Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 5. martsLasīšanas ilgums: 7 min

Starptautiskā sieviešu diena 2021. gadā – Covid-19 pandēmija ir nopietns izaicinājums dzimumu līdztiesībai

Starptautiskās sieviešu dienas priekšvakarā Komisija ir publicējusi 2021. gada ziņojumu par dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā, kas liecina par Covid-19 pandēmijas negatīvo ietekmi uz sievietēm. Pandēmija gan Eiropā, gan ārpus tās ir vēl vairāk palielinājusi pastāvošo nevienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem gandrīz visās dzīves jomās, tādējādi mazinot pēdējos gados ar lielām pūlēm sasniegto. Vienlaikus dzimumu līdztiesībai vēl nekad nav tikusi piešķirta tik liela nozīme ES politiskajā programmā, un Komisija ir pielikusi ievērojamas pūles, lai īstenotu pirms gada pieņemto dzimumu līdztiesības stratēģiju. Lai labāk uzraudzītu katrā no 27 dalībvalstīm gūto progresu un sekotu tam līdzi, Komisija šodien atklāj dzimumu līdztiesības stratēģijas uzraudzības portālu.

Komisijas priekšsēdētājas vietniece jautājumos par vērtībām un pārredzamību Vera Jourova šodien teica: “Sievietes ir pandēmijas apkarošanas priekšgalā, un pandēmija lielākā mērā skar sievietes. Mēs nevaram atļauties zaudēt sasniegto – mums jāturpina cīņa par taisnīgumu un līdztiesību. Tādēļ Eiropas Savienība ir izvirzījusi sievietes par atveseļošanas procesa prioritāti un uzlikusi dalībvalstīm par pienākumu iekļaut dzimumu līdztiesību investīcijās, kas tiek finansētas no Atveseļošanas un noturības mehānisma līdzekļiem.”

Līdztiesības komisāre Helena Dalli piebilda: “Neraugoties uz to, ka Covid-19 krīze ir nesamērīgi ietekmējusi sieviešu dzīvi, mums šī situācija jāizmanto kā iespēja. Mēs esam apņēmības pilni stiprināt mūsu centienus, turpināt virzīties uz priekšu un nepieļaut, ka tiek mazināti visi līdz šim gūtie sasniegumi dzimumu līdztiesības jomā.”

Covid-19 ietekme uz sievietēm

Šodien publicētajā ziņojumā ir izgaismots tas, kā Covid-19 pandēmija ir kļuvusi par nopietnu izaicinājumu dzimumu līdztiesībai, proti:

  • dalībvalstis konstatējušas, ka ir pieaugusi vardarbība ģimenē – piemēram, ziņojumu skaits par vardarbību ģimenē Francijā pārvietošanās ierobežojumu pirmajā nedēļā palielinājās par 32 %, savukārt Lietuvā pirmajās trijās nedēļās – par 20 %. Īrijā ziņojumu skaits par vardarbību ģimenē pieckāršojās, savukārt Spānijas iestādes ziņoja, ka pārvietošanās ierobežojumu pirmajās divās nedēļās par 18 % pieauga ar vardarbību ģimenē saistīto izsaukumu skaits;
  • sievietes bija pandēmijas apkarošanas priekšgalā – 76 % no veselības aprūpes un sociālās aprūpes darbiniekiem, kā arī 86 % no individuālās aprūpes darbiniekiem veselības pakalpojumu jomā ir sievietes. Šajās nozarēs strādājošās sievietes pandēmijas laikā saskārās ar vēl nepieredzētu darba slodzes pieaugumu, veselības apdraudējumu un problēmām saistībā ar darba un privātās dzīves līdzsvaru;
  • pandēmija smagi skāra sievietes darba tirgū – sievietes dominē krīzes vissmagāk skartajās nozarēs (mazumtirdzniecībā, viesmīlības nozarē, aprūpes un mājas darba jomā), jo šos darbus nav iespējams veikt attālināti. Daļējas atveseļošanās laikā 2020. gada vasarā sievietēm arī bija grūtāk atgriezties darba tirgū, proti, 2020. gada otrajā un trešajā ceturksnī vīriešu nodarbinātības līmenis palielinājās par 1,4 %, taču sieviešu gadījumā – tikai par 0,8 %;
  • pārvietošanās ierobežojumi būtiski ietekmē neapmaksātu aprūpes darbu un darba un privātās dzīves līdzsvaru – sievietes ir pavadījušas vidēji 62 stundas nedēļā, aprūpējot bērnus (salīdzinājumā ar 36 stundām vīriešu gadījumā), un 23 stundas nedēļā, veicot mājas darbus (vīriešu gadījumā šis rādītājs bija 15 stundas);
  • izteikts sieviešu trūkums Covid-19 lēmumu pieņemšanas struktūrās – 2020. gadā veiktā pētījumā ir konstatēts, ka vīrieši ievērojami pārsniedz sieviešu skaitu struktūrās, kas izveidotas reaģēšanai uz pandēmiju. No 115 īpašām Covid-19 darba grupām, kas izveidotas 87 valstīs (tostarp 17 ES dalībvalstīs), 85,2 % darba grupu bija galvenokārt vīrieši, 11,4 % darba grupu bija galvenokārt sievietes, un tikai 3,5 % darba grupu tika konstatēta dzimumu paritāte. Politiskajā līmenī tikai 30 % no ES veselības ministriem ir sievietes. Komisijas darba grupu Covid-19 krīzes jautājumos vada Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena, un tajā darbojas vēl pieci komisāri, no kuriem trīs ir sievietes.

Neraugoties uz problēmām, ko izraisīja Covid-19 krīze, Komisija pagājušajā gadā pielika ievērojamas pūles, lai panāktu progresu dzimumu līdztiesības stratēģijas īstenošanā. Lai efektīvāk sekotu līdzi progresam visā Eiropas Savienībā, Komisija šodien atklāja dzimumu līdztiesības stratēģijas uzraudzības portālu. Šis portāls, kas ir Komisijas Kopīgā pētniecības centra un Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (EIGE) kopīgi izstrādāts projekts, ļaus uzraudzīt atsevišķu ES dalībvalstu sniegumu un salīdzināt to 27 dalībvalstu starpā.

Konteksts

Pirms gada pieņemtā dzimumu līdztiesības stratēģija 2020.–2025. gadam ir balstīta uz redzējumu par tādu Eiropu, kurā sievietes un vīrieši, meitenes un zēni visā savā daudzveidībā ir pasargāti no vardarbības un stereotipiem un viņiem ir pavērtas iespējas pilnvērtīgi attīstīties un uzņemties vadību. Minētajā stratēģijā ir noteikti galvenie piecu gadu laikposmā veicamie pasākumi un pausta apņemšanās nodrošināt to, ka Komisija dzimumu līdztiesības aspektu iestrādā visās ES politikas jomās.

Komisija, pieņemot pirmo ES stratēģiju par cietušo tiesībām, pagājušajā gadā ir pastiprinājusi cīņu pret vardarbību, kas saistīta ar dzimumu, un ir paziņojusi par priekšlikumu, kura mērķis ir apkarot ar dzimumu saistītu vardarbību (dalība sabiedriskajā apspriešanā ir iespējama šeit). 2020. gada decembrī pieņemtajā priekšlikumā par digitālo pakalpojumu tiesību aktu ir precizēta tiešsaistes platformu atbildība, un tas palīdz novērst vardarbību tiešsaistē.

Komisija ir veikusi pasākumus, lai veicinātu sieviešu līdzdalību darba tirgū. Rīcības plānā Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanai dzimumu līdztiesība ir izvirzīta šā rīcības plāna centrā, un tajā cita starpā ir noteikti vērienīgi mērķi attiecībā uz sieviešu līdzdalību darba tirgū un agrīnās bērnu aprūpes nodrošināšanu. Komisija 4. martā nāca klajā ar darba samaksas pārredzamības vairošanas pasākumiem, kuru nolūks ir nodrošināt vienādu samaksu sievietēm un vīriešiem par vienādu darbu.

Digitālās izglītības rīcības plānā un atjauninātajā Prasmju programmā Komisija paziņoja par virkni pasākumu, ar kuriem tiek nodrošināts, ka meitenes un jaunas sievietes ir vienlīdzīgi pārstāvētas IKT studijās un digitālo prasmju pilnveidošanā.

Dzimumu līdztiesības aspekts tika arī iestrādāts nākamajā ES budžetā. Turklāt saskaņā ar jauno Atveseļošanas un noturības mehānismu, kas izveidots Next GenerationEU instrumenta ietvaros, dalībvalstīm ir jāpaskaidro, kā to valsts ekonomikas atveseļošanas plāni palīdzēs veicināt dzimumu līdztiesību, tādējādi palīdzot nodrošināt Eiropas Savienībā dzimumu līdztiesības principa ievērošanu ekonomikas atveseļošanā.

Pagājušajā gadā Komisija turpināja atbalstīt iniciatīvas, kas vērstas pret dzimumu stereotipiem, proti, tā izmantoja savas finansēšanas programmas, tostarp ES programmu “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība”. Komisija arī stiprināja dzimumu līdztiesību ārpus Eiropas Savienības, 2020. gada novembrī nākot klajā ar jauno Dzimumu līdztiesības rīcības plānu (GAP III) 2021.–2025. gadam – vērienīgu programmu dzimumu līdztiesībai un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanai sievietēm ES ārējā darbībā.

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) šodien publicēja ziņojumu par Covid-19 pandēmiju un intīmo partneru vardarbību pret sievietēm Eiropas Savienībā. Sīka informācija ir atrodama institūta paziņojumā presei.

Sīkākai informācijai

2021. gada ziņojums par dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā

Dzimumu līdztiesības stratēģijas tīmekļa vietne

EIGE paziņojums presei – Covid-19 kaitē sasniegtajam dzimumu līdztiesības jomā

Dzimumu līdztiesība

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 5. marts