Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 19. aprīlisLasīšanas ilgums: 8 min

JAUTĀJUMI UN ATBILDES PAR KONFERENCES PAR EIROPAS NĀKOTNI DAUDZVALODU DIGITĀLO PLATFORMU

 

Kāds ir daudzvalodu digitālās platformas mērķis?

Platforma ir centrālais šā demokrātiskā procesa mezgls, kas ļauj iedzīvotājiem uzņemties vadību diskusijās par jautājumiem, kuri ir svarīgi viņu ikdienas dzīvē.

Digitālajā platformā vienuviet tiks apkopotas visas iedzīvotāju atsauksmes – neatkarīgi no tā, vai tās paustas tiešsaistē vai izteiktas pasākumu laikā. Visos konferences pasākumos paustie viedokļi konferences norises laikā tiks apkopoti un publicēti minētajā platformā.

Šādas pieejas mērķis ir maksimāli palielināt līdzdalību, sekmēt diskusijas iedzīvotāju starpā un nodrošināt gan konferences pieejamību, gan tās pārredzamību.

Minētā platforma būs vieta, kur iedzīvotāji no visas Eiropas Savienības varēs savstarpēji mijiedarboties, apmainīties ar idejām un iesūtīt ierosinājumus tiešsaistē. Platforma ir gan viedokļu apkopošanas līdzeklis, gan līdzeklis, ar kura palīdzību informē iedzīvotājus par diskusiju gaitu un turpmākajiem pasākumiem šajā sakarā.

Platformā var piedalīties visi ES iedzīvotāji, kā arī valstu parlamenti, pašvaldības, ES iestādes un struktūras un pilsoniskā sabiedrība – ar nosacījumu, ka tie ievēro konferences hartu. Tiek mudināti piedalīties pēc iespējas dažādāki cilvēki iespējami lielākā skaitā.

Kā platforma darbosies?

Ar platformas palīdzību ir iespējami trīs galvenie mijiedarbības veidi – cilvēki var paust savu viedokli par Eiropu un par pārmaiņām, kuras, viņuprāt, ir vajadzīgas, vai atbalstīt un komentēt to, kas ir sakāms citiem eiropiešiem; viņi var atrast un piedalīties pasākumos, kas notiek viņu tuvumā vai tiešsaistē, vai viņi var organizēt paši savus pasākumus un tādējādi sniegt ieguldījumu konferences virzībā un rezultātos. 

Lai paustu savu viedokli, lietotāji izvēlas attiecīgo jautājumu no tematu saraksta un ar platformas starpniecību dara zināmu savu viedokli Eiropas Savienībai. Visā konferences norises laikā šīs idejas tiks apkopotas, analizētas un publicētas. Pēc tam tās tiks izmantotas diskusijās, kas notiek Eiropas pilsoņu paneļdiskusijās un konferences plenārsēdēs.

Platformas lietotāji var piekļūt kartei, kurā atzīmēti visi gaidāmie notikumi, un, pirms reģistrēties dalībai, izmantot meklēšanas filtru pēc pasākuma temata/vietas/veida, piemēram, pasākums ar fizisku piedalīšanos, tiešsaistes vai jaukta veida pasākums. Lai varētu augšupielādēt plānoto pasākumu, pasākuma organizatori platformā apraksta un publicē savu iniciatīvu; tādējādi citi var šo pasākumu atrast un tajā piedalīties. Lai nodrošinātu, ka platformā tiek atspoguļotas visas idejas, pasākuma organizatori apņemas augšupielādēt sava pasākuma diskusiju rezultātus.

Atgriezeniskās saites mehānisms nodrošinās to, ka konferences laikā izteiktās idejas tiks iestrādātas ES stratēģiskajā plānošanā un pārvērstas konkrētos ieteikumos ES rīcībai.

Vai reģionālās iestādes, valstu parlamenti, valdības vai ES iestādes var augšupielādēt platformā savus pasākumus?

Sadarbībā ar valstu un reģionālajiem parlamentiem organizētie pasākumi palīdzēs nodrošināt to, ka konference notiek ne tikai Eiropas galvaspilsētās, bet gan sasniedz ikvienu Savienības stūrīti.

Platformā tiks apkopota visa informācija no šiem “valsts mēroga pasākumiem” un iedzīvotāju tur izvirzītie jautājumi.

Valsts mēroga pasākumi, kurus organizē valstu parlamenti, valdības un ES iestādes, pasākumu kartē tiks skaidri norādīti ar atsevišķu krāsu kodu.

Kādi būs turpmāki pasākumi, kas izrietēs no visiem platformā reģistrētajiem pasākumiem un idejām?

Platformā tiks apkopotas visas idejas, ko tieši pauduši iedzīvotāji, kā arī tās, kuras saņemtas pasākumu laikā. Par visiem konferences pasākumiem jāziņo platformā, sagatavojot ziņojumu, kurā ir saites uz konkrētiem priekšlikumiem vai idejām. Izmantojot digitālo rīku un moderatoru komandas kombināciju, platformā tiks sagatavoti ziņojumi par dažādu izvirzīto jautājumu ieguldījumu un analizēts to biežums, popularitāte un pamanāmība.

Šie ziņojumi tiks izmantoti Eiropas pilsoņu paneļdiskusijās un konferences plenārsēdēs. Protams, šī informācija būs redzama arī pašā platformā, un tādējādi tā būs pieejama ikvienam, kas izmanto platformu.

Valde izklāstīs konferences rezultātus Eiropas Parlamenta, Padomes un Eiropas Komisijas priekšsēdētājiem. Visas trīs iestādes ātri izvērtēs to, kā efektīvi veikt turpmākus pasākumus saistībā ar šo ziņojumu, katra savas kompetences jomas ietvaros un saskaņā ar Līgumiem.

Kā tiks vadīts platformas darbs?

Ir pausta apņemšanās daudzvalodu digitālajā platformā un visos ar konferenci saistītajos pasākumos galveno uzmanību pievērst iedzīvotājiem un ļaut viņiem brīvi paust savu viedokli.

Platformā ikviens var pārlūkot tur iesniegtās idejas un pasākumu rezultātus. Lai sniegtu savu ieguldījumu, jums jāizveido EU Login konts un jāreģistrējas vai jāpiesakās ar sociālo plašsaziņas līdzekļu starpniecību. Tiks izveidota moderatoru komanda, kuras uzdevums būs ātri konstatēt problēmas un tās atrisināt. Šo moderatoru darbs būs gan proaktīvs, gan reaģējošs, un to uzraudzīs konferences sekretariāts, rīkojoties valdes vārdā.

Kāpēc platforma ir strukturēta pa zināmiem konkrētiem tematiem, nevis pa kādiem citiem?

Iedzīvotāji varēs brīvi izvirzīt jebkurus citus jautājumus, kas viņiem ir svarīgi, izmantojot daudzvalodu digitālajā platformā izveidoto “atvērto lauku”, kurā var izklāstīt transversālas idejas vai tematus, kas nav uzskaitīti platformā.

Lai strukturētu platformā iesniegtos ierosinājumus, ir izvēlēts tematu saraksts atbilstīgi ES pamatmērķiem, kuri izklāstīti Komisijas politiskajās prioritātēs un Eiropadomes stratēģiskajā programmā – tās nodrošina pietiekami plašu satvaru, lai iedzīvotāji varētu koncentrēties uz to, ko viņi uzskata par svarīgu.

Šie temati tika izklāstīti un vienošanās par tiem panākta kopīgajā deklarācijā par konferenci, kuru 2021. gada 10. martā parakstīja visu trīs šos centienus vadošo iestāžu priekšsēdētāji. Minētie temati cita starpā ir šādi: klimata pārmaiņas un vide; veselība; spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums un nodarbinātība; ES pasaulē; vērtības un tiesības, tiesiskums, drošība; digitālā pārveide; Eiropas demokrātija; migrācija un izglītība, kultūra, jaunatne un sports.

Vai digitālajā platformā ir iespējams ievietot ierosinājumus valodā, kas nav kāda no 24 oficiālajām ES valodām?

Platforma būs pieejama visās 24 oficiālajās ES valodās, un viss saturs tiks tulkots visās šajās valodās, kā rezultātā ikviens lietotājs varēs lasīt par idejām no visas Eiropas Savienības. Platformā var ievietot tulkojumus no valodām, kas nav oficiālās ES valodas (piemēram, katalāņu vai luksemburgiešu valoda), ja attiecīgā dalībvalsts nodrošinās un finansēs šādus tulkojumus.

Kā tiks nodrošināts, ka platformu izmanto pēc iespējas lielāks cilvēku skaits?

Viens no svarīgākajiem panākuma rādītājiem ir konferences plaša un vērienīga tvēruma nodrošināšana. Visiem eiropiešiem būtu jādod vienlīdzīgas iespējas iesaistīties — gan jauniem, gan veciem, neatkarīgi no tā, vai viņi dzīvo pilsētās vai laukos, un neatkarīgi no tā, vai viņi ir zinoši par Eiropas Savienību.

Daudzvalodu platforma ir īpaši lietderīga Covid-19 laikā, proti, tā ļauj cilvēkiem tiešsaistē mijiedarboties gan savā starpā, gan konferences ietvaros, savukārt ES pilsoņu paneļdiskusijas ir svarīgas sviras, lai nodrošinātu to, ka cilvēki no visiem sabiedrības slāņiem var aktīvi piedalīties konferencē.

Ar konferenci būtu jāuzrunā ne tikai tie iedzīvotāji, kas atbalsta Eiropas Savienību, vai tie, kuri regulāri piedalās diskusijās par Eiropas politiku. Konferences mērķis ir uzrunāt “klusējošo vairākumu” – tos, kuri nepiedalās ES diskusijās vai dara to tikai vēlēšanu laikā. ES līmenī notiekošo pilsoņu paneļdiskusiju dalībnieku daudzveidība būs svarīgs veids, kā sasniegt plašāku cilvēku loku – ne tikai tos, kuri jau iesaistīti debatēs par Eiropas Savienību.

Cik ilgi platforma būs pieejama?

Paredzēts, ka līdz 2022. gada pavasarim konferencei būtu jānāk klajā ar secinājumiem, lai tādējādi sniegtu visām trim ES iestādēm ieteikumus un norādes par Eiropas nākotni.

Kas notiks tālāk?

Pēc platformas atklāšanas 19. aprīlī iedzīvotāji var sākt izteikt savas idejas, un var notikt pasākumi.

9. maijā Strasbūrā tiks rīkots atklāšanas pasākums – daļēji vai pilnībā tiešsaistē, atkarībā no Covid-19 ierobežojumiem un noteikumiem sabiedrības veselības jomā.

Sīkākai informācijai

Paziņojums presei

Pilsoņu platforma konferencei par Eiropas nākotni

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 19. aprīlis