Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Saskāries ar problēmu?

Jums kā ES valsts pilsonim vai pastāvīgajam iedzīvotājam ir tiesības dzīvot, strādāt vai veikt uzņēmējdarbību citās ES valstīs. Ja jums rodas problēmas vai sūdzības saistībā ar kādu no šīm tiesībām, tad labākā vieta, kur sākt darbu daudzos gadījumos, ir attiecīgā dienesta, institūcijas vai uzņēmējdarbības valstī.

Eiropas Savienība piedāvā resursus, kas var jums palīdzēt, jo īpaši, ja radusies problēma attiecībā uz jautājumu, kas skar kādu ES iestādi.

Nacionālā līmenī

Tiesībsargs (ombuds)

Nacionālie un reģionālie tiesībsargi jeb ombudi izskata sūdzības par dalībvalstu valsts pārvaldes iestādēm, tai skaitā sūdzības, kas attiecas uz ES tiesību darbības jomu.

Tiesībsargs ir Saeimas ievēlēta amatpersona, kas rūpējas par to, lai Latvijā tiktu ievērotas cilvēktiesības un lai valsts pārvalde un pašvaldības ievērotu labas pārvaldības principu. Tiesībsargs savā darbībā ir neatkarīgs un pakļaujas vienīgi likumam. Sabiedrība tiesībsargam ir uzdevusi aizsargāt cilvēktiesības, novērst diskrimināciju un sekmēt valsts varas tiesisku, lietderīgu un labas pārvaldības principam atbilstošu īstenošanu.

Eiropas ombudu tīkls

 

Pamattiesību aizsardzība

Civillietas, krimināllietas un administratīvās lietas Latvijā izskata tiesās, kuras sadalītas trīs līmeņos – rajonu (pilsētu) tiesas, apgabaltiesas un Augstākā tiesa.

Eiropas Savienībā pamattiesību aizsardzību valsts līmenī garantē dalībvalstu konstitucionālās sistēmas un ES līmenī – Eiropas Savienības Pamattiesību harta. 

Eiropas e-tiesiskuma portāls

 

SOLVIT centrs

SOLVIT ir Eiropas Komisijas un dalībvalstu izveidots alternatīvs strīdu risināšanas mehānisms iedzīvotāju un uzņēmēju sūdzību izskatīšanā, kas tiem radušās citu ES dalībvalstu iestādēm neievērojot ES tiesībās noteikto. Tā darbību nodrošina visu ES dalībvalstu un Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas valsts pārvaldes iestādes. SOLVIT pakalpojumi ir bezmaksas.

 

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC)

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir valsts pārvaldes iestāde Ekonomikas ministrijas pārraudzībā, kas īsteno patērētāju tiesību un interešu aizsardzību.

Patērētāju tiesību aizsardzība ES

Eiropas Savienības līmenī

Eiropas ombuds

Ombuds izskata sūdzības par administratīvām kļūmēm un risina plašākus sistēmiskus jautājumus saistībā ar ES iestādēm. Sūdzības var iesniegt ES valstu pilsoņi un iedzīvotāji, kā arī ES reģistrēti uzņēmumi un apvienības. Eiropas ombudu uz pieciem gadiem ievēl Eiropas Palaments.

 

Lūgumraksti Eiropas Parlamentam

Ikviens ES pilsonis vai dalībvalsts pastāvīgais iedzīvotājs var individuāli vai kopā ar citiem pilsoņiem vai citām personām iesniegt Eiropas Parlamentam lūgumrakstu par jautājumu, kas attiecas uz ES darbību un kas tieši skar šo pilsoni vai personu.

 

Sūdzību iesniegšana Eiropas Komisijai

Eiropas Komisija var izskatīt sūdzības par ES valstu iestāžu veiktu pasākumu (leģislatīvu, regulatīvu vai administratīvu) neatbildītu ES tiesību aktiem.

 

Palīdzība uzņēmumu īpašniekiem ES garantēto tiesību īstenošanā

Informācija par to, kā iesniegt sūdzības par jautājumiem, kas saistīti ar negodīgu konkurenci, negodīgu valsts atbalstu konkurentiem, netaisnīgu ES struktūru rīcību vai domstarpībām ar ārvalstu klientiem tiešsaistē.

Vispārīga informācija

Vietne "Tava Eiropa"

Palīdzība un padomi ES pilsoņiem un viņu ģimenēm par ES pilsoņu tiesībām saistībā ar ceļošanu ES, darbu un pensionešanos, uzņēmējdarbību, patērētāju tiesībām un informācija par nodokļiem un precēm piemērojamajām prasībām.