Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

EK pārstāvniecības Latvijā izsludinātie iepirkumi

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā ik gadu publicē vairākus publisko iepirkumu konkursus. Sīkāka informācija par visiem atklātajiem konkursiem atrodama zemāk. 

Apmeklējiet mūsu lapu Konkursi un līgumi, lai uzzinātu vairāk par EK iepirkuma konkursiem.

Ceļojumu aģentūras pakalpojumi Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vajadzībām

2024. gada 11.jūnijs

Plānots izsludināt 2024. gada jūnijā

Iepirkuma mērķis ir ceļojumu aģentūras pakalpojumi Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vajadzībām. Eiropas Komisijas pārstāvniecības (Pārstāvniecība) Latvijā uzdevums ir informēt iedzīvotājus par Eiropas Komisijas (EK) darbu un skaidrot tās politikas un darbību mērķus; vienlaikus Pārstāvniecībai jāinformē EK par sabiedriskās domas attīstību dalībvalstīs.

Lai veiktu šo uzdevumu, Pārstāvniecība bieži nosūta uz ES dalībvalsti vai ārpus tām, un/vai uzaicina uz Latviju žurnālistus, ekspertus, studentus vai citu iesaistīto pušu pārstāvjus, apmaksājot viņiem ceļa un uzturēšanās izdevumus.

Pārstāvniecība Latvijā vēlas noslēgt pamatlīgumu ar ceļojumu aģentūru, kura spētu sniegt vajadzīgos pakalpojumus, nodrošinot ceļojumus, uzturēšanos u.c. vajadzības pēc Pārstāvniecības pieprasījuma. Iepirkuma plānotā līgumcena nepārsniedz 40 000 EUR (bez PVN). Plānotais līguma termiņš – 4 gadi.

Ja vēlaties pieteikties dalībai šajā iepirkumā un saņemt iepirkuma dokumentāciju vai arī, ja radušies citi jautājumi saistībā ar plānoto iepirkumu, rakstiet e-pastu uz adresi COMM-REP-RIX-PPMTatec [dot] europa [dot] eu (COMM-REP-RIX-PPMT[at]ec[dot]europa[dot]eu) līdz 2024. gada 26.jūnijam.

Jauns iepirkums par komunikācijas aktivitāšu ietekmes novērtējumiem, izvērtējumiem un saistītiem pētījumiem

2024. gada 17. maijs

Komisija piešķirs divus pamatlīgumus – vienu par pētījumiem un otru par konkrētām izvērtēšanas metodēm. Abus pamatlīgumus slēdz uz četriem gadiem, un to paredzamā kopējā vērtība ir 30 miljoni eiro. Šā uzaicinājuma iesniegt piedāvājumus priekšmets ir komunikācijas pasākumu ietekmes novērtējumi, izvērtējumi un saistītie pētījumi. Saskaņā ar šiem pamatlīgumiem veidotie projekti palīdzēs sagatavot komunikācijas aktivitātes (ex ante), īstenot šos pasākumus (vidusposms jeb īstenošanas aktīvā fāze) un novērtēt šo pasākumu sniegumu un rezultātus (ex post). Šim uzaicinājumam iesniegt piedāvājumus ir divas daļas:
1. daļa. Komunikācijas aktivitāšu ietekmes novērtējumi, izvērtējumi un saistītie pētījumi;
2. daļa. Tādu īpašu uzraudzības un izvērtēšanas metožu, rīku un pakalpojumu iegāde, kas nav daļa no izvērtējumiem vai saistītiem pētījumiem.

Visa informācija par šo uzaicinājumu, tostarp saistītie dokumenti, ir publicēta Finansējuma un iepirkumu portālā (pieejama arī šeit). Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2024. gada 18. jūnijs plkst. 23.59.

“Eiropas eksāmena” plānošana, sagatavošana un organizēšana Latvijā

2023. gada 18. decembris

“Eiropas eksāmens” ir EK pārstāvniecības projekts, kura mērķis ir uzlabot zināšanas par Eiropas Savienības jautājumiem. Eksāmena formāts ir tiešsaistes tests, kur jautājumi aptver dažādus Eiropas Savienības  darbības un aspektus, aktuālos notikumus. Īstenojot projektu “Eiropas eksāmens”, pārstāvniecība veicina skolēnu, skolotāju, studentu, kā arī  plašākas sabiedrības izpratni par ES darba kārtības jautājumiem, pievērš uzmanību par Eiropas vērtībām, nozīmīgiem pasākumiem un  iedzīvotāju tiesībām un iespējām, ko piedāvā ES. “Eiropas eksāmens” ir saistošs veids, kā veicināt zinātkāri un interesi par ES jautājumiem.

Pakalpojumu sniedzējs būs atbildīgs par koncepciju “Eiropas eksāmena” plānošanai, sagatavošanai un organizēšanai, kas ietver vienotu eksāmena modeli, visus vajadzīgos sagatavošanas darbus, kas saistīti ar tehnisko un satura izstrādi, jautājumu un atbilžu izstrādi, konsultācijām dalībniekiem, rezultātu novērtēšanu un paziņošanu, veicināšanas pasākumiem, kā arī eksāmena aktivizācijas pasākumiem, eksāmena komunikāciju, publicitāti un reklāmu.

Ja vēlaties iepazīties ar iepirkuma dokumentāciju un pieteikties dalībai šajā iepirkumā, aicinām apmeklēt “Funding & tender opportunities” vietni: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/21ba2d5d-46d2-4075-9e0e-43d35ebdc1fe-CN  

Turpat portālā ir iespēja uzdot interesējošos jautājumus par šo iepirkumu.
Lūdzam ņemt vērā, ka pieteikumi iesniedzami, izmantojot elektronisko iesniegšanas sistēmu eSubmission, kas ir pieejama “Funding & tender opportunities” vietnē. Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2024.gada 22.janvāris, plkst. 16.00.

Informatīvu un izglītojošu atbalsta pasākumu organizēšana EUROPE DIRECT tīkla dalībniekiem

2023. gada 10. novembris

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā decembrī plāno izsludināt iepirkuma konkursu, lai piesaistītu pakalpojuma sniedzēju, kas nodrošinātu Informatīvu un izglītojošu atbalsta pasākumu organizēšanu EUROPE DIRECT tīkla dalībniekiem.

Viens no svarīgākajiem Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā (turpmāk – EKP) uzdevumiem ir informēt Latvijas iedzīvotājus par Eiropas Savienības (turpmāk - ES) darbu un politikas iniciatīvām, sekot līdzi sociālpolitiskajiem un ekonomiskajiem procesiem un veicināt diskusijas par aktuāliem ES jautājumiem un prioritātēm. Lai pēc iespējas efektīvāk veiktu šo uzdevumu, EKP pārvalda EUROPE DIRECT (turpmāk ED) tīklu, kura uzdevums ir identificēt attiecīgajam reģionam būtiskus ES politikas aspektus, kas ir svarīgi iedzīvotājiem vietējā līmenī, un attiecīgi izstrādāt vietējām vajadzībām atbilstošus vēstījumus, organizēt pasākumus un aktivitātes klātienē, hibrīda formātā, attālināti, kā arī sadarboties ar medijiem, īstenot reklāmas aktivitātes medijos un komunikāciju sociālajos tīklos.

EUROPE DIRECT tīklu veido EUROPE DIRECT centri, Eiropas Dokumentācijas centri, Team EUROPE DIRECT, kā arī EUROPE DIRECT saziņas dienests. Organizējot informācijas un iesaistīšanas darbības, EUROPE DIRECT dod iespēju iedzīvotājiem saņemt plašu informāciju un pilnvērtīgi piedalīties Eiropas demokrātiskajā procesā.

Lai stiprinātu EUROPE DIRECT tīkla (ED tīkla) darbības kapacitāti, uzlabotu prasmes un zināšanas, popularizētu ED tīkla darbu un tā sniegtās iespējas, kā arī lai veicinātu ED tīkla un  EKP sadarbību ar citiem Latvijā strādājošiem ES informācijas sniedzējiem, ES programmu kontaktpunktiem un  ES informācijas tīkliem, EKP kalendārā gada ietvaros organizē vairākas informatīvi-izglītojošas aktivitātes , piemēram, informācijas dienas, mācības, tīklošanās  un pieredzes apmaiņas pasākumus, integrētas komunikācijas kampaņas. Aktivitāšu mērķis ir dažādos formātos dot iespēju dalīties pieredzē, veidot jaunus kontaktus, diskutēt par aktuālajiem jautājumiem, kā arī saņemt jaunāko informāciju par aktuāliem ES jautājumiem un padomus komunikācijai ar sabiedrību, tai skaitā korporatīvo komunikācijas kampaņu ietvaros. Ar šādu atbalsta pasākumu palīdzību plānots efektivizēt Latvijā esošo informācijas sniedzēju darbību, savstarpējo komunikāciju un sadarbību, aptverot visu Latvijas teritoriju un sabiedrības grupas.

Pēc EK pārstāvniecības pieprasījuma pakalpojuma sniedzēja uzdevums būs nodrošināt nepieciešamās aktivitātes (vai aktivitāšu ciklu) satura plānošanas un ieviešanas, organizatoriskos, noformēšanas, loģistikas pakalpojumus, lai nodrošinātu veiksmīgu un rezultatīvu aktivitāšu norisi. KP sniedzamie pakalpojumi var ietvert radošo un vizuālo risinājumu izstrādi, tehnisko nodrošinājumu un saskaņotu risinājumu praktisku īstenošanu pasākumiem gan iekštelpās, gan brīvdabā, gan tiešsaistē, gan dažādos medijos. Katras aktivitātes norise un programma tiek atsevišķi saskaņota ar EK pārstāvniecību un pēc nepieciešamības ar EK pārstāvniecības sadarbības partneriem, kas iesaistīti attiecīgās aktivitātes īstenošanā.

Iepirkuma plānotā līgumcena nepārsniedz 120 000 EUR, bez PVN, četros gados. Plānotais līguma termiņš ir 2024. gada februāris – 2028.gada februāris.

Ja vēlaties pieteikties dalībai šajā iepirkumā un saņemt iepirkuma dokumentāciju vai arī, ja radušies citi jautājumi saistībā ar plānoto iepirkumu, rakstiet e-pastu uz adresi COMM-REP-RIX-PPMTatec [dot] europa [dot] eu (COMM-REP-RIX-PPMT[at]ec[dot]europa[dot]eu) līdz  2023. gada 27. novembrim.

Radošās koncepcijas izstrāde un īstenošana iedzīvotāju informēšanai un iesaistei plaša mēroga festivālu laikā Latvijā

2023. gada 13. oktobrī

Plānots izsludināt 2023. gada oktobrī/novembrī.
 

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā plāno izsludināt konkursu, lai piesaistītu pakalpojuma sniedzēju radošas koncepcijas izstrādei un realizācijai. Lai piesaistītu plašākas sabiedrības uzmanību, jo īpaši reģionos, un iesaistītu auditoriju kvalitatīvās debatēs par ES prioritārajiem jautājumiem (to skaitā Zaļais kurss, ekonomikas izaugsme, konkurētspēja, ES atbalsts krīzes situācijās un solidaritāte, cīņa pret dezinformāciju, digitālā pāreja, tiesiskums un vērtības u.c.) saistībā ar Latvijas 20 gadiem Eiropas Savienībā, pārstāvniecība vēlas izveidot un īstenot radošu konceptu, kura pamatā būtu digitālu un klātienē izmantojamu iedzīvotāju iesaistes instrumentu kopums (turpmāk – aktivitāte). Šī aktivitāte tiktu izmantota, lai interaktīvā veidā nodotu vēstījumu par ES politikas instrumentiem, atbalsta programmām un to sniegtajām iespējām dažādām sabiedrības grupām; par iespējām videi draudzīgai izaugsmei un nodarbinātībai; par ES  iestāžu darbu un lēmumu pieņemšanas procesu; kā arī par tādām ES darbībām, kuru mērķis ir palīdzēt un aizsargāt indivīdus un kopienas, pamatojoties uz Eiropas kopīgajām vērtībām. Tāpat aktivitātei jānodrošina praktiskas iespējas/ pieeja iedzīvotāju viedokļu savstarpējai apmaiņai un sarunās ar nozaru ekspertiem. 

Aktivitātes virsuzdevums ir ļaut tās dalībniekiem labāk saskatīt un identificēt sevi kā daļu no ES, pilnveidojot savu izpratni un zināšanas par ES paveikto un tās devumu ikdienā. Aktivitāte paredz jēgpilnas un faktuālas informācijas sniegšanu, izmantojot visdažādākās tehniskās un mijiedarbības iespējas, tai skaitā audiovizuālos formātos pasniegtus piemērus, nepastarpinātas sarunas ar ekspertiem un citiem dalībniekiem u.c. 

Radošajai koncepcijai jāpiedāvā risinājums, kā aktivitātē apvienot un parādīt veiksmes stāstus, projektus, iniciatīvas un pieejamos iedzīvotāju iesaistes formātus un rīkus, kā arī iesaistīt “vēstnešus” un ekspertus (piemēram, Eiropas Klimata pakta vēstneši, Europe Direct tīkla dalībnieki, citi nozaru eksperti ES politisko prioritāšu un rīcībpolitiku jomās u.c.). Aktivitātei jāietver inovatīvi multivides un audiovizuālie risinājumi, spēļošanas elementi, kurus balsta komunikācija sociālajos medijus un tiešsaistes vidē. 

Izveidotā aktivitāte tiktu izmantota liela mēroga un plaši apmeklētos klātienes pasākumos, piemēram, festivālā LAMPA 2024. gada 5-6. jūlijā, atkārtojot aktivitāti atbilstošā formātā vismaz divos pilsētu vai novadu svētkos 2024. gadā.

Īpaša uzmanību, izstrādājot risinājumu, jāpievērš tā ilgtspējai, inovatīvu tehnoloģiju izmantošanai un spēļošanas elementiem. Ilgtspējīgs risinājums paredz, ka jebkuriem resursiem/ materiāliem, kas izstrādāti projekta laikā, jābūt fiziski un tehniski savietojamiem, tādiem, kas var tikt izmantoti atkārtoti vēl vismaz divos pasākumos reģionos, neskaitot festivālu LAMPA, kā arī pēc tam organiski var tikt integrēti ES mājas darbā vismaz līdz 2024. gada beigām. 

Iepirkuma plānotā līgumcena nepārsniedz 100 000 EUR, bez PVN. Plānotais līguma termiņš ir 2023. gada decembris – 2024.gada septembris.

Ja vēlaties pieteikties dalībai šajā iepirkumā un saņemt iepirkuma dokumentāciju vai arī, ja radušies citi jautājumi saistībā ar plānoto iepirkumu, rakstiet e-pastu uz adresi COMM-REP-RIX-PPMTatec [dot] europa [dot] eu (COMM-REP-RIX-PPMT[at]ec[dot]europa[dot]eu)  līdz  2023. gada 27. oktobrim.

Dienesta automašīnu iegāde Eiropas Komisijas pārstāvniecībai Latvijā

2023. gada 12. oktobris

 

Plānots izsludināt 2023. gada oktobrī

Eiropas Savienības mērķis ir panākt Eiropas klimatneitralitāti līdz 2050. gadam. Eiropas Komisija kā institūcija ir apņēmusies būtiski samazināt arī savu ietekmi uz vidi. Lai sasniegtu izvirzīto apņemšanos līdz 2030. gadam kļūt par klimatneitrālu administrāciju un virzītos uz klimatneitralitāti, Eiropas Komisijas pārstāvniecības dalībvalstīs pakāpeniski pāriet uz “zaļo” autoparku, ko veido bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļi.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā plāno iegādāties divas automašīnas – biznesa klases sedans (E kategorija) automašīnu un mikroautobusu. Lai nodrošinātu iepriekš minēto klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu, transportlīdzekļu iegādes pamatā ir stingri energoefektivitātes un vides kritēriji, brīvprātīgi īstenojot Tīro transportlīdzekļu direktīvas noteikumus un saistītos ES zaļā publiskā iepirkuma kritērijus autotransportam.

Iepirkuma plānotā līgumcena abām automašīnām kopā nepārsniedz 140 000 EUR (bez PVN).

Ja vēlaties pieteikties dalībai šajā iepirkumā un saņemt iepirkuma dokumentāciju vai arī, ja radušies citi jautājumi saistībā ar plānoto iepirkumu, rakstiet e-pastu uz adresi COMM-REP-RIX-PPMTatec [dot] europa [dot] eu (COMM-REP-RIX-PPMT[at]ec[dot]europa[dot]eu)  līdz 2023. gada 27. oktobrim.

Audiovizuālo pakalpojumu un digitālās komunikācijas risinājumi

2023. gada 6. oktobris

 

Plānots izsludināt 2023. gada oktobrī.

Eiropas Komisijas pārstāvniecībai Latvijā nepieciešams pakalpojumu sniedzējs augstas sarežģītības un izcilas kvalitātes audiovizuālās un digitālās komunikācijas risinājumu īstenošanai dažādos audiovizuālajos, elektroniskajos kanālos un sociālo mediju platformās.

Audiovizuālo pakalpojumu sniedzēja uzdevums būs izstrādāt dažādu Eiropas Komisijas politisko prioritāšu, īstenotu notikumu un korporatīvās komunikācijas kampaņu mērķauditoriju vajadzībām atbilstošu saturu sociālo mediju profiliem Facebook, Instagram un X (Twitter) un/ vai citām tiešsaistes un elektroniskajām platformām, skaidrojot mērķauditorijām Eiropas Komisijas iniciatīvas un virzītās politikas, atainojot īstenotos īstermiņa un ilgtermiņa pasākumus, nodrošinot pārstāvniecībai nepieciešamos audiāli vizuālos risinājumus. Pakalpojumu sniedzējam būs jāīsteno arī sociālo mediju un/ vai tiešsaistes aktivitāšu analīze un ziņošana par sasniegtajiem rezultātiem saskaņā ar pārstāvniecības pieprasījumu.

Nākamajos gados īpašs uzsvars plānotajā komunikācijā tiks likts uz Atveseļošanas un noturības plāna un mehānisma instrumentiem, kā arī plašākas sabiedrības iepazīstināšanu ar Eiropas Komisijas kolēģijas sastāva izvirzītajām darba prioritātēm, tai skaitā, Eiropas zaļo kursu, Veselības savienību, tiesiskumu un cilvēktiesībām, digitālo un zaļo pāreju, solidaritāti ar Ukrainu u.c. Daļa no darba uzdevumiem var būt saistīta ar vizuālo materiālu adaptāciju dažādu mērķauditoriju vajadzībām Latvijā, piemēram, video materiālu sagatavošana, titrēšana, montāža u.c. Vienlaikus pakalpojumu sniedzējam būs jānodrošina audiāli vizuālā jaunrade, t.i., jāveido materiāls, pieprasītais pakalpojums no idejiskā līdz tehniskajam risinājumam un tā īstenošanai (piemēram, kacināšanas video, augstvērtīgas fotogrāfiju kolāžas, animācijas, infografikas utml.).

Audiovizuālo pakalpojumu sniedzējs strādās Eiropas Komisijas pārstāvniecības nozīmēta projektu vadītāja pakļautībā, radot, saskaņojot un īstenojot pieprasītos audiovizuālos un digitālās komunikācijas risinājumus.

Iepirkuma plānotā pamatlīgumcena nepārsniedz 100 000 EUR. Plānotais līguma termiņš ir 4 gadi.

Ja vēlaties pieteikties dalībai šajā iepirkumā un saņemt iepirkuma dokumentāciju vai arī, ja radušies citi jautājumi saistībā ar plānoto iepirkumu, rakstiet e-pastu uz adresi COMM-REP-RIX-PPMTatec [dot] europa [dot] eu (COMM-REP-RIX-PPMT[at]ec[dot]europa[dot]eu) līdz  2023. gada 20. oktobrim.

Sadaļa par Eiropas Savienības aktualitātēm tiešsaistes portālā latviešu valodā

2023. gada 22. septembris

 

Plānots izsludināt 2023. gada oktobrī.

Šā uzaicinājuma iesniegt piedāvājumus priekšmets ir sadaļa par Eiropas Savienības aktualitātēm tiešsaistes portālā latviešu valodā.

Viens no Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā pamata uzdevumiem ir informēt sabiedrību par dažādiem Eiropas Komisijas priekšlikumiem, politiskajām prioritātēm un to sasniegšanas progresu, kā arī skaidrot dažādas Eiropas Savienības institūciju realizētas programmas, iniciatīvas, atbalsta instrumentus, kas pieejami dalībvalstīm.

Šī iepirkuma mērķis ir veidot sadarbību ar kādu no Latvijā strādājošajiem tiešsaistes medijiem/ ziņu platformām, lai nodrošinātu regulāru informācijas pieejamību par Eiropas Komisijas virzītajiem priekšlikumiem, politiskajām prioritātēm, piemēram, zaļo un digitālo pāreju, tiesisku Eiropu, veselības un sociālās jomas pasākumiem, kā arī informētu par dažādām Eiropas Savienības piedāvātajām atbalsta iespējām un instrumentiem (tai skaitā Atveseļošanas un noturības mehānisma un plāna ieviešanu u.c.), kas var dot būtisku ieguldījumu dalībvalsts un tās iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanai.

Iepirkuma plānotā līgumcena nepārsniedz 120 000 EUR (30 000 EUR gadā, bez PVN). Plānotais līguma termiņš ir 1 gads ar iespēju līgumu pagarināt 3 reizes.

Ja vēlaties pieteikties dalībai šajā iepirkumā un saņemt iepirkuma dokumentāciju vai arī, ja radušies citi jautājumi saistībā ar plānoto iepirkumu, rakstiet e-pastu uz adresi COMM-REP-RIX-PPMTatec [dot] europa [dot] eu (COMM-REP-RIX-PPMT[at]ec[dot]europa[dot]eu)  līdz  2023. gada 6. oktobrim.

Digitālās un tiešsaistes komunikācijas asistenta pakalpojumi

2023. gada 31. augusts


Plānots izsludināt 2023. gada septembrī
Šī iepirkuma mērķis ir nodrošināt EKP Latvijā efektīvu un regulāru komunikāciju sociālajos medijos un pārstāvniecības mājaslapā saskaņā ar pārstāvniecības ikgadējo darba plānu, Eiropas Komisijas politiskajām prioritātēm, ģenerāldirektorātu un/ vai citu Eiropas Savienības (ES) institūciju realizētajām komunikācijas aktivitātēm un kampaņām, kurās nepieciešams pārstāvniecības atbalsts un iesaiste. Aktivitātēm šajā projektā jāveicina iedzīvotāju izpratne par dažādiem ar Eiropas Savienību saistītiem jautājumiem, Eiropas Komisijas virzītajām politikām un priekšlikumiem, Eiropas Savienības sniegtajām iespējām dažādām sabiedrības grupām, kā arī sasniegtajiem rezultātiem Savienībai darbojoties ekonomikas, sociālajā, veselības, izglītības, tiesiskuma jomās, kā arī digitālās un zaļās pārejas veicināšanā. Sociālo mediju aktivitātēm jārezultējas regulāru dažāda formāta (rakstisks, audio, video, animācija u.c.) mērķtiecīgu un plānotu ierakstu izveidē, publicēšanā un/ vai multiplicēšanā atbilstoši katra sociālā medija platformas īpatnībām, pārstāvniecības noteikto mērķauditoriju vajadzībām un interesēm, jaunu sekotāju regulārā piesaistē, ziņojumu pavairošanā iesaistīto pušu sociālo mediju profilos, kā arī jāatbalsta cīņa ar dezinformāciju un viltus ziņām, atspēkojot dezinformācijas naratīvus ar faktos balstītu oriģinālsatura izveidi.
Komunikācija sociālajos medijos ir izmaksu ziņā visefektīvākais instruments, lai komunicētu par Eiropas Savienību un Eiropas Komisijas prioritātēm.  Komunikācijas aktivitātēs nozīmīgu vietu ieņem Eiropas zaļais kurss, digitālā attīstība, ekonomikas atlabšana, solidaritāte ar Ukrainu, vakcinācija un stiprāka ES pasaulē, kā arī Eiropas Komisijas plāns “REPowerEU” un Atveseļošanas un noturības mehānismu. Šīs tēmas caurvij Eiropas Komisijas politiskās un komunikācijas prioritātes. Sociālo mediju pārvaldība un regulāra satura papildināšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu nepārtrauktu iedzīvotāju informēšanu par šo prioritāšu būtību un veicinātu izpratni par to īstenošanu un ietekmi.
Pakalpojuma pamata sniegšanas vieta – Eiropas Savienības māja Rīgā un virtuālā vide.
Iepirkuma plānotā līgumcena nepārsniedz 136 000 EUR (34 000 EUR gadā, bez PVN). Plānotais līguma termiņš ir 1 gads ar iespēju līgumu pagarināt 3 reizes.


Ja vēlaties pieteikties dalībai šajā iepirkumā un saņemt iepirkuma dokumentāciju vai arī, ja radušies citi jautājumi saistībā ar plānoto iepirkumu, rakstiet e-pastu uz adresi COMM-REP-RIX-PPMTatec [dot] europa [dot] eu (COMM-REP-RIX-PPMT[at]ec[dot]europa[dot]eu)  līdz  2023. gada 15. septembrim.

Uzaicinājums dalībai Team EUROPE DIRECT tīklā

2023. gada 7. jūlijs

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā vēlas nostiprināt iedzīvotāju informēšanas un iesaistes pasākumus uz vietas par tematiem, kas saistīti ar Eiropas Savienību un tās politiku.

Tālab Komisijas pārstāvniecība veido Team EUROPE DIRECT tīklu, kas apvieno neatkarīgus, radošus komunikatorus, kuri pārvalda ES tematus un komunikāciju, tostarp jautājumā par līdzdalības demokrātiju, un kuri spēj informēt plašu auditoriju par ES darbībām un pievienoto vērtību, vienlaikus novērtējot un apkopojot saņemtos komentārus, lai veicinātu publiskas debates par Eiropas Savienību.

Strādājot ciešā sadarbībā ar Komisijas pārstāvniecību, Team EUROPE DIRECT locekļi nerunā Komisijas vārdā. Viņi darbojas neatkarīgi un vēlas sniegt savai auditorijai pamatotu, objektīvu un neizkropļotu informāciju par Eiropas Savienību, lai mudinātu pilsoņus labāk izprast ES politiku un būt aktīviem ES demokrātiskajā dzīvē un lai palīdzētu viņiem šajā ziņā.

Amatpersonu un dienesta automāšīnu iegāde Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vajadzībām.

2023. gada 3.maijs

Plānots izsludināt 2023. gada maijā

Eiropas Komisija kā administrācija ir apņēmusies samazināt savu ietekmi uz vidi. Īstenojot darbības, ar kurām atbalsta Komisijas apņemšanos līdz 2030. gadam kļūt par klimatneitrālu administrāciju, īstenojot Eiropas zaļajā kursā izklāstītos principus, Komisijas pārstāvniecības dalībvalstīs pakāpeniski pāries uz “zaļo” autoparku, kura pamatā ir bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļi.

Šajā sakarā Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā plāno iegādāties amatpersonu (limuzīns) un dienesta (mikroautobuss) automašīnu. Lai apliecinātu apņemšanos īstenot ekoloģizācijas pieeju, izvēloties transportlīdzekļus, kas iegādāti saskaņā ar šo līgumu, tiks piemēroti stingri energoefektivitātes un vides kritēriji, brīvprātīgi īstenojot Tīro transportlīdzekļu direktīvas noteikumus un saistītos ES zaļā publiskā iepirkuma kritērijus autotransportam.

Iepirkuma plānotā līgumcena nepārsniedz 65 000 EUR (bez PVN) amatpersonu automašīnai un 55 000 EUR (bez PVN) dienesta automašīnai.

Ja vēlaties pieteikties dalībai šajā iepirkumā un saņemt iepirkuma dokumentāciju vai arī, ja radušies citi jautājumi saistībā ar plānoto iepirkumu, rakstiet e-pastu uz adresi COMM-REP-RIX-PPMTatec [dot] europa [dot] eu (COMM-REP-RIX-PPMT[at]ec[dot]europa[dot]eu) līdz 2023. gada 21.maijam.

Pasākumu organizēšana

2023. gada 24. februāris

Viens no svarīgākajiem Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā (EKP) uzdevumiem ir informēt Latvijas iedzīvotājus par ES darbību, politikas iniciatīvām un veicināt diskusijas par aktuāliem ES jautājumiem. Lai īstenotu šo uzdevumu, EKP rīko pasākumus un īsteno komunikācijas aktivitātes, un pasākumu un aktivitāšu īstenošanas mērķim sadarbojas ar valsts un pašvaldību iestādēm, pilsonisko sabiedrību, ES informācijas tīkliem un kontaktpunktiem, ieinteresētajām personām, viedokļa izplatītājiem un citiem sadarbības partneriem. 
EKP izsludina iepirkumu konkursu, lai atlasītu un noslēgtu pamatlīgumu ar pakalpojuma sniedzēju, kas pēc pieprasījuma nodrošinātu visus nepieciešamos pakalpojumus pasākumu un komunikācijas aktivitāšu sekmīgai plānošanai, norisei un izvērtēšanai. Pakalpojums var ietvert gan dažādu darbību kopumu, kas atsevišķu darbību īstenošanu pēc EKP pasūtījuma.
Iepirkuma plānotā līgumcena nepārsniedz 800 000 EUR (bez PVN). Atkarībā no Pasūtītāja vajadzībām un veikto darbu daudzuma, tiks slēgti Īpašie līgumi, līdz tiek apgūta visa iepriekš minētā summa. Kopējais maksimālais pamatlīguma termiņš ir 4 gadi.
Ja vēlaties iepazīties ar iepirkuma dokumentāciju un pieteikties dalībai šajā iepirkumā, aicinām apmeklēt TED e-Tendering vietni: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11851. Turpat portālā ir iespēja uzdot interesējošos jautājumus par šo iepirkumu.
Lūdzam ņemt vērā, ka pieteikumi iesniedzami, izmantojot elektronisko iesniegšanas sistēmu eSubmission, kas ir pieejama TED e-Tendering vietnē. Pieteikumu iesniegšanas termiņš 2023. gada 29. marts.

Auto nomas pakalpojumi Eiropas Komisijas pārstāvniecības vajadzībām

2022. gada 27. oktobris

Plānots izsludināt 2022. gada novembrī

Iepirkuma mērķis ir auto nomas pakalpojumi ar vai bez šofera Eiropas Komisijas pārstāvniecības vajadzībām. Lai nodrošinātu amatpersonu vizītēm atbilstoša līmeņa loģistikas atbalstu, Eiropas Komisijas pārstāvniecībai būs nepieciešami papildus transporta pakalpojumi pasažieru pārvadāšanai. Šī iepirkumu konkursa rezultātā EK pārstāvniecība plāno noslēgt pamatlīgumu par transporta pakalpojumu sniegšanu, kura ietvaros tiks iepirkti transporta pakalpojumi pasažieru pārvadāšanai ar divu dažādu kategoriju automašīnām (vieglā un mikroautobusa) , iekļaujot šofera pakalpojumus.

Iepirkuma plānotā līgumcena nepārsniedz 40 000 EUR (bez PVN). Plānotais līguma termiņš – 4 gadi.

Ja vēlaties pieteikties dalībai šajā iepirkumā un saņemt iepirkuma dokumentāciju vai arī, ja radušies citi jautājumi saistībā ar plānoto iepirkumu, rakstiet e-pastu uz adresi COMM-REP-RIX-PPMTatec [dot] europa [dot] eu (COMM-REP-RIX-PPMT[at]ec[dot]europa[dot]eu) līdz 2022. gada 10.novembrim.

Par papildu komunikācijas aktivitātēm Atveseļošanas fonda plāna ietvaros realizētajiem stratēģiski svarīgajiem projektiem Latvijā

2022. gada 30. septembris

Plānots izsludināt 2022. gada novembrī

Eiropas Komisija ierosināja izveidot Atveseļošanas un noturības mehānismu (RRF), kas piedāvās liela mēroga finansiālu atbalstu publiskiem ieguldījumiem un reformām, kas dalībvalstu ekonomiku padara noturīgāku.

Komunikācija par Atveseļošanas fonda plāna ietvaros realizētajiem projektiem Latvijā notiek saskaņā ar komunikācijas un dizaina vadlīnijām, sniedzot saskaņotu, efektīvu un mērķtiecīgu informāciju dažādām auditorijām, tostarp plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai. Eiropas Komisijas pārstāvniecība atbilstoši atbildīgo iestāžu plānoto komunikācijas stratēģiju noteiktajiem virzieniem un papildus atbildīgo iestāžu jau ieplānotajām komunikācijas aktivitātēm vēlas realizēt atsevišķas aktivitātes, lai atbalstītu Latvijā īstenoto komunikāciju par  Atveseļošanas fonda plāna ietvaros realizētajiem stratēģiski svarīgajiem projektiem. EK pārstāvniecības īstenotās aktivitātes laika periodā no 2022.-2024. gadam cita starpā ietver pasākumu organizēšanu, sadarbību ar plašsaziņas līdzekļiem un/vai kampaņu organizēšanu tajos, nodrošinot: satura veidošanu, grafisko dizainu, audiovizuālā satura veidošanu un izplatīšanu, pasākumu tehniskās norises un dalībnieku piesaistes nodrošināšanu, partnerību veidošanu, mediju stratēģijas, sabiedrisko attiecību un reklāmas kampaņu izstrādi un īstenošanu, kā arī reprezentācijas materiālu sagatavošanu.

Iepirkuma plānotā līgumcena nepārsniedz 135 000 EUR (bez PVN). Plānotais līguma termiņš – 4 gadi.

Ja vēlaties pieteikties dalībai šajā iepirkumā un saņemt iepirkuma dokumentāciju vai arī, ja radušies citi jautājumi saistībā ar plānoto iepirkumu, rakstiet e-pastu uz adresi COMM-REP-RIX-PPMTatec [dot] europa [dot] eu (COMM-REP-RIX-PPMT[at]ec[dot]europa[dot]eu) līdz 2022. gada 25. oktobrim.

 

Par pagaidu darbinieku nomu EK pārstāvniecības Latvijā vajadzībām

2022. gada 20. septembris

Plānots izsludināt 2022. gada oktobrī

Eiropas Komisijas pārstāvniecībai pastāvīgo darbinieku ilgstošas prombūtnes gadījumos nepieciešams algot pagaidu darbiniekus. Šī iepirkuma rezultātā pasūtītājs vēlas noslēgt pamatlīgumu par pagaidu darbinieku nomas pakalpojumu sniegšanu.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība slēgs pamatlīgumu ar ārēju pakalpojuma sniedzēju – fizisku vai juridisku personu, kas nodrošinās pagaidu darbinieku nomas pakalpojumus Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vajadzībām.

Pakalpojuma pamata sniegšanas vieta – Eiropas Savienības māja Rīgā.

Iepirkuma plānotā līgumcena nepārsniedz 138 000 EUR (bez PVN). Plānotais pamatlīguma termiņš – četri gadi. Atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām un nepieciešamības pēc pagaidu darbiniekiem tiks slēgti Īpašie līgumi, līdz tiek apgūta visa iepriekš minētā summa. Pirmo Īpašo līgumu plānots slēgt 2022.gada novembrī.

Ja vēlaties pieteikties dalībai šajā iepirkumā un saņemt iepirkuma dokumentāciju vai arī, ja radušies citi jautājumi saistībā ar plānoto iepirkumu, rakstiet e-pastu uz adresi COMM-REP-RIX-PPMTatec [dot] europa [dot] eu (COMM-REP-RIX-PPMT[at]ec[dot]europa[dot]eu) līdz 2022. gada 4.oktobrim.

Tiešsaistes kopienu un komunikācijas pārvaldība

2022. gada 2. septembris

Plānots izsludināt 2022. gada septembrī

Šī iepirkuma mērķis ir nodrošināt Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā efektīvu komunikāciju sociālajos medijos, mijiedarbojoties ar mērķauditorijām, veidojot jēgpilnas sarunas tiešsaistē, uzraugot un izvērtējot sociālo mediju aktivitāšu efektivitāti, kā arī izprotot un informējot citus Eiropas Komisijā strādājošos par iedzīvotāju paustajiem viedokļiem sociālajos medijos. Aktivitātēm šajā projektā jāveicina attiecību veidošana ar Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā definētajām mērķauditorijām, jāpiesaista jauni sekotāji, jāpalīdz sasniegt jaunas mērķauditorijas un jāatbalsta cīņa ar dezinformāciju.

Komunikācija sociālajos medijos ir izmaksu ziņā visefektīvākais instruments, lai komunicētu par Eiropas Savienību un Eiropas Komisijas prioritātēm.  Komunikācijas aktivitātēs nozīmīgu vietu ieņem Eiropas zaļais kurss, digitālā attīstība, ekonomikas atlabšana, solidaritāte ar Ukrainu, vakcinācija un stiprāka ES pasaulē, kā arī Eiropas Komisijas plāns “REPowerEU” un Atveseļošanas un noturības mehānisms. Šīs tēmas caurvij Eiropas Komisijas politiskās un komunikācijas prioritātes. Sociālo mediju pārvaldība ir nepieciešama, lai nodrošinātu nepārtrauktu iedzīvotāju informēšanu par šo prioritāšu būtību un veicinātu diskusijas par to īstenošanu un ietekmi.

Šis iepirkums aptver atbalsta sniegšanu komunikācijas aktivitātēm digitālajos kanālos, to skaitā pārstāvniecības uzturētajos kontos sociālo mediju platformās Latvijā.

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Preses nodaļas vadītāja pārraudzībā pakalpojumu sniedzējs nodrošinās mijiedarbību ar iedzīvotājiem sociālajos medijos, sagatavos un sniegs atbildes uz to jautājumiem un atbildēs uz vēstulēm tiešsaistē, analizēs pārstāvniecības kontos novērojamās komunikācijas tendences, apzinās riskus un draudus, uzraudzīs un ziņos par tiešsaistes auditoriju noskaņojumu saistībā ar dažādām tēmām, kā arī sniegs rekomendācijas, kā pilnveidot pārstāvniecības veidoto tiešsaistes saturu, lai sasniegtu pēc iespējas augstākus rādītājus un iesaistes līmeni. Pakalpojuma sniedzējs ikdienā strādās ciešā sadarbībā ar pārstāvniecības digitālo līderi.

Pakalpojuma pamata sniegšanas vieta – Eiropas Savienības māja Rīgā un virtuālā vide.

Iepirkuma plānotā līgumcena nepārsniedz 105 000 EUR (35 000 EUR gadā, bez PVN). Plānotais līguma termiņš ir 1 gads ar iespēju līgumu pagarināt 2 reizes.

Ja vēlaties pieteikties dalībai šajā iepirkumā un saņemt iepirkuma dokumentāciju vai arī, ja radušies citi jautājumi saistībā ar plānoto iepirkumu, rakstiet e-pastu uz adresi COMM-REP-RIX-PPMTatec [dot] europa [dot] eu (COMM-REP-RIX-PPMT[at]ec[dot]europa[dot]eu) līdz 2022. gada 16. septembrim.

Pedagoģiskā atbalsta pakalpojumu sniegšana un mācību materiālu izstrāde Eiropas Komisijas pārstāvniecībai un EUROPE DIRECT centriem

Publicēts 30.05.2022.

Plānots izsludināt 2022. gada jūlijā

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā pārvalda Eiropas Savienības māju Rīgā - projektu ar mērķi veidot tiešu saikni ar dažādām mērķauditorijām, īpašu uzsvaru liekot uz izglītības iestādēm, pedagogiem un jauniešiem. Eiropas Savienības mājas mērķis ir dažādu formu veidā padziļināti informēt par Eiropas Savienības prioritātēm un aktualitātēm, proaktīvi veicinot jaunu zināšanu apguvi un diskusiju par ES nākotni. Savukārt reģionos darbojas EUROPE DIRECT centri, kuru uzdevums ir izveidot tiešu saikni ar skolām savā darbības teritorijā un popularizēt oficiālus mācību materiālus par Eiropas Savienību. EUROPE DIRECT var iesaistīties izglītojošās aktivitātēs skolās un piedalīties skolotāju mācību par ES jautājumiem organizēšanā.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā aicina pieteikties kvalificētu pakalpojumu sniedzēju, kurš līguma darbības laikā nodrošinās pedagoģiskā atbalsta pakalpojumu sniegšanu Eiropas Komisijas pārstāvniecībai, Eiropas Savienības mājai un EUROPE DIRECT centriem vienotas stratēģijas darbā ar Latvijas izglītības iestādēm sagatavošanai un īstenošanai, t.sk. vizīšu uz izglītības iestādēm un izglītības iestāžu vizīšu uz ES māju izstrāde, organizēšana un vadība (gan klātienē, gan tiešsaistē), pedagogu mācību semināru un interaktīvu nodarbību rīkošana, tematisku konkursu rīkošana izglītības iestāžu audzēkņiem, ekspertu piesaiste, mācību materiālu izstrāde (gan digitālu, gan fizisku), mācību materiālu nogādāšana izglītības iestādēm, iestāžu iepazīstināšana ar EK pārstāvniecības un ES institūciju materiāliem izglītības iestādēm, kā arī citu pakalpojumu sniegšana pēc vajadzības, lai nodrošinātu vienmērīgu, savlaicīgu informācijas plūsmu  un apmaiņu ar izglītības iestādēm par ES vērtībām un prioritāriem dienaskārtības jautājumiem. Pakalpojuma sniedzēja uzdevums būs arī koordinēt akcijas Atpakaļ uz skolu/ Atpakaļ uz universitāti norisi, sākot no 2024. gada.

Pakalpojuma pamata sniegšanas vieta – Eiropas Savienības māja Rīgā, kā arī citviet reģionos.

Iepirkuma plānotā līgumcena nepārsniedz 138 000 EUR (bez PVN). Plānotais pamatlīguma termiņš – četri gadi. Atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām un veicamā darba apjomam tiks slēgti Īpašie līgumi, līdz tiek apgūta visa iepriekš minētā summa. Pirmo Īpašo līgumu plānots slēgt 2022.gada septembrī.

Ja vēlaties pieteikties dalībai šajā iepirkumā un saņemt iepirkuma dokumentāciju vai arī, ja radušies citi jautājumi saistībā ar plānoto iepirkumu, rakstiet e-pastu uz adresi COMM-REP-RIX-PPMTatec [dot] europa [dot] eu (COMM-REP-RIX-PPMT[at]ec[dot]europa[dot]eu) līdz 2022. gada 1.jūlijam.

Informācijas un atbalsta pasākumu sniegšana un pasākumu rīkošana Eiropas Savienības mājā Rīgā

Publicēts 1.03.2022.

Plānots izsludināt 2022. gada martā/aprīlī

Eiropas Savienības māja ir Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā projekts ar mērķi veidot tiešu saikni ar dažādām mērķauditorijām un sabiedrību kopumā, padziļināti informējot par Eiropas Savienības prioritātēm un aktualitātēm, proaktīvi veicinot jaunu zināšanu apguvi un diskusiju par ES nākotni.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā aicina pieteikties kvalificētu pakalpojumu sniedzēju, kurš līguma darbības laikā nodrošinās Eiropas Savienības mājas pakalpojumu sniegšanu, t.sk. informācijas un konsultāciju sniegšanu, pasākumu iniciēšanu un organizēšanu un dažādu atbalsta pakalpojumu nodrošināšanu pārstāvniecībai un trešajām pusēm, kas rīko pasākumus ES mājā.

Pakalpojuma pamata sniegšanas vieta – Eiropas Savienības māja Rīgā.

Iepirkuma plānotā līgumcena nepārsniedz 135 000 EUR (bez PVN). Atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām un veicamā darba apjomam tiks slēgti Īpašie līgumi, līdz tiek apgūta visa iepriekš minētā summa. Pirmo Īpašo līgumu plānots slēgt uz 8 mēnešiem uz laiku no 1.06.2022. līdz 31.01.2023. Kopējais maksimālais pamatlīguma termiņš ir 2 gadi jeb līdz 31.05.2024.

Ja vēlaties pieteikties dalībai šajā iepirkumā un saņemt iepirkuma dokumentāciju vai arī, ja radušies citi jautājumi saistībā ar plānoto iepirkumu, rakstiet e-pastu uz adresi COMM-REP-RIX-PPMTatec [dot] europa [dot] eu (COMM-REP-RIX-PPMT[at]ec[dot]europa[dot]eu) līdz 2022. gada 18.martam.

AKCIJAS "ATPAKAĻ UZ SKOLU/ATPAKAĻ UZ UNIVERSITĀTI" LATVIJĀ plānošana, sagatavošana un norises nodrošināšana

Plānots izsludināt 2022. gada janvārī

Akcija “Atpakaļ uz skolu/Atpakaļ uz universitāti” ir Eiropas Komisijas pārstāvniecības ikgadējs projekts, kura mērķis ir veicināt Latvijas skolēnu zināšanas un izpratni par Eiropas Savienības dienaskārtībā esošiem jautājumiem un aktualitātēm, kā arī sniegt informāciju par jauniešu pašu iespējām kā Eiropas Savienības pilsoņiem. Akcija tradicionāli notiek pavasarī ar kulmināciju 9.maijā, Eiropas dienā.

Akcijas laikā Eiropas Savienības institūciju darbinieki, Latvijas valsts un pašvaldību iestāžu, dažādu organizāciju pārstāvji un citi Eiropas lietu eksperti tiekas ar Latvijas izglītības iestāžu jauniešiem, lai dalītos savā personīgajā pieredzē ar jautājumiem par Eiropas Savienību, motivētu jauniešus, ka arī informētu par tā brīža ES aktualitātēm. Vizītes var tikt organizētas gan klātienē, gan tiešsaistē atkarībā no tā brīža epidemioloģiskajiem apstākļiem. 2021. gada vizītes norisinājās tiešsaistē vienu mēnesi un Eiropas lietu eksperti tikās ar vairāk kā 2000 skolēniem un studentiem, savukārt, 2019. gadā, kad vizītes bija iespējamas klātienē un akcija noritēja ilgāku laiku, Eiropas lietu eksperti tikās ar vairāk kā 7000 jauniešiem.

Līgumslēdzējam būs jānodrošina visi akcijas sagatavošanas darbi, jāorganizē un jāpopularizē skolu un ekspertu pieteikšanās, jārīko ekspertu informatīvais seminārs, jākoordinē visas vizītes, jāizstrādā un jāisteno publicitātes kampaņa visas akcijas laikā, kā arī jāsniedz atbalsts ekspertiem vīzīšu norises laikā. Līgumslēdzējam būs jāsadarbojas un jākoordinē akcijas norise ar ikgadējā Eiropas eksāmena rīkotājiem, lai projekti papildinātu viens otru un nedublētu aktivitātes. Eiropas eksāmena aktivitātes skolās sākas martā un noslēdzas maijā.

Iepirkuma plānotā līgumcena nepārsniedz 9 500 EUR (bez PVN) gadā. Līgumu plānots slēgt uz gadu, ar iespēju pagarināt vēl uz vienu gadu. Ja vēlaties pieteikties dalībai šajā iepirkumā un saņemt iepirkuma dokumentāciju, vai arī, ja radušies citi jautājumi saistībā ar plānoto iepirkumu, rakstiet e-pastu uz  COMM-REP-LATVIAatec [dot] europa [dot] eu  līdz 2022. gada 18.janvārim

Tehniskais atbalsts, noformēšanas un loģistikas pakalpojumi EK pārstāvniecības rīkotajos un atbalstītajos pasākumos un aktivitātēs

Plānots izsludināt 2022. gada janvāra beigās/ februārī

Viens no svarīgākajiem Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā (EKP) uzdevumiem ir informēt Latvijas iedzīvotājus par ES darbību un politikas iniciatīvām un veicināt diskusijas par aktuāliem ES jautājumiem. Lai veiktu šos uzdevumus, pārstāvniecība rīko pasākumus un aktivitātes, izstrādā digitālus risinājumus, kā arī piedalās citu organizāciju rīkotajos pasākumos, tostarp festivālos, tematiskajās izstādes, pasākumos konkrētām mērķauditorijām, mākslas, kino un kultūras pasākumos, pilsētas svētkos Rīgā un novados. Aktivitātes notiek klātienē, tiešsaistē vai hibrīdveidā. EKP plāno izsludināt iepirkumu konkursu, lai atlasītu un noslēgtu ietvara līgumu ar pakalpojuma sniedzēju, kas pēc pieprasījuma nodrošinātu nepieciešamos organizatoriskos, noformēšanas, loģistikas pakalpojumus EKP rīkotajos pasākumos un aktivitātēs, kā arī sniegtu tehnisku atbalstu EKP dalībai trešo pušu organizētajos pasākumos. Pakalpojumi var, tai skaitā, ietvert radošo, vizuālo un tehnisko risinājumu piedāvāšanu un realizēšanu, tehnisko nodrošinājumu, transporta pakalpojumus.

Iepirkuma plānotā līgumcena gadā nepārsniedz 30 000 EUR (bez PVN), bet četros gados 120 000 EUR (bez PVN). Atkarībā no Pasūtītāja vajadzībām un veikto darbu daudzuma, tiks slēgti Īpašie līgumi, līdz tiek apgūta visa iepriekš minētā summa. Kopējais maksimālais pamatlīguma termiņš ir 4 gadi.

Ja vēlaties pieteikties dalībai šajā iepirkumā un saņemt iepirkuma dokumentāciju, vai arī ja radušies citi jautājumi saistībā ar plānoto iepirkumu, rakstiet e-pastu uz adresi COMM-REP-RIX-PPMTatec [dot] europa [dot] eu (COMM-REP-RIX-PPMT[at]ec[dot]europa[dot]eu) līdz 2022. gada 17. janvārim.

Telpu uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšana

Plānots izsludināt 2022. gada janvārī/februārī

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā plāno izsludināt iepirkumu, lai piesaistītu līgumslēdzēju, kas nodrošinās uzkopšanas pakalpojumus ES mājas telpās Aspazijas bulvārī 28, Rīgā. Ēkai ir 6 stāvi un kopējā platība sastāda 1793 m².

Iepirkuma plānotā līgumcena nepārsniedz 73 064 EUR (bez PVN) diviem gadiem un astoņiem mēnešiem. Ja vēlaties pieteikties dalībai šajā iepirkumā un saņemt iepirkuma dokumentāciju, vai arī, ja radušies citi jautājumi saistībā ar plānoto iepirkumu, rakstiet e-pastu uz  COMM-REP-LATVIAatec [dot] europa [dot] eu (COMM-REP-LATVIA[at]ec[dot]europa[dot]eu) līdz 2021. gada 31.oktobrim.

Tehniskais, satura un publicitātes atbalsts Eiropas Komisijas pārstāvniecībai politisko prioritāšu komunikācijā

Plānots izsludināt 2021. gada novembrī

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā plāno izsludināt iepirkumu, lai piesaistītu līgumslēdzēju, kas pēc pārstāvniecības pasūtījuma nodrošinās tehnisku, saturisku un publicitātes atbalstu aktivitātēs Eiropas Komisijas politisko prioritāšu ieviešanai, t.sk. Eiropas zaļā kursa un digitālās transformācijas, kā arī Konferences par Eiropas nākotni īstenošanai. Līgumslēdzēja darba uzdevumos cita starpā ietilps sadarbības veidošana ar dažādiem identificētajiem partneriem un sadarbības īstenošana projektos, kas tiek realizēti Latvijā augstāk minēto prioritāšu īstenošanai, kā arī tehnisko un organizatorisko darbu veikšana un koordinēšana klātienes un tiešsaistes  pasākumos, kā arī  hibrīdpasākumos, nodrošinot savlaicīgu plānošanu, īstenošanu un kvalitāti. Līgumslēdzējs veiks pieredzes stāstu atlasi un apkopošanu, lai atspoguļo izmaiņas, kas panāktas, īstenojot ES atbalstītas iniciatīvas, kā arī nodrošinās un koordinēs šo stāstu atspoguļošanu dažādos medijos, kā arī veiks citus saistītus darbus. Pakalpojuma sniegšana notiks pēc pārstāvniecības pieprasījuma pārstāvniecības birojā, attālināti vai pasākumu norises vietās.

Iepirkumā plānotā līgumcena vienam gadam nepārsniegs 28 000 EUR (bez PVN). Ietvarlīgums tiks slēgts uz 4 gadiem, bet Īpašie līgumi par konkrētu pakalpojumu tiks slēgti pēc vajadzības uz noteiktu laiku. Ja vēlaties pieteikties dalībai šajā iepirkumā un saņemt iepirkuma dokumentāciju, vai arī, ja radušies citi jautājumi saistībā ar plānoto iepirkumu, rakstiet e-pastu uz  COMM-REP-LATVIAatec [dot] europa [dot] eu (COMM-REP-LATVIA[at]ec[dot]europa[dot]eu) līdz 2021. gada 27.oktobrim.

Komunikācijas kampaņas īstenošana interneta un sociālajos medijos

Plānots izsludināt 2021. gada novembrī

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā plāno izsludināt iepirkumu, lai piesaistītu līgumslēdzēju komunikācijas kampaņas īstenošanai interneta un sociālajos medijos. Komunikācijas kampaņas primārā mērķauditorija ir jaunieši un jaunie profesionāļi vecumā no 16 līdz 35 gadiem. Kampaņas mērķis ir palielināt šīs mērķgrupas zināšanas par inovācijām un digitālajām iespējām, kā arī tehniskajiem un finanšu instrumentiem, ko piedāvā Eiropas Savienība. Kampaņas pasākumiem kopumā jāpalielina informētība par Eiropas Komisijas īstenoto iniciatīvu #NextGenerationEU. Kampaņas pamatu veidos labas prakses piemēri, cilvēkstāsti, kas demonstrē dažādu sabiedrības grupu daudzveidību, spēju un prasmes izmantot ES finansējumu, ataino nozīmīgus nacionālos, starptautiskos un/ vai uzņēmējdarbības projektus, kas veicina ekonomikas atlabšanu, zināšanu palielināšanu, darba vietu radīšanu neaizsargātām grupām, vienlaikus demonstrējot jauniešu iespējas un prasmes utt. Kampaņa īstenojama sociālajos plašsaziņas līdzekļos (piemēram, Twitter, Facebook, Instagram, Youtube) un lielākajos Latvijas ziņu portālos. Līgumslēdzējam jānodrošina labās prakses piemēru atlase, izpēte un tālāka komunikācija dinamiskā veidā izvēlētajos medijos. Līgumslēdzējs var piesaistīt sociālo mediju satura veidotājus un ietekmētājus, lai veicinātu ziņojumu nodošanu mērķauditorijai. Kampaņai vienlaikus jāinformē, jāiedvesmo un jāmudina uz rīcību. Līgumslēdzējs kā labas gribas vēstniekus var piesaistīt arī dažādus sociālos partnerus no digitālās un sociālās uzņēmējdarbības jomām.

Iepirkuma plānotā līgumcena nepārsniedz 40 000 EUR (bez PVN). Kampaņas ilgums 9 mēneši. Ja vēlaties pieteikties dalībai šajā iepirkumā un saņemt iepirkuma dokumentāciju, vai arī, ja radušies citi jautājumi saistībā ar plānoto iepirkumu, rakstiet e-pastu uz  COMM-REP-LATVIAatec [dot] europa [dot] eu (COMM-REP-LATVIA[at]ec[dot]europa[dot]eu) līdz 2021. gada 31.oktobrim.

Telpaugu kopšanas pakalpojuma nodrošināšana

Plānots izsludināt 2021. gada oktobrī

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā plāno izsludināt iepirkumu, lai piesaistītu līgumslēdzēju, kas nodrošinās telpaugu kopšanu ES mājas telpās Aspazijas bulvārī 28, Rīgā. Ēkas piecos stāvos ir izvietoti aptuveni 150 telpaugi (30 lieli, 40 vidēji, 80 mazi) un, lai nodrošinātu telpaugu apkopi, ir pieejams lifts un sanitārais mezgls katrā stāvā.

Iepirkuma plānotā līgumcena nepārsniedz 24 500 EUR (bez PVN) 2 gadiem un 11 mēnešiem. Ja vēlaties pieteikties dalībai šajā iepirkumā un saņemt iepirkuma dokumentāciju, vai arī, ja radušies citi jautājumi saistībā ar plānoto iepirkumu, rakstiet e-pastu uz  COMM-REP-LATVIAatec [dot] europa [dot] eu (COMM-REP-LATVIA[at]ec[dot]europa[dot]eu) līdz 2021. gada 30.septembrim.