Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2024. gada 25. aprīlisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 6 min

Komisija sniedz ieteikumus, kā labāk aizsargāt bērnus no vardarbības

Eiropas Savienība

Eiropas Komisija, pildot ES stratēģijā par bērna tiesībām iekļauto apņemšanos, pieņēma Ieteikumu par integrētu bērnu aizsardzības sistēmu izstrādi un stiprināšanu bērna interesēs.

Ieteikums palīdzēs dalībvalstīm stiprināt savas bērnu aizsardzības sistēmas. Iestādēm visos pārvaldības līmeņos un pilsoniskajai sabiedrībai visās nozarēs ir jāsadarbojas, lai saskaņoti un sistēmiski aizsargātu bērnus no visu veidu vardarbības.

Eiropas Savienībā dzīvo 80 miljoni bērnu. Vardarbība dažādos līmeņos pret bērniem joprojām ir būtiska problēma gan ES, gan ārpus tās: 13–29 % skolēnu, kas ir 15 gadus veci, ziņo, ka bieži tiek iebiedēti. Līdz 13,7 % pieaugušu sieviešu ziņoja, ka ir saskārušās ar seksuālu vardarbību bērnībā, un šis īpatsvars varētu būt pat lielāks. Valdību rīcība un tās trūkums bērnus ietekmē vairāk nekā jebkuru citu sabiedrības grupu. Bērnu aizsardzība ir gan juridisks, gan morāls pienākums. Tā ir arī stratēģisks ilgtermiņa ieguldījums mūsu sabiedrībā.


Būtiskākais ieteikumā

  • Integrētu bērnu aizsardzības sistēmu centrā izvirzīt bērnus, aizsardzības sistēmas pielāgojot bērnu vajadzībām un iesaistot bērnus, kad tiek pieņemti lēmumi, kas viņus skar.
  • Atbalstīt dalībvalstis to sistēmu pielāgošanā tā, lai tās aizsargātu bērnus no jebkāda veida vardarbības, izmantojot ES instrumentus, piemēram, tiesību aktus, politiku vai finansējumu. Tas attiecas gan uz diskriminācijas novēršanu un apkarošanu, sniedzot mērķorientētu atbalstu, gan uz tādas sabiedrības kultūras veicināšanu, kurā valda pilnīga neiecietība pret vardarbību pret bērniem. 
  • Izveidot integrētu bērnu aizsardzības sistēmu vispārēju satvaru. Dalībvalstis tiek aicinātas izstrādāt valsts plānus vardarbības pret bērniem izbeigšanai, efektīvi īstenot ES un valstu tiesību aktus par bērnu aizsardzību, izveidot koordinācijas struktūras, stiprināt cilvēkresursus un finanšu resursus un uzlabot datu vākšanu. 
  • Uzlabot koordināciju un sadarbību starp nozarēm un kompetentajām iestādēm, apmācot speciālistus, pirmām kārtām – vietējā līmenī.
  • Izveidot visaptverošas un koordinētas atbalsta darbības vardarbības pret bērniem gadījumos, sākot no novēršanas un agrīnas identificēšanas līdz ziņošanai un starpnozaru atbalstam.
  • Reaģēt uz bērnu drošības vajadzībām tiešsaistē un bezsaistē, uzlabojot bērnu digitālo pratību, veicinot digitālo tehnoloģiju drošu izmantošanu un apmācot ģimenes un aprūpētājus.
  • Aizsargāt bērnu integritāti un garīgo veselību, novērst un apkarot (kiber)iebiedēšanu, mudinot dalībvalstis izstrādāt valsts garīgās veselības stratēģijas, kurās prioritārā mērķgrupa būtu bērni.
  • Bērnu aizsardzības sistēmu stiprināšanā pilnvērtīgāk izmantot esošos ES instrumentus: tiesību aktus, rīcībpolitikas, finansiālo atbalstu, kā uzskaitīts paziņojumam pievienotajā pielikumāRīkoties arī ārpus ES; dalībvalstīm savā ārējā darbībā pieņemt bērnu aizsardzības integrētu pieeju, pievēršoties tādiem jautājumiem kā bērnu darba izskaušana, bērnu aizsargāšana bruņotos konfliktos un no klimata pārmaiņām un vides apdraudējumiem.

Vispārīga informācija

Bērnu tiesības ir pamattiesības. Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 3. punktā ir noteikts ES mērķis veicināt bērnu tiesību aizsardzību, kas ir nostiprināta ES Pamattiesību hartas 24. un 32. pantā. Visas ES dalībvalstis ir ANO Konvencijas par bērna tiesībām puses.

Ieteikumā ir atspoguļoti vairāk nekā 1000 bērnu viedokļi, kas savākti jaunajā ES Bērnu līdzdalības platformā. Plašajā apspriešanā, kas tika veikta, gatavojot šo iniciatīvu, tika rīkota arī atklāta sabiedriskā apspriešana un Pamattiesību aģentūra izveidoja kartējumu par bērnu aizsardzības sistēmām visās dalībvalstīs.

Trīs gadus pēc pirmās visaptverošās ES stratēģijas par bērna tiesībām pieņemšanas Komisija ir izpildījusi vairākas saistības, ko tā uzņēmusies sešās tematiskajās darbības jomās: bērnu līdzdalība, bērnu nabadzības apkarošana un sociālās aizsardzības, izglītības un veselības aprūpes nodrošināšana, bērnu aizsardzība un vardarbības pret bērniem apkarošana, bērniem draudzīga tiesu sistēma, digitālā un informācijas sabiedrība un globālā dimensija.

Tādu rīku plašais klāsts, kas ir dalībvalstu rīcībā, kā arī pieejami Savienības līmenī (tiesību akti, rīcībpolitika un finansējums) un visos pārvaldības līmeņos, var palīdzēt bērnu aizsardzības sistēmas padarīt integrētākas un stabilākas. Piemēram, programmas “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” Daphne sadaļa nodrošina finansējumu ar dzimumu saistītas vardarbības un vardarbības pret bērniem novēršanai un apkarošanai. Pašlaik līdz 2024. gada 29. maijam ir atvērts uzaicinājums iesniegt priekšlikumus, īpašu prioritāti piešķirot mērķtiecīgām darbībām, kuras nodrošinātu, ka integrētas bērnu aizsardzības sistēmas darbojas praksē.

Papildinformācija

Paziņojums “Uzmanības centrā – bērna intereses: paziņojums, kas pievienots Komisijas ieteikumam par integrētām bērnu aizsardzības sistēmām” [A1] 

Pielikums Paziņojumam par integrētu bērnu aizsardzības sistēmu izstrādi un stiprināšanu bērna interesēs

Ieteikums par integrētu bērnu aizsardzības sistēmu izstrādi un stiprināšanu bērna interesēs

Dienestu darba dokuments

ES stratēģijas par bērna tiesībām īstenošana – faktu lapa

Bērna tiesības – tīmekļvietne

ES rīcība bērna tiesību aizsardzības jomā

ES Bērnu līdzdalības platforma

 

Citāti

 

Mums kopā ir jāveido visaptveroša atbalsta un aizstāvības sistēma, lai mūsu bērniem nodrošinātu drošu un spēcinošu vidi. Šis ieteikums ir solis, ko kopā ar visiem dalībniekiem un ar bērniem speram ceļā uz pilnīgas neiecietības kultūru pret vardarbību pret bērniem. Šis svarīgais ES stratēģijas par bērna tiesībām rezultāts ir skaidrs piemērs tam, kā mēs stratēģiju pārvēršam rīcībā un realitātē, kas skar ikvienu bērnu.

Priekšsēdētājas vietniece jautājumos par demokrātiju un demogrāfiju Dubravka Šuica

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2024. gada 25. aprīlis
Autors
Pārstāvniecība Latvijā