?

Lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienībā tiek ievērotas brīvas pārvietošanās tiesības un netiek diskriminētas personas, kuras nav vakcinētas, Komisija ierosina izveidot ne tikai savstarpēji izmantojamu vakcinācijas sertifikātu, bet arī Covid-19 testēšanas sertifikātus un sertifikātus personām, kuras ir pārslimojušas Covid-19. Tādējādi digitālo zaļo sertifikātu ceļošanas nolūkā varētu izmantot iespējami plašs personu loks.

No priekšlikuma skaidri izriet, ka digitālajam zaļajam sertifikātam ir jāatvieglo brīva pārvietošanās Eiropas Savienībā. Tas nebūs brīvas pārvietošanās priekšnosacījums. Personām, kuras nav vakcinētas, jābūt iespējai turpināt izmantot savas tiesības brīvi pārvietoties, vajadzības gadījumā ievērojot tādus ierobežojumus kā testēšana vai karantīna/pašizolācija.

Tas pats attiecas uz to ārpussavienības valstu valstspiederīgo tiesībām, kuri uzturas vai dzīvo dalībvalstīs un kuriem ir tiesības ceļot citās dalībvalstīs. 

Vai digitālā zaļā sertifikāta ieviešana nozīmē, ka dalībvalstīm nolūkā pārbaudīt sertifikātus būs jāatjauno iekšējā robežkontrole?

Nebūt ne. Digitālā zaļā sertifikāta mērķis ir atvieglot brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā un vienkāršot pašreizējos ierobežojumus, nevis ierobežot brīvas pārvietošanās tiesības un tiesības ceļot.

Sertifikātu verifikācija pati par sevi nevar attaisnot iekšējās robežkontroles pagaidu atjaunošanu, un šādas kontroles dalībvalstīm digitālā zaļā sertifikāta ieviešanas nolūkā nav vajadzīgas.

Kā liecina pandēmijas pirmajos mēnešos gūtā pieredze, nesaskaņotā un sasteigtā iekšējās robežkontroles atjaunošana vīrusu neaptur, tā drīzāk izraisa sociālus un ekonomiskus traucējumus, no kuriem mums iespēju robežās ir jāizvairās. Saskaņā ar ES tiesībām šādām kontrolēm jābūt tikai galējās nepieciešamības līdzeklim.

 1. Digitālais zaļais sertifikāts: detalizēta informācija

Kāda informācija tiks iekļauta digitālajā zaļajā sertifikātā?

Digitālajā zaļajā sertifikātā tiks ietverta vajadzīgā pamatinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, dzimšanas datums, izdevējvalsts un sertifikāta unikālais identifikators. Turklāt attiecībā uz:

 • vakcinācijas sertifikātu – vakcīnas produkts un ražotājs, devu skaits, vakcinēšanas datums;
 • testēšanas sertifikātu – testa veids, testēšanas datums un laiks, testēšanas centrs un rezultāts;
 • pārslimošanas sertifikātu – pozitīva testa rezultāta datums, sertifikāta izdevējs, izdošanas datums, derīguma termiņš.

Kāds būs digitālā zaļā sertifikāta formāts?

Sertifikātus izdos digitālā formātā, tāpēc tos pēc sertifikāta turētāja izvēles varēs uzrādīt viedtālrunī vai izdrukātu uz papīra. Sertifikātiem būs sadarbspējīgs, mašīnlasāms QR kods, kas satur nepieciešamos svarīgākos datus, kā arī digitālais paraksts. QR kodu izmanto, lai droši verificētu sertifikāta autentiskumu, integritāti un derīgumu. Lai uzlabotu pārrobežu atzīšanu, informācijai sertifikātā jābūt izdevējvalsts valodā(s) un angļu valodā.

Kā digitālais zaļais sertifikāts darbojas Eiropas Savienībā?

Aizsardzībai pret viltošanu digitālajā zaļajā sertifikātā ir iestrādāts QR kods un digitālais paraksts. Kad sertifikātu pārbauda, tiek noskenēts QR kods un verificēts paraksts.

Katrai izdevējiestādei (piemēram, slimnīcai, testēšanas centram vai veselības aizsardzības iestādei) ir sava digitālā paraksta atslēga. Visas šādas atslēgas katrā valstī glabājas drošā datubāzē.

Eiropas Komisija izveidos vārteju. Šajā vārtejā būs iespējams verificēt visus sertifikātu parakstus visā ES. Sertifikāta turētāja persondati vārtejā netiks ievadīti, jo digitālā paraksta verificēšanai tas nav nepieciešams.

Lai palīdzētu dalībvalstīm izstrādāt programmatūru, ko iestādes izmantos QR kodu skenēšanai un pārbaudei, Eiropas Komisija arī nodrošinās atklātā pirmkoda īstenošanas paraugu izveidi.

Kuras vakcīnas tiks akceptētas?

Dalībvalstīm būtu jāizdod vakcinācijas sertifikāti neatkarīgi no Covid-19 vakcīnas veida.

Ja dalībvalstis akceptē vakcinācijas apliecinājumu, lai atceltu dažus sabiedrības veselības diktētus ierobežojumus, piemēram, testēšanu vai karantīnu, tām ar tādiem pašiem nosacījumiem būtu jāakceptē vakcinācijas sertifikāti, kas izdoti saskaņā ar digitālo zaļo sertifikātu sistēmu. Tomēr šis pienākums attiektos tikai uz vakcīnām, kas ir saņēmušas ES tirdzniecības atļauju. Dalībvalstīm ir iespēja akceptēt vakcinācijas sertifikātus, kas izdoti saistībā ar citām vakcīnām.

Kādi Covid-19 testi tiks akceptēti?

Lai nodrošinātu testa rezultātu ticamību, testa sertifikātā, kas izdots, pamatojoties uz ierosināto regulu, drīkstēs norādīt tikai rezultātus, kas iegūti tā dēvētajos NAAT testos (arī RT-PCR testos) un ātrajos antigēna testos, kas iekļauti sarakstā, kurš izveidots, pamatojoties uz Padomes Ieteikumu 2021/C 24/01.

Kāpēc netiks iekļauta paštestēšana?

Paštestēšanu neveic kontrolētos apstākļos un pašlaik uzskata par mazāk uzticamu. Sertifikāti būtu jāizdod veselības aizsardzības iestādēm, taču tās nevar kontrolēt testus, kas veikti, piemēram, mājās, un tāpēc nevar par tiem izdot ticamus sertifikātus.

Vai sertifikātiem būs minimālais derīguma termiņš?

Sertifikātu atbilstības periods ir atkarīgs no zinātniskiem pierādījumiem, un to noteiks verificētāji atbilstoši savas valsts noteikumiem. Tā kā parādās jauni zinātniski pierādījumi, sertifikātu atbilstības periodus varēs pielāgot nolūkā atcelt piemērojamās ar sabiedrības veselību saistītās prasības.

Ierosinātā regula nodrošina, ka citās dalībvalstīs izdotie sertifikāti tiek atzīti atbilstoši tiem pašiem noteikumiem, ko piemēro savā valstī izdotajiem sertifikātiem. Ar regulu tiek ieviesti arī daži pamatprincipi, piemēram, ir noteikts, ka pārslimošanas sertifikāta maksimālais derīguma termiņš ir 180 dienas.

Šos principus Komisija varēs pielāgot ar deleģētajiem aktiem, lai tos saskaņotu ar jauniem zinātniskiem pierādījumiem, tiklīdz tie būs pieejami.

Kas notiks ar tiem cilvēkiem, kuri jau ir vakcinēti?

Cilvēkiem, kuri pirms digitālā zaļā sertifikāta ieviešanas jau ir vakcinēti, arī vajadzētu būt iespējai saņemt nepieciešamo vakcinācijas sertifikātu. Ja viņi ir saņēmuši vakcinācijas sertifikātu, kurš neatbilst regulā noteiktajiem savstarpējas izmantojamības standartiem, viņi var pieprasīt jaunu sertifikātu.

Vienlaikus dalībvalstis var turpināt izdot cita formāta vakcinācijas apliecinājumus, kas paredzēti citiem mērķiem, jo īpaši medicīniskiem nolūkiem.

Cik ilgi pastāvēs digitālais zaļais sertifikāts?

Sertifikāti ir saistīti ar Covid-19 pandēmiju. Tiklīdz Pasaules Veselības organizācija (PVO) paziņos, ka Covid-19 izraisītā starptautiska mēroga ārkārtas situācija sabiedrības veselības jomā ir beigusies, digitālo zaļo sertifikātu sistēmas darbība tiks apturēta. Līdzīgi, ja PVO paziņos par jaunu Covid-19, tās varianta vai līdzīgas infekcijas slimības izraisītu starptautiska mēroga ārkārtas situāciju sabiedrības veselības jomā, sistēmas darbību varēs atjaunot.

Cik izmaksās digitālie zaļie sertifikāti?

Sertifikāti būs pieejami par brīvu.

Dalībvalstīm ir jāsedz izmaksas, kas saistītas ar infrastruktūras izveidi valsts līmenī. Komisija vajadzības gadījumā nodrošinās finansējumu, kas atbalstīs dalībvalstis nepieciešamās infrastruktūras izveidē.

Komisija segs izmaksas, kuras saistītas ar vārtejas izveidi ES līmenī, un sniegs atbalstu dalībvalstīm tādas programmatūras izstrādē, kas tiks izmantota, lai verificētu personas, kuras skenē QR kodu.

 1. Savstarpēja izmantojamība – gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās robežām

Kā tiek nodrošināta digitālo zaļo sertifikātu savstarpēja izmantojamība?

Savstarpēju izmantojamību panāk, nodrošinot, ka dažādie digitālo zaļo sertifikātu veidi (vakcinācijas statuss; testa rezultāti, pārslimošanas statuss) ir standartizēti atbilstoši kopīgi saskaņotai politikai, noteikumiem un specifikācijām. Praksē tas nozīmē, ka jebkuru vienā dalībvalstī izdotu sertifikātu var verificēt citā dalībvalstī. Dalībvalstis saglabās elastību attiecībā uz to, kā tās izstrādā sertifikātus, ar noteikumu, ka tie atbilst šiem kopīgajiem standartiem.

Lai nodrošinātu digitālo zaļo sertifikātu laicīgu ieviešanu, to savstarpēju izmantojamību un pilnīgu atbilstību persondatu aizsardzības prasībām, dalībvalstis ar Komisijas atbalstu vienojās par uzticamības satvara pamatprincipiem. Tas balstās uz vadlīnijām par savstarpējās izmantojamības pamatelementiem, kas tika pieņemtas 27. janvārī un atjauninātas 12. martā.

Runājot par praktiskajiem aspektiem, Komisija izveidos vārteju, ar kuras starpniecību valstu direktoriji varēs apmainīties ar sertifikātu parakstiem, lai tos varētu verificēt visā ES. Komisija arī sniegs atbalstu dalībvalstīm tādas programmatūras izstrādē, ko iestādes varēs izmantot QR kodu skenēšanai un pārbaudei.

Vai digitālais zaļais sertifikāts būs saderīgs ar citām starptautiskā līmenī izstrādātām sistēmām?

Komisija strādā pie tā, lai nodrošinātu, ka sertifikāti ir saderīgi ar ārpussavienības valstu sistēmām. Priekšlikums nav nošķirams no iniciatīvām pasaules mērogā, un tajā ņemti vērā pašreizējie Apvienoto Nāciju Organizācijas specializēto aģentūru, piemēram, Pasaules Veselības organizācijas (PVO) un Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO), centieni izstrādāt specifikācijas un norādījumus digitālo tehnoloģiju izmantošanai vakcinācijas statusa dokumentēšanas vajadzībām. Kad tiks atcelti nebūtisku ceļojumu ierobežojumi, atzīt digitālo zaļo sertifikātu būtu jāmudina trešās valstis. ES digitālie zaļie sertifikāti varētu kalpot par piemēru citiem sertifikātiem, kas pašlaik tiek izstrādāti visā pasaulē.

Regula tiks iekļauta EEZ nolīgumā, tādējādi ES digitālo zaļo sertifikātu sistēmu varēs piemērot Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstis (Islande, Lihtenšteina un Norvēģija). Attiecībā uz Šveici Komisijai būs iespēja izlemt par Šveices sertifikātu akceptēšanu, pamatojoties uz savstarpīguma principu, proti, atzīt tos tad, ja Šveices sertifikāti ir izdoti saskaņā ar digitālo zaļo sertifikātu regulas projektu.

Šodienas priekšlikums ļautu Komisijai izdot lēmumu par tādu trešo valstu sertifikātu atzīšanu, ko tās izdevušas ES pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, ja šādi sertifikāti atbilst kvalitātes standartiem un ir sadarbspējīgi ar ES uzticamības satvaru.

 1. Persondati

Kā tiks apstrādāti persondati?

Tā kā sertifikātos ietvertie persondati ietver sensitīvus medicīniskos datus, tiks nodrošināts ļoti augsts datu aizsardzības līmenis.

Sertifikātos būs ietverts tikai ierobežots nepieciešamās informācijas kopums. Valstis, kuras ceļotājs apmeklējis, šo informāciju nevar saglabāt. Verifikācijas nolūkā tiks pārbaudīts tikai sertifikāta derīgums un autentiskums, proti, kas to ir izdevis un parakstījis. Visi veselības dati paliek tās dalībvalsts rīcībā, kura ir digitālā zaļā sertifikāta izdevējvalsts.

Digitālo zaļo sertifikātu sistēma neprasīs veselības sertifikātu datubāzes izveidošanu un uzturēšanu ES līmenī.

 1. Ārpussavienības valstu valstspiederīgie

Vai digitālais zaļais sertifikāts attieksies uz ārpussavienības valstu valstspiederīgajiem Eiropas Savienībā?

Jā. Digitālais zaļais sertifikāts būtu jāizdod ES pilsoņu ģimenes locekļiem neatkarīgi no viņu valstspiederības. Komisija ir pieņēmusi vēl vienu papildinošu priekšlikumu, kura mērķis ir nodrošināt digitālo zaļo sertifikātu izdošanu ārpussavienības valstu valstspiederīgajiem, kuri dzīvo dalībvalstīs vai Šengenas līguma asociētajās valstīs, un personām, kurām ir tiesības ceļot ES dalībvalstīs. Atsevišķi priekšlikumi ES pilsoņu un ārpussavienības pilsoņu interešu aptveršanai nepieciešami juridisku iemeslu dēļ; sertifikātu jomā attieksme pret ES pilsoņiem un ārpussavienības pilsoņiem netiek diferenciēta.

Digitālo zaļo sertifikātu varētu izsniegt arī Andoras, Monako, Sanmarīno un Vatikāna/Svētā Krēsla pilsoņiem vai iedzīvotājiem gadījumos, kad viņus vakcinējusi kāda dalībvalsts.

Vai šodien iesniegtie priekšlikumi varēs arī atvieglot ceļošanu uz ES no trešām valstīm?

Pašlaik nebūtiski ceļojumi uz ES no trešām valstīm ir ierobežoti, izņemot nelielu skaitu valstu. Ārpussavienības valsts valstspiederīgais, kuram ir tiesības ceļot uz ES, var saņemt digitālo zaļo sertifikātu. Ārpussavienības valsts valstspiederīgais varēs pieprasīt digitālo zaļo sertifikātu no dalībvalsts, uz kuru viņš dodas, sniedzot visu vajadzīgo informāciju, tai skaitā uzticamus vakcinācijas apliecinājumus. Tad dalībvalstij būtu jānovērtē, vai ir iesniegtie apliecinājumi ir ticami, un jālemj, vai izdot digitālo zaļo sertifikātu.

Vidējā termiņā, kad Komisija būs pārliecinājusies, ka trešā valsts izdod sertifikātus saskaņā ar starptautiskajiem standartiem un sistēmām, kuras ir sadarbspējīgas ar ES sistēmu, Komisija var izdot “lēmumu par atbilstību”, izmantojot īstenošanas aktu, kas balstīties uz šodien ierosināto regulu. Pēc tam šādi trešo valstu sertifikāti tiktu pieņemti ar tādiem pašiem nosacījumiem kā digitālie zaļie sertifikāti.

Abos gadījumos vakcinācijas apliecinājuma pieņemšanas noteikumi būtu tādi paši kā ES valstspiederīgajiem: vakcīnas, kas ir saņēmušas ES mēroga tirdzniecības atļauju, ir jāakceptē, bet dalībvalstis var nolemt akceptēt arī citas vakcīnas.

Plašāka informācija

Paziņojums presei “Digitālais zaļais sertifikāts”

Digitālais zaļais sertifikāts – faktu lapa

Digitālais zaļais sertifikāts – videoklips

Priekšlikums Regulai par digitālo zaļo sertifikātu

Priekšlikums regulai par digitālo zaļo sertifikātu trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstīs

Drošas un iedarbīgas Covid-19 vakcīnas visiem eiropiešiem

Eiropas Komisijas tīmekļvietne par rīcību koronavīrusa apkarošanā

Re-open EU

Koronavīruss: kopīgs ceļš uz drošu atkalatvēršanu Eiropā

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 17. marts