Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 29. aprīlisLasīšanas ilgums: 4 min

Labāks regulējums: apvienojam spēkus, lai uzlabotu ES tiesību aktus un sagatavotos nākotnei

Komisija šodien pieņēma paziņojumu par labāku regulējumu , kurā ierosināja vairākus uzlabojumus ES likumdošanas procesā. Eiropas atveseļošanas labad svarīgāk nekā jebkad ir izstrādāt ES tiesību aktus pēc iespējas efektīvāk, vienlaikus labāk pielāgojot tos nākotnes vajadzībām.

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par iestāžu attiecībām un nākotnes plānošanu Marošs Šefčovičs: “Komisijai jau ir viena no izcilākajām labāka regulējuma sistēmām pasaulē, taču mums ir jādara vēl vairāk. Tāpēc mēs cītīgāk pievēršamies ES tiesību aktu vienkāršošanai un to radītā sloga mazināšanai, vienlaikus sekmīgāk izmantojot stratēģisko prognozēšanu un nostiprinot ilgtspēju un digitalizāciju. Tomēr, lai tas izdotos, visām ieinteresētajām personām ir jāsadarbojas augstas kvalitātes ES politikas veidošanā, kuras rezultāts būs spēcīgāka un noturīgāka Eiropa.

Izšķiroša nozīme ir sadarbībai starp ES iestādēm un ar dalībvalstīm un ieinteresētajām personām, t. sk. sociālajiem partneriem, uzņēmumiem un pilsonisko sabiedrību. Lai pārvarētu pašreizējās un nākotnes grūtības, Komisija ir ierosinājusi šādus pasākumus.

  • Sadarbībā ar dalībvalstīm, reģioniem un galvenajām ieinteresētajām personām likvidēt šķēršļus un birokrātiju, kas palēnina ieguldījumus un 21. gadsimta infrastruktūras veidošanu.
  • Vienkāršot sabiedrisko apspriešanu, ieviešot vienotu “aicinājumu sniegt atsauksmes” uzlabotajā portālā “Izsakiet viedokli”.
  • Ieviest pieeju “viens pieņemts – viens atcelts”, lai iespējami samazinātu slogu iedzīvotājiem un uzņēmumiem, pievēršot īpašu uzmanību tiesību aktu piemērošanas sekām un izmaksām, sevišķi attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem. Šis princips nodrošina, ka jaunieviestie apgrūtinājumi tiek kompensēti, likvidējot līdzvērtīgu slogu tajā pašā politikas jomā.
  • Integrēt Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus, lai nodrošinātu, ka tiesību aktu priekšlikumi dod ieguldījumu ilgtspējīgas attīstības programmā 2030. gadam.
  • Uzlabot  labāka regulējuma  ietekmi uz ilgtspēju  un digitālo pārveidi un atbalstu tām.
  • Iestrādāt politikas veidošanā stratēģisko prognozēšanu, lai nodrošinātu tās piemērotību nākotnei, piemēram, ņemot vērā jaunās megatendences zaļajā, digitālajā, ģeopolitiskajā un sociālekonomiskajā jomā.

Turpmākie pasākumi

Labāks regulējums ir visu ES iestāžu kopīgs mērķis un atbildība. Mēs kontaktēsimies ar Eiropas Parlamentu un Padomi, lai uzzinātu par šo iestāžu centieniem novērtēt un uzraudzīt ES tiesību aktu un ES izdevumu programmu ietekmi. Turklāt ES politikas veidošanā mēs ciešāk sadarbosimies ar vietējām, reģionālajām un valsts iestādēm un sociālajiem partneriem.

Daži šā paziņojuma jaunie elementi jau darbojas, piemēram, platforma “Gatavi nākotnei”, kas sniedz padomus par to, kā padarīt ES tiesību aktus vieglāk izpildāmus, efektīvus un piemērotus nākotnei. Citi tiks īstenoti turpmākajos mēnešos. Šogad citstarp tiks strādāts pie šādiem jautājumiem.

  • 2020. gada apsekojums par slogu ar Komisijas veikto sloga samazināšanas centienu rezultātiem.
  • Pārskatītās labāka regulējuma pamatnostādnes un rīkkopa, kurā ņemti vērā paziņojuma jaunie elementi, sniedzot konkrētus norādījumus Eiropas Komisijas dienestiem jaunu iniciatīvu un priekšlikumu sagatavošanā, kā arī esošo pārvaldīšanā un novērtēšanā.

Konteksts

Komisija 2019. gadā izvērtēja savu labāka regulējuma programmu un pārliecinājās, ka sistēma kopumā darbojas labi, taču, ņemot vērā gūto pieredzi, ir vajadzīgi uzlabojumi.

ES jau sen izmanto pierādījumos balstītu politikas veidošanu, t. sk. samazina regulatīvo slogu kopš 2002. gada. Te jāmin regulāra spēkā esošo tiesību aktu izvērtēšana, ļoti attīstīta ietekmes novērtējuma sistēma, nepārspēta pieeja konsultācijām ar ieinteresētajām personām un visaptveroša sloga samazināšanas programma (REFIT).

Plašāka informācija

2021. gada paziņojums par labāku regulējumu

Jautājumi un atbildes par 2021. gada paziņojumu par labāku regulējumu

2019. gada izvērtējums

Labāka regulējuma programma

ES likumdošanas process

Portāls “Izsakiet viedokli”

Platforma “Gatavi nākotnei”

REFIT — ES tiesību aktu vienkāršošana un ar tiem saistīto izmaksu samazināšana

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 29. aprīlis