Skip to main content
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā logo
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Pateicoties veiksmīgai pētniecībai, Eiropa top par labāku dzīves vietu - uzlabojas veselības aprūpe, attīstās ilgtspējīgas lauksaimniecības metodes un rodas inovatīvi produkti un pakalpojumi.

Ik gadu Eiropas Savienība atbalsta vairāk nekā 200 000 uzņēmumus un uzņēmējus. Finansējuma iespējas ir dažādas: aizdevumi uzņēmumiem, mikrokredīti, garantijas, riska kapitāls.

Mazo un vidējo uzņēmumu piekļuve finansējumam

Atbalsts uzņēmējdarbībai

Finansējuma pieejamība ir jautājums, ar ko saskaras visi mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) to attīstības laikā. Eiropas Uzņēmumu un MVU konkurētspējas programma COSME ir izstrādāta tā, lai atvieglotu piekļuvi finansējumam visos uzņēmējdarbības attīstības posmos – no izveides līdz paplašināšanai.

Inovatīvi Latvijas uzņēmumi var pieteikties arī ES finansējumam un atbalstam revolucionāriem projektiem ar tirgus veidošanas potenciālu saskaņā ar Eiropas inovāciju padomes (EIP) akseleratoram (iepriekš saukts par MVU instrumentu). EIP akselerators atbalsta augsta riska, liela potenciāla mazos un vidējos inovatīvos uzņēmumus, kuri vēlas attīstīt un komercializēt jaunus produktus, pakalpojumus un biznesa modeļus, kas varētu stimulēt ekonomikas izaugsmi un veidot jaunus tirgus vai mainīt esošos Eiropā un pasaulē. Šī programma nodrošina pilna cikla biznesa inovāciju atbalstu.

Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF) ir Investīciju plāna Eiropai galvenais elements. ESIF atbalsta stratēģiskas investīcijas tādās svarīgās jomās kā infrastruktūra, energoefektivitāte un atjaunojamie energoresursi, pētniecība un inovācija, vide, lauksaimniecība, digitālās tehnoloģijas, izglītība, veselība un sociālie projekti. Fonds, nodrošinot riska finansējumu, palīdz veidoties, augt un paplašināties maziem uzņēmumiem.

Finansēšanas instrumentus un konsultāciju pakalpojumus nodrošina arī „InnovFin ES finansējums novatoriem” – kopīga iniciatīva, ko uzsāka Eiropas Investīciju banka (EIB) un Eiropas Investīciju fonds sadarbībā ar Eiropas Komisiju, pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros.

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls

COSME, Ceļvedis uzņēmējdarbībai Eiropā

Eiropas Stratēģisko investīciju fonds

InnovFin - Finansējums novatoriem

Finansējums pētniecībai

Finansējumam inovācijās ir būtiska nozīme, lai sasniegtu Eiropas Komisijas ilgtspējas mērķus, kas izklāstīti Zaļajā kursā un saistās ar digitālo pāreju.

“Apvārsnis 2020” ir galvenais finanšu instruments ieguldījumiem pētniecībā, lai Eiropas Savienība veicinātu ilgtspēju, izaugsmi un nodarbinātību. Vairāk nekā 300 Latvijas organizāciju ir bijušas iesaistītas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektos, saņemot vairāk nekā 87 miljonu eiro finansējumu no ES.

Nākamās ES pētniecības un inovācijas investīciju programmas “Apvārsnis Eiropa” budžets  varētu sasniegt 100 miljardus eiro.

ES ne tikai finansē uzņēmējdarbībā balstītu pētniecību, bet arī atbalsta pētniekus visos viņu karjeras posmos un akadēmiskajā apmācībā. H2020 ir valsts nacionālais kontaktpunkts ES pētniecības finansējumam, kas var palīdzēt pieteikšanās procesā.

Veiksmes stāsti ES pētniecībā

Finansēšanas programmas un atklātie konkursi

FInansēšanas iespējas un vadlīnijas

Viss par ES finansēšanas programmām

Informācija par pieejamā finansējuma veidiem, pārskats par galvenajām finansēšanas programmām un to, kā tiek pārvaldīts ES finansējums. 

Finansēšana un pieteikšanās

Informācija par kritērijiem, pieteikšanos un atlases procedūru kārtību, pretendējot uz ES finansējumu.

Finanšu pārredzamības sistēma

Finanšu pārredzamības sistēma ir datubāze, kurā iekļauti atbalsta saņēmēji, kam ticis piešķirts finansējums no ES budžeta.

Atvērtās finansēšanas iespējas

Uzziniet par iespējām pretendēt uz ES finansējumu.

 

Noderīgas saites:

Praktiski ieteikumi uzņēmējdarbībai ES

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā

Access2Markets - eksports no ES, imports ES – viss, kas jums būtu jāzina