Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 17. oktobrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 7 min

Komisija ar tās 2024. gada darba programmu turpina īstenot solīto un gatavojas rītdienas izaicinājumiem

Entrance to the Berlaymont building

Šodien Eiropas Komisija pieņēma savu 2024. gada darba programmu, kurā liels uzsvars likts uz noteikumu vienkāršošanu visu Eiropas Savienības iedzīvotāju un uzņēmumu labā. Šis uzsvars izriet no Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas apņemšanās samazināt ziņošanas prasības par 25 %, kā paredzēts ES stratēģijā nolūkā palielināt ilgtermiņa konkurētspēju, un sniegt MVU paredzētus atvieglojumus.

Darba programmā ir ieskicēts pēdējo četru gadu laikā sasniegtais, uzskaitīti Komisijas priekšlikumi, kas tiks iesniegti nākamajos mēnešos, un norādītas būtiskas iniciatīvas, kas vērstas uz birokrātijas mazināšanu. Ar dažām no vienkāršošanas iniciatīvām Komisija ir jau nākusi klajā (kopā 15 priekšlikumi un iniciatīvas kopš 2023. gada marta), bet pārējās tiek prezentētas šodien (26 racionalizācijas priekšlikumi) vai vēl sekos. Tās ir uzskaitītas atsevišķā pielikumā, kurā norādīti arī šodien izziņotie izvērtējumi un regulējuma piemērotības pārbaudes.

Tā kā vairāk nekā 90 % no 2019.gada politikas pamatnostādnēm ir izpildīti un līdz 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām ir atlikuši tikai daži mēneši, darba programmā ir iekļauts tikai ierobežots skaits jaunu iniciatīvu, kuras ir nepieciešamas šīs Komisijas apņemšanos izpildei vai jaunradušos problēmu risināšanai. Jaunierosinātās iniciatīvas atspoguļo Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas 2023.gada runu par stāvokli Savienībā un nodomu vēstuli.

Nodrošināt labāku regulējumu, mazināt slogu un apkarot birokrātiju

Komisijas stratēģijā par ilgtermiņa konkurētspēju ir izvirzīts mērķis par 25 % samazināt no ziņošanas prasībām izrietošo slogu tādā veidā, kas neapdraud attiecīgo iniciatīvu mērķu sasniegšanu. Tālab Komisija ir strādājusi pie tā, lai vienkāršotu ziņošanas prasības, piemēram, ar Savienības Muitas kodeksa reformu, kas tirgotājiem ļaus ietaupīt aptuveni 2 miljardus eiro. Savukārt pārskatītie noteikumi par statistiskajiem apsekojumiem ļaus samazināt izmaksas par 450 miljoniem eiro, tai skaitā mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. 

2024. gada darba programmā ir iekļauti papildu vienkāršošanas priekšlikumi vairākās politikas jomās, tomēr raugoties, lai netiktu pazemināti sociālie, drošuma, patērētāju tiesību aizsardzības, vidiskie un ekonomiskie standarti. Iecerētie vienkāršojumi ļaus mazināt ziņošanas prasības, kurām ir ierobežota nozīme, piemēram, apvienojot pienākumus, kas pārklājas, samazinot to uzņēmumu loku, kuriem jāsniedz ziņojumi, un palielinot digitalizācijas pakāpi.

Daži vienkāršošanas priekšlikumu piemēri ir konkrētas nozares skarošo Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartu pieņemšanas termiņu atlikšana (Direktīva par korporatīvo ilgtspējas ziņu sniegšanu) vai izmaiņas Pārskatu direktīvas un Etalonu regulas tvērumā.

Komisija ziņos par progresu virzībā uz 25 % samazinājuma mērķi savā ikgadējā apsekojumā par slogu, un pirmoreiz tas notiks nākamgad apsekojumā par 2023. gadu.

Apņemšanos izpilde

Komisija ir izpildījusi vairāk nekā 90 % no tās priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas 2019. gada politikas pamatnostādnēm. Eiropas Parlamentam un Padomei 2024. gadā vajadzēs īpaši piestrādāt, lai panāktu vienošanos par iesniegtajiem priekšlikumiem un tādējādi nodrošinātu Eiropas iedzīvotājiem un uzņēmumiem iespēju gūt maksimālu labumu no ES noteiktās politikas.

Komisija turpinās strādāt pie Eiropas zaļā kursa – mūsu izaugsmes programmas – iedzīvināšanas, gādājot, lai zaļā pārkārtošanās būtu taisnīga, pārdomāta un iekļaujoša. Tālab tiks arī rīkoti dialogi ar iedzīvotājiem un uzņēmumiem un tiks veikts sagatavošanās darbs neaizsargāto iedzīvotāju un uzņēmumu atbalstam pārkārtošanās procesā, tai skaitā izmantojot Sociālo klimata fondu. Komisija sāks stratēģisku dialogu par lauksaimniecības nākotni Eiropas Savienībā. Pamatuzstādījuma “Digitālajam laikmetam gatava Eiropa” ietvaros Komisija pieņems priekšlikumus par mākslīgā intelekta jomas jaunuzņēmumu piekļuvi augstas veiktspējas datoriem un ierosinās Eiropas kosmosa aktu.

ES ekonomika ir pierādījusi savu noturību virknē nepieredzēta veida krīžu. 2024. gadā Komisija šajā jomā pievērsīsies problēmām, kas saistītas ar darbaspēka un prasmju deficītu, izglītību, sociālo dialogu, inflāciju un uzņēmējdarbības vidi.

Atbalsts Ukrainai sakarā ar Krievijas agresijas karu 2024. gadā joprojām būs mūsu prioritāte, un tāpat nozīmīga būs mūsu savstarpēji izdevīgā partnerība ar Āfriku, taisnīgas tirdzniecības programma un dalībvalstu aizsardzības spēju pilnveidošana. Komisija stiprinās sadarbību nolūkā apkarot migrantu kontrabandu un veiks pasākumus attiecībā uz pirms ES paplašināšanās īstenojamajām reformām un attiecībā uz politikas pārskatiem, lai izzinātu priekšnosacījumus lielākas ES sekmīgai darbībai.

Nākamie soļi

Komisija strādās cieši kopā ar Eiropas Parlamentu un Padomi un sniegs tiem atbalstu, lai sekmētu vienošanos panākšanu līdz šīs Komisijas pilnvaru termiņa beigām.

Papildus šodien izsludinātajam uzaicinājumam iesniegt atsauksmes, kurā ieinteresētās personas aicinātas izteikties par apgrūtinošām ziņošanas prasībām, Komisija rīkos vēl papildu apspriešanos ar uzņēmumiem (tai skaitā MVU sūtņu tīklu), dalībvalstu ekspertiem un citām ieinteresētajām personām, lai apzinātu īpaši problemātiskus jautājumus un jomas, kurām jāpievēršas prioritāri.

Vispārīga informācija

Komisija ik gadu pieņem darba programmu, kurā uzskaitīti nākamajā gadā veicamie pasākumi. Darba programma informē sabiedrību un ES likumdevējus par to, ar kādām jaunām iniciatīvām Komisija nāks klajā, kādus iesniegtos priekšlikumus tā atsauks un kurus ES tiesību aktus tā pārskatīs. Komisijas 2024. gada darba programma ir tapusi ciešā sadarbībā ar Eiropas Parlamentu, dalībvalstīm un ES padomdevējām struktūrām.

Sīkākai uzziņai

Komisijas 2024. gada darba programmas vietne

Paziņojums “Komisijas 2024. gada darba programma”

Faktu lapa ar skaidrojumiem par Komisijas 2024. gada darba programmu

Faktu lapa par sloga un ziņošanas prasību mazināšanu

Komisijas darba programma

Normatīvās atbilstības un izpildes programma (REFIT)

Portāls “Izsakiet viedokli!”, kurā iedzīvotāji un uzņēmumi var paust savu viedokli par jaunām ES politikām un jau spēkā esošajiem tiesību aktiem

Labāka regulējuma programma

Platforma “Gatavi nākotnei”

Ikgadējie apsekojumi par slogu

Citāti

Ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt ES konkurētspēju un ekonomisko drošību šajos nepieredzēta mēroga ģeopolitisko, ekonomisko, sabiedrisko un tehnoloģisko izaicinājumu laikā. Tādu mērķi esam izvirzījuši mūsu jaunajām 2024. gada politikas iniciatīvām, kuru sagatavošanā radīsim līdzsvaru starp regulējuma radīto slogu un birokrātijas mazināšanu uzņēmumiem un pārvaldes iestādēm.

Ursula von der Leyen, President of the European Commission - 17/10/2023

 

Iedzīvotāju, uzņēmumu un pārējo ieinteresēto personu labā mums jāpanāk, ka tiek apstiprināti atlikušie svarīgie leģislatīvo aktu priekšlikumi, kurus Komisija ir iesniegusi. Esam gatavi sniegt atbalstu Eiropas Parlamentam un Padomei, lai par atlikušajām iniciatīvām panāktu vienošanos līdz pilnvaru termiņa beigām.

Maroš Šefčovič, priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par Eiropas zaļo kursu, iestāžu attiecībām un nākotnes plānošanu - 17/10/2023

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 17. oktobris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā