Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 19. maijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 4 min

Autortiesības. Komisija skubina dalībvalstis pilnībā transponēt savos tiesību aktos ES autortiesību noteikumus

Digitalizācija

Šodien Komisija nolēma nosūtīt argumentētu atzinumu Bulgārijai, Kiprai, Grieķijai, Īrijai, Latvijai, Polijai, Portugālei, Slovēnijai, Slovākijai un Somijai par to, ka tās nav paziņojušas Komisijai par noteiktām tiešsaistes pārraidēm piemērojamiem transponēšanas pasākumiem, kas skar autortiesības un blakustiesības (ES Direktīva 2019/789).

Komisija šodien arī nosūtīja argumentētu atzinumu Beļģijai, Bulgārijai, Kiprai, Dānijai, Grieķijai, Francijai, Latvijai, Polijai, Portugālei, Slovēnijai, Slovākijai, Somijai un Zviedrijai par to, ka tās nav paziņojušas Komisijai par transponēšanas pasākumiem, kas skar autortiesības un blakustiesības digitālajā vienotajā tirgū (Direktīva (ES) 2019/790).

Šo divu direktīvu mērķis ir modernizēt autortiesību noteikumus patērētājiem un autoru labā, maksimāli izmantojot digitālo pasauli. Tās aizsargā tiesību subjektus dažādās nozarēs, stimulējot augstvērtīgāka satura radīšanu un apriti. Tās nodrošina lietotājiem plašāku satura izvēli, pazeminot darījumu izmaksas un atvieglinot radio un televīzijas raidījumu izplatīšanu visā ES.

Dalībvalstīm šie noteikumi jāievieš bez ilgākas kavēšanās, un tas ļaus ES pilsoņiem, radošajām nozarēm, presei, pētniekiem, pedagogiem un kultūras mantojuma iestādēm, kā arī pakalpojumu sniedzējiem visā ES jau gūt kādu labumu no šiem noteikumiem.

2021. gada 23. jūlijā Komisija sāka pārkāpuma izbeigšanas procedūru, nosūtīdama oficiāla paziņojuma vēstules dalībvalstīm, kuras nebija paziņojušas par abu direktīvu pilnīgu transponēšanu. Šodien Komisija izdeva argumentētu atzinumu par iepriekš minētajām dalībvalstīm.

Jauna Autortiesību direktīva

2016. gada septembrī Komisija ierosināja atjaunināt ES autortiesību noteikumus, lai tie labāk atbilstu jaunradīta satura jaunajiem radīšanas, izplatīšanas un piekļuves veidiem. Arvien lielāks skaits interneta lietotāju mūzikai un audiovizuālam saturam piekļūst tiešsaistē, un autori tagad galvenokārt pelnās no digitālās ieņēmumu plūsmas.

Jaunās normas attiecas uz autortiesību subjektu un tiešsaistes platformu attiecībām un atlīdzību atsevišķiem māksliniekiem un darbu autoriem. Jaunie autortiesību noteikumi nodrošina taisnīgāku atlīdzību autoriem un tiesību subjektiem, preses izdevējiem un žurnālistiem, īpaši tad, kad viņu darbi tiek izmantoti tiešsaistē. Tie ievieš lielāku juridisku noteiktību un rada plašākas iespējas atlīdzināt minētajiem subjektiem viņu attiecībās ar tiešsaistes platformām, no jauna līdzsvarojot viņu spējas aizstāvēt savas intereses.

Jaunie noteikumi ietver arī jaunas garantijas, kas pilnībā aizsargā lietotāju vārda brīvību tiešsaistē un ļauj viņiem likumīgi dalīties savā radītajā saturā. Bez tam jaunie noteikumi rada papildu iespējas, it īpaši ar jauniem autortiesību izņēmumiem un vienkāršotiem licencēšanas mehānismiem, kas domāti autortiesību aizsargātu materiālu izmantošanai tiešsaistē un pāri robežām izglītības, pētniecības un kultūras mantojuma saglabāšanas vajadzībām.

2022. gada 26. aprīlī Eiropas Savienības Tiesa publicēja spriedumu (C-401/19) par Polijas prasību sakarā ar jaunās Autortiesību direktīvas 17. pantu, kas ir būtisks noteikums, ar kuru ieviesti jauni noteikumi par satura koplietošanas platformām, un tas dod juridisku noteiktību interneta lietotājiem un pilsoņiem, kuri platformās tiešsaistē ielādē autortiesību aizsargātu saturu. Spriedumā apstiprināts, ka 17. pants nodrošina taisnīgu līdzsvaru un ietver nepieciešamās garantijas, kas nodrošina vārda brīvību, vienlaikus aizsargājot tiesību subjektu darbu. Tas apstiprina prasību dalībvalstīm to transponēt valsts tiesību aktos saskaņā ar pamattiesību līdzsvaru.

Jauna Televīzijas un radio raidījumu direktīva

2016. gada septembrī Komisija izziņoja priekšlikumu atjaunināt ES noteikumus, atvieglinot autortiesību nokārtošanu (t. i., tiesību subjekta atļaujas iegūšanu) televīzijas un radio raidījumu tiešsaistes pārraidīšanai un retranslācijai, lai beigās labums tiktu Eiropas patērētājiem.

Televīzijas un radio raidījumu direktīva, kas beidzot tika pieņemta 2019. gadā, raidorganizācijām ļauj noteiktus televīzijas un radio raidījumus to tiešsaistes programmās vieglāk darīt pieejamus pāri robežām. Tajā ir arī noteikumi, kas retranslācijas operatoriem ļauj vieglāk saņemt licences televīzijas un radio kanāliem, kurus tie retranslē, tādējādi ļaujot tiem apkalpot plašāku ES auditoriju.

Nākamie pasākumi

Dalībvalstīm, kuras šodien saņēmušas argumentētu atzinumu, ir divi mēneši laika stāvokli labot un noteikt transponēšanas pasākumus, kas attiecas uz abām direktīvām. Pretējā gadījumā Komisija var nolemt šo dalībvalstu lietas nodot Eiropas Savienības Tiesai.

Konteksts

Direktīva stājās spēkā 2019. gada jūnijā, un dalībvalstīm tā bija jātransponē līdz 2021. gada 7. jūnijam.

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 260. panta 3. punkts nosaka: ja noteiktā termiņā dalībvalsts nav savos tiesību aktos transponējusi Eiropas Parlamenta un Padomes pieņemtu direktīvu, Komisija var aicināt Eiropas Savienības Tiesu tai piespriest finansiālus sodus.

Sīkākai uzziņai

Pārkāpuma novēršanas procedūra

Autortiesību politika

Jautājumi un atbildes par autortiesību reformu

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 19. maijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā