Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 24. jūnijsLasīšanas ilgums: 4 min

Muita – ES ierosina Pasaules Muitas organizācijas modernizāciju nolūkā atbalstīt pastiprinātu daudzpusējo kārtību

Eiropas Savienība pirmo reizi nāk klajā ar iniciatīvu, kuras mērķis ir būtiski reformēt Pasaules Muitas organizāciju (PMO) – globāla mēroga forumu, kas veido starptautiskos standartus un nosaka kopējo rīcību muitas jomā.

Muitas savienība

Modernizācijas iniciatīva palīdzētu stiprināt Pasaules Muitas organizācijas kā nozīmīgas daudzpusējas iestādes pozīciju un ļautu tai efektīvāk pievērsties norisēm mūsdienu pastāvīgi mainīgajā starptautiskās tirdzniecības vidē, vienlaikus atbalstot zaļo un digitālo pārkārtošanos. Ar ES iniciatīvu iepazīstinās visus PMO locekļus PMO padomes sesijā, kas sāksies šodien.

Pasaules Muitas organizācijā ir vairāk nekā 180 dalībnieki, tostarp Eiropas Savienība un tās dalībvalstis. PMO, kas ir vienīgā pasaules mēroga organizācija, kuras ziņā ir muitas lietas, risina ievērojamu skaitu jautājumu šajā jomā, kā arī jautājumus saistībā ar starptautisko tirdzniecību, drošību un transportu. Tomēr kopš PMO izveides gandrīz pirms 65 gadiem šī organizācija nekad nav tikusi visaptveroši reformēta – neraugoties uz būtiskām pārmaiņām starptautiskajā tirdzniecībā un jaunām problēmām, ar kurām saskaras valstu muitas pārvaldes visā pasaulē. Konkrēti – Eiropas Savienība saskata vajadzību pēc skaidrākām PMO darba prioritātēm, kuras atbilst nākamajās desmitgadēs gaidāmajiem izaicinājumiem, kā arī vajadzību uzlabot šīs organizācijas pārvaldību un lēmumu pieņemšanas procesu un paaugstināt tās efektivitāti.

Modernizācijas iniciatīva, ar ko Eiropas Savienība nāca klajā šonedēļ, ir izstrādāta kā virkne ieteikumu, kuros uzsvērtas organizācijas pamatdarbības, taču vienlaikus iezīmēts skaidrs rīcības virziens organizācijas darbam nākotnē, kas var uzlabot tās starptautisko statusu un padarīt to par efektīvāku dalībieku drošas un likumīgas tirdzniecības veicināšanā. Īsumā – ES iesniegumā ir ietverta trīs soļu pieeja virzībā uz stratēģisku reformu.

  • Pirmkārt, PMO būtu lielākā mērā jākoncentrējas uz stratēģiskām prioritātēm, kuras atspoguļo svarīgākos izaicinājumus 21. gadsimtā. Konkrētāk, PMO būtu jākoncentrējas uz muitas digitalizāciju un datu izmantošanu, tostarp pievēršoties šādiem jautājumiem: e-komercijas apmēra pieaugums un informācijas apmaiņa; muitas ieguldījums vides aizsardzībā un zaļās programmas sekmēšanā; vienloga sistēmu izstrāde un koordinēta robežu pārvaldība, kuras mērķis ir vienkāršot muitošanas procedūras uzņēmumiem, un riska pārvaldības stiprināšana muitas iestādēs.
  • Otrkārt, būtu jāturpina pievērsties jautājumam par PMO pārvaldības metodēm, lai organizācija varētu pilnībā pildīt savu lomu dinamiskā starptautiskā vidē. Ir jāuzlabo pārredzamība, kā arī institucionālie procesi un lēmumu pieņemšanas procesi, vienlaikus pēc iespējas labāk izmantojot organizācijas rīcībā esošos resursus.
  • Treškārt, būtu jāizvērtē PMO finansējums, lai nodrošinātu organizācijas ilgtermiņa ilgtspēju nolūkā uzlabot tās statusu globālajā daudzpusējā struktūrā, jo īpaši laikposmā pēc Covid-19 pandēmijas un ekonomikas atveseļošanas apstākļos.

Konteksts

Kopš PMO izveides 1952. gadā tā nekad nav tikusi visaptveroši reformēta, un, lai gan pagātnē ir izskatīti vairāki modernizācijas priekšlikumi, Eiropas Savienība ir paudusi nostāju, ka būtu jāīsteno visaptverošāka un saskaņotāka pieeja.

Šodienas iesniegums saskan ar mērķiem, kas izklāstīti Komisijas nesenajā paziņojumā par tirdzniecības politikas pārskatīšanu, proti, ieviest uz noteikumiem balstītu tirdzniecības regulējumu, lai uzlabotu piegādes ķēžu noturību un ilgtspēju un atbalstītu digitālo un zaļo pārkārtošanos. Šāda iniciatīva atbilstu arī Komisijas un EĀDD stratēģijai, kuras mērķis ir atjaunot un stiprināt daudzpusējo kārtību un nodrošināt to, lai Eiropas Savienībai, panākot vienotu nostāju, būtu vadoša loma daudzpusējās organizācijās.

Turpmākie soļi

Paredzams, ka pēc PMO padomes sanāksmes, kas beigsies šonedēļ, Pasaules Muitas organizācija savās turpmākajās sanāksmēs padziļinās diskusijas par ES modernizācijas iniciatīvu un iekļaus to kā stratēģisku programmu savā jaunajā politikas ciklā.

Sīkāka informācija

ES iesniegums “Virzība uz PMO modernizāciju: Pasaules Muitas organizācijas reforma”

Atjaunots multilaterālisms, kas atbilst 21. gadsimta izaicinājumiem – ES programma

Paziņojums par tirdzniecības politikas pārskatīšanu

 

 

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 24. jūnijs