Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 18. janvārisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 7 min

Augstākā izglītība – ES augstskolu sagatavošana nākotnei, izmantojot ciešāku starptautisko sadarbību

Studente

Šodien Eiropas sabiedrībai vairāk nekā jebkad agrāk ir vajadzīgs universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu ieguldījums. Laikā, kad Eiropu skar gadsimta lielākā globālā veselības krīze un tās ekonomiskās sekas, Eiropa saskaras ar nopietniem izaicinājumiem, piemēram, klimata pārmaiņām, digitālo pārveidi un iedzīvotāju novecošanu. Universitātēm un visai augstākās izglītības nozarei ir unikāla vieta izglītības, pētniecības un inovācijas krustcelēs, ilgtspējīgas un noturīgas ekonomikas izveidē un zaļākas, iekļaujošākas un digitālākas Eiropas Savienības sekmēšanā.

Abas šodien pieņemtās jaunās iniciatīvas — Eiropas stratēģija augstskolām un Komisijas priekšlikums Padomes ieteikumam “Veidot tiltus efektīvai sadarbībai augstākās izglītības jomā Eiropā” — atbalstīs augstskolas šajos centienos.

Priekšsēdētājas vietnieks eiropiskās dzīvesziņas jautājumos Margaritis Shins

Mūsu eiropeiskās dzīvesziņas nosacījums un pamats ir Eiropas izcilības un iekļautības augstskolas. Tās stiprina atvērtu, demokrātisku un taisnīgu sabiedrību, kā arī ilgtspējīgu izaugsmi, uzņēmējdarbību, integrāciju un nodarbinātību. Ar šodienas priekšlikumiem mēs cenšamies pacelt starptautisko sadarbību augstākās izglītības jomā jaunā līmenī. Kopīgas vērtības, lielāka mobilitāte, plašāka darbības joma un sinerģijas, lai augstākajā izglītībā veidotu patiesu Eiropas dimensiju.

Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela:

Šodien iesniegtie priekšlikumi nāks par labu visai augstākās izglītības nozarei, pirmkārt un galvenokārt – studentiem. Lai nodrošinātu īstenu Eiropas studiju ceļu un pieredzi, viņiem ir vajadzīgas modernas, starptautiskas studentu pilsētiņas ar vieglu piekļuvi mobilitātei ārvalstīs. Mēs esam gatavi apvienot spēkus ar dalībvalstīm un augstākās izglītības iestādēm visā Eiropā. Kopā mēs varam tuvināt sabiedrībai labāku izglītību, pētniecību un inovāciju. Eiropas augstskolu alianses bruģē ceļu – līdz 2024. gada vidum no Eiropas budžeta tiks atbalstītas līdz pat 60 Eiropas augstskolu alianšu, kurās ir vairāk nekā 500 augstskolu visā Eiropā.

Eiropas stratēģija augstskolām

Eiropā ir gandrīz 5000 augstākās izglītības iestāžu, 17,5 miljoni terciārās izglītības studentu, 1,35 miljoni cilvēku, kas māca terciāro izglītību, un 1,17 miljoni pētnieku. Šīs stratēģijas mērķis ir atbalstīt un dot iespēju visām augstskolām Eiropā pielāgoties mainīgajiem apstākļiem, attīstīties un veicināt Eiropas noturību un atveseļošanu. Tajā ir ierosināta virkne svarīgu pasākumu, lai atbalstītu Eiropas augstskolas četru mērķu sasniegšanā:

  • stiprināt augstākās izglītības un pētniecības Eiropas dimensiju;
  • konsolidēt augstskolas kā mūsu eiropeiskās dzīvesziņas bākas, atbalstot darbības, kas vērstas uz akadēmisko un pētniecisko karjeru, kvalitāti un atbilstību nākotnes prasībām atbilstošām prasmēm, daudzveidību, iekļautību, demokrātisku praksi, pamattiesībām un akadēmiskām vērtībām;
  • dot iespēju augstskolām būt par galvenajām pārmaiņu īstenotājām zaļās un digitālās pārkārtošanās procesā;
  • stiprināt augstskolas kā Eiropas Savienības globālās nozīmes un līderības virzītājspēkus.

Veidot tiltus efektīvai sadarbībai augstākās izglītības jomā Eiropā

Komisijas priekšlikuma mērķis Padomes ieteikumam ir dot iespēju Eiropas augstākās izglītības iestādēm ciešāk padziļināti sadarboties, veicināt kopīgu starptautisku izglītības programmu un pasākumu īstenošanu, apvienot spējas un resursus vai piešķirt kopīgus grādus. Tas ir aicinājums dalībvalstīm rīkoties un valsts līmenī radīt piemērotus apstākļus, lai nodrošinātu šādu ciešāku un ilgtspējīgu starptautisko sadarbību, efektīvāku kopīgu izglītības un pētniecības pasākumu un Eiropas augstākās izglītības telpas (Boloņas procesa) instrumentu īstenošanu. Tas veicinās zināšanu plūsmu un veidos ciešāku saikni starp izglītību, pētniecību un novatoriskām rūpniecības kopienām. Mērķis ir jo īpaši atbalstīt kvalitatīvu mūžizglītības iespēju nodrošināšanu ikvienam, galveno uzmanību pievēršot prasmēm un kompetencēm, kas vajadzīgas mūsdienu ekonomikas un sabiedrības vajadzību apmierināšanai.

No vārdiem pie darbiem: četras pamatiniciatīvas

Eiropas dimensiju augstākajā izglītībā un pētniecībā līdz 2024. gada vidum veicinās 4 pamatiniciatīvas.

  • Līdz 2024. gada vidum paplašināties līdz 60 Eiropas augstskolām, kurās būtu vairāk nekā 500 augstākās izglītības iestāžu ar 1,1 miljardu EUR kopējo programmas “Erasmus+” indikatīvo budžetu 2021.–2027. gadam. Mērķis ir attīstīt un kopīgot kopīgu ilgtermiņa strukturālu, ilgtspējīgu un sistēmisku sadarbību izglītības, pētniecības un inovācijas jomā, izveidojot Eiropas universitāšu pilsētiņas, kurās studenti, darbinieki un pētnieki no visām Eiropas daļām var baudīt netraucētu mobilitāti un kopā radīt jaunas zināšanas starp valstīm un disciplīnām.
  • Darbs pie augstākās izglītības iestāžu aliansēm paredzētu juridisku statūtu izveides, kas no 2022. gada ļautu tām apvienot resursus, spējas un to stiprās puses ar “Erasmus+” izmēģinājuma projektu.
  • Darbs virzībā uz kopīgu Eiropas grādu, kas atzītu starptautiskās pieredzes nozīmīgumu studentu iegūtajā augstākās izglītības kvalifikācijā, un samazinātu birokrātiju kopīgu programmu īstenošanā.
  • Paplašināt Eiropas studenta kartes iniciatīvu, izmantojot unikālu Eiropas studenta identifikatoru, kas 2022. gadā būs pieejams visiem mobilajiem studentiem un līdz 2024. gada vidum — visiem studentiem Eiropas augstskolās, lai veicinātu mobilitāti visos līmeņos.

Turpmākie pasākumi

Centienu koordinēšana starp ES, dalībvalstīm, reģioniem, pilsonisko sabiedrību un augstākās izglītības nozari ir būtiska, lai īstenotu Eiropas stratēģiju augstskolām. Komisija aicina Padomi, dalībvalstis un augstskolas apspriest šo politikas programmu un kopīgi strādāt pie nākotnes prasībām atbilstošām augstskolām.

Ar dalībvalstīm tiks apspriests Komisijas priekšlikums Padomes ieteikumam “Veidot tiltus efektīvai sadarbībai augstākās izglītības jomā Eiropā”. Kad Padome to būs pieņēmusi, Komisija atbalstīs dalībvalstis un attiecīgos partnerus šā Padomes ieteikuma īstenošanā.

Konteksts

Paziņojumā par Eiropas Izglītības telpas izveidi līdz 2025. gadam un paziņojumā par Eiropas Pētniecības telpu Komisija izziņoja nodomu līdzradīt augstākās izglītības pārveides programmu. Padomes secinājumos par jauno Eiropas Pētniecības telpu, kas pieņemti 2020. gada 1. decembrī, uzsvērts: “ka ir jāturpina attīstīt spēcīgākas sinerģijas un savstarpējas saiknes starp EPT, ar augstāko izglītību saistītajiem Eiropas izglītības telpas elementiem un EAIT”. Padome 2021. gada 26. februāra Rezolūcijā par stratēģisku satvaru Eiropas sadarbībai izglītības un mācību jomā ceļā uz Eiropas izglītības telpu un turpmāk (2021–2030) ir noteikusi, ka augstākās izglītības pārveides programmas izveide ir konkrēta rīcība augstākās izglītības prioritārajā jomā.

EPT politikas programma, kas pievienota 2021. gada 26. novembrī pieņemtajiem Padomes secinājumiem par Eiropas Pētniecības telpas turpmāko pārvaldību, atbalsta augstskolām svarīgas darbības, tostarp īpašu darbību, kuras mērķis ir dot iespēju augstākās izglītības iestādēm attīstīties saskaņā ar Eiropas Pētniecības telpu un sinerģijā ar Eiropas Izglītības telpu.

Sīkāka informācija

Komisijas paziņojums par Eiropas stratēģiju augstskolām

Komisijas priekšlikums Padomes ieteikumam “Veidot tiltus efektīvai sadarbībai augstākās izglītības jomā Eiropā”.

Paziņojums par Eiropas Izglītības telpas izveidi līdz 2025. gadam

Paziņojums "EPT – pētniecības un inovācijas jaunā ēra"

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 18. janvāris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā