Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 2. jūnijs

Nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas apkarošana: Komisija uzrāda Ganas Republikai “dzelteno kartīti”

Pasaules mērogā cīnīdamās pret nelegālu, nereģistrētu un neregulētu (NNN) zveju, Eiropas Komisija ar “dzelteno kartīti” Ganas Republiku brīdinājusi par risku tikt noteiktai par nelegālas, nereģistrētas un neregulētas (NNN) zvejas apkarošanā nesadarbīgu trešo valsti. Šodienas lēmuma pamatā ir Ganas nepietiekamā spēja pildīt savus karoga, ostas, piekrastes un tirgus valsts pienākumus saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem.

Eiropas vides, jūrlietu un zivsaimniecības komisārs Virgīnijs Sinkēvičs“Komisija iestājas par absolūtu neiecietību pret NNN zveju, savukārt Ganai ir svarīga loma Rietumāfrikas zvejniecību pārvaldībā. Tāpēc mēs esam gatavi sadarboties ar Ganu, lai novērstu NNN zvejas radīto apdraudējumu zivju krājumu ilgtspējai, piekrastes kopienām, pārtikas nodrošinājumam un likumpaklausīgo zvejotāju peļņai. Ilgtspējīga zvejniecība ir ceļš uz labāku okeānu pārvaldību.”

Gana tiek mudināta rīkoties, lai izpildītu savas starptautiskās saistības cīņā pret nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju. Konstatētie trūkumi ir, piemēram, jūrā notiekoša nelikumīga nepieaugušu un tirgus izmēru nesasniegušu pelaģisko zivju lielapjoma pārkraušana no rūpnieciskajiem traleriem laivās Ganas ūdeņos, flotes uzraudzības, kontroles un pārraudzības nepilnības un tas, ka Ganas tiesiskais regulējums nav saskaņots ar attiecīgajām starptautiskajām saistībām, kuras tā ir uzņēmusies. Ganas piemērotās sankcijas kuģiem, kuri iesaistās NNN zvejas darbībās vai atbalsta tās, nav efektīvas un pietiekami atturošas.

Ganai būtu jānodrošina efektīva savu zvejas kuģu darbību uzraudzība un kontrole un pienācīga izpildes panākšanas un sankciju sistēmas īstenošana. Lai nepieļautu, ka NNN zvejas darbībās iegūtas zivis nonāk pašmāju vai citos (arī Eiropas) tirgos, Ganai turklāt būtu jānodrošina zvejniecības pārvaldības sistēmas stabilitāte.

“Dzeltenā kartīte” ir brīdinājums un dod Ganai iespēju reaģēt un veikt pasākumus, lai saprātīgā termiņā situāciju labotu. Šajā posmā lēmums neparedz tirdzniecību ietekmējošus pasākumus. Tomēr sistemātiskas un ilgstošas neatbilstības gadījumos galu galā var tikt iedarbināta valsts statusa noteikšanas procedūra (uzrādīta “sarkanā kartīte”), kas ietver tādas sankcijas kā aizliegums eksportēt savus zvejas produktus uz ES tirgu.

Nelegāla, nereģistrēta un neregulēta zveja apdraud pašus kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) pamatus un ES starptautiskos centienus veicināt labāku okeāna pārvaldību. Turēdama Eiropas zaļo kursu un tiekdamās īstenot ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi par okeānu, jūru un jūras resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu, Komisija ir apņēmusies NNN zvejai piemērot nulles toleranci. Cīņa pret nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju turklāt ir svarīgs jūras vides aizsargāšanas aspekts, bet jūras vides aizsargāšana ir viens no ES Biodaudzveidības stratēģijas mērķiem. Āfrikas stratēģijā cīņa pret NNN zveju atzīmēta kā viens no galvenajiem jautājumiem, kas jārisina kopīgi ar mūsu Āfrikas partneriem. 

Ganas Republika 2013. gada novembrī jau bija saņēmusi “dzelteno kartīti”, kas tika atcelta 2015. gada oktobrī, jo Gana rīkojās, lai konstatētos trūkumus novērstu.

Konteksts

ES ir pasaulē lielākā zvejas produktu importētāja. Pēc aplēsēm NNN zvejas kopējā vērtība ir 10–20 miljardi EUR gadā. Katru gadu nelikumīgi tiek nozvejoti 11–26 miljoni tonnu zivju, un tas atbilst vismaz 15 % pasaules nozvejas.

Komisijas šodienas lēmums pamatojas uz ES NNN zvejas regulu, kura stājusies spēkā 2010. gadā. Viens no šīs regulas balstiem ir nozvejas sertifikācijas sistēma, ar kuru piekļuvi ES tirgum nodrošina tikai likumīgi nozvejotiem zvejas produktiem. Paredzēti arī konkrēti dialoga mehānismi ar valstīm, kuras nepilda savus karoga, piekrastes, ostas un tirgus valsts pienākumus saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Lai gan izvairīšanās no dialoga var novest pie valsts noteikšanas par nesadarbīgu valsti (“sarkanā kartīte”), NNN zvejas dialogi balstās uz sadarbību un atbalstu valstīm un ir svarīgs NNN zvejas apkarošanas solis, kamēr sankcijas, to vidū tirdzniecības aizliegums, ir tikai galējais līdzeklis.

Kopš 2012. gada novembra Komisija ir uzsākusi oficiālu dialogu ar 27 trešām valstīm, t. i., oficiāli brīdinājusi tās par nepieciešamību iedarbīgi apkarot NNN zveju. Vairumā gadījumu stāvoklis ir labots, un Komisija ir varējusi sekmīgi noslēgt oficiālā dialoga posmu, simboliskās kartītes krāsu nomainot no dzeltenas uz zaļu. Līdz šim nepieciešamo apņemšanos īstenot reformas nav izrādījušas tikai dažas valstis.

ES strādā pie tā, lai Ganas iedzīvotājus atbalstītu ar vairākiem uz vietas īstenotiem spēju veidošanas projektiem.

Plašāka informācija

Jautājumi un atbildes par nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju (vispārīgi un konkrēti Ganā)

Pārskats par nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas procedūrām ar trešām valstīm

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 2. jūnijs